Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần vật tu vận tải Itasco

MỤC LỤC

LỜ MỞ ĐẦU. 1

C ưƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN T ỀN LưƠNG,

CÁC K OẢN TRÍC T EO LưƠNG TRONG CÁC DOAN NG ỆP. 3

1.1 Một số vấn đề chung về lương và các khoản tr ch theo lương. 3

1.1.1 Tiền lương. 3

1.1.1.1 Khái niệm về tiền lương . 3

1.1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 3

1.1.1.3 Chức năng của tiền lương . 5

1.1.1.4 Bản chất của tiền lương . 5

1.1.1.5 Ngu ên tắc trả lương . 6

1.1.2 Các hình thức trả lương . 7

1.1.2.1 Trả lương theo thời gian: . 7

1.1.2.2 Hình thức trả lương khoán . 8

1.1.2.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm . 8

1.1.3 Quỹ lương, các khoản tr ch theo lương trong doanh nghiệp. 10

1.1.3.1 Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp . 10

1.1.3.2 Bảo hiểm xã hội (BHXH) . 10

1.1.3.3 Bảo hiểm tế (BHYT) . 11

1.1.3.4 Quỹ kinh ph c ng đoàn (KPCĐ). 12

1.1.3.5 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 12

1.1.4 Tr ch tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của nhân trực tiếp sản xuất. . 13

1.1.4.1 Khái niệm. 13

1.1.4.2 Mức tr ch tiền lương của c ng nhân hàng tháng . 13

1.2 T chức kế toán tiền lương và các khoản tr ch theo lương. 14

1.2.1 Ngu ên tắc, êu c u và thủ tục hạch toán kế toán tiền lương. 14

1.2.1.1 Ngu ên tắc và êu c u hạch toán kế toán tiền lương. 14

1.2.1.2 Thủ tục hạch toán . 14

1.2.2 Chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng. 15

1.2.2.1 Chứng từ sử dụng . 15

1.2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng. 15

1.2.2.3 Phương pháp, sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản tr ch theo lương. 18

1.2.2.3.1 Phương pháp hạch toán theo lương và các khoản tr ch theo lương. 18

1.2.3.1 Hình thức nhật ký- s cái. 21

1.2.3.2 Hình thức chứng từ ghi s . 211.2.3.3 Hình thức kế toán má . 21

1.2.3.4 Hình thức nhật k chung . 22

C ưƠNG 2: T ỰC TRẠNG C NG TÁC KẾ TOÁN T ỀN LưƠNG TẠ

C NG T CỔ P ẦN VẬT Tư VÀ VẬN TẢ TASCO . 23

2.1 T ng quan về c ng t C ph n vật tư và vận tải ITASCO . 23

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của c ng t . 23

Tên C ng t : C ng t C ph n Vật tư và Vận tải Itasco. 23

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh. 24

2.1.3 Cơ cấu t chức bộ má của c ng t C ph n vật tư và vận tải ITASCO . 25

2.1.4 Đặc điểm bộ má kế toán của c ng t . 29

2.1.5 Hình thức kế toán tại c ng t C ph n vật tư và vận tải ITASCO. 30

2.2 Thực trạng t chức kế toán tiền lương tại C ng t C ph n Vật tư và Vận tải

Itasco. 34

2.2.1 Cơ chế tiền lương tại c ng t . 34

2.2.2 T nh và trả lương hàng tháng. 34

C ưƠNG 3: MỘT SỐ G Ả P ÁP N ẰM OÀN T ỆN C NG TÁC

KẾ TOÁN T ỀN LưƠNG VÀ CÁC K OẢN TRÍC T EO LưƠNG TẠ

C NG T CỔ P ẦN VẬT Tư VÀ VẬN TẢ TASCO.61

3.1 Đánh giá thực trạng t chức kế toán tiền lương và các khoản tr ch theo lương

tại c ng t C ph n vật tư và vận tải Itasco .61

3.1.1 Nhận xét chung về c ng tác kế toán tại c ng t .61

3.1.2 Nhận xét về c ng tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản tr ch theo

lương tại c ng t C ph n vật tư và vận tải Itasco .62

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện c ng tác kế toán tiền lương và các khoản

