Luận văn Hoàn thiện chính sách tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG 3

1.1.1 Khái niệm tiền lương 3

1.1.2 Vai trò của tiền lương 4

1.2 KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 6

1.2.1 Khái niệm chính sách tiền lương 6

1.2.2 Vai trò của chính sách tiền lương 7

1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 8

1.3.1 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tiền lương