Luận án Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam

 

 

MỤC LỤC

 

Trang

Phần 1 : Tổng quan kiến trúc

1.1. Tổng quan về kiến trúc 1

1.2. Đặc điểm khí hậu TP.HCM 2

1.3. Phân khu chức năng 2

1.4. Các giải pháp kỹ thuật khác 2

Phần 2 : Kết cấu

Chương 1 : Sàn tầng điển hình

1.1. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện 4

1.2. Tải trọng tác dụng 5

1.3. Các ô bản số 3, 4, 5, 6 6

1.4. Các ô bản số 1, 2, 11, 13, 14 9

1.5. Các ô bản số 7, 8, 15 13

Chương 2 : Hồ nước

2.1. Tính bản nắp 18

2.2. Dầm trực giao bản nắp 20

2.3. Dầm bao chu vi bản nắp 23

2.4. Tính tóan bản thành hồ nước 26

2.5. Tính bản đáy 28

2.6. Tính tóan hệ dầm bao va dầm giao bản đáy 30

Chương 3 : Cầu thang

3.1. Cấu tạo cầu thang B – C tầng điển hình 35

3.2. Cấu tạo cầu thang F – G tầng điển hình 41

Chương 4 : Khung trục D

4.1. Sơ đồ tính tóan và chọn sơ bộ kích thước 44

4.2. Xác định tải trọng truyền vào khung 54

4.3. Xác định tải trọng gió động vào khung 57

4.4. Ap lực chủ động của đất 63

4.5. Tổ hợp tải trọng 64

4.6. Tính tóan các phần tử dầm và cột 71

Chương 5 : Dầm dọc trục 3

5.1. Sơ đồ tính tóan và chọn sơ bộ kích thước 74

5.2. Xác định tải trọng truyền vào khung 91

5.3. Xác định tải trọng gió động vào khung 95

5.4. Ap lực chủ động của đất 101

5.5. Tổ hợp tải trọng 102

5.6. Tính tóan các phần tử dầm và cột 107

Phần 3 : Nền móng

Chương 6 : Thống kê địa chất

6.1. Nguyên tắc thống kê địa chất 112

6.2. Sơ bộ tóm tắt các mẫu đất thu được từ khảo sát thực ngiệm 112

6.3. Thống kê Eo 112

6.4. Thống kê ă 115

6.5. Thống kê W 118

6.6. Thống kê C, ö 120

6.7. Thống kê e 123

Phương án 1 : Móng cọc bê tông cốt thép

Chương 7 : Móng cọc ép 1D

7.1. Chọn chiều sâu đài cọc 129

7.2. Chọn kích thước cọc , vật liệu làm cọc 130

7.3. Chọn cốt thép cọc 130

7.4. Tính sức chịu tải cọc 132

7.5. Xác định số lượng cọc 136

7.6. Bố trí cọc trong đài 137

7.7. Kiểm tra móng cọc 137

7.8. Kiểm tra lún 140

7.9. Kiểm tra đài cọc 142

7.10. Tính tóan bố trí cốt thép trong đài 144

7.11. Kiểnm tra cọc chịu tải trong ngang 145

Chương 8 : Móng cọc ép 2D