tr ch theo lương tại c ng t C ph n vật tư và vận tải Itasco . 64

KẾT LUẬN. 74

pdf85 trang | Chia sẻ: tranloan8899 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần vật tu vận tải Itasco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lại hình, qu m , điều kiện kinh tế sẽ hình thành một hình thức s sách khác nhau. Trên thực tế, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 5 hình thức s sách kế toán sau: 1.2.3.1 Hình thức nhật ký- sổ cái Theo hình thức này kế toán sử dụng các s : - S “ Nhật kí- s cái” dùng để phản ánh tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng là trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dung kinh tế. - Các s hạch toán chi tiết: dùng để phản ánh chi tiết, cụ thể từng đối tượng kế toán gồm s chi tiết như TK 334, 338, 111, 112 1.2.3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ Các loại s sách kế toán của hình thức này: - Chứng từ ghi s : là s kế toán t ng hợp dùng để phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian. - S cái: là s kế toán t ng hợp dùng để kiểm tra, đối chiếu với số hiệu trên s đăng ký chứng từ ghi s . - Các s hoặc thẻ chi tiết TK 334, 338, 111, 112, 622, 627 1.2.3.3 Hình thức kế toán máy Theo hình thức này, công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình ph n mềm kế toán trên máy vị tính. Tuy không thể hiện được đ đủ quy trình ghi s kế toán, nhưng in được đ đủ số kế toán báo cáo tài chính theo qu định. Ph n mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào thì sẽ có loại s của hình thức kế toán ấ nhưng kh ng giống mẫu s của hình thức ghi tay. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 22 1.2.3.4 Hình thức nhật kí chung Các loại ghi s của hình thức này: - S nhật ký chung: là s kế toán t ng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian. Bên cạnh đó, thực hiện việc phản ánh theo mỗi quan hệ đối ứng tài khoản để thực hành s cái. - S cái: là s kế toán t ng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong liên độ kế toán theo tài khoản được mở. - S , thẻ kế toán chi tiết: dùng để ghi chép chi tiết các đối tượng kế toán nhằm phục vụ yêu c u thanh toán một số chỉ tiêu t ng hợp, phân tích và kiểm tra của DN mà các s sách t ng hợp kh ng đáp ứng được. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 23 C ƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ VÀ VẬN TẢI ITASCO 2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần vật tƣ và vận tải ITASCO 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật tƣ và Vận tải Itasco Trụ sở chính: Số 4 Cù Chính Lan- Phường Minh Khai – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng Mã số thuế : 0201182399 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số do Sở kế hoạch và đ u tư Thành phố Hải Phòng cấp l n đ u ngày 18/06/2011 Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng) Công ty C ph n Đ u tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập trong đại gia đình Tập đoàn C ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Được chuyển đ i từ C ng t Đ u tư, Thương mại và Dịch vụ theo quyết định số 150/2004/QĐ- BCN của Bộ Công nghiệp kể từ ngà 01/12/2004, nhà nước giữ 57% vốn điều lệ, trụ sở chính nằm tại Thành phố Hà Nội. Với bề dày truyền thống hơn 28 năm xâ dựng, trưởng thành và phát triển, từ ngà đ u thành lập với tài sản, tiền vốn khiêm tốn, đội ngũ cán bộ công nhân viên vài chục người; Đến nay vốn chủ sở hữu của C ng t đã lên tới hàng trăm tỷ đồng, đội ngũ CBCNV lên đến hơn 800 người, trong đó trên 50% có trình độ đại học trở lên. Đâ là những nhân tố quan trọng đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty. Hiện na , C ng t đang hoạt động theo mô hình hai cấp. Tại thời điểm này Công ty có 04 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 03 Công ty C ph n có mặt tại khắp các miền của T quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hoà và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển của VINACOMIN, những năm qua C ng t đã trở thành một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành với nhiệm vụ cung cấp các vật tư chiến lược, sản phẩm cơ kh chủ lực cho các đơn vị trong VINACOMIN; tiếp nhận vận chuyển vật tư, thiết bị của VINACOMIN giao chủ trì nhập linh kiện, thuê lắp ráp và t chức tiêu thụ xe ôtô Kamaz, Kraz, và Scania, nhận th u khai Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 24 thác than, bốc xúc đất đá, vận tải thuỷ bộ, chuyển tải than xuất khẩu, vận chuyển than cuối nguồn; kinh doanh bất động sản và thi công các dự án hạ t ng. Doanh thu hàng năm của C ng t đều tăng, từ năm từ 2005 đến nay bình quân doanh thu đạt trên 1.800 tỷ đồng/năm. Kể từ năm 2003 V - ITASCO đã và đang triển khai đ u tư, kinh doanh nhiều dự án như: Khu đ thị Vĩnh Thái - TP. Nha Trang, khu đ thị C u Sắt - TP. Plêyku, khu đ thị Uông Bí - Quảng Ninh, toà nhà cao t ng hỗn hợp V - ITASCO Tower tại Hà Nội. Với phương châm hành động: “Thương mại V - ITASCO vì phát triển công nghiệp mỏ hiệu quả và bền vững”; đội ngũ CBCNV làm việc với tinh th n (Trí tuệ, trung thành, kỷ luật và đồng tâm) năng động, sáng tạo cùng năng lực tài chính n định, kinh doanh có hiệu quả; Hài hoà với địa phương và cộng đồng; Hài hoà với đối tác và khách hàng; Hài hoà giữa các công ty thành viên; Không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống vật chất, tinh th n của CBCNVC và người lao động. Công ty C ph n Đ u tư, Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN đã và đang phấn đấu trở thành đơn vị thương mại, dịch vụ, phục vụ lớn mạnh của Tập đoàn C ng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh - Dịch vụ đại lý vận tải đường biển - Dịch vụ xếp dỡ , thu gom hàng hóa - Dịch vụ môi giới hàng hải - Kinh doanh kho bãi - Dịch vụ khai thuế hải quan - Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần vật tư và vận tải ITASCO Sơ đồ 2: Bộ máy quản lý của công ty Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: Hội đồng quản trị: - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. - B nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đối với Giám đốc, và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ c ng t qu định, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; - Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc: - Là người điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. - Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hằng ngày của công ty. Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc Trợ lý giám đốc Phòng t chức hành chính Phòng kỹ thuật sản xuất Phòng kế toán Phòng kinhh doanh Bộ phận kỹ thuật Phòng xưởng xản xuất Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 26 - T chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đ u tư của công ty; - Kiến nghị phương án bố tr cơ cấu t chức, quy chế quản lý nội bộ công ty; - B nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty; - Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty; Trợ lý giám đốc: - Là người hỗ trợ giám đốc trong những công việc hằng ngày, lo hậu c n cho giám đốc và đối tác trong những chuyến đi c ng tác, thực hiện nhiệm vụ do giám đốc giao. - Tham mưu, đóng góp ý kiến cho giám đốc trước khi giám đốc quyết định một vấn đề gì đó. - Đ i khi là người giải quyết một số việc do giám đốc ủy quyền. Phó giám đốc: - Giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của công ty theo sự phân công của Giám đốc; - Chủ động và tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả các hoạt động. Phòng kế toán: Chức năng: Là phòng nghiệp vụ, tham mưu giúp lãnh đạo công ty trong lĩnh vực quản lý nói chung, tài chính kế toán nói riêng đảm bảo đúng qu định của Nhà nước và thúc đẩy t chức kinh doanh phát triển. T chức và khai thác mọi tiềm năng tài ch nh trong và ngoài doan nghiệp, nhằm thỏa mãn nhu c u thường xuyên, nhu c u tài chính cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế, kỹ thuật cao nhất. T chức các công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp định kỳ, phân tích các hoạt động kinh tế để giúp giám đốc c ng t điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh nói chung và tài chính của doanh nghiệp nói riêng. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ quản lý trong doạnh nghiệp. Thực hiện chế độ th ng tin, báo cáo theo qu định của cơ quan chức năng Nhà nước, cấp trên và lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu của phòng kế toán: Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 27 - T ng hợp, xác minh, cung cấp số liệu thực hiện trong công ty theo qu định của chế độ kế toán tài chính, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra các chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của công ty. - Tham gia thẩm định dự án đ u tư, các hợp đồng thương mại của công ty. T chức hu động vốn để thực hiên nhiệm vụ kinh doanh và dự án đ u tư của công ty. - Nghiên cứu xây dựng quy chế tài chính của công ty, t chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài ch nh, xác định kết quả kinh doanh và tình hình sử dụng vốn và tài sản của công ty. Phòng tổ chức hành chính: Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong cách t chức bộ máy, t chức sản xuất kinh doanh, đ i mới và phát triển doanh nghiệp, lựa chọn bố trí các cán bộ trong công ty, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Bộ luật lao động và thực hiện chế độ chính sách với người lao động, quản lý tiền lương, đào tạo thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ công ty, quân sự tự vệ, công tác bảo hộ lao động, y tế và hành chính quản trị. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức hành chính: - Giúp lãnh đạo công ty quản lý công tác cán bộ: tuyển chọn, phân công công tác, nhận xét, đánh giá, b nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và điều động cán bộ. - Xây dựng quy chế tiền lương, qu chế tuyển dụng lao động, t chức quản lý lao động, thực hiện chế độ tiền lương, thưởng chế độ hưu trí, thôi việc, bảo hiểm xã hội và các ch nh sách khác liên quan đến cán bộ và người lao động. Phụ trách kinh doanh: Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo công ty trong công tác xây dựng kế hoạch và t chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Quản lý hướng dẫn nhiệm vụ kinh doanh của toàn công ty và t chức mạng lưới kinh doanh, quản lý kỹ thuật ngành hàng, chất lượng hàng hóa mà công ty kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu: - Xây dựng kế hoạch sẩn xuất kinh doanh của c ng t . Theo dõi, đ n đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch đã giao trong toàn c ng t . Tham mưu giúp lãnh đạo công ty lập kế hoạch kinh doanh cho công ty theo từng tháng, quý, năm phù hợp với nhu c u thị trường. Quản lý hàng hóa xuất nhập và tồn của công ty. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 28 - Giúp lãnh đạo của công ty quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. T chức các hợp đồng mua bán hàng hóa cùa công ty. T ng hợp thông tin kinh tế, giá cả thị trường về các vật tư có liên quan, xây dựng chiến lược thị trường, ch nh sách đối với khách hàng. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 29 2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 3: Bộ máy kế toán tại công ty Kế toán trƣởng: - Người chịu trách nhiệm với BGĐ về t chức chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong công ty. Kế toán trưởng có chức năng nhiệm vụ chỉ đạo chung đối với hoạt động của bộ máy kế toán trong công ty, bao gồm các mối quan hệ tài chính với cơ quan thuế, lập bảng biểu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. - Thường xu ên tham mưu cho giám đốc thấy rõ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Kế toán kho: Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng và kê khai thuế đ u vào và đ u ra. - Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. - Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ. - Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu xuất và chuyển cho bộ phận liên quan. - Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn kho Kế toán thuế: - Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. - Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đ u vào, đ u ra. - Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sư xuất khẩu. - Hàng tháng lập báo cáo t ng hợp thuế GTGT đ u ra của toàn doanh nghiệp Kế toán tổng hợp: - Nộp tiền thuế môn bài - Nộp tờ khai thuế - Thực hiện các bút toán đ u năm tài ch nh mới như: Kế toán trưởng Kế toán kho Kế toán thuế Kế toán ngân hàng Kế toán t ng hợp Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 30  Kết chuyển lãi lỗ năm tài ch nh cũ  Hạch toán chi phí thuế m n bài năm tài ch nh mới - Tiến hành thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Lập tờ khai hải quan - Lập báo cáo tài ch nh Kế toán ngân hàng: - Kiểm tra t nh đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng. - Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng. - Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký. - Chuẩn bị hồ sơ mở L/C - Kiểm tra giấy báo nợ, giấy báo có, báo vay, báo trả vay của ngân hàng Nhận xét: Cơ cấu t chức kế toán của công ty gọn nhẹ, công việc giao chặt chẽ, rõ ràng tới từng người, do đó trách nhiệm của từng người rất cụ thể, rõ ràng, chính xác, mọi người đều có trách nhiệm với công việc trách nhiệm của mình. 2.1.5 Hình thức kế toán tại công ty Cổ phần vật tư và vận tải ITASCO * Hình thức kế toán của công ty Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo th ng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hình thức kế toán áp dụng: công ty áp dụng hình thức nhật kí chung. Niên độ kế toán bắt đ u từ 1/1 đến hết ngày 31/12. Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ) Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 31 Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật kí chung Hàng ngà căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi vào s nhật kí chung đồng thời ghi vào s thẻ kế toán chi tiết đối với những đối tượng c n theo dõi chi tiết. Từ nhật kí chung kế toán hiện hành ghi vào s cái các tài khoản có liên quan. Cuối tháng tiến hành đối chiều với bảng t ng hợp chi tiết kế toán tiến hành ghi vào bảng cân đối kế toán. Khi tất cả các số liệu trong bảng cân đối được khớp. Kế toán tiến hành đưa vào báo cáo tài ch nh. Về nguyên tắc, t ng số phát sinh Nợ và t ng số phát sinh Có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng t ng số phát sinh Nợ và t ng số phát sinh Có trên s Nhật kí chung. 2.2 Thực trạng kế toán tiền lƣơng tại công ty Cổ phần vật tƣ và vận tải ITASCO 2.2.1 Phương pháp quản lí lao động và và tiền lương tại công ty Để cho quá trình tái sản xuất xã hội và sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên và liên tục thì một số vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng. Vì vậy, khi họ tham gia lao động ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao cho họ. Chứng từ kế toán BCĐSPS S cái S nhật kí chung Báo cáo tài chính Bảng t ng hợp chi tiết S thẻ kế toán chi tiết Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 32 Chi phí về lao động là một trong những yếu tố chi ph cơ bản để cấu thành lên giá thành sản phẩm. Việc sử dụng hợp lý lao động cũng ch nh là tiết kiệm về chi ph lao động sống giúp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh th n cho cán bộ công nhân viên và gia định họ. Quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Đặc điểm và cơ cấu đội ngũ lao động: Điều 39 Chương V " Điều lệ c ng t qu định về Người lao động của công ty : Công ty có quyền tuyển , thuê sử dụng lao động theo yêu c u sản xuất kinh doanh và có nghĩa vụ bảo đảm quyền,lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ ; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ bảo hiểm khác cho người lao động theo qu định của pháp luật sáu tháng đ u năm 2016. Số lượng lao động của