Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 - Trường THCS Phan Bội Châu (Năm 2011-2012)

Câu 1. How many . are there?

A. pen B. pens C. a pen D. a pens

Câu 2. Where is your school? It's . .

A. in the town B. in the country C. in city D. on the city

Câu 3. Sixty and thirty is .

A. ninteen B. ninty C. nineteen D. ninety

Câu 4. How old are . , Trung and Minh?

A. he B. she C. we D. you

Câu 5. Nam . teeth after meals.

A. brush B. brushes C. wash D. washes

Câu 6. . are they now? - In the classroom.

A. How B. Where C. What D. Who

Câu 7. Nga goes to school . .

A. in foot B. by a bike C. by bike D. on bus

Câu 8. Are there any flowers in the garden? Yes, . .

A. there is B. there are C. there isn't D. there aren't

 

doc6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1524 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 - Trường THCS Phan Bội Châu (Năm 2011-2012), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6 Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:……… A & & A PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng. Câu 1. What is Minh doing now? A. He playing volleyball. B. He is playing the volleyball. C. He is playing volleyball. D. He plays volleyball. Câu 2. Is the bag small? No, it is ……………….. . A. small B. big C. fine D. beautiful Câu 3. Sixty and thirty is ……………….. A. ninteen B. nineteen C. ninty D. ninety Câu 4. How ……………….. your brother's name? A. do you spell B. to writing C. write D. is the spelling of Câu 5. Nga goes to school ……………….. . A. on bus B. by a bike C. by bike D. in foot Câu 6. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck. A. rides B. ride C. drive D. drives Câu 7. How many ……………….. are there? A. a pens B. pens C. a pen D. pen Câu 8. Where is your class? - It's ……………….. A. one floor B. two floor C. on the first floor D. in the first floor Câu 9. Nam ……………….. teeth after meals. A. wash B. brushes C. washes D. brush Câu 10. My mother ……………….. in a school. She is a teacher. A. to teach B. teach C. teaches D. teaching Câu 11. ……………..... does he travel to work ? - By plane. A. When B. How C. Where D. What Câu 12. Where is your school? It's ……………….. . A. in the town B. in the country C. in city D. on the city Câu 13. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant. A. between B. in C. at D. on. Câu 14. My father and mother ……………….. teachers. A. is B. are C. am D. do Câu 15. ……………….. are they now ? - In the classroom. A. How B. Where C. What D. Who Câu 16. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor. A. on - on B. in - at C. on - at D. in - on Câu 17. ………………... class are you in? A. Which B. How C. When D. Where Câu 18. How old are……………….. , Trung and Minh? A. we B. he C. she D. you Câu 19. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. . A. there is B. there are C. there aren't D. there isn't Câu 20. Does she……………….. her homework? Yes, she ……………….. A. do / does B. do / don't C. does / do D. does/ doesn't Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6 Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:……… B & B PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng. Câu 1. Sixty and thirty is ……………….. A. nineteen B. ninty C. ninteen D. ninety Câu 2. How ……………….. your brother's name? A. do you spell B. write C. is the spelling of D. to writing Câu 3. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant. A. between B. on. C. in D. at Câu 4. How many ……………….. are there? A. a pens B. pens C. pen D. a pen Câu 5. What is Minh doing now? A. He is playing the volleyball. B. He plays volleyball. C. He is playing volleyball. D. He playing volleyball. Câu 6. How old are……………….. , Trung and Minh? A. he B. she C. we D. you Câu 7. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck. A. rides B. ride C. drive D. drives Câu 8. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. . A. there is B. there are C. there isn't D. there aren't Câu 9. ………………... class are you in? A. Which B. When C. Where D. How Câu 10. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor. A. on - on B. on - at C. in - at D. in - on Câu 11. Does she……………….. her homework? Yes, she ……………….. A. do / does B. do / don't C. does/ doesn't D. does / do Câu 12. ……………..... does he travel to work ? - By plane. A. Where B. How C. When D. What Câu 13. Nam ……………….. teeth after meals. A. brush B. brushes C. wash D. washes Câu 14. Where is your class? - It's ……………….. A. one floor B. in the first floor C. on the first floor D. two floor Câu 15. ……………….. are they now ? - In the classroom. A. How B. Where C. Who D. What Câu 16. Where is your school? It's ……………….. . A. in city B. in the country C. in the town D. on the city Câu 17. Nga goes to school ……………….. . A. in foot B. by a bike C. by bike D. on bus Câu 18. My mother ……………….. in a school. She is a teacher. A. teaching B. to teach C. teaches D. teach Câu 19. My father and mother ……………….. teachers. A. am B. are C. is D. do Câu 20. Is the bag small? No, it is ……………….. . A. beautiful B. big C. small D. fine Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6 Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:……… C & C PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng. Câu 1. How many ……………….. are there? A. pen B. pens C. a pen D. a pens Câu 2. Where is your school? It's ……………….. . A. in the town B. in the country C. in city D. on the city Câu 3. Sixty and thirty is ……………….. A. ninteen B. ninty C. nineteen D. ninety Câu 4. How old are……………….. , Trung and Minh? A. he B. she C. we D. you Câu 5. Nam ……………….. teeth after meals. A. brush B. brushes C. wash D. washes Câu 6. ……………….. are they now? - In the classroom. A. How B. Where C. What D. Who Câu 7. Nga goes to school ……………….. . A. in foot B. by a bike C. by bike D. on bus Câu 8. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. . A. there is B. there are C. there isn't D. there aren't Câu 9. My father and mother ……………….. teachers. A. is B. are C. am D. do Câu 10. What is Minh doing now? A. He is playing the volleyball. B. He plays volleyball. C. He is playing volleyball. D. He playing volleyball. Câu 11. My mother ……………….. in a school. She is a teacher. A. to teach B. teaching C. teaches D. teach Câu 12. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck. A. rides B. drives C. drive D. ride Câu 13. ……………..... does he travel to work ? - By plane. A. When B. How C. What D. Where Câu 14. ………………... class are you in? A. Which B. When C. Where D. How Câu 15. Where is your class? - It's ……………….. A. one floor B. in the first floor C. on the first floor D. two floor Câu 16. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant. A. between B. on. C. at D. in Câu 17. Does she……………….. her homework? Yes, she ……………….. A. do / does B. does / do C. does/ doesn't D. do / don't Câu 18. Is the bag small? No, it is ……………….. . A. beautiful B. big C. fine D. small Câu 19. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor. A. in - at B. on - on C. on - at D. in - on Câu 20. How ……………….. your brother's name? A. do you spell B. write C. is the spelling of D. to writing Phòng GD & ĐT Tp Buôn Ma Thuột * KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2011 - 2012 Trường THCS PHAN BỘI CHÂU Môn: Tiếng Anh 6 Họ, tên HS:…………………………………… SBD: ……… Lớp:……… DD & D PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5 điểm. Chọn phương án trả lời đúng. Câu 1. How old are……………….. , Trung and Minh? A. we B. he C. she D. you Câu 2. Nam ……………….. teeth after meals. A. brush B. brushes C. wash D. washes Câu 3. How ……………….. your brother's name? A. do you spell B. write C. is the spelling of D. to writing Câu 4. My father and mother ……………….. teachers. A. am B. are C. do D. is Câu 5. Nga goes to school ……………….. . A. on bus B. in foot C. by bike D. by a bike Câu 6. Is the bag small? No, it is ……………….. . A. small B. big C. fine D. beautiful Câu 7. What is Minh doing now? A. He playing volleyball. B. He plays volleyball. C. He is playing