Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam

MỤC LỤC

 

Lêi Më §Çu 1

1- Tính cấp thiết của đề tài: 1

2- Mục đích nghiên cứu của đề tài: 2

3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 2

4- Phương pháp nghiên cứu: 2

5- Kết cấu của khoá luận: 3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4

1.1- Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh nghiệp, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 4

1.2- Điều kiện ghi nhận doanh thu. 6

1.3- Nguyên tắc kế toán doanh thu. 7

1.4- Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 8

1.5- Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 9

1.5.1- Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 9

1.5.2- Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 14

1.5.3- Kế toán giá vốn hàng bán. 17

1.5.4- Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 22

1.5.5- Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 25

1.5.6- Kế toán kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (bán hàng). 27

1.6- Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính. 28

1.6.1- Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 28

1.6.2- Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 29

1.6.3- Phương pháp hạch toán 30

1.7- Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động khác 30

1.7.1- Kế toán thu nhập khác. 30

1.7.2- Kế toán chi phí khác. 31

1.7.3- Phương pháp hạch toán 32

1.8- Sơ đồ 1.13:tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn Doanh nghiệp 33

1.9- Đặc điểm kế toán doanh thu,chi phí và kết quả kinh doanh theo các hình thức kế toán. 33

1.9.1- Hình thức Nhật ký - sổ cái. 34

1.9.2- Hình thức Nhật ký chung. 34

1.9.3- Hình thức Nhật ký chứng từ. 35

1.9.4- Hình thức Chứng từ ghi sổ. 36

1.9.5- Hình thức kế toán trên máy vi tính 37

CH¦¥NG 2: THùC TR¹NG KÕ TO¸N DOANH THU, CHI PHÝ Vµ X¸C §ÞNH KÕT QU¶ KINH DOANH T¹I CHI NH¸NH C¤NG TY Cæ PHÇN CHAROEN POKPHAND VIÖT NAM 38

2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam. 38

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam 38

2.1.2. Đặc điểm sản phẩm,tổ chức sản xuất – kinh doanh tại chi nhánh cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 41

2.1.3. Đặc điểm doanh thu,chi phí và kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam 41

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại chi nhánh cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 42

2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 43

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và kết quả kinh doanh tại chi nhánh cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 46

2.2.1. Nội dung hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 46

2.2.2. Nội dung hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam. 65

2.2.3. Nội dung hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động khác tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen pokphand Việt Nam. 68

2.2.4. Tổng hợp thu, chi và kết qủa kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam năm 2008 73

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CỔ PHẦN CHAROEN POKPHAND VIỆT NAM 80

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh nói riêng tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam. 80

3.1.1. Ưu điểm: 80

3.1.2. Hạn chế: 82

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 83

3.3. Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam 84

3.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam. 85

3.4.1. Kiến nghị 1: Về việc luân chuyển chứng từ 85

3.4.2. Kiến nghị 2: Về hiện đại hoá công tác kế toán và đội ngũ kế toán 85

3.4.3. Kiến nghị 3: Về trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi 86

3.4.4. Kiến nghị 4: Về chính sách ưu đãi khách hàng trong tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm 88

3.4.5. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty: 89

3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 90

3.5.1. Về phía nhà nước: 90

3.5.2. Về phía công ty: 90

PHẦN KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

 

