Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 9

CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,

CHI PHÍ, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁCDOANH NGHIỆP . 3

1.1. Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu . 4

1.3. Nguyên tắc kế toán doanh thu. 5

1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 6

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịchvụ. 7

1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: . 7

1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 10

1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán:. 14

1.5.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp:. 17

1.5.4.1. Kế toán chi phí bán hàng. 17

1.5.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: . 18

1.6. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính. 21

1.7. Nội dung kế toán thu nhập, chi phí và hoạt động khác. 24

1.8. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn doanhnghiệp . 27

1.9. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo

các hình thức kế toán. 29

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH

ĐẦU Tư THưƠNG MẠI BẢO LỢI. 35

2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi . 35

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH đầu tư thương mạiBảo Lợi. 35

2.1.2. Đối tượng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công

ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi. 36

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH đầu tư thương mại

Bảo Lợi. 372.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công

ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi. 39

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại công ty TNHH đầu tư

thương mại Bảo Lợi . 43

2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch

vụ tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi . 43

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 43

2.2.1.2. Nội dung hạch toán kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH đầu tư

thương mại Bảo Lợi . 53

2.2.1.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 65

2.2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty TNHH

Đầu tư thương mại Bảo Lợi . 76

2.2.3. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi . 80

CHưƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU Tư THưƠNG MẠI BẢO LỢI . 91

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

phí, xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH Đầu tư thươngmại Bảo Lợi. 92

