Kiểm tra 45’- Kì II môn: Sinh học lớp 7

 Câu 1 : Nêu những đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ? ( 2 điểm )

 Câu 2 : Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát

 hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? ( 1 điểm )

 Câu 3 : Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn ? ( 2 điểm )

 Câu 4 : Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng ? ( 3 điểm )

 Câu 5 : V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? ( 2 điểm)

 

doc8 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45’- Kì II môn: Sinh học lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 29 Tiết : 56 KIỂM TRA 45’- Kì II – NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Sinh học Lớp: 7 ( Thời gian kiểm tra: 45 phút ) NS : 18 – 3 - 2014 Ngày kiểm tra 20/3 lớp7A 4.3 – 21/ 3 Lớp 7A 1,5,2 I - MỤC ĐÍCH KIỂM TRA: 1-Kiến thức: - Nêu được những đặc điểm chung của lớp lưỡng cư , chim. - Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn và ếch thích nhi đời sống khô ráo và hô hấp qua da . - Nêu được các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi đời sống bay lượn , ? - Vẽ và chú thích bộ não chim bồ câu . - Hiểu được hiện tượng thai sinh và ưu điểm hiện tượng thai sinh ? 1-Đối tượng: học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. II -HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận 100 0/0 III-MA TRẬN: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 1-Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư (01 tiết) - Nêu được các đặc điểm chung của lớp lưỡng cư . - Nêu được da trần ẩm ướt . 25% = 62,5điểm 100% = 62,5điểm 2- Đa dạng và đặc điểm chung của bò sát .(01 tiết) Nêu được đặc điểm của da khô , có vảy sừng 5% = 12.5 điểm 100% = 12,5điểm 3- Chim bồ câu Nêu được các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi đời sống bay lượn . 20% = 50điểm 100% = 50điểm 4- Thỏ (1tiết) Hiểu được thế nào là hiện tượng thai sinh . Những ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với sự đẻ trứng ? 30% = 75điểm 100% = 75 điểm 5-Cấu tạo trong của chim bồ câu (1tiết) Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo não chim bồ câu 20% = 50điểm 100% = 50điểm 5câu = 250 điểm = 100% 3 câu = 125 điểm 50% 1 câu = 75 điểm 30% 1câu = 50 điểm 20% IV- ĐỀ KIỂM TRA 01 Câu 1 : Nêu những đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ? ( 2 điểm ) Câu 2 : Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? ( 1 điểm ) Câu 3 : Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn ? ( 2 điểm ) Câu 4 : Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng ? ( 3 điểm ) Câu 5 : V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? ( 2 điểm) V. BIỂU ĐIỂM CHẤM: Mã 01 Câu 1 Nêu những đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ? Ñieåm ( 50điểm ) (2điểm ) - Da traàn vaø aåm - Di chuyeån baèng 4 chi - Hoâ haáp baèng da vaø phoåi. - Tim 3 ngaên, 2 voøng tuaàn hoaøn, maùu pha nuoâi cô theå - Laø ñoäng vaät bieán nhieät. - Thuï tinh ngoaøi, noøng noïc phaùt trieån qua bieán thaùi. - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm - 6.25 ñieåm - 6.2,5 ñieåm - 6.25 ñieåm - 6.2,5 ñieåm Câu 2 Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? Ñieåm (25điểm ) ( 1 điểm ) - Da khô , có vảy sừng bao bọc - Da trần và ẩm ướt . - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 3 Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn ? Ñieåm(50 điểm ) ( 2 điểm ) -Thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp, hàm không có răng , có mỏ sừng bao bọc . - Chi trước biến đổi thành cánh , chi sau có bàn chân dài , các ngón có vuốt , ba ngón trước, một ngón sau . -Tuyến phao câu tiết chất nhờn . - 25 ñieåm - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 4 Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với sự đẻ trứng ? Ñieåm (75ñieåm ) ( 3 điểm ) - Hiện tượng đẻ con có nhau thai được gọi là hiện tượng thai sinh . - Phôi được cung cấp các chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai được ổ định và đầy đủ không lệ thuộc vào lượng noãn hoàn có trong trứng . - Phôi được phát triện trong cơ thể mẹ nên an toàn và đầy đủ các đều kiện sống - Con được nuôi bằng sữa mẹ không lệ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên . - 25 ñieåm - 25 ñieåm - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 5 V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? Ñieåm ( 50 ñieåm ) ( 2 điểm ) - Vẽ đúng , dẹp - Chú thích đúng . - 25 ñieåm - 25 ñieåm THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG Lớp Toång soá HS Ñieåm 5 ≥ Ñieåm 8 - 10 Ñieåm döôùi 5 Ñieån 0 - 3 Ghi chuù SL % SL % SL % SL % 7A1 28 7A2 30 7A3 30 7A4 29 7A5 30 TC 146 Tr THCS loäc nga Lôùp 7A Hoï vaø teân KIỂM TRA 45’- Kì II – NĂM HỌC 2013-2014 Moân : sinh hoïc lôùp 7 Thôøi gian laøm baøi 45 phuùt Mã đề 01 ÑIEÅM . Câu 1 : Nêu những đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ? ( 2 điểm ) Câu 2 : Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? ( 1 điểm ) Câu 3 : Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn ? ( 2 điểm ) Câu 4 : Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng ? ( 3 điểm ) Câu 5 : V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? ( 2 điểm) ... .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. IV- ĐỀ KIỂM TRA 02 Câu 1 : Nêu những đặc điểm chung của lớp chim ? ( 2 điểm ) Câu 2 : Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? ( 1 điểm ) Câu 3 : Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi đời sống hoàn toàn ở cạn ? ( 2 điểm ) Câu 4 : Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng ? ( 3 điểm ) Câu 5 : V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? ( 2 điểm) V. BIỂU ĐIỂM CHẤM: Mã 02 Câu 1 * Những đặc điểm chung của lớp chim : Ñieåm ( 50điểm ) (2điểm ) - Mình coù loâng vuõ bao phuû. Coù moû söøng. - Chi tröôùc bieán ñoåi thaønh caùnh. - Phoåi coù maïng oáng khí, coù tuùi khí tham gia vaøo hoâ haáp. - Tröùng coù voû ñaù voâi, ñöôïc aáp nhôø thaân nhieät cuûa chim boá me. - Tim 4 ngaên, 2 voøng tuaàn hoaøn, maùu ñoû töôi nuoâi cô theå. Laø ñoäng vaät haèng nhieät. - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 2 Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? Ñieåm (25điểm ) ( 1 điểm ) - Da khô , có vảy sừng bao bọc - Da trần và ẩm ướt . - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 3 Những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn Ñieåm(50 điểm ) ( 2 điểm ) - Da khô có vảy sừng , chi yếu có vuốt sắc , - Cổ dài , mắt có mi cử động dược và tuyến lệ - Màng nhĩ nằm trong hốc tai , đuôi và thân dài . - 25 ñieåm - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 4 Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với sự đẻ trứng ? Ñieåm (75ñieåm ) ( 3 điểm ) - Hiện tượng đẻ con có nhau thai được gọi là hiện tượng thai sinh . - Phôi được cung cấp các chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai được ổ định và đầy đủ không lệ thuộc vào lượng noãn hoàn có trong trứng . - Phôi được phát triện trong cơ thể mẹ nên an toàn và đầy đủ các đều kiện sống - Con được nuôi bằng sữa mẹ không lệ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên . - 25 ñieåm - 25 ñieåm - 12,5 ñieåm - 12,5 ñieåm Câu 5 V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? Ñieåm ( 50 ñieåm ) ( 2 điểm ) - Vẽ đúng , dẹp - Chú thích đúng . - 25 ñieåm - 25 ñieåm Tr THCS loäc nga Lôùp 7A Hoï vaø teân KIỂM TRA 45’- Kì II – NĂM HỌC 2013-2014 Moân : sinh hoïc lôùp 7 Thôøi gian laøm baøi 45 phuùt Mã đề 02 ÑIEÅM . Câu 1 : Nêu những đặc điểm chung của lớp chim ? ( 2 điểm ) Câu 2 : Nêu đặc điểm đặc trưng nhất về cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng giúp ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của da ếch thích nghi hô hấp qua da ? ( 1 điểm ) Câu 3 : Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi đời sống hoàn toàn ở cạn ? ( 2 điểm ) Câu 4 : Thế nào gọi là hiện tượng thai sinh ? Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng ? ( 3 điểm ) Câu 5 : V ẽ chú thích cấu tạo bộ não chim bồ câu ? ( 2 điểm) ... .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. ... .. . .. * Những đặc điểm chung của lớp chim : - Mình coù loâng vuõ bao phuû. Coù moû söøng. - Chi tröôùc bieán ñoåi thaønh caùnh. - Phoåi coù maïng oáng khí, coù tuùi khí tham gia vaøo hoâ haáp. - Tim 4 ngaên, 2 voøng tuaàn hoaøn, maùu ñoû töôi nuoâi cô theå. - Tröùng coù voû ñaù voâi, ñöôïc aáp nhôø thaân nhieät cuûa chim boá me. - Laø ñoäng vaät haèng nhieät. Câu 2 : Những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn ? Da khô có vảy sừng , chi yếu có vuốt sắc ,cổ dài , mắt có mi cử động dược và tuyến lệ , màng nhĩ nằm trong hốc tai , đuôi và thân dài .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 56 Kiem tra 1 tiet HKII.doc
Tài liệu liên quan