doc100 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ty chØ x©y dùng mét sè trang tr¹i t¹i Hµ T©y,b­íc ®Çu x©y dùng nhµ m¸y c¸m vµ nhµ m¸y thøc ¨n gia sóc t¹i Ch­¬ng Mü- Hµ T©y. Nh­ng t¹i thêi ®iÓm ®ã nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ch­a ph¸t triÓn, nhµ n­íc ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy c«ng ty chØ s¶n xuÊt ë quy m« nhá trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Tây * Giai ®o¹n tõ n¨m 1993-1998 Trong giai ®o¹n nµy c«ng ty lµm ¨n ®· cã l·i hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i t­¬ng ®èi cao, c«ng ty l·i liªn tôc qua c¸c n¨m . V× vËy c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ph¹m vi c¶ n­íc mµ cô thÓ: cuèi n¨m1993 ®Çu n¨m 1994 c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt kinh doanh tíi Hµ Néi víi mét lo¹t c¸c trang tr¹i ®­îc x©y dùng vµ nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ dông cô ch¨n nu«i ®­îc thµnh lËp. N¨m 1997 x©y dùng më réng t¹i Qu¶ng Ninh. * Giai ®o¹n tõ n¨m 1999-2004 Trong nh÷ng n¨m nµy nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam t­¬ng ®èi ph¸t triÓn. C«ng ty nhËn thÊy thÞ tr­êng miÒn trung lµ mét thi tr­êng tiÒm n¨ng ®Ó x©y dùng më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¹i ®©y. v× vËy 1999 c«ng ty quyÕt ®Þnh më réng s¶n xuÊt vµo NghÖ An. N¨m 2000 c«ng ty tiÕp tôc x©y dùng t¹i Thanh Ho¸ vµ n¨m 2001 th× x©y dùng thªm chi nh¸nh H¶i Phßng. Giai ®o¹n tõ 2005 ®Õn nay C«ng ty ®· t¨ng c­êng viÖc qu¶n lý ®Æc biÖt lµ qu¶n lý lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn, qu¶n lý vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶I tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt, t×m mäi c¸ch phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xu¸t kinh doanh cña m×nh. S¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng nh÷ng d­îc tiªu thô trong n­íc mµ cßn xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­: Th¸i Lan, Trung quèc… T¹i chi nh¸nh H¶i Phßng - LÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña chi nh¸nh + Chi nh¸nh ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2001 Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cổ phần Charoen Pokphand ViÖt Nam. Tªn n­íc ngoµi: Charoen pokphand co, LTD. Tªn giao dÞch: CP H¶I Phßng Tel: 0313730236 Fax:0313730236 T¹i H¶i Phßng c«ng ty x©y dùng trang tr¹i gµ thÞt,gµ C, gµ ®Î trøng,gµ Mix ë c¸c vïng ngo¹i thµnh nh­: Thuû Nguyªn, VÜnh B¶o, KiÕn Thuþ, An L·o. Hµng ngµy chi nh¸nh H¶i Phßng b¾t gµ t¹i c¸c trang tr¹i ngoµi ra cßn b¾t t¹i Hµ T©y, Qu¶ng Ninh, Hµ Néi ®Ó giao cho c¸c ®¹i lý. ThuËn lîi: ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp,§¶ng vµ nhµ n­íc lu«n khuyÕn khÝch n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n. V× vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trång trät vµ ch¨n nu«i theo quy m« lín nh­ c¸c trang tr¹i ngµy cµng ph¸t triÓn. Lùc l­îng lao ®éng ®Æc biÖt trong n«ng nghiÖp dåi dµo, gi¸ rÎ Nguån nguyªn liÖu phôc vô cho viÖc chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc t­¬ng ®èi phong phó, cã thÓ tËn dông ®­îc ë c¸c vïng n«ng th«n vµ ngo¹i « c¸c thµnh phè. Mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu gióp c«ng ty ®øng v÷ng vµ cã uy tÝn h¬n m­êi n¨m ho¹t ®éng ®ã lµ lßng nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm cao cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ c«ng ty. Doanh thu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y liªn tôc t¨ng vµ ®êi sèng cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. V× vËy c¸n bé nh©n viªn c«ng ty lu«n ®oµn kÕt lµm viÖc hÕt m×nh v× sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Ngoài ra,với sự góp phần lãnh đạo công ty trong việc giám sát sản xuất và quản lý kinh doanh phòng kế toán đã hoạt động rất có hiệu quả. Phòng tài chính kế toán với việc bố trí rất hợp lý, phân công công việc rõ ràng,bao gồm: Kế toán trưởng và 3 kế toán viên và 1 thủ quỹ. Được trang bị 5 máy tính góp phần giảm bớt khối lượng công việc thủ công, truy xuất nhanh chính xác kịp thời. Đó là nhứng thuận lợi góp phần sự thúc đẩy