3.1.1. ưu điểm. 92

3.1.2. Hạn chế. 92

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh . 93

3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và

kết quả kinh doanh . 93

3.4. Nội dung hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại

công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi. 94

3.4.1. Kiến nghị 1: Về việc áp dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho tại công

ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi. 94

3.4.2. Kiến nghị 2: Về việc đưa phần mềm kế toán vào công tác kế toán. 97

3.4.3. Kiến nghị 3: Tiền lương làm căn cứ trích các khoản theo lương cho người

lao động tại công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi . 98

3.4.4 Kiến nghị 4: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí . 99

pdf111 trang | Chia sẻ: tranloan8899 | Ngày: 15/03/2018 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ cái TK 511, 632, ... Bảng cân đối SPS BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sổ, thẻ kế toán chi tiết TK 511, 632, ... Bảng tổng hợp chi tiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 34 Lớp: QT1701K * Hình thức kế toán máy Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi hàng tuần, hàng tháng, hoặc định kỳ Đối chiếu Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức kế toán máy SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp TK 511, 632.. - Sổ chi tiết TK 511, 632,.... PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI MÁY VI TÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 35 Lớp: QT1701K CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BẢO LỢI 2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi Qua khảo sát và trên thực tế thị trƣờng cùng với điều kiện vốn, kinh nghiệm kinh doanh của mình Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi đƣợc thành lập với 03 thành viên có tƣ cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật nhà nƣớc Việt Nam, cùng với phƣơng trâm trong kinh doanh “Uy tín. Chất lƣợng. An toàn. Hiệu quả”. đƣa mục tiêu “Uy tín. chất lƣợng” lên hàng đầu. Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi đƣợc thành lập theo giấy chứng nhận đầu tƣ số 0201027072 do sở kế hoạch và đầu tƣ Thành Phố Hải Phòng cấp ngày 28/12/2009  Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BẢO LỢI  Tên Tiếng Anh: BAO LOI Co.. LTD  Tên giao dịch: BAO LOI TRANDINCO  Tel: 0313.768.666 Fax: 0313.768.891  Mã số thuế: 0201027072  Địa chỉ trụ sở chính: đặt tại Số 226 Lê Lai. Phƣờng Máy Chai. Quận Ngô Quyền. Thành Phố Hải Phòng.  Ngƣời đại diện công ty là : Bà Vũ Thị Huế  Ngành nghề đăng kí kinh doanh: Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 36 Lớp: QT1701K Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tài chính tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch Tiền 1 Tổng DTBH và cung cấp dịch vụ 21.190.000.000 39.380.000.000 18.190.000.000 2 Tổng GVHB 17.635.281.000 31.216.953.000 13.581.762.000 3 Lợi nhuận gộp 3.554.719.000 8.163.47.000 4.608.328.000 4 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 1.572.466.641 3.180.794.641 1.608.328.000 6 Thu nhập bình quân 1 lao động/tháng 4.000.000 5.000.000 1.000.000 (Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) 2.1.2. Đối tượng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi  Doanh thu và chi phí tại công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi đƣợc hạch toán riêng theo từng hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. STT Ngành nghề kinh doanh Mã ngành 1 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 (chính) 2 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: sản xuất. lắp ráp phụ tùng và các phụ trợ cho xe ô tô 2930 3 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 4 Bán kẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở lên) 4512 5 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 6 Bảo dƣỡng. sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 7 Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: sắt. thép 4662 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 37 Lớp: QT1701K  Kết quả kinh doanh đƣợc tập hợp chung cho 3 hoạt động để xác định thuế TNDN và lợi nhuận trong kỳ kế toán của công ty.  Kỳ hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh theo năm dƣơng lịch. 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Lợi (Nguồn: Bộ phận hành chính tổng hợp của công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, nâng cao trách nhiệm của từng phòng ban chức năng. hạn chế tối đa sự trùng lặp trong quản lý, điều hành. tăng cƣờng khả năng thông tin trong Công ty và giữa Công ty với khách hàng. Các phòng ban thƣờng xuyên có thông tin ngƣợc chiều cho nhau, tạo ra khả năng nắm bắt thông tin và tăng cƣờng khả năng hợp tác, phối hợp trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh. Cơ cấu tổ chức của công ty là sự kết hợp giữa cơ cấu chức năng và cơ cấu trực tuyến nên đã phát huy đƣợc ƣu nhƣợc điểm từng cơ cấu Sự phân công nhiệm vụ rõ ràng từng bộ phận phòng ban chuyên trách đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định nhu cầu, dự tính kinh phí, xác định kết quả hoạt động cho từng bộ phận. * Thuyết minh sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Giám đốc Phòng kinh doanh Phòng tài chính – kế toán Phòng hành chính Phòng nguồn hàng Bộ phận bán hàng Bộ phận kinh doanh Bộ phận xuất nhập khấu Bộ Phận bảo hành Bộ phận kĩ thuật Kho lắp ráp Kho hàng hóa Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 38 Lớp: QT1701K  Phòng Giám đốc: - Là ngƣời đứng đầu công ty có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty và cũng là đại