công ty thể hiện qua bảng: STT Phân loại lao động Năm 2016 Số lƣợng Tỷ lệ 1 Theo giới tính 70 100% -Nam 28 40% -Nữ 42 60% 2 Theo trình độ học vấn 70 100% -Đại học, trên Đại học 45 ~64% -Cao đẳng, Trung cấp 12 ~17% -CNKT 13 ~19% Hơn 50% lao động của c ng t có trình độ Đại học và trên Đại học được đào tạo chính quy tại các trường đại học trên cả nước, còn lại các lao động có trình độ chu ên m n được đào tạo và cấp chứng chỉ tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề chuyên nghiệp. Hằng năm c ng t đều đặn t chức bồi dưỡng cho công nhân viên về chuyên môn – nghiệp vụ cho bộ phận kĩ thuật; khuyến khích và tạo điều kiện cho c ng nhân viên đi học nâng cao trình độ học vấn phục vụ công tác. Tuy nhiên, vẫn có khó khăn trong sắp xếp bố trí công việc do tỷ trọng lao động nữ khá cao so với lao động nam. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 33 - Công tác quản lý lao động: Công nhân lao động tại các bộ phận, t đội đi làm theo ca. Ca 1 làm việc từ 7h30 đến 11h30 bu i trưa. Ca 2 làm việc từ 13h30 đến 17h30. C ng t giao cho trưởng các bộ phận căn cứ vào kế hoạch phục vụ khách của phòng Kế hoạch kinh doanh phân công bố tr lao động. Phòng T chức lao động tiền lương căn cứ vào việc bố trí lao động kiểm tra ngày công và giờ đi làm của nhân viên trên máy chấm c ng để xác định ngày công thực tế của công nhân. - Công tác chi trả lƣơng: Hàng tháng căn cứ vào bảng chấm công kết hợp kiểm tra ph n chấm công trên máy phòng t chức t ng hợp số liệu chuyển Hội đồng tiền lương C ng t xét duyệt ( Hội đồng lương C ng t bao gồm: Giám đốc, B thư Đảng uỷ, Chủ tịch C ng đoàn, trưởng phòng T chức lao động tiền lương). Sau khi hội đồng tiền lương C ng t xét du ệt ngày công và mức độ chi trả lương trong tháng phòng t chức lao động lập bảng lương thanh toán cho toàn C ng t . Tiền lương Công ty chi trả từ ngà 10 đến ngày 15 của tháng liền kề. Lương cán bộ công nhân viên được t nh theo lương khoán. - Các hình thức tiền lƣơng và phạm vi áp dụng trong công ty. - Công tác t chức chi trả tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của cán bộ và nhân viên toàn bộ trong doanh nghiệp. Nhằm động viên khuyến kh ch người lao động phát huy tinh th n dân chủ ở cơ sở, tạo cho người lao động sự hăng sa , sáng tạo nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. - Công ty áp dụng hình thức trả lương theo lương khoán toàn doanh nghiệp. + Cách tính lương : Công thức: Lương trả cho các công nhân viên ở đâ là tiền lương khoán được xác định căn cứ vào hợp đồng lao động đó ký kết giữa giám đốc c ng t và người lao động, đồng thời căn cứ vào thời gian làm việc thực tế nếu ngươi lao động làm thêm giờ Lương phải trả=Lương khoán+ Lương làm thêm+Các khoản phụ cấp(nếu có) Theo qu định hiện hành những ngày nghỉ đi họp c ng nhân viên hưởng 100% lương cấp bậc, những ngày nghỉ ốm, nghỉ chữa bệnh, tai nạn lao động công nhân được hưởng trợ cấp BHXH: 75%. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 34 + Các khoản khấu trừ: BHXH = Lương khoán x 8% BHYT = Lương khoán x 1,5% BHTN = Lương khoán x 1% 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Vật tƣ và Vận tải Itasco 2.2.1 Cơ chế tiền lương tại công ty - Quy chế quản lý sử dụng lao động: C ng t tương đối hoàn chỉnh chặt chẽ về quản lý lao động. Việc sử dụng lao động ở doanh nghiệp được thực hiện theo đúng qu định người lao động, bố tr đảm bảo các chế độ theo luật lao động, đồng thời lao động phải có năng lực để hoàn thành công việc được phân công. Tất cả mọi người trong Công ty phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp. Những lao động có thành tích tốt và chưa tốt thì doanh nghiệp sẽ có chế độ thưởng, phạt thỏa đáng. - Quy chế sử dụng quỹ lương: Quy chế trả lương của doanh nghiệp được áp dụng cho từng người cụ thể đối với bộ phận lao động trực tiếp tiền lương được gắn liền với năng suất lao động của từng cá nhân, bộ phận gián tiếp được tính lương trên cơ sở hạch toán kết quả sản xuất của xí nghiệp