volleyball. D. He is playing the volleyball. Câu 8. How many ……………….. are there? A. a pens B. pens C. a pen D. pen Câu 9. ……………..... does he travel to work ? - By plane. A. When B. How C. What D. Where Câu 10. My mother ……………….. in a school. She is a teacher. A. teach B. to teach C. teaches D. teaching Câu 11. Does she……………….. her homework? Yes, she ……………….. A. do / does B. does/ doesn't C. does / do D. do / don't Câu 12. ………………... class are you in? A. Which B. Where C. When D. How Câu 13. Where is your school? It's ……………….. . A. in the town B. in the country C. on the city D. in city Câu 14. Sixty and thirty is ……………….. A. ninty B. nineteen C. ninteen D. ninety Câu 15. Are there any flowers in the garden? Yes, ……………….. . A. there isn't B. there are C. there aren't D. there is Câu 16. They live ……………….. a small room ……………….. the second floor. A. in - at B. on - on C. on - at D. in - on Câu 17. There is a movie theatre ……………….. factory and restaurant. A. between B. on. C. in D. at Câu 18. ……………….. are they now ? - In the classroom. A. Who B. Where C. What D. How Câu 19. He is a driver. He can ……………….. a car, a taxi or a truck. A. drives B. ride C. drive D. rides Câu 20. Where is your class? - It's ……………….. A. two floor B. one floor C. on the first floor D. in the first floor PHẦN TỰ LUẬN – 5 điểm. Chia động từ trong ngoặc – 2đ There (not be) ……………………… any stores in my neighborhood. The children (play) ……………………… games now. Our house (have) ……………………… a vegetable garden. Every morning, they (get) ……………………… up at 6 o’clock. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi – 2đ Mai is thirteen years old. She is in grade 7. She lives in a small house with her father, mother and brother. The school is not far from her house, so she walks to school. Her classes start at seven and finish at half past eleven. After school, she does her homework and listens to music. On Sundays, she plays badminton with her friends. How many people are there in her family? …………………………………………………………………………………………………… How does she go to school ? …………………………………………………………………………………………………… What does she do after school ? …………………………………………………………………………………………………… Does she play soccer on Sundays ? …………………………………………………………………………………………………… III. Viết lại câu không thay đổi nghĩa - 1đ 1. Phong’s father drives car to work. Phong’s father travels ……………………………………………………………………. 2. My house is to the right of the bakery. The bakery is …………………………………………………………………………………… ======================= „ ======= * Đáp án đề kiểm tra HKI – Năm học 2011-2012 Môn: Tiếng Anh 6 PHẦN TRẮC NGHIỆM – 5điểm (Mỗi câu đúng được 0,25đ) Đáp án mã đề: A 01. C; 02. B; 03. D; 04. A; 05. C; 06. C; 07. B; 08. C; 09. B; 10. C; 11. B; 12. B; 13. A; 14. B; 15. B; 16. D; 17. A; 18. D; 19. B; 20. A; Đáp án mã đề: B 01. D; 02. A; 03. A; 04. B; 05. C; 06. D; 07. C; 08. B; 09. A; 10. D; 11. A; 12. B; 13. B; 14. C; 15. B; 16. B; 17. C; 18. C; 19. B; 20. B; Đáp án mã đề: C 01. B; 02. B; 03. D; 04. D; 05. B; 06. B; 07. C; 08. B; 09. B; 10. C; 11. C; 12. C; 13. B; 14. A; 15. C; 16. A; 17. A; 18. B; 19. D; 20. A; Đáp án mã đề: D 01. D; 02. B; 03. A; 04. B; 05. C; 06. B; 07. C; 08. B; 09. B; 10. C; 11. A; 12. A; 13. B; 14. D; 15.B; 16. D; 17. A; 18. B; 19. C; 20. C; PHẦN TỰ LUẬN – 5 điểm. (Mỗi câu đúng được 0,5đ) Chia động từ trong ngoặc – 2đ There (not be) aren’t any stores in my neighborhood. The children (play) are playing games now. Our house (have) has a vegetable garden. Every morning, they (get) get up at 6 o’clock. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi – 2đ There are four people in her family. She walks to school./ She goes to school on foot. She does her homework and listens to music. No, she doesn’t. III. Viết lại câu không thay đổi nghĩa - 1đ 1. Phong’s father travels to work by car. 2. The bakery is to the left of my house. ======================= „ =======

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiểm tra tiếng anh 6- siêu hot.doc
Tài liệu liên quan