diện pháp luật của công ty - Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung đối với công ty về các vấn đề nhƣ: trực tiếp đề ra các chiến lƣợc, kế hoạch giám sát kiểm tra các phòng ban - Ký kết các hợp đồng tài chính thƣơng mại. - Quyết định tuyển dụng, đào tạo, sa thải cán bộ nhân viên - Quyết định mức lƣơng thƣởng, thù lao đối với ngƣời lao động trong công ty  Phòng kinh doanh: - Nghiên cứu thị trƣờng - Kí kết các hợp đồng kinh tế bán hàng - Kí kết các hợp đồng đại lý bán hàng - Quảng cáo các sản phẩm mới và hàng hóa của công ty - Khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng - Xây dựng kế hoạch quảng cáo, bán hàng, các chiến lƣợc về chính sách thanh toán, hình thức thanh toán  Phòng nguồn hàng: - Tìm hiểu khai thác nguồn hàng trong nƣớc và ngoài nƣớc để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty - Theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế về bảo dƣỡng, bảo hành các loại linh kiện, máy móc, xe ô tô - Theo dõi việc lắp ráp các loại xe thuộc danh mục kinh doanh của công ty, đảm bảo chất lƣợng của các mặt hàng khi xuất xƣởng - Thực hiện đăng kiểm các loại xe trên khi xuất xƣởng. - Các kho trực thuộc: kho lắp ráp và kho hàng hóa  Phòng tài chính – Kế toán: - Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, phát hiện Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 39 Lớp: QT1701K những bất cập trong luân chuyển chứng từ tại công ty và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về tài chính - kế toán. - Giám sát, kiểm tra quá trình lập hóa đơn, chứng từ thanh toán và lƣu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng pháp luật kế toán và các chế độ chính sách của Nhà nƣớc. - Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mƣu và đề xuất những giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị nội bộ. Cung cấp thông tin kế toán theo quy định của pháp luật - Phân tích thông tin. số liệu kế toán tham mƣu để đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế. tài chính của công ty  Phòng hành chính: - Có nhiệm vụ quản lý đôn đốc các phòng ban thực hiện các thủ tục hành chính nhƣ thủ tục vay vốn ngân hàng. ký các hợp đồng các loại. - Quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công nhân theo yêu cầu của các bộ phận liên quan cũng nhƣ bố trí các nhân viên vào các vị trí phù hợp với trình độ. - Xây dựng các chính sách, thực hiện tuyển dụng lao động cho phù hợp với yêu cầu của công ty. 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi Sơ đồ 2.2. Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán của công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi (Nguồn: Bộ phận hành chính tổng hợp của công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) * Nhiệm vụ chức năng của các thành viên:  Kế toán trưởng: Kế toán trƣởng Kế toán tổng hợp Kế toán kho hàng Kế toán công nợ kiêm kế toán thuế Thủ quỹ Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 40 Lớp: QT1701K - Là ngƣời đứng đầu phòng kế toán tài chính của công ty chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về công tác tài chính của công ty. Trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo. điều hành tài chính, tổ chức hƣớng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nƣớc, của ngành về công tác kế toán. Tham gia kí kết và kiểm tra các hợp đồng kinh tế. Tổ chức thông tin kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế của công ty. - Kế toán trƣởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, là ngƣời lập báo cáo tài chính - Có ý kiến bằng văn bản với Giám đốc công ty về việc tuyển dụng. thuyên chuyển. tăng lƣơng. khen thƣởng, kỷ luật ngƣời làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ.  Kế toán tổng hợp: - Tổng hợp quyết toán, tổng hợp nhật kí chung, sổ cái. bảng tổng kết tài sản của công ty, Đồng thời kế toán tổng hợp chi tiết về giá trị tài sản cố định. - Hạch toán các khoản chi phí, các khoản trích trƣớc, các khoản phân bổ. các nghiệp vụ khác - Trả lƣơng cho ngƣời lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lƣơng, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng. lập kế hoach quỹ lƣơng kỳ sau - Kiểm tra số dƣ cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo mẫu - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Cung cấp số liệu cho giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.  Kế toán kho hàng: - Giám sát tình hình hàng hóa nhập – xuất – tồn kho, theo dõi các nghiệp vụ phát sinh khi liên quan đến hàng hóa - Hạch toán doanh thu. giá vốn - Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng - Thƣờng xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tƣ trong kho đƣợc sắp xếp hợp lý chƣa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các quy định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất), chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.  Kế toán công nợ kiêm kế toán thuế: Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 41 Lớp: QT1701K - Theo dõi tình hình công nợ của công ty hàng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ, công nợ khách hàng - Lập lịch thanh toán công nợ với khách hàng, lập báo cáo tình hình số dƣ công nợ của nội bộ theo từng đối tƣợng đột xuất hoặc định kỳ theo yêu cầu của BGĐ. KTT - Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ - Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh, kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra - Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất, lập báo cáo thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ phân bổ đầu ra đƣợc khấu trừ - Theo dõi tình hình nộp ngân sách. tồn đọng ngân sách. và hoàn thuế của công ty. Kết hợp cùng Kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán - Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi hạch toán - Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và nộp tiền cho cơ quan thuế - Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm. báo cáo thuế TNDN quý IV.  