và chức năng của từng thành ph n 2.2.2 Tính và trả lương hàng tháng * Hạch toán thời gian lao động. - Để hạch toán thời gian lao động cho cán bộ nhân viên, C ng t đã sử dụng bảng chấm công. Ở Công ty C ph n Vật tư và Vận tải Itasco theo hình thức chấm công là chấm công theo ngày và việc chấm c ng được giao cho người phụ trách bộ phận. Bảng chấm công - Mục đ ch: Dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, ngừng việc, nghỉ việc, hưởng BHXH. Để làm căn cứ t nh lương, BHXH cho từng người lao động trong Công ty. - Phạm vi hoạt động: ở mỗi bộ phận phòng ban đều phải lập một bảng chấm c ng riêng để chấm c ng cho người lao động hàng ngày, hàng tháng. - Trách nhiệm ghi: Hàng tháng t trưởng hoặc người được ủy nhiệm ở từng phòng ban có trách nhiệm chấm công cho từng người, ký xác nhận rồi chuyển cho phòng ban có trách nhiệm chấm công cho từng người, ký xác nhận Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 35 rồi chuyển cho phòng kế toán lương để làm căn cứ t nh lương và các chế độ cho người lao động. *Hạch toán kế toán lao động. - Hạch toán kết quả lao động của đơn vị được thực hiện trên chứng từ đó là dựa vào bảng chấm công, mức lương tối thiểu, các khoản khác để t nh lương cho bộ phận văn phòng. Còn đối với Bộ phận Vận tải thì áp dụng hình thức lương khoán nên dựa vào hợp đồng đã thỏa thuận. * Cách tính lƣơng và các khoản trích theo lƣơng - Việc t nh lương cho người lao động được tiến hành hàng tháng trên cơ sở các chứng từ hạch toán về thời gian lao động và kết quả lao động. Để phản ánh tiền lương phải trả CNV kế toán sử dụng bảng thanh toán tiền lương. * Bảng thanh toán tiền lương : - Mục đ ch lập : Dùng để theo dõi tình hình thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho người lao động, qua đó làm căn cứ để kiểm tra, thống kê về lao động tiền lương. - Phạm vi áp dụng : Để thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động, kế toán phải lập bảng thanh toán tiền lương cho từng phòng ban. Trích bảng chấm công cho bộ phận vận tải : Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 36 Bảng 2.1: Bảng chấm công Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ VÀ VẬN TẢI ITASCO Đ/c: Số 4 Cù Chính Lan- Phƣờng Minh Khai – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng Mẫu số 01– LĐTL (Ban hành theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 06 năm 2016 Bộ phận vận tải Họ tên Ngày trong tháng Quy ra công 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Công hƣởng lƣơng Công nghỉ k lƣơng Công hƣởng BHX H Ký nhận Hoàng Q.Việt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 26 Lý Văn Hậu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 26 Tr n Văn Lam + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 26 Tr n Quốc Chinh + + + + + + + + + + + + O O O O + + + + + + + + + + 22 22 Vũ Thu Trang + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 26 Phạm Thanh Hà + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 26 . Tổng cộng 250 250 Ngày 30 Tháng 06 năm 2016 Ghi chú: Lương thời gian: + Ốm, điều dưỡng: O Con ốm: CO Nghỉ lễ: L Tai nạn: T Nghỉ phép: P Nghỉ k lương: No Ngừng việc: N Lđ nghĩa vụ: Lđ Nghỉ bù: NB Thai sản: Ts Hội nghị, học tập: H Ngƣời chấm công (Ký, họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, họ tên) (Nguồn từ Công ty Cổ phần Vật tư và Vận tải Itasco ) Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Phạm Quốc Việt - Lớp: QTL902K 37 Trích tiền lương tháng 06/2016 cho c ng nhân Tr n Văn Lam của bộ phận Vận tải : + Lương khoán: 4.914.000 đồng + Phụ cấp ăn trưa: 15.000 x 26 ngày = 390.000 đồng (Doanh nghiệp thuê ngoài công ty dịch vụ ẩm thực – nấu và phục vụ cơm trưa miễn phí ngay tại cơ sở; Nhưng vẫn hỗ trợ người lao động tiền ăn trưa 15.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó người lao động phải đóng 15.000 đồng/người/tháng chi phí vệ sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf49_PhamQuocViet_QTL902K.pdf
Tài liệu liên quan