Luận án Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu)

(Bản scan)

Hệ thống văn bàn pháp luật quan lý và phát triển dò thị bao gồm các Luật, các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quàn lý dô thị. Khung pháp luật này liên quan đen nhiều lình vực quàn lý: kiến trúc - quy hoạch, đẩu tư xây dựng, quan lý kinh doanh bất động san, sư dụng đất, nhà, cơ sớ hạ tầng đô thị. Hiện nay hộ thống văn ban pháp luật trong công tác quan lý đô thị còn chồng chéo, xung đột nhau về nội dung; chưa đáp ứng dược yêu cầu thống nhắt quàn lý và phát triển đô thị phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quan lý cùa nhà nước. Ngoài ra, việc đầu tư nghiên cứu xây dựng mới hộ thống các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn lình vực quy hoạch và quan lý đô thị chưa phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Việc tô chức thực hiện các văn bàn pháp luật dã ban hành kém hiệu quà. Chất lượng các dồ án quy hoạch dô thị còn yếu về những nội dung kinh tế, pháp luật, sinh thái, môi trường và xã hội, chưa dáp ứng yêu cầu làm cơ sờ quan lý phát triền đô thị.

 

 

pdf190 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfy_quan_li_khong_gian_kien_truc_canh_quan_cac_tuyen_pho_chinh_khu_vuc_noi_do_lich_su_thanh_pho_ha_noi.pdf
Tài liệu liên quan