sự phát triển của công ty. Bên cạnh những thuận lợi công ty còn gặp không ít khó khăn. Khã kh¨n: Khã kh¨n ®Çu tiªn cña c«ng ty lµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn.N­íc ta n»m ë vïng nhiÖt ®íi giã mïa,thêi tiÕt lu«n cã nh÷ng biÕn ®æi khã l­êng, b·o lò thiªn tai th­êng xuyªn x¶y ra. V× vËy bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi lµm cho trång trät vµ ch¨n nu«i ph¸t triÓn th× còng hay cã nh÷ng mÇm bÖnh ph¸t sinh nh­ ®ît cóm gia cÇm vµ bÖnh tai xanh ë lîn võa qua.Tõ ®ã ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty gi¶m ®i ®¸ng kÓ. C¸c trang tr¹i mµ c«ng ty x©y dùng ®­îc ®Æt ë c¸c vïng thuÇn n«ng, c¸ch xa nhau .V× vËy mµ viÖc ®i l¹i cña c¸c kỹ sư về c¸c trang trại trë nªn khã kh¨n h¬n 2.1.2. Đặc điểm sản phẩm,tổ chức sản xuất – kinh doanh tại chi nhánh cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: + Chi nh¸nh cã nhiÖm vô tiªu thô s¶n phẩm gµ thÞt, trøng gµ, gà sạch,gà hậu b ị, heo thịt Công ty tổ chức sản xuất trên địa bàn phân tán: xây dựng các trại gà ở các vùng thuần nông cách xa nhau như: Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, An Lão.... 2.1.3. Đặc điểm doanh thu,chi phí và kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam Chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam chuyên kinh doanh cung cấp các loại gà và trứng, heo thịt tới các đại lý trong và ngoài tỉnh…..Nên doanh thu chủ yếu của công ty từ bán gà thịt, gà sạch, trứng gà, heo thịt.... Ngoài ra, chi nhánh còn có các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính, thu nhập khác. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi từ ngân hàng, được tính khi đến kỳ tính lãi tiền gửi và được phản ánh qua chứng từ là bảng sao kê tài khoảnchi tiết của ngân hàng. Thu nhập khác là khoản thu từ tiền bao, thanh toán tiền công chăn nuôi, thanh toán thu nhập công nợ trại gà đẻ… Chi phí bán hàng của công ty gồm các chi phí như: chi phí vận chuyển bán hàng, chi phí vệ sinh, chi phí quảng cáo, phí dịch vụ ngân hàng, phí công tác trong nước..... Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty bao gồm các chi phí như: Lương nhân viên gián tiếp, lương ngoài giờ, luơng công nhân hợp đồng, chi phí dụng cụ văn phòng, phí vật liệu in ấn, chi phí photo, phí khấu hao phần mềm máy vi tính.... Chi phí khác là chi phí chuyển giao công nghệ HO Kết quả kinh doanh của công ty được xác định vào cuối mỗi tháng. Đó chính là số chênh lệch giưũa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập káhc và khoản chi phí khác. 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại chi nhánh cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: Phòng nhân sự Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Tr­ëng chi nh¸nh n phßng Marketing Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam Mô hình tổ chức bộ máy của công ty là mô hình trực tuyế chức năng Tr­ëng chi nh¸nh : lµ ng­êi trùc tiÕp nhËn nhiÖm vô cña gi¸m ®èc, thay mÆt gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c chi nh¸nh Phßng Marketing: Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty Phßng nh©n sù: Qu¶n lý nh©n viªn trong c«ng ty, tæ chøc s¾p xÕp ®éi ngò nh©n sù cña c«ng ty. Phßng kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña c«ng ty. Phßng kÕ to¸n: Lµm nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò kÕ to¸n, vèn vµ qu¶n lý vèn , h¸ch to¸n sæ s¸ch kÕ to¸n vµ chuyªn m«n ho¸ c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: KÕ to¸n tổng hợp Thñ quü Kế toán bán hàng Kế toán lương và tài sản cố định Kế toán vốn bằng tiền và công nợ *KÕ to¸n tổng hợp: ChÞu tr¸ch nhiÖm trước trưởng chi nhánh vÒ chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¶n lý vèn, ký c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n trªn sæ s¸ch vµ hå s¬ l­u tr÷, tæng hîp quyªt to¸n toµn c«ng ty, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - Công tác quản lý tài chính, tổ chức bộ máy kế toán toàn công ty thực hiện nghiêm chỉnh luật kế toán, luật thuế cũng như các quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam... - Thực hiện chức năng kiểm