Luận văn Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã phúc yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

M?C L?C

Trang

phần Mở đầu:. 7

1. Lý do chọn đề tài. 7

2. Mục đích nghiên cứu. 8

3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 8

4. Khách thể và đối t-ợng nghiên cứu. 8

5. Giả thuyết khoa học. 9

6. Phạm vi nghiên cứu. 9

7. Các ph-ơng pháp nghiên cứu. 9

8. Cấu trúc luận văn. 9

Ch?ong 1:CƠ Sở lý luận về QU?N Lí CễNG TÁC xhh giáo dục VÀ S? V?N

D?NG CHO CÁC TR??NG TI?U H?C . 10

1.1. T?ng quan v? v?n d? nghiờn c?u. 10

1.2. Các khái niệm cơ bản. 13

1.2.1. Khỏi ni?m quản lý. 13

1.2.2. Quản lý giáo dục. . 17

1.2.3. Ti?u h?c, tru?ng ti?u h?c. 18

1.3. Nh?ng v?n d? d?c tr?ng c?a cụng tỏc xó h?i húa giỏo d?c. 24

1.3.1. Khỏi ni?m xó h?i húa giỏo d?c. 24

1.3.2. Vai trũ xó h?i c?a giỏo d?c. 25

1.3.3. Quan di?m về xã hội hóa giỏo d?c. 27

1.3.4. Quản lý cụng tỏc xã hội hóa giáo dục. 28

1.4. Cụng tỏc XHH giỏo d?c trong b?i c?nh hi?n nay ? Vi?t Nam. 29

1.4.1. Quan điểm của Đảng và Nhà n-ớc ta về công tác XHHGD. 29

1.4.2. Bản chất của xã hội hóa giáo dục. 29

4

1.4.3. Nội dung của xã hội hóa giáo dục. 30

1.4.4. Các điều kiện thực hiện xã hội hóa giáo dục. 31

1.4.5. Cỏc hỡnh th?c xó h?i húa giỏo d?c . . 32

1.5. Xó h?i húa giỏo d?c c?a m?t s? n??c trờn th? gi?i. 33

1.6. V?n d?ng quan di?m XHH giỏo d?c vào nhà tr??ng Ti?u h?c. 36

1.6.1. Giỏo d?c ti?u h?c. 36

1.6.2. V?n d?ng quan di?m XHH giỏo d?c vào nhà tru?ng Ti?u h?c. 37

Tiểu kết ch-ơng 1. 40

Ch?ong 2: TH?C TR?NG QU?N Lí CễNG TÁC XÃ H?I HOÁ GIÁO D?C T?I CÁC

TR??NG TI?U H?C TRấN é?A BÀN TH? XÃ PHÚC YấN

- T?NH VINH PHÚC. 41

2.1. Khỏi quỏt v? d?c di?m kinh t?, van húa – xó h?i Th? xó Phỳc Yờn

- T?nh Vinh Phỳc. 41

2.1.1. é?c di?m t? nhiờn. 41

2.1.2. é?c di?m kinh t?, van húa- xó h?i. 42

2.1.3. Khỏi quỏt v? GD-éT T?nh Vinh Phỳc và Th? xó Phỳc Yờn. 43

2.2. Khỏi quỏt v? cỏc tr??ng Ti?u h?c trờn d?a bàn th? xó Phỳc Yờn. 50

2.3. Th?c tr?ng qu?n lý cụng tỏc XHHGD ? th? xó Phỳc Yờn - T?nh

Vinh Phỳc trong giai do?n hi?n nay. 52

2.3.1. Nh?n th?c v? xó h?i hoỏ giỏo d?c trong cỏn b?, qu?n chỳng 52

2.3.2. Huy d?ng cỏc ngu?n l?c XH d? xõy d?ng co s? v?t ch?t tru?ng,

l?p, trang thi?t b? d?y h?c, c?nh quan, mụi tru?ng su ph?m 56

2.3.3. S? ph?i k?t h?p giỏo d?c gi?a gia dỡnh- nhà tru?ng- xó h?i . 58

5

2.3.4. Co ch? ch? d?o th?c hi?n XHHGD trong cỏc tru?ng ti?u h?c . 59

2.4. éỏnh giỏ chung. 62

2.4.1. Cỏc thành t?u . 62

2.4.2. Cỏc b?t c?p . 64

2.4.3. Cỏc thu?n l?i . 66

2.4.4. Cỏc khú khan . 67

Tiểu kết ch-ơng 2. 69

Ch?ong 3: CÁC BI?N PHÁP TANG C??NG QU?N Lí CễNG TÁC XÃ H?I HOÁ

GIÁO D?C CHO CÁC TR??NG TI?U H?C TRấN é?A BÀN TH? XÃ PHÚC YấN

- T?NH VINH PHÚC. 70

3.1. Nh?ng d?nh h??ng v? xó h?i hoỏ giỏo d?c ? th? xó Phỳc Yờn

trong b?i c?nh hi?n nay. 70

3.1.1. Quan di?m ch? d?o c?a Th? u?, UBND th? xó Phỳc Yờn v? cụng

tỏc xó h?i hoỏ giỏo d?c 70

3.1.2. Nh?ng d?nh hu?ng v? xó h?i hoỏ giỏo d?c ? th? xó Phỳc Yờn

trong b?i c?nh hi?n nay . 71

3.2. Cỏc bi?n phỏp tang c??ng qu?n lý cụng tỏc xó h?i hoỏ giỏo d?c

cho cỏc tr??ng trờn d?a bàn th? xó Phỳc Yờn - t?nh Vinh Phỳc. 73

3.2.1. Phỏt huy m?nh m? ?nh hu?ng c?a tru?ng Ti?u h?c ra d?i s?ng

c?ng d?ng. 73

3.2.2. Tang cu?ng thu hỳt s? ?ng h?, h? tr? c?a c?ng d?ng cho cỏc

nhu c?u phỏt tri?n c?a nhà tru?ng. 75

3.2.3. Quỏn tri?t cỏc ch? truong c?a é?ng b? và chớnh quy?n d?a

phuong vào k? ho?ch giỏo d?c – d?y h?c c?a nhà tru?ng. 79

3.2.4. Tang cu?ng s? ph?i h?p c?a nhà tru?ng v?i l?c lu?ng cha m?

6

h?c sinh th?c hi?n cỏc m?c tiờu xó h?i húa giỏo d?c. 82

3.2.5. C?ng c? m?i liờn h? c?a nhà tru?ng v?i cỏc t? ch?c xó h?i c?a

d?a phuong xõy d?ng du?c“Tru?ng h?c thõn thi?n - H?c sinh tớch c?c”

b?n v?ng. 88

3.3. M?i quan h? gi?a cỏc bi?n phỏp. 91

3.4. Tham dũ s? nh?n th?c v? tớnh c?p thi?t và kh? thi c?a cỏc

bi?n phỏp. 93

3.4.1. é?i tu?ng kh?o sỏt. 93

3.4.2. éỏnh giỏ m?c d? c?p thi?t, kh? thi c?a t?ng bi?n phỏp. 93

3.4.3.Nh?n xột. 95

Tiểu kết ch-ơng 3. 96

K?T LU?N VÀ KHUY?N NGH?. 97

K?t lu?n. 97

Khuy?n ngh?. 99

DANH M?C TÀI LI?U THAM KH?O. 104

PH? L?C .

pdf114 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã phúc yên - Tỉnh Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hoá giáo dục cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã phúc yên - tỉnh vĩnh phúc.pdf
Tài liệu liên quan