8.1. Chọn chiều sâu đài cọc 148

8.2. Chọn kích thước cọc , vật liệu làm cọc 149

8.3. Chọn cốt thép cọc 149

8.4. Tính sức chịu tải cọc 149

8.5. Xác định số lượng cọc 154

8.6. Bố trí cọc trong đài 154

8.7. Kiểm tra móng cọc 155

8.8. Kiểm tra lún 157

8.9. Kiểm tra đài cọc 159

8.10. Tính tóan bố trí cốt thép trong đài 161

8.11. Kiểnm tra cọc chịu tải trong ngang 162

Chương 9 : Móng cọc ép 4D

9.1. Chọn chiều sâu đài cọc 166

9.2. Chọn kích thước cọc , vật liệu làm cọc 166

9.3. Chọn cốt thép cọc 166

9.4. Tính sức chịu tải cọc 166

9.5. Xác định số lượng cọc 171

9.6. Bố trí cọc trong đài 171

9.7. Kiểm tra móng cọc 172

9.8. Kiểm tra lún 175

9.9. Kiểm tra đài cọc 177

9.10. Tính tóan bố trí cốt thép trong đài 179

9.11. Kiểnm tra cọc chịu tải trong ngang 180

Phương án 2 : Móng cọc khoan nhồi

Chương 10 : Móng cọc ép 1D

10.1. Chọn chiều sâu đài cọc 183

10.2. Chọn kích thước cọc , vật liệu làm cọc 184

10.3. Chọn cốt thép cọc 184

10.4. Tính sức chịu tải cọc 184

10.5. Xác định số lượng cọc 186

10.6. Bố trí cọc trong đài 187

10.7. Kiểm tra móng cọc 191

10.8. Kiểm tra lún 191

10.9. Kiểm tra đài cọc 193

10.10. Tính tóan bố trí cốt thép trong đài 195

10.11. Kiểnm tra cọc chịu tải trong ngang 197

Chương 11 : Móng cọc ép 2D

11.1. Chọn chiều sâu đài cọc 200

11.2. Chọn kích thước cọc , vật liệu làm cọc 201

11.3. Chọn cốt thép cọc 201

11.4. Tính sức chịu tải cọc 201

11.5. Xác định số lượng cọc 203

11.6. Bố trí cọc trong đài 203

11.7. Kiểm tra móng cọc 204

11.8. Kiểm tra lún 208

11.9. Kiểm tra đài cọc 209

11.10. Tính tóan bố trí cốt thép trong đài 211

11.11. Kiểnm tra cọc chịu tải trong ngang 213

Chương 12 : Móng cọc ép 4D

12.1. Chọn chiều sâu đài cọc 216

12.2. Chọn kích thước cọc , vật liệu làm cọc 217

12.3. Chọn cốt thép cọc 217

12.4. Tính sức chịu tải cọc 217

12.5. Xác định số lượng cọc 219

12.6. Bố trí cọc trong đài 219

12.7. Kiểm tra móng cọc 220

12.8. Kiểm tra lún 224

12.9. Kiểm tra đài cọc 226

12.10. Tính tóan bố trí cốt thép trong đài 228

12.11. Kiểnm tra cọc chịu tải trong ngang 230

Chương 13 : So sánh 2 phương án móng 233

 

 

 