soát viên tài chính tại công ty. - Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tài chính thường xuyên và theo quý, sáu tháng, cả năm cho tất cả các đơn vị nội bộ. Tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của cấp trên cũng như các cơ quan quản lý Nhà Nước. - Là người đề xuất, soạn thảo, điều chỉnh các quy chế quản lý Tài chính nội bộ để Giám đốc duyệt. KÕ to¸n viªn 1: KÕ to¸n vốn bằng tiền vµ c«ng nî cô thÓ: kiÓm duyÖt chøng tõ, tµi liÖu vµ viÕt phiÕu thu, chi nh÷ng vô viÖc ph¸t sinh thanh to¸n trong c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. KÕ to¸n viªn 2: kế toán lương và tài sản cố định: theo dõi và tính lương, tính khấu hao TSCĐ KÕ to¸n viªn 3: Theo dâi kh©u b¸n hµng, doanh thu vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh khèi v¨n phßng, Thñ quü: Theo dâi c«ng nî víi ng©n hµng, kh¸ch hµng , viÕt phiÕu thu, phiÕu chi, uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung tøc lµ chØ cã mét phßng kÕ to¸n duy nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi hoat ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty. Víi m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp trung nµy c«ng ty chi lËp mét phßng kÕ to¸n ®¶m nhËn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh. Sơ đồ 2.2: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật khý chung tại chi nhánh công ty cổ phần charoen Pokphand Việt nam Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt NhËt ký chung B¶ng tæng hîp Chi tiết Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sơ đồ 2.3: Sơ đồ doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam Chứng từ gốc Sổ chi tiết TK 511,632,641... Sổ Nhật Ký Chung Sổ cái Tk 511,632, 641,642,911....... Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Quy trình sơ đồ luân chuyển chứng từ được diễn ra như sau: Hàng ngày khi phát sinh bất kỳ một nghiệp vụ kinh tế nào thì kế toán chịu trách nhiệm về phần đó, sẽ căn cứ vào chứng từ gốc tổng hợp vào nhật lý chung, từ chứng từ gốc đó tập hợp vào sổ chi tiết. Cuối tháng từ nhật ký chung tập hợp vào sổ cái tài khoản tương ứng, từ sổ chi tiết tổng hợp vào bảng tổng hợp chi tiết. Cuối tháng từ sổ cái bảng tổng hợp sẽ phát sinh bảng tổng hợp chi tiết tổng hợp váo báo cáo tài chính. - Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp là hình thức nhật ký chung, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 năm báo cáo. - Đơn vị tiền tệ áp dụng chung là đồng Việt Nam (VNĐ). - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và kết quả kinh doanh tại chi nhánh cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 2.2.1. Nội dung hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam: 2.2.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng: Ph­¬ng thøc tiêu thụ hàng chủ yếu: +Ph­¬ng thøc b¸n lÎ: Chi nhánh sẽ giao hàng tới các khách hàng mua với số lượng ít và thông thường đó là những khách hàng vãng lai. +Phương thức bán buôn: Với phương thức này chi nhánh thường giao trực tiếp cho các đại lý - những khách hàng quen thuộc của chi nhánh Phương thức thanh toán: - Phương thức thanh toán trả tiền ngay: Bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được áp dụng với hầu hết mọi đối tượng khách hàng để đảm bảo vốn thu hồi nhanh, tránh tình trạng chiếm dụng vốn. - Phương thức bán chịu: được áp dụng với khách hàng lớn và truyền thống. Trong những giai đoạn khó khăn, phải cạnh tranh với các đối thủ thì phạm vi này được mở rộng hơn, nhưng đây là biện pháp tình thế và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên công ty thường xuyên theo dõi tình hình kinh doanh của đơn vị xin chậm trả Các tài khoản sử dụng: - TK 511: Doanh thu bán hàng - Trong đó TK 511 dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế của công ty + Bên nợ: Số thuế phải nộp được tính trên doanh số bán trong kỳ. Kết chuyển số doanh thu thuần vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. + Bên có: Tổng số doanh thu bán hàng thực tế của công ty trong kỳ. TK 511 không có số dư cuối kỳ. TK 521 không có số dư cuối kỳ. Ví dụ: Ngày 2/12/2008 chi nhánh bán buôn cho