Thủ quỹ: - Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty - Tự động kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày, quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt của công ty - Chịu trách nhiệm lƣu giữ chứng từ thu chi tiền - Kiểm tra số tiền. nội dung. ngày tháng lập trên Phiếu thu, Phiếu chi với chứng từ gốc. - Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt - Đảm bảo số dƣ tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lƣơng cho nhân viên bằng việc thơng báo kịp thời số dƣ tồn quỹ cho kế tổng hợp. * Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng - Kỳ kế toán: Từ 1/1 đến 31/12 năm dƣơng lịch. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 42 Lớp: QT1701K - Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên. - Phƣơng pháp tính giá vốn xuất kho: phƣơng pháp bình quân gia quyền cả kỳ. - Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao đƣờng thẳng. - Phƣơng pháp tính thuế GTGT: thuế GTGT khấu trừ. - Chế độ kế toán áp dụng: Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trƣởng BTC. - Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật kí chung. Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức nhật ký chung tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI 511, 515, 632... BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 43 Lớp: QT1701K 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi 2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Chứng từ sử dụng: + Hóa đơn GTGT + Chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng, + Các chứng từ liên quan khác: Hợp đồng mua bán, - Tài khoản sử dụng: + TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + TK liên quan khác: TK 111, TK 112, - Sổ sách sử dụng: + Sổ Nhật ký chung + Sổ Cái TK 511 - Nội dung hạch toán: * Ví dụ minh họa 1: Ngày 04/12, xuất bán 3 táp lô 1.51m với đơn giá 1.800.000/cái của xe FORLAND-1785(dạng xe dƣới 8T) và 3 táp lô 1.99m dạng xe JAC/3T đơn giá 2.200.000/cái (chƣa VAT 10%) cho công ty TNHH phụ tùng ô tô Vĩnh Cƣờng theo HĐ số 0000982 ngày 04/12/2016, chƣa thanh toán. Định khoản: Nợ TK 131: 13.200.000 Có TK 511: 12.000.000 Có TK 3331: 1.200.000 Căn cứ vào hóa đơn số 0000982 (Biểu số 2.1), Kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.6) Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 44 Lớp: QT1701K Biểu số 2.1. Hóa đơn GTGT số HD0000982 ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BẢO LỢI Mã số thuế: 0201027072 Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 0313.768.666 Số tài khoản: 10046200 tại NH Vietinbank – Hải Phòng Họ tên ngƣời mua hàng................................................................................................... Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH phụ tùng ô tô Vĩnh Cƣờng Mã số thuế: Địa chỉ: Số 10/286 Lê Lai, phƣờng Máy chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Hình thức thanh toán: Số tài khoản: .................................................... STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1 Táp lô 1.51m (xe tải FORLAND) cái 3 1.800.000 5.400.000 2 Táp lô 1.99m (xe JAC/3T) cái 3 2.200.000 6.600.000 Cộng tiền hàng: 12.000.000 Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 1.200.000 Tổng cộng thanh toán: 13.200.000 Số tiền viết bằng chữ: mƣời ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 0 2 0 1 6 8 4 6 7 5 4 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Liên 3: Nội bộ) Ngày 04 tháng 12 năm 2016 Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/15P Số: 0000982 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 45 Lớp: QT1701K * Ví dụ minh họa 2: Ngày 10/12, Bán 2 táp lô 1.99m với đơn giá 2.200.000/cái(chƣa VAT) dạng xe tải JAC/3T cho công ty TNHH phụ tùng ô tô Vĩnh Cƣờng theo HĐGTGT số 0001002, đã thanh toán bằng tiền mặt. Định khoản: Nợ TK 111: 4.840.000 Có TK 511: 4.400.000 Có TK 3331: 440.000 Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0001002 (Biểu số 2.2), Kế toán tiến hành lập phiếu thu số 12-033 (Biểu số 2.3). Từ HĐ 0001002 và phiếu thu 12-033 kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.6) Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 46 Lớp: QT1701K Biểu số 2.2. Hóa đơn GTGT số HD0001002 ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BẢO LỢI Mã số thuế: 0201027072 Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 0313.768.666 Số tài khoản: 10046200 tại NH Vietinbank – Hải Phòng Họ tên ngƣời mua hàng................................................................................................... Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH phụ tùng ô tô Vĩnh Cƣờng Mã số thuế: Địa chỉ: Số 10/286 Lê Lai, phƣờng Máy chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Hình thức thanh toán: Tiền mặt Số tài khoản: .................................................... STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1 Táp lô 1.99m xe JAC/3T cái 2 2.200.000 4.400.000 Cộng tiền hàng: 4.400.000 Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 440.000 Tổng cộng thanh toán: 4.840.000 Số tiền viết bằng chữ: bốn triệu tám trăm bốn mƣơi nghìn đồng Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 0 2 0 1 6 8 4 6 7 5 4 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Liên 3: Nội bộ) Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/15P Số: 0001002 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 47 Lớp: QT1701K Biểu số 2.3. Phiếu thu số 12-033 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính PHIẾU THU Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Số: 12-033 Nợ TK111: 4.840.000 Có TK511: 4.400.000 Có TK3331: 440.000 Họ và tên ngƣời nộp tiền: Trần Thị Hằng Địa chỉ: Công ty TNHH phụ tùng ô tô Vĩnh Cƣờng Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng của HĐ GTGT 0001002 Số tiền: 4.840.000 Bằng chữ: bốn trệu tám trăm bốn mƣơi nghìn đồng Kèm theo: chứng từ gốc Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ngƣời nộp tiền (Ký, họ tên) Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ qũy (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): bốn triệu tám trăm bốn mƣơi nghìn đồng Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): Số tiền quy đổi: ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 48 Lớp: QT1701K * Ví dụ minh họa 3: Ngày 19/12, xuất bán 20 táp lô 1.51m của xe tải FORLAND-1785 với đơn giá 1.800.000đồng/cái (chƣa VAT 10%) cho Công ty phụ tùng ô tô Đình Tuấn theo HĐ GTGT số 0001014, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Định khoản: Nợ TK 112: 39.600.000 Có TK 511 : 36.000.000 Có TK 3331: 3.600.000 Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0001022 (Biểu số 2.4) và giấy báo có của ngân hàng Vietinbank số 06307 (Biểu số 2.5). Kế toán tiến hàng ghi sổ nhật ký chung (Biểu số 2.6) Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 49 Lớp: QT1701K Biểu số 2.4. Hóa đơn GTGT số HD0001014 ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BẢO LỢI Mã số thuế: 0201027072 Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 0313.768.666 Số tài khoản: 10046200 tại NH Vietinbank – Hải Phòng Họ tên ngƣời mua hàng................................................................................................... Tên đơn vị: CÔNG TY PHỤ TÙNG Ô TÔ ĐÌNH TUẤN Mã số thuế: Địa chỉ: 141 Tôn Đức Thắng, P-An Hòa, Q-Cẩm Lệ, Đà Nẵng Hình thức thanh toán: CK Số tài khoản: .................................................... STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6=4x5 1 Táp lô 1.51m (xe tải FORLAND) cái 20 1.800.000 36.000.000 Cộng tiền hàng: 36.000.000 Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 3.600.000 Tổng cộng thanh toán: 39.600.000 Số tiền viết bằng chữ: ba mƣơi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn. Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) 0 4 0 0 5 2 4 4 5 1 2 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Liên 3: Nội bộ) Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/15P Số: 0001014 Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 50 Lớp: QT1701K Biểu 2.5. Giấy báo có của ngân hàng Vietinbank Ngân hàng VietinBank Chi nhánh: Hải Phòng GIẤY BÁO CÓ Ngày 19/12/2016 Mã GDV: Mã KH: Số GD: 06307 Kính gửi: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI BẢO LỢI Mã số thuế: 0201027072 Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung nhƣ sau: Số tài khoản ghi Có: 10046200 Số tiền bằng số: 39.600.000 Số tiền bằng chữ: ba mƣơi chín triệu sáu trăm nghìn đồng Nội dung: Công ty phụ tùng ô tô Đình Tuấn thanh toán tiền theo HĐ 0001014 GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 51 Lớp: QT1701K Biểu số 2.6. Trích sổ Nhật ký chung TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2016 Đơn vị tính: VND NT GS Chứng từ Diễn giải SH TKĐ Ƣ Số phát sinh SH NT Nợ Có ... ... ... ... ... ... ... 04/12 HĐ982 04/12 Bán táp lô 1.51m và 1.99m cho công ty Vĩnh Cƣờng 131 13.200.000 511 12.000.000 3331 1.200.000 ... ... ... ... ... ... ... 10/12 HĐ1002 PT12-033 10/12 Bán táp lô 1.99m cho cty Vĩnh Cƣờng 111 4.840.000 511 4.400.000 3331 440.000 ... ... ... ... ... ... ... 19/12 HĐ1014 BGC6307 21/12 Bán táp lô 1.51m cho cty Đình Tuấn 112 39.600.000 511 36.000.000 3331 3.600.000 ... ... ... ... ... ... ... Cộng luỹ kế từ đầu năm 188.904.567.831 188.904.567.831 ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Mẫu số: S03a-DN (Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 52 Lớp: QT1701K Căn cứ vào sở nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 511 (biểu số 2.7) Biểu số 2.7. Trích sổ cái tài khoản 511 Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại Bảo Lợi Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, phƣờng Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính TRÍCH SỔ CÁI Tháng 12 năm 2016 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 Đơn vị tính: VND NT GS Chứng từ Diễn giải SH TKĐƢ Số phát sinh SH NT Nợ Có Số dƣ đầu năm Số phát sinh 04/12 HĐ982 04/12 Bán táp lô 1.51m và 1.99m cho công ty Vĩnh Cƣờng 131 12.000.000 ... ... ... ... ... ... ... 10/12 HĐ1002 PT12-033 10/12 Bán táp lô 1.99m cho cty Vĩnh Cƣờng 111 4.400.000 ... ... ... ... ... ... ... 19/12 HĐ1014 BGC6307 21/12 Bán táp lô 1.51m cho cty Đình Tuấn 112 36.000.000 ... ... ... ... ... ... ... 31/12 PKT29 31/12 Kết chuyển doanh thu, thu nhập 911 39.380.000.000 39.380.000.000 Cộng luỹ kế từ đầu năm 39.380.000.000 39.380.000.000 Số dƣ cuối năm ( Nguồn: Phòng kế toán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi) Khóa luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thủy 53 Lớp: QT1701K 2.2.1.2. Nội dung hạch toán kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Lợi - Chứng từ sử dụng: + Phiếu kế xuất kho - Các chứng từ khác có liên quan - Tài khoản sử dụng: + Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán - Sổ sách sử dụng: + Sổ Nhật k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf32_NguyenThiThuThuy_QT1701K.pdf
Tài liệu liên quan