Luận văn Đánh giá tình hình tài chính và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 1

 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3

1.1 Doanh nghiệp và vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 3

1.1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.2 Khái quát về quản trị tài chính doanh nghiệp 4

1.2. Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 6

1.2.1. Phân tích tài chính và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 6

1.2.2 Mục tiêu của tầm quan trọng của phân tích tài chính. 7

1.3 Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp 8

1.3.1 Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp 9

1.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp 10

1.3.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn 11

1.3.4 Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp 12

1.3.5 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 13

1.4. Tài liệu và phương pháp phân tích. 14

1.4.1. Tài liệu phân tích. 14

1.4.2. Phương pháp phân tích. 14

 

Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kĩ thuật 18

2.1 Khái quát về tình hình hoạt động của xí nghiệp. 18

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 18

2.1.2 Đặc điểm cơ bản liên quan đến quá trình phân tích 19

2.2 Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật 22

2.2.1Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh 22

2.2.2. Phân tích đánh giá các hệ số tài chính của xí nghiệp 29

2.2.3 Phân tích tình hình nguồn vốn của xí nghiệp 36

2.2.4 Phân tích hiệu suất sử dụng vốn trong xí nghiệp 40

2.2.5 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. 46

2.2.6 Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp 50

2.2.7 Vận dụng sơ đồ DUPONT để đánh giá tình hình tài chính của xí nghiệp: 53

Kết luận chương 57

 

Chương 3: Một số đề suất kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Dịch vụ Khoa học kỹ thuật 58

3.1 Những vấn đề rút ra từ việc phân tích taì chính của Xí nghiệp Dịch vụ Khoa học kỹ thuật 58

3.1.1 Những ưu điểm đạt được 58

3.1.2 Những mặt hạn chế và tồn tại 60

3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ công tác quản lý tài chính tại Xí nghiệp 61

3.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ công tác quản lý tài chính tại Xí nghiệp Dịch vụ Khoa học kỹ thuật. 61

3.2.2 Những giải pháp cần thiết trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 62

 

Lời kết. 68

 

doc89 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đánh giá tình hình tài chính và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá tình hình tài chính và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật.DOC
Tài liệu liên quan