Ngô Văn Doanh 718 kg gà thịt với giá 26.500đ/kg thuế suất GTGT 0% tổng số tiền là 19.016.400. Kế toán định khoản + Nợ TK 111: 19.016.400 Có TK 5112: 19.016.400 Mẫu số 01 GTKT-3LL HP/2008T 0000346 Hoá đơn Gi¸ trÞ gia t¨ng Liên 1: Lưu Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 §¬n vÞ b¸n hµng: CN cty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam – Hải phòng §Þa chØ: 248 Phố văn Cao –P. Đằng Giang –Q. Ngô Quyền Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: ……………….. MST: 0500232714-005 H×nh thøc thanh to¸n: Họ tên người mua hàng: Ngô Văn Doanh Tên đơn vị: Địa chỉ: 100 An Dũng - Kiến Thuỵ Số tài khoản: Hình thức thanh toán: .. TM….. MST: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 Gà thịt Kg 718 26.500 19.016.400 Céng tiÒn hµng: 19.016.400 ThuÕ suÊt GTGT: 0% TiÒn thuÕ GTTG: 0 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 19.016.400 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mười chín triệu không trăm mười sáu nghìn bốn trăm đồng Biểu số 2.2.1.1.1.Hóa đơn GTGT số 0000346 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán Căn cứ vào hoá đơn GTGT số 0000346 và phiếu thu số PT 11 & kế toán vào sổ nhật ký chung và phản ánh vào sổ chi tiết TK 511 – Doanh thu bán gà thịt.Sau đó kế toán vào sổ cái TK 511. Cuối kỳ kế toán kết chuyển sang TK 911 để xác định kết kinh doanh và vào sổ cân đối số phát sinh Chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam Mẫu số 01 – TT (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC PHIẾU THU Ngày 02 tháng 12 năm 2008 Quyển số: Số:11/27 Nợ 111: 19.016.000 Có 511: 19.016.000 Họ tên người nộp tiền: Ngô Văn Doanh Địa chỉ: 15 Sở Dầu - Hồng Bàng - HP Lý do nộp: Thu tiền bán hàng HĐ số 0000346 Số tiền: 19.016.400 ....(viết bằng chữ): Mười chín triệu không trăm mười sáu nghìn bốn trăm đồng. Kèm theo:...........................................................chừng từ gốc. Ngày 02 tháng 12 năm 2008 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ):....................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ(vàng,bạc, đá quý):........................................................................... + Số tiền quy đổi:............................................................................................. Biểu số 2.2.1.1.2: Phiếu thu số11 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán Công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 248 Văn Cao - Hải Phòng SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2008 ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng Từ Diễn giải Tài Khoản Đối ứng Số tiền phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có ....... ............ ........ ........................ .......... ......... .............. ............ 01/12/2008 PC 02 01/12/2008 T.toán ck thương mại cho anh Nam mua gà hậu bị 521 3.150.000 111 3.150.000 02/12/2008 PT 11 02/12/2008 Bán buôn gà thịt cho Doanh 111 19.016.400 5112 19.016.400 03/12/2008 PT 22 03/12/2008 Bán heo thịt cho a.Dũng 111 126.096.250 5112 126.069.250 08/12/2008 PC 36 08/12/2008 T.toán tiền vận chuyển bán gà thịt của T12 641 20.415.000 111 20.415.000 30/12/2008 PT 69 30/12/2008 Thu tiền bao cám của nông dân 111 431.000 711 431.000 31/12/2008 PC 47 31/12/2008 T.toán tiền Gas đốt 642 400.000 111 400.000 31/12/2008 GSK 31/12/2008 Lãi tiền gửi ngân hàng 112 676.548 515 676.548 31/12/2008 PC 48 31/12/2008 Phí chuyển giao công nghệ ToHO T12 811 348.495.950 111 348.495.950 ................ .......... ............. ................ ......... .......... ................. ................. Cộng phát sinh cả năm 948.172.248.286 948.172.248.286 Ngày.......tháng.......năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) Biểu số 2.2.1.1.3: Sổ nhật ký chung Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán Công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng Biểu số 2.2.1.1.4: sổ cái TK 511 Sổ Cái TK 511 Năm 2008 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Trang Dòng Nợ Có Tháng 12 ……………………........... 