Luận văn Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ

MỤC LỤC

Danh mục bảng biểu

Tóm tắt luận văn

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẤU THẦU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 4

1.1. Các khái niệm chung liên quan đến đấu thầu. 4

1.1.1. Khái niệm về đấu thầu. 4

1.1.2. Mục tiêu của đấu thầu 6

1.1.3. Vai trò của đấu thầu. 7

1.2. Nội dung cơ bản của đấu thầu. 7

1.2.1. Các nguyên tắc đấu thầu: 7

1.2.2. Phân loại đấu thầu. 8

1.2.2.1. Căn cứ vào lĩnh vực đấu thầu. 8

1.2.2.2. Căn cứ vào hình thức đấu thầu. 8

1.2.3. Phương thức đấu thầu 9

1.2.3.1. Đấu thầu một túi hồ sơ (một phong bì) 9

1.2.3.2. Đấu thầu hai túi hồ sơ (hai phong bì) 9

1.2.3.3. Đấu thầu hai giai đoạn 9

1.3. Trình tự thực hiện đấu thầu. 10

1.3.1. Chuẩn bị đấu thầu. 10

1.3.1.1. Lập kế hoạch đấu thầu: 10

1.3.1.2. Tổ chuyên gia xét thầu 10

1.3.1.3. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 10

1.3.1.4. Xác định tiêu chuẩn đánh giá 11

1.3.2. Mời thầu 12

1.3.2.1. Thông báo quảng cáo mời thầu: 12

1.3.2.2. Phát hành hồ sơ mời thầu: 12

1.3.3. Nộp và nhận hồ sơ dự thầu 13

1.3.4. Mở thầu. 13

1.3.5. Đánh giá Hồ sơ dự thầu 13

1.3.5.1. Đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn tư vấn 13

1.3.5.2. Đánh giá hồ sơ dự thầu về mua sắm hàng hoá và xây lắp 14

1.3.6. Trình duyệt kết quả trúng thầu 14

1.3.7. Thương thảo ký hợp đồng 15

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đấu thầu, khả năng cạnh tranh trong đấu thầu. 15

1.4.1. Môi trường pháp lý về đấu thầu. 15

1.4.2. Nhóm nhân tố liên quan đến thực hiện của chủ đầu tư. 18

1.4.3. Nhóm nhân tố của nhà thầu đấu thầu ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đấu thầu, khả năng cạnh tranh trong đấu thầu. 19

1.5. Đấu thầu theo quy định của Ngân hàng thế giới và kinh nghiệm của Trung Quốc trong hoạt động đấu thầu. 20

1.5.1. Các yêu cầu và qui định của Ngân hàng Thế giới (WB) 20

1.5.1.1. Những nguyên tắc về đấu thầu mua sắm của Ngân hàng thế giới 20

1.5.1.2. Tính hợp lệ 21

1.5.1.3. Những phương pháp đấu thầu mua sắm. 21

1.5.1.4. Đấu thầu mua sắm hàng hoá hoặc công việc (xây lắp ) 22

1.5.1.5. Đấu thầu tư vấn 24

1.5.1.6. Thẩm định và phê duyệt từ phía Ngân hàng thế giới 26

1.5.2. Kinh nghiệm đấu thầu của Trung Quốc 26

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN I 30

2.1. Tổng quan về dự án nâng cấp đô thị Việt Nam và dự án nâng cấp đô thị Nam Định. 30

2.1.1. Tổng quan về dự án nâng cấp đô thị Việt Nam. 30

2.1.2. Dự án nâng cấp đô thị Nam Định. 31

2.2. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị Nam Định giai đoạn I năm 2004-2007 34

2.2.1.Thực trạng hoạt động đấu thầu một số gói thầu xây lắp thuộc các hạng mục của Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 34

2.2.1.1. Khái quát công tác đấu thầu các gói xây lắp Giai đoạn I. 34

2.2.1.2. Quá trình đấu thầu gói thầu CP4 35

2.2.1.3. Nhận xét quá rình thực hiện đấu thầu gói thầu xây lắp hạng mục I. 37

2.2.2. Thực trạng hoạt động đấu thầu một số gói thầu tư vấn thuộc các hạng mục của Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 46

2.2.2.1.Khái quát về các gói thầu tư vấn Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 46

2.2.2.2. Quá trình đấu thầu gói thầu CP7-2: 46

2.2.2.3. Nhận xét quá trình đấu thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn I 49

2.2.3. Thực trạng hoạt động đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá thiết bị Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 55

2.2.3.1. Khái quát gói thầu mua sắm hàng hoá giai đoạn I dự án: 55

2.2.3.2. Qúa trình đấu thầu gói thầu CP8 55

2.2.3.3. Nhận xét chung về hoạt động đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá 57

2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động đấu thầu dự án nâng cấp đô thị Nam Định giai đoạn I. 61

