Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp khảo sát xây dựng điện I

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

II. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG KINH TẾ CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.

1. Chi phí sản xuất.

2. Giá thành sản phẩm xây lắp.

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.

III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP. .

1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp.

2. Nội dung và trình tự hạch toán.

a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

c. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.

d. Hạch toán chi phí sản xuất chung. .

e. Hạch toán chi phí bán hàng.

f. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

3. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.

a. Tổng hợp chi phí sản xuất. .

b. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.

 

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.

V. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG THỨC KHOÁN GỌN.

1. Hạch toán chi phí sản xuất tại đơn vị giao khoán.

2. Hạch toán chi phí sản xuất tại đơn vị nhận khoán.

VI. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.

PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

1. Lịch sử hình thành và phát triển.

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp.

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.

2. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán.

III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

1. Đối tượng và phương pháp hạch toán.

2. Nội dung, trình tự hạch toán.

a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

c. Hạch toán chi phí sản xuất chung.

3. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.

IV. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.

 

PHẦN III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

1. Những thành tựu đạt được.

2. Những tồn tại hạn chế.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐIỆN I.

1. Quy định thời gian thu nhập chứng từ gốc.

2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. .

3. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. .

4. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. .

5. Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí. .

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

2. Chi phí nhân công trực tiếp.

3. Chi phí sản xuất chung.

4. Các khoản thiệt hại trong sản xuất.

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC.

 

doc80 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1179 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp khảo sát xây dựng điện I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Khảo sát xây dựng điện I.DOC
Tài liệu liên quan