01/12/08 PT 09 01/12/08 Bán buôn gà thịt 131 25.835.200 02/12/08 PT 10 02/12/08 Bán buôn gà sạch 111 731.430 02/12/08 PT 11 02/12/08 Bán buôn gà thịt 111 19.016.400 03/12/08 PT 22 03/12/08 Bán buôn heo thịt 131 126.096.250 04/12/08 PT 26 04/12/08 Bán trứng gà 111 75.000 04/12/08 PT 27 04/12/08 Bán buôn trứng gà 111 9.687.000 04/12/08 PT 34 04/12/08 Bán buôn gà thả vườn 112 12.495.500 ............. ................... ................ .................... .......... ............................ ........................ 31/12/08 PKT 42 31/12/08 K/c doanh thu bán hàng 911 126.725.539.953 Cộng phát sinh cả năm 126.725.539.953 126.725.539.953 Ngày.....tháng.......năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán Chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt nam Mẫu số S35- DN ( Ban hành theo Q Đ số 15/Q Đ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm(hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Gà thịt Năm: 2008 Quyển số: ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Ch ứng t ừ Diễn giải TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thu ế Khác(521,532..) 01/12/08 PT 08 01/12/08 Bán buôn gà thịt 131 880 26.500 23.326.720 01/12/08 PT 09 01/12/08 Bán buôn gà thịt 131 975 26.500 25.835.200 01/12/08 PT 11 01/12/08 Bán buôn gà thịt 111 718 26.500 19.016.400 02/12/08 PT 12 02/12/08 Bán buôn gà thịt 131 839 26.500 22.224.800 04/12/08 PT 29 04/12/08 Bán buôn gà thịt 111 670 26.500 17.766.000 ..... ...... ...... ............................. ........... .......... ........... ................. Cộng phát sinh 3.715.312.400 Sổ này có.....trang đánh từ số trang 01 đ ến trang..... Ngày mở sổ..... Ngày....th áng....n ăm.... Người ghi sổ (ký,họ tên) Kế toán trưởng (ký,họ tên) Biểu số 2.2.1.1.5:Sổ chi tiết TK 511 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán 2.2.1.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại là các khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho các khách hàng mua hàng với số lượng lớn TK sử dụng : TK 521 : chiết khấu thương mại Chứng từ sử dụng : Ví dụ : Ngày 01/12/08 chi nhánh có chiết khấu thương mại cho anh Nam mua gà hậu bị với số tiền 3.150.000đ. Kế toán định khoản : Nợ TK 521 : 3.150.000 Có TK 111 : 3.150.000 Căn cứ phiếu chi số 02 vào sổ nhật ký chung được thể hiện ở trang 50 và sổ cái TK 521. Cuối kỳ kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần . Chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam Mẫu số 02 – TT (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Ngày 01 tháng 12 năm 2008 Quyển số: Số:02/15 Nợ 521: 3.150.000 Có 111: 3.150.000 ¬ Họ tên người nhận tiền: anh Hải Địa chỉ: 136 Trần Nguyên Hãn – HP Lý do chi: Thanh toán tiền CK thương mại cho HĐ số 0000341 S ố ti ền: 3.150.000 (viết bằng chữ): Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng Kèm theo:...........................................................chừng từ gốc. Ngày 01 tháng 12 năm 2008 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ):....................................................................... + Tỷ giá ngoại tệ(vàng,bạc, đá quý):.............................................................................. + Số tiền quy đổi:............................................................................................. (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) Biểu số 2.2.1.2.1: Phiếu chi số 02 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán Công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng Sổ Cái TK 521 Năm 2008 Tên tài khoản: Chiết khấu thương mại ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Trang Dòng Nợ Có Tháng 12 ……………………........... 01/12/08 PC 02 01/12/08 Chiết khấu thương mại cho a.Nam mua gà hậu bị 111 3.150.000 01/12/08 PC 03 01/12/08 Chiết khấu thương mại cho c.Hà mua gà hậu bị 111 2.792.000 03/12/08 PC 07 03/12/08 Chiết khấu thương mại cho a.Sơn mua gà hậu bị 111 3.196.000 03/12/08 PC08 03/12/08 Chiết khấu thương mại cho a.Quyết mua gà hậu bị 111 3.140.000 05/12/08 PC17 05/12/08 Chiết khấu thương mại cho a. Hải mua gà hậu bị 111 2.288.000 ............. ................... ................ .................... .......... ............................ ........................ 31/12/08 PKT 41 31/12/08 K/c chiết khấu thương mại 511 428.102.840 Cộng phát sinh cả năm 428.102.840 428.102.840 Ngày.....tháng.......năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Biểu số 2.2.1.2.2: Sổ cái TK 521 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán 2.2.1.3.Kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn của hàng bán chính là giá gốc của hàng hoá hoặc nguyên giá của thành phẩm nhập kho.Giá vốn có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Vì vậy phải theo dõi chặt chẽ và xác định đúng giá vốn của hàng bán ra trong kỳ Kế toán sử dụng TK 154 để tập hợp chi phí sản xuất, rồi sau đó kết chuyển thẳng sang TK 632 để phân bổ chi phí tiêu thụ trong kỳ. Sổ sách kế toán: Hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 632,154 Tài khoản sử dụng: TK 632: Giá vốn hàng bán TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng Sổ Cái TK 154 Năm 2008 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Trang Dòng Nợ Có Tháng 12 Số dư đầu T12 5.938.135.250 31/12/08 PKT 31 31/12/08 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 622 5.232.756.657 31/12/08 PKT 32 31/12/08 Kết chuyển chi phí sản xuất chung 627 11.229.502.413 31/12/08 PKT 38 31/12/08 Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 632 10.363.401.503 Số dư cuối T12 12.036.992.817 Cộng phát sinh cả năm 211.408.370162. Ngày.....tháng.......năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Biểu số 2.2.1.3.1: Sổ cái TK 154 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán Công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng Sổ Cái TK 632 Năm 2008 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán ĐVT: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Trang Dòng Nợ Có Tháng 12 ……………………........... 31/12/08 PKT 33 31/12/08 Giá vốn hàng bán 154 10.363.401.503 31/12/08 PKT 43 31/12/08 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 109.598.217.243 ............. ................... ................ .................... .......... ............................ ........................ Cộng phát sinh cả năm 109.598.217.243 109.598.217.243 Ngày.....tháng.......năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) Biểu số 2.2.1.3: Sổ cái TK 632 Nguồn dữ liệu: Trích số liệu phòng kế toán 2.2.1.4.Kế toán chi phí bán hàng  Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là những loại chi phí không thể thiếu được và thường chiếm một tỉ trọng không nhỏ. Vì vậy việc theo dõi và hạch toán các loại chi phí này một cách chính xác rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Để hạch toán chi phí bán hàng kế toán dùng tài khoản 641 : Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng của công ty bao gồm các loại chi phí : Lương công nhân hợp đồng Thưởng Trợ cấp xã hội Chi phí dụng cụ văn phòng,vật liệu phân xuởng, vật liệu in ấn Lệ phí và thuế khác Phí dịch vụ ngân hàng Chi phí công tác trong nước Chi phí thuê văn phòng, điện, nước, điện thoại, vệ sinh Phí vận chuyển bán hàng Chứng từ sổ sách sử dụng : Các chứng từ thánh toán : Phiếu chi, giấy đề nghị thanh toán, hoá đơn GTGT Bảng thanh toán lương Bảng trích khấu hao TSCĐ Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 641,111,112...... Ví dụ : Ngày 08/12/08 chi nhánh thanh toán tiền vận chuyển bán gà thịt của tháng 11/08 với số tiền là :20.415.000đ Từ phiếu chi số 36 kế toán phản ánh vào sổ nhật ký chung được thể hiện ở trang 50 và sổ cái TK 641.Cuối kỳ kết chuyển sang TK 911. Chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam Mẫu số 02 – TT (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Ngày 08.tháng 12 năm 2008 Quyển số: Số: 36/15 Nợ 641: 20.415.000 Có 111: 20.415.000 Họ tên người nhận tiền: Vương Hoàng Địa chỉ: Lý do chi: T.toán tiền vận chuyển bán gà thịt S ố ti ền: 20.415.000 (viết bằng chữ): Hai mươi triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng Kèm theo:...........................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2.Dang Thi Hong Linh.doc
Tài liệu liên quan