2.3.1. Những kết quả đạt được. 61

2.3.2. Những tồn tại trong việc thực hiện công tác đấu thầu tại Dự án nâng cấp đô thị Nam Định 64

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 67

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN II NĂM 2008-2012. 69

3.1. Nội dung, kế hoạch thực hiện Dự án nâng cấp đô thị Nam Định giai đoạn II năm 2008-2012. 69

3.2. Hoàn thiện một số điều kiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế. 70

3.2.1. Hoàn thiện một số nội dung và sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu. 70

3.2.2. Hoàn thiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn cần bổ sung thêm nội dung tuyển chọn tư vấn cá nhân: 72

3.2.3. Cần có sự điều chỉnh theo hướng chú ý hơn đến chất lượng kỹ thuật, không phải là cạnh tranh bằng giá trong đấu thầu tư vấn 73

3.2.4. Hoàn thiện cách đánh giá năng lực của nhà thầu cho phù hợp hơn. 76

3.2.5. Về xác định giá trị gói thầu và giá trúng thầu của Nhà thầu: 77

3.2.6. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, tổ chuyên gia xét thầu, chuyên nghiệp hoá hoạt động đấu thầu của chủ đầu tư. 79

3.2.6.1. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước: 79

3.2.6.2. Nâng cao năng lực của chuyên gia xét thầu: 80

3.2.6.3. Ban quản lý dự án phải thực sự chuyên nghiệp trong hoạt động đấu thầu 82

3.3. Tăng cường quản lý hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng sau đấu thầu. 85

3.3.1. Quản lý đấu thầu: 85

3.3.2. Quản lý hợp đồng sau đấu thầu 86

3.4. Nâng cao chất lượng đấu thầu của các nhà thầu 88

3.4.1. Nhà thầu thắng thầu phải đảm bảo tính khả thi thực hiện hợp đồng: 88

3.4.2. Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của lựa chọn nhà thầu đối với chủ đầu tư 89

3.4.3. Các nhà thầu cạnh tranh công bằng, bình đẳng 90

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

 

 

docx116 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/08/2013 | Lượt xem: 994 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hái quát về các gói thầu tư vấn Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. Trong giai đoạn I dự án đã tổ chức đấu thầu 13 gói thầu tư vấn. Hạng mục I có 03 gói thầu CP7-2; CP7-3; CP7-4 Tư vấn - Lập dự án Đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu nâng cấp CSHT cấp 3 tại các phường phía bắc, các phường Trung tâm và các phường Tây Nam, thành phố Nam Định gồm 19 Phường còn lại thực hiện trong giai đoạn II đấu thầu theo qui trình chất lượng và giá ( QCBS). Hạng mục II có 2 gói thầu tư vấn quốc tế, gói thầu 27-1 Tư vấn- Lập dự án Đầu tư xây dựng, Thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu nâng cấp CSHT chính cấp 1,2, và gói thầu CP10 ưT vấn quốc tế giám sát các gói thầu xây dựng trạm bơm Quán Chuột. Và gói thầu tư vấn RCP14 quản lý hợp đồng và giám sát thi công các gói thầu xây lắp của hạng mục 1 hạng mục III và một phần của hạng mục II. Hạng mục VI gồm có 2 gói thầu giám sát môi trường 20-2 và giám sát tái định cư 21-1 cho giai đoạn I, và 2 gói thầu đánh giá tác động môi trường gói 20-3, kế hoạch hành động tái định cư gói thầu 20-4 cho giai đoạn II, gói thầu 17-3 xây dựng năng lực cho cộng đồng, chính quyền và các công ty công ích trong duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đều sử dụng phương pháp đấu thầu lựa chọn trên cơ sở năng lực của nhà tư vấn. Ngoài ra hạng mục VI có gói thầu kiểm toán cho cả hai giai đoạn của dự án gói 20-1 tuyển chọn tư vấn kiểm toán không đòi hỏi cao về yêu cầu kỹ thuật chú trọng đến giá sử dụng quy trình lựa chọn theo giá thấp nhất, và gói thầu 15-5 tư vấn quốc tế hỗ trợ và nâng cao năng lực cho Ban quản lý dự án. Đó là các gói thầu tư vấn cần thiết thực thi dự án trong giai đoạn I và chuẩn bị dự án giai đoạn II. Sau đây luận án đi sâu phân tích gói thầu CP7-2 2.2.2.2. Quá trình đấu thầu gói thầu CP7-2: Quá trình tuyển chọn danh sách ngắn: