Lập trình vớI ngôn ngữ Visual Basic

 NộI dung Trang

Phần I GiớI thiệu về ngôn ngữ Visual Basic

 Lập trình vớI ngôn ngữ Visual Basic

 Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ Visual Basic

Phần II Giới thiệu phần mềm quản lý thu chi phòng khám

A Mổ tả các chức năng của phần mềm

B Cơ sở dữ liệu

Phần III Mã nguồn

 

 

 

doc86 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 12/09/2015 | Lượt xem: 872 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình vớI ngôn ngữ Visual Basic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dnew.hwnd Else cmdedit.Enabled = True cmddelete.Enabled = True TreeView1.Enabled = True Saved = True Skin.RemoveSkin cmdnew.hwnd cmdnew.Caption = "T¹o míi" Skin.ApplySkin cmdnew.hwnd ClearText cmdsave.Enabled = False DisableText End If End Sub 1.6 Mã nguồn thủ tục CmdSave_Click() Private Sub CmdSave_Click() Dim sql As String If txtMa.Text = "" Then cmdsave.Enabled = False DisableText cmdedit.Enabled = False cmddelete.Enabled = True cmdexit.Enabled = True cmdnew.Enabled = True Exit Sub End If vbExclamation, "Chú ý" If logic = True Then rsNhanvien.AddNew rsNhanvien!manhanvien = txtMa.Text rsNhanvien!tennhanvien = txtHoten.Text If txtDiachi.Text "" Then rsNhanvien!diachi = txtDiachi.Text End If If txtDTnharieng.Text "" Then rsNhanvien!dtnr = txtDTnharieng.Text End If If txtDTcoquan.Text "" Then rsNhanvien!dtcq = txtDTcoquan.Text End If If txtDTdidong.Text "" Then rsNhanvien!didong = txtDTdidong.Text End If If txtDonvi.Text "" Then rsNhanvien!donvi = txtDonvi.Text End If If txtCapbac.Text "" Then rsNhanvien!capbac = txtCapbac.Text End If If txtChuyenkhoa.Text "" Then rsNhanvien!chuyenkhoa = txtChuyenkhoa.Text End If If txtNgayluong.Text "" Then rsNhanvien!ngayluong = txtNgayluong.Text End If rsNhanvien.Update TreeView1.Nodes.Add "parent", tvwChild, , txtMa.Text, "co" If TreeView1.Nodes("parent").Expanded = False Then TreeView1.Nodes("parent").Expanded = True End If Skin.RemoveSkin cmdnew.hwnd cmdnew.Caption = "T¹o míi" Skin.ApplySkin cmdnew.hwnd ClearText cmdsave.Enabled = False DisableText ElseIf logic = False Then sql = "update tblnhanvien set [tennhanvien] =" & _ "'" & txtHoten.Text & "',[diachi]=" & _ "'" & txtDiachi.Text & "', [capbac]=" & _ "'" & txtCapbac.Text & "',[chuyenkhoa]=" & _ "'" & txtChuyenkhoa.Text & "',[dtnr]=" & _ "'" & txtDTnharieng.Text & "',[dtcq]=" & _ "'" & txtDTcoquan.Text & "',[didong]=" & _ "'" & txtDTdidong.Text & "',[ngayluong]=" & _ "'" & txtNgayluong.Text & "',[donvi]=" & _ "'" & txtDonvi.Text & "'" & _ " where manhanvien = '" & txtMa.Text & "'" Set cmd = New ADODB.Command With cmd .ActiveConnection = cnn1 .CommandText = sql .Execute End With End If TreeView1.Sorted = True cmddelete.Enabled = True TreeView1.Enabled = True DisableText If cmdedit.Caption = "Huû" Then Skin.RemoveSkin cmdedit.hwnd cmdedit.Caption = "Söa" Skin.ApplySkin cmdedit.hwnd End If cmdedit.Enabled = True cmdsave.Enabled = False Saved = True cmdexit.Enabled = True cmdnew.Enabled = True logic = False End Sub 1.7 Mã nguồn Form_load Private Sub Form_Load() Saved = True 'Load skin cho form Dim SkinPath As String SkinPath = App.Path & "\skin\web_ii.skn" Skin.LoadSkin SkinPath Skin.ApplySkin Me.hwnd 'Xac dinh khung cua form frm_nhanvien.Height = 5900 frm_nhanvien.Width = 10250 'Nap co so du lieu len form Set cnn1 = New ADODB.Connection cnn1.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51" cnn1.Open App.Path & "\qltc.mdb" Set rsNhanvien = New ADODB.Recordset rsNhanvien.Open "tblNhanvien", cnn1, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable 'Tao cac Node len treeview theo co so du lieu Call Create_Node 'Khoi tao Panel Dim mypanel As Panel StatusBar1.Panels.Clear Set mypanel = StatusBar1.Panels.Add(1, , , sbrDate) mypanel.AutoSize = sbrNoAutoSize mypanel.Bevel = sbrInset Set mypanel = StatusBar1.Panels.Add(2, , , sbrTime) mypanel.AutoSize = sbrNoAutoSize mypanel.Bevel = sbrInset mypanel.Alignment = sbrLeft Set mypanel = StatusBar1.Panels.Add(3) StatusBar1.Panels(3).Text = "Thanh tr¹ng th¸i" StatusBar1.Panels(3).AutoSize = sbrSpring 'Tao kieu cho label Nhan vien Lbldanhsach.FontBold = True cmdsave.Enabled = False If CallMaNV = "" Then 'Disable Text khi load form Else If rsNhanvien.RecordCount <= 0 Then Exit Sub End If rsNhanvien.MoveFirst Do While Not rsNhanvien.EOF If rsNhanvien!manhanvien = CallMaNV Then Call ClearText Call Dis DisableText Exit Sub End If rsNhanvien.MoveNext Loop End If DisableText End Sub 1.8 Priviate sub Dis Private Sub Dis() txtMa.Text = rsNhanvien!manhanvien If IsNull(rsNhanvien!tennhanvien) = False Then txtHoten.Text = rsNhanvien!tennhanvien End If If IsNull(rsNhanvien!diachi) = False Then txtDiachi.Text = rsNhanvien!diachi End If If IsNull(rsNhanvien!dtnr) = False Then txtDTnharieng = rsNhanvien!dtnr End If If IsNull(rsNhanvien!dtcq) = False Then txtDTcoquan = rsNhanvien!dtcq End If If IsNull(rsNhanvien!didong) = False Then txtDTdidong = rsNhanvien!didong End If If IsNull(rsNhanvien!capbac) = False Then txtCapbac = rsNhanvien!capbac End If If IsNull(rsNhanvien!chuyenkhoa) = False Then txtChuyenkhoa = rsNhanvien!chuyenkhoa End If If IsNull(rsNhanvien!donvi) = False Then txtDonvi = rsNhanvien!donvi End If If IsNull(rsNhanvien!ngayluong) = False Then txtNgayluong = rsNhanvien!ngayluong End If End Sub 1.9 Mã nguồn thủ tục Create_Node Private Sub Create_Node() Dim ChildID As Integer TreeView1.Refresh TreeView1.Nodes.Clear TreeView1.Nodes.Add , , "parent", "Nh©n viªn", "star" ChildID = 0 If rsNhanvien.RecordCount <= 0 Then Exit Sub End If rsNhanvien.MoveFirst Do Until rsNhanvien.EOF = True TreeView1.Nodes.Add "parent", tvwChild, "C" & ChildID & "", rsNhanvien!manhanvien, "co" ChildID = ChildID + 1 rsNhanvien.MoveNext Loop TreeView1.Nodes("parent").Expanded = True End Sub Mã nguồn thủ tục Check() Private Sub check() Dim i As Integer Dim thi As String rsNhanvien.MoveFirst Do While Not rsNhanvien.EOF If rsNhanvien.EOF Then rsNhanvien.MoveLast For i = 1 To Len(rsNhanvien!manhanvien) thi = Mid(rsNhanvien!manhanvien, i, 1) If IsNumeric(thi) Then t(i) = thi chu = t(i - 4) & t(i - 3) & t(i - 2) & t(i - 1) & t(i) l = CInt(chu) End If If l > temp Then temp = l Next i rsNhanvien.MoveNext Loop End Sub Form Frm_benhnhan Mã nguồn thủ tuc Cmbmadichvu_click Private Sub Cmbmadichvu_click() rst2.MoveFirst While Not rst2.EOF If rst2!madv = Me.cmbmadichvu.Text Then If IsNull(rst2!tendv) Then Me.txttendichvu = "" Else Me.txttendichvu = rst2!tendv End If If IsNull(rst2!giadv) Then Me.txtdongia = "" Else Me.txtdongia = rst2!giadv End If End If rst2.MoveNext Wend If b = True Then Me.cmbmanhanvien.Clear rst1.MoveFirst While Not rst1.EOF If rst1!mabenhnhan = Me.txtmabenhnhan.Text And rst1!madichvu = Me.cmbmadichvu.Text Then Me.cmbmanhanvien.AddItem rst1!manhanvien End If rst1.MoveNext Wend End If End Sub Mã nguồnthủ tục CmbManhanvien_Click Private Sub CmbManhanvien_Click() rst3.MoveFirst While Not rst3.EOF If rst3!manhanvien = Me.cmbmanhanvien.Text Then If IsNull(rst3!tennhanvien) Then Me.txttennhanvien = "" Else Me.txttennhanvien = rst3!tennhanvien End If If IsNull(rst3!chuyenkhoa) Then Me.txtchuyenkhoa = "" Else Me.txtchuyenkhoa = rst3!chuyenkhoa End If End If rst3.MoveNext Wend End Sub Mã nguồn thủ tục CmdAdd_Click() Private Sub CmdAdd_Click() If CmdAdd.Caption = "T¹o míi" Then flag = True 'Me.cmbmadichvu.Enabled = False 'Me.cmbmanhanvien.Enabled = False Me.txttendichvu.Enabled = False Me.txtchuyenkhoa.Enabled = False Me.txttendichvu.Enabled = False Me.txtdongia.Enabled = False Me.lst1.ListItems.Clear Me.lst2.ListItems.Clear cmdxoa.Enabled = False cmdsua.Enabled = False cmdnewdv.Enabled = False cmdsavedv.Enabled = False cmddeletedv.Enabled = False Me.cmdluu.Enabled = True Me.cmdAddlist.Visible = False Me.cmdaddlist1.Visible = False Me.cmddeletelist.Visible = False Me.cmddeletelist1.Visible = False Me.txtmabenhnhan.Text = "" Me.txthoten.Text = "" Me.txttuoi.Text = "" Me.txtdiachi.Text = "" Me.txtdienthoai.Text = "" Me.cmbmadichvu.Clear Me.cmbmanhanvien.Clear Skin.RemoveSkin CmdAdd.hwnd CmdAdd.Caption = "Huû" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin CmdAdd.hwnd rst2.MoveFirst While Not rst2.EOF Me.cmbmadichvu.AddItem rst2.Fields(0).Value rst2.MoveNext Wend rst4.MoveFirst While Not rst4.EOF If rst4!ngaylamviec = Date Then Me.cmbmanhanvien.AddItem rst4.Fields(0).Value End If rst4.MoveNext Wend b = False ElseIf CmdAdd.Caption = "Huû" Then flag = False Me.cmbmadichvu.Enabled = True Me.cmbmanhanvien.Enabled = True cmdxoa.Enabled = True cmdsua.Enabled = True cmdnewdv.Enabled = True cmdsavedv.Enabled = False cmddeletedv.Enabled = True cmdluu.Enabled = False Me.txttendichvu.Enabled = True Me.txtchuyenkhoa.Enabled = True Me.txttendichvu.Enabled = True Me.txtdongia.Enabled = True Me.lst1.Enabled = True Me.lst2.Enabled = True Me.txtmabenhnhan.Text = "" Me.txthoten.Text = "" Me.txttuoi.Text = "" Me.txtdiachi.Text = "" Me.txtdienthoai.Text = "" Me.cmbmadichvu.Clear Me.cmbmanhanvien.Clear Skin.RemoveSkin CmdAdd.hwnd CmdAdd.Caption = "T¹o míi" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin CmdAdd.hwnd b = True End If lst1.ListItems.Clear lst2.ListItems.Clear 'lst1.Refresh 'lst2.Refresh End Sub Mã nguồn thủ tục cmdAddlist_Click() Private Sub cmdAddlist_Click() If Me.cmbmadichvu.Text = "" Then Exit Sub Else Set l = Me.lst1.ListItems.Add(, , Me.cmbmadichvu.Text) l.SubItems(1) = Me.txttendichvu.Text l.SubItems(2) = Me.txtdongia.Text Me.cmdaddlist1.Visible = True Me.cmddeletelist.Visible = True End If End Sub Mã nguồn thủ tục cmddeletedv_Click() Private Sub cmddeletedv_Click() Dim i, j As Integer If Me.cmbmadichvu.Text = "" Then MsgBox "chua chon dich vu can xoa" Me.cmbmadichvu.SetFocus Exit Sub ElseIf Me.cmbmanhanvien.Text = "" Then MsgBox "chua chon nhan vien can xoa" Me.cmbmadichvu.SetFocus Exit Sub Else rst1.MoveFirst While Not rst1.EOF If rst1!mabenhnhan = Me.txtmabenhnhan And rst1!manhanvien = Me.cmbmanhanvien.Text And rst1!madichvu = Me.cmbmadichvu.Text Then rst1.Delete End If rst1.MoveNext Wend End If i = Me.lst1.ListItems.Count j = 0 While i > 0 And j 1 If Me.lst1.ListItems(i).Text = Me.cmbmadichvu.Text Then Me.lst1.ListItems.Remove i i = i - 1 j = 1 Else i = i - 1 End If Wend i = Me.lst2.ListItems.Count j = 0 While i > 0 And j 1 If Me.lst2.ListItems(i).Text = Me.cmbmanhanvien.Text Then Me.lst2.ListItems.Remove i i = i - 1 j = 1 Else i = i - 1 End If Wend End Sub Mã nguồn thủ tục cmdin_Click() Private Sub cmdin_Click() Dim sql As String Dim rst10 As ADODB.Recordset sql = "SELECT tblDV.MaBenhNhan, tblBenhnhan.Hoten, tblDichvu.TenDV, tblDichvu.Giadv, tblDV.NgaylamDV" & _ " FROM tblNhanVien INNER JOIN (tblBenhnhan INNER JOIN (tblDichvu INNER JOIN tblDV ON tblDichvu.MaDV = tblDV.MaDichVu) ON tblBenhnhan.MaBenhNhan = tblDV.MaBenhNhan) ON tblNhanVien.MaNhanVien = tblDV.MaNhanVien" & _ " WHERE tblDV.Mabenhnhan ='" & Me.txtmabenhnhan.Text & "'" Set rst10 = New ADODB.Recordset With rst10 .ActiveConnection = cnnData .Source = sql .Open End With Set rpt_Hoadon.DataSource = rst10 rpt_Hoadon.Show End Sub Mã nguồn thủ tục cmdluu_Click() Private Sub cmdluu_Click() Dim sql As String If Me.CmdAdd.Caption = "Huû" Then Skin.RemoveSkin CmdAdd.hwnd CmdAdd.Caption = "T¹o míi" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin CmdAdd.hwnd End If If flag = True Then If Me.txtmabenhnhan = "" Then Me.txtmabenhnhan.SetFocus cmdluu.Enabled = False Exit Sub Else If Me.cmbmadichvu.Text = "" Then MsgBox "ch­a nhËp dÞch vô" Me.cmbmadichvu.SetFocus Exit Sub End If If Me.cmbmanhanvien.Text = "" Then MsgBox "ch­a nhËp nh©n viªn" Me.cmbmanhanvien.SetFocus Exit Sub End If With rst .AddNew .Fields(0).Value = Me.txtmabenhnhan.Text .Fields(1).Value = Me.txthoten.Text .Fields(2).Value = Me.txttuoi.Text .Fields(3).Value = Me.txtdiachi.Text .Fields(4).Value = Me.txtdienthoai.Text .Update End With With rst1 .AddNew .Fields(0).Value = Me.txtmabenhnhan.Text .Fields(1).Value = Me.cmbmanhanvien.Text .Fields(2).Value = Me.cmbmadichvu.Text .Fields(3).Value = Date .Update End With TreeView1.Nodes.Add "parent", tvwChild, , Me.txtmabenhnhan.Text, "tron" Me.lst1.Enabled = True Me.lst2.Enabled = True Set l = Me.lst1.ListItems.Add(, , Me.cmbmadichvu.Text) l.SubItems(1) = Me.txttendichvu.Text l.SubItems(2) = Me.txtdongia.Text Set s = Me.lst2.ListItems.Add(, , Me.cmbmanhanvien.Text) s.SubItems(1) = Me.txttennhanvien s.SubItems(2) = Me.txtchuyenkhoa 'If Me.CmdAdd.Caption = "Huû" Then Me.cmdnewdv.Enabled = True Skin.RemoveSkin Me.CmdAdd.hwnd Me.CmdAdd.Caption = "T¹o míi" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin Me.CmdAdd.hwnd 'End If End If ElseIf flag = False Then sql = "update tblbenhnhan set [hoten] ='" & Me.txthoten.Text & "'," & "[tuoi] ='" & Me.txttuoi.Text & "'," & "[diachi] ='" & Me.txtdiachi.Text & "'," & "[dienthoai] ='" & Me.txtdienthoai.Text & "'" & _ " where tblbenhnhan.mabenhnhan ='" & Me.txtmabenhnhan.Text & "'" Set cmd = New ADODB.Command With cmd .ActiveConnection = cn .CommandText = sql .Execute End With End If flag = False b = True Me.txtchuyenkhoa = "" Me.txtdiachi = "" Me.txtdienthoai = "" Me.txtdongia = "" Me.txthoten = "" Me.txtmabenhnhan = "" Me.txttendichvu = "" Me.txttennhanvien = "" Me.txttuoi = "" Me.cmbmadichvu.Clear Me.cmbmanhanvien.Clear cmdluu.Enabled = False cmdxoa.Enabled = True cmdsua.Enabled = True End Sub Mã nguồn thủ tục cmdnewdv_Click() Private Sub cmdnewdv_Click() If Me.cmdnewdv.Caption = "Thªm dÞch vô" Then flag1 = True Me.cmbmadichvu.Clear rst2.MoveFirst While Not rst2.EOF Me.cmbmadichvu.AddItem rst2.Fields(0).Value rst2.MoveNext Wend Me.cmbmanhanvien.Clear rst4.MoveFirst While Not rst4.EOF If rst4!ngaylamviec = Date Then Me.cmbmanhanvien.AddItem rst4!manhanvien End If rst4.MoveNext Wend Skin.RemoveSkin Me.cmdnewdv.hwnd Me.cmdnewdv.Caption = "Huû" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin Me.cmdnewdv.hwnd Me.cmddeletedv.Enabled = False Me.cmdsavedv.Enabled = True b = False Me.txttendichvu = "" Me.txtdongia = "" Me.txttennhanvien = "" Me.txtchuyenkhoa = "" Me.cmdAddlist.Visible = True ' Me.cmddeletelist.Visible = True ok = Me.lst1.ListItems.Count ElseIf Me.cmdnewdv.Caption = "Huû" Then flag1 = False rst1.MoveFirst lst1.ListItems.Clear Me.cmbmadichvu.Clear While Not rst1.EOF If rst1!mabenhnhan = Me.txtmabenhnhan.Text Then Me.cmbmadichvu.AddItem rst1!madichvu rst2.MoveFirst While Not rst2.EOF If rst2!madv = rst1!madichvu Then Set l = lst1.ListItems.Add(, , rst2!madv) l.SubItems(1) = rst2!tendv l.SubItems(2) = rst2!giadv End If rst2.MoveNext Wend End If rst1.MoveNext Wend 'MsgBox Me.cmbmadichvu.ListCount ' For i = Me.cmbmadichvu.ListCount - 1 To 2 Step -1 ' For j = Me.cmbmadichvu.ListCount - 2 To 1 Step -1 ' If Me.cmbmadichvu.List(i) = Me.cmbmadichvu.List(j) Then ' Me.cmbmadichvu.RemoveItem j ' End If ' Next j ' Next i rst1.MoveFirst lst2.ListItems.Clear While Not rst1.EOF If rst1!mabenhnhan = Me.txtmabenhnhan.Text Then rst3.MoveFirst While Not rst3.EOF If rst3!manhanvien = rst1!manhanvien Then Set s = lst2.ListItems.Add(, , rst3!manhanvien) If IsNull(rst3!tennhanvien) Then s.SubItems(1) = "" Else s.SubItems(1) = rst3!tennhanvien End If If IsNull(rst3!capbac) Then s.SubItems(2) = "" Else s.SubItems(2) = rst3!capbac End If If IsNull(rst3!chuyenkhoa) Then s.SubItems(3) = "" Else s.SubItems(3) = rst3!chuyenkhoa End If End If rst3.MoveNext Wend End If rst1.MoveNext Wend Me.CmdAdd.Enabled = True Me.cmdluu.Enabled = True Me.cmdxoa.Enabled = True 'Me.cmdnewdv.Enabled = True 'Me.cmdsavedv.Enabled = True 'Me.cmddeletedv.Enabled = True Skin.RemoveSkin Me.cmdnewdv.hwnd Me.cmdnewdv.Caption = "Thªm dÞch vô" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin Me.cmdnewdv.hwnd Me.cmbmanhanvien.Clear Me.txttendichvu = "" Me.txtdongia = "" Me.txttennhanvien = "" Me.txtchuyenkhoa = "" b = True Me.cmdAddlist.Visible = False Me.cmddeletelist.Visible = False End If End Sub Mã nguồn thủ tục cmdsavedv_Click() Private Sub cmdsavedv_Click() Dim i, j As Integer If cmdnewdv.Caption = "Huû" Then Skin.RemoveSkin cmdnewdv.hwnd cmdnewdv.Caption = "Thªm dÞch vô" Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin cmdnewdv.hwnd End If If flag1 = True Then If Me.lst1.ListItems.Count < Me.lst2.ListItems.Count Then MsgBox "Ch­a nhËp d÷ liÖu vÒ phÇn dÞch vô!", , "Th«ng b¸o!" Me.cmdAddlist.SetFocus Exit Sub ElseIf Me.lst1.ListItems.Count > Me.lst2.ListItems.Count Then MsgBox "Ch­a nhËp d÷ liÖu vÒ phÇn nh©n viªn!", , "Th«ng b¸o!" Me.cmdaddlist1.SetFocus Exit Sub ElseIf Me.lst1.ListItems.Count = Me.lst2.ListItems.Count = ok Then Exit Sub Else j = ok + 1 For i = j To Me.lst1.ListItems.Count With rst1 .AddNew .Fields(0).Value = Me.txtmabenhnhan.Text .Fields(1).Value = Me.lst2.ListItems(i).Text .Fields(2).Value = Me.lst1.ListItems(i).Text .Fields(3).Value = Date .Update End With Next i End If End If b = True Me.cmdsavedv.Enabled = False Me.cmddeletedv.Enabled = True Me.cmdsavedv.Enabled = False Me.cmdAddlist.Visible = False Me.cmddeletelist.Visible = False Me.cmdaddlist1.Visible = False Me.cmddeletelist1.Visible = False End Sub Mã nguồn thủ tục cmdxoa_Click() Private Sub cmdxoa_Click() Dim i As Integer Dim ctr As Control rst.MoveFirst While Not rst.EOF If rst.Fields(0).Value = Me.txtmabenhnhan.Text Then rst.Delete For i = TreeView1.Nodes.Count - 1 To 1 Step -1 If TreeView1.Nodes.Item(i).Text = Me.txtmabenhnhan.Text Then TreeView1.Nodes.Remove i End If Next i End If rst.MoveNext Wend For Each ctr In Me.Controls If TypeOf ctr Is TextBox Then ctr.Text = "" End If If TypeOf ctr Is ComboBox Then ctr.Text = "" End If If TypeOf ctr Is ListItem Then ctr.ListItems.Clear End If Next Me.lst1.ListItems.Clear Me.lst2.ListItems.Clear Me.cmbmadichvu.Enabled = True Me.cmbmanhanvien.Enabled = True Me.txttendichvu.Enabled = True Me.txtchuyenkhoa.Enabled = True Me.txttendichvu.Enabled = True Me.txtdongia.Enabled = True Me.lst1.Enabled = True Me.lst2.Enabled = True End Sub Mã nguồn thủ tục Form_load Private Sub Form_Load() Me.Height = 8200 Me.Width = 11200 CmdAdd.Enabled = False Me.cmdAddlist.Visible = False Me.cmdaddlist1.Visible = False Me.cmddeletedv.Enabled = False Me.cmddeletelist.Visible = False Me.cmddeletelist1.Visible = False Me.cmdexit.Enabled = True Me.cmdnewdv.Enabled = False Me.cmdin.Enabled = False Me.CmdAdd.Enabled = True Me.cmdluu.Enabled = False Me.cmdsavedv.Enabled = False Me.cmdsua.Enabled = False Me.cmdxoa.Enabled = False Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn" Skin.ApplySkin Me.hwnd b = True Set cn = New ADODB.Connection With cn .Provider = "microsoft.jet.oledb.3.51" .ConnectionString = App.Path & "\qltc.mdb" .Open End With Set rst = New ADODB.Recordset With rst .ActiveConnection = cn .Source = "select * from tblbenhnhan" .CursorType = adOpenDynamic .LockType = adLockOptimistic .Open End With Set rst1 = New ADODB.Recordset With rst1 .ActiveConnection = cn .Source = "select * from tbldv" .CursorType = adOpenDynamic .LockType = adLockOptimistic .Open End With Set rst2 = New ADODB.Recordset With rst2 .ActiveConnection = cn .Source = "select * from tbldichvu" .CursorType = adOpenDynamic .LockType = adLockOptimistic .Open End With Set rst3 = New ADODB.Recordset With rst3 .ActiveConnection = cn .Source = "select * from tblnhanvien" .CursorType = adOpenDynamic .LockType = adLockOptimistic .Open End With Set rst4 = New ADODB.Recordset With rst4 .ActiveConnection = cn .Source = "select * from tbllichkham" .CursorType = adOpenKeyset .LockType = adLockPessimistic .Open End With TreeView1.Nodes.Add , , "parent", "Danh sach benh nhan ngay :" & Date, "star" rst.MoveFirst While Not rst.EOF TreeView1.Nodes.Add "parent", tvwChild, , rst.Fields(0).Value, "tron" rst.MoveNext Wend TreeView1.Nodes("parent").Expanded = True lst1.ColumnHeaders.Add 1, , "Ma Dich Vu" lst1.ColumnHeaders.Add 2, , "Ten Dich Vu" lst1.ColumnHeaders.Add 3, , "Don Gia" lst2.ColumnHeaders.Add 1, , "Ma Nhan Vien" lst2.ColumnHeaders.Add 2, , "Ten Nhan Vien" lst2.ColumnHeaders.Add 3, , "Cap Bac" lst2.ColumnHeaders.Add 4, , "Chuyen Khoa" lst2.View = lvwReport flag = False flag1 = False lst1.Enabled = False lst2.Enabled = False End Sub Form Frm_ khachhang Mã nguồn thủ tục cmd_add_Click() Private Sub cmd_add_Click() Dim tho As Control vAdd = True If cmd_add.Caption = "Thªm" Then Skin.RemoveSkin cmd_add.hwnd cmd_add.Caption = "Huû" Skin.ApplySkin cmd_add.hwnd For Each tho In Controls If TypeOf tho Is CommandButton Then tho.Enabled = False End If Next tho cmd_add.Enabled = True cmd_save.Enabled = True cmd_close.Enabled = True TreeView1.Enabled = False Check100 Luong = CInt(chu) la = "MDD" & (temp + 1) rsdd.AddNew Me.txtdiachidd.Text = "" Me.txtdtdd.Text = "" Me.txtdd.Text = "" Me.txthotendd.Text = "" Me.txtmdd.Text = "" txtmdd = la Else bandau Skin.RemoveSkin cmd_add.hwnd cmd_add.Caption = "Thªm" Skin.ApplySkin cmd_add.hwnd cmd_save.Enabled = False ClearText rsdd.CancelUpdate TreeView1.Enabled = True End If End Sub Mã nguồn thủ tục cmd_Close_Click() Private Sub cmd_Close_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmd_del_Click() 'Dim cmd As ADODB.Command 'Dim sql As String 'sql = "Delete from tbldaidien" & _ ' " where madaidien='" & txtmdd.Text & "'" 'Set cmd = New ADODB.Command 'With cmd ' .ActiveConnection = cnn ' .CommandText = sql ' .Execute 'End With Dim tho As Integer tho = MsgBox("B¹n cã muèn xo¸ b¶n ghi nµy kh«ng ?", vbInformation + vbYesNo, "Chó ý !") If tho = vbYes Then If rsdd.RecordCount <= 0 Then Exit Sub End If bandau If txtMadv.Text = "" Then Exit Sub End If rsdd.MoveFirst While Not rsdd.EOF If rsdd!madaidien = txtmdd.Text Then rsdd.Delete For i = 1 To TreeView1.Nodes.Count If TreeView1.Nodes(i).Text = txtMadv.Text Then TreeView1.Nodes.Remove i Exit For End If Next i End If rsdd.MoveNext Wend ClearText rsdd.MovePrevious If rsdd.BOF = True Then rsdd.MoveFirst rsDv.MovePrevious If rsDv.BOF = True Then rsDv.MoveFirst Else Exit Sub End If End Sub Mã nguồn thủ tục cmd_edit_Click() Private Sub cmd_edit_Click() Dim bo As Control For Each bo In Controls If TypeOf bo Is CommandButton Then bo.Enabled = False End If Next bo cmd_save.Enabled = True cmd_close.Enabled = True TreeView1.Enabled = False logic = True End Sub Mã nguồn thủ tục cmd_new_Click() Private Sub cmd_new_Click() If cmd_new.Caption = "T¹o míi" Then Skin.RemoveSkin cmd_new.hwnd cmd_new.Caption = "Huû" cmd_save.Enabled = True Skin.ApplySkin cmd_new.hwnd check Luong = CInt(chu) ha = "M§V" & (temp + 1) rsDv.AddNew Check100 Luong = CInt(chu) la = "M§D" & (temp + 1) rsdd.AddNew ClearText txtmdd = la txtMadv = ha Dim bo As Control For Each bo In Controls If TypeOf bo Is CommandButton Then bo.Enabled = False End If Next bo cmd_save.Enabled = True cmd_close.Enabled = True cmd_new.Enabled = True TreeView1.Enabled = False Else bandau rsDv.CancelUpdate rsdd.CancelUpdate cmd_save.Enabled = False Skin.RemoveSkin cmd_new.hwnd cmd_new.Caption = "T¹o míi" Skin.ApplySkin cmd_new.hwnd TreeView1.Enabled = True ClearText End If End Sub mã nguồn thủ tục cmd_save_Click() Private Sub cmd_save_Click() If cmd_add.Caption = "Huû" Then Skin.RemoveSkin cmd_add.hwnd cmd_add.Caption = "Thªm" Skin.ApplySkin cmd_add.hwnd End If If cmd_new.Caption = "Huû" Then Skin.RemoveSkin cmd_new.hwnd cmd_new.Caption = "T¹o míi" Skin.ApplySkin cmd_new.hwnd End If If logic = True Then '********************EDIT CLICK***************** Dim cmd As ADODB.Command Dim cmddv As ADODB.Command Dim sqledit As String Dim sqleditdv As String sqledit = "update tbldaidien set [tennguoidaidien] =" & _ "'" & txthotendd.Text & "',[diachi]=" & _ "'" & txtdiachidd.Text & "', [dienthoai]=" & _ "'" & txtdtdd.Text & "',[DiDong]=" & _ "'" & txtdd.Text & "'" & _ " where madaidien = '" & txtmdd.Text & "'" sqleditdv = "update tbldonvilamhd set [tendonvi]=" & _ "'" & txttendv.Text & "',[diachi]='" & txtdiachidv.Text & "',[dienthoai]=" & _ "'" & txtDTdv.Text & "',[FAX]='" & txtFaxdv.Text & "',[MAVUNG]=" & _ "'" & cmbMaVungDv.Text & "'" & _ " where MADAIDIEN='" & txtmdd.Text & "' and MADONVI='" & txtMadv.Text & "'" Set cmd = New ADODB.Command Set cmddv = New ADODB.Command With cmd .ActiveConnection = cnn .CommandText = sqledit .Execute End With With cmddv .ActiveConnection = cnn .CommandText = sqleditdv .E

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0075.doc
Tài liệu liên quan