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 906 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN 1: TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH “ VIEÄN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM ” 1.1.Toång quan veà kieán truùc : - Coâng trình mang teân “VIEÄN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM” ñöôïc xaây döïng ôû khu vöïc haønh chaùnh cuûa vuøng trung taâm Saøi Goøn thuoäc Quaän 1, Tp Hoà Chí Minh . - Chöùc naêng söû duïng cuûa coâng trình laø phoøng nghieân cöùu, vaên phoøng laøm vieäc vaø caùc phoøng chöùc naêng phuïc vuï khaùc. Toång dieän tích söû duïng cuûa saøn taàng ñieån hình laø 6480m2. - Coâng trình coù toång coäng 11 taàng vôùi moät taàng haàm saâu 3,45m vaø moät taàng maùi. Toång chieàu cao cuûa coâng trình laø 44.75 m. Khu vöïc xaây döïng roäng, troáng, coâng trình ñöùng rieâng leû. Maët ñöùng chính cuûa coâng trình höôùng veà phía Baéc, xung quanh ñöôïc troàng caây, vöôøn hoa taêng veõ myõ quan cho coâng trình. - Kích thöôùc maët baèng söû duïng 18m ´ 38m , coâng trình ñöôïc xaây döïng treân khu vöïc ñòa chaát ñaát neàn yeáu. 1.2. Ñaëc ñieåm khí haäu ôûû TP. HCM: Ñaëc ñieåm khí haäu thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc chia thaønh hai muøa roõ reät. - Muøa möa : töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù Nhieät ñoä trung bình : 25oC Nhieät ñoä thaáp nhaát : 20oC Nhieät ñoä cao nhaát : 36oC Löôïng möa trung bình : 274.4 mm (thaùng 4) Löôïng möa cao nhaát : 638 mm (thaùng 5) Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11) Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 48.5% Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 79% Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 100% Löôïng boác hôi trung bình : 28mm/ngaøy ñeâm - Muøa khoâ : Nhieät ñoä trung bình : 27oC Nhieät ñoä cao nhaát : 40oC -Gioù : Thònh haøng trong muøa khoâ : Gioù Ñoâng Nam : chieám 30% - 40% Gioù Ñoâng : chieám 20% - 30% Thònh haøng trong muøa möa : Gioù Taây Nam : chieám 66% Höôùng gioù Taây Nam vaø Ñoâng Nam coù vaän toác trung bình : 2,15 m/s Gioù thoåi maïnh vaøo muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 , ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï Khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh raát ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo . 1.3. Phaân khu chöùc naêng : - Taàng haàm vôùi chöùc naêng chính laø nôi ñeå xe, ñaët maùy bôm nöôùc, maùy phaùt ñieän. Ngoaøi ra coøn boá trí moät soá kho phuï, phoøng baûo veä, phoøng kyõ thuaät ñieän, nöôùc, chöõa chaùy … Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc ñaët ôû goùc cuûa taàng haàm . - Taàng treät vaø taàng 1 ñöôïc söû duïng laøm saûnh chính, phoøng tieáp taân. Ngoaøi ra coøn coù ñaïi saûnh vaø caên tin chung. Chieàu cao taàng laø 4,95m vaø 4.2m. - Caùc taàng treân ñöôïc söû duïng laøm vaên phoøng laøm vieäc, phoøng thí nghieäm vaø caùc phoøng phuïc vuï chöùc naêng nghieân cöùu khaùc. Chieàu cao taàng laø 3,6m. - Coâng trìnn coù 1 thang maùy vaø 2 thang boä, tay vòn baèng hôïp kim. 1.4. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät khaùc : - Heä thoáng ñieän : heä thoáng ñöôøng daây ñieän ñöôïc boá trí ngaàm trong töôøng vaø saøn, coù heä thoáng phaùt ñieän rieâng phuïc vuï cho coâng trình khi caàn thieát. - Heä thoáng caáp nöôùc : nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc cuûa thaønh phoá keát hôïp vôùi nguoàn nöôùc ngaàm do khoan gieáng daãn vaøo hoà chöùa ôû taàng haàm vaø ñöôïc bôm leân hoà nöôùc maùi . Töø ñoù nöôùc ñöôïc daãn ñeán moïi nôi trong coâng trình. - Heä thoáng thoaùt nöôùc : nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc thu töø caùc oáng nhaùnh, sau ñoù taäp trung taïi caùc oáng thu nöôùc chính boá trí thoâng taàng. Nöôùc ñöôïc taäp trung ôû taàng haàm, ñöôïc xöû lyù vaø ñöa vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa thaønh phoá. - Heä thoáng thoaùt raùc : oáng thu raùc seõ thoâng suoát caùc taàng, raùc ñöôïc taäp trung taïi ngaên chöùa ôû taàng haàm, sau ñoù coù xe ñeán vaän chuyeån ñi. - Heä thoáng thoâng thoaùng, chieáu saùng : caùc phoøng ñeàu ñaûm baûo thoâng thoaùng töï nhieân baèng caùc cöûa soå, cöûa kieáng ñöôïc boá trí ôû haàu heát caùc phoøng. Coù heä thoáng maùy laïnh ñieàu hoøa nhieät ñoä. Caùc phoøng ñeàu ñöôïc chieáu saùng töï nhieân keát hôïp vôùi chieáu saùng nhaân taïo . - Heä thoáng phoøng chaùy, chöõa chaùy : taïi moãi taàng ñeáu ñöôïc trang bò thieát bò choáng hoûa ñaët ôû haønh lang, trong nhaø ñöôïc laép ñaët heä thoáng baùo khoùi töï ñoäng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dockien truc.doc
 • rarBAN VE.rar
 • rarban ve1.rar
 • docBIA TM.doc
 • doccau thang.doc
 • docdam doc truc 3.doc
 • docho nuoc.doc
 • rarket cau.rar
 • rarkien truc.rar
 • dockhung truc D.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docmong ep 1D.doc
 • docmong ep 2D.doc
 • docmong ep 4D.doc
 • docmong khoan nhoi 1D.doc
 • docmong khoan nhoi 2D.doc
 • docmong khoan nhoi 4D.doc
 • rarmong.rar
 • docMucLuc PL.doc
 • docMucLuc TM.doc
 • rarphu luc.rar
 • docsan.doc
 • docso sanh 2 phuong an mong.doc
 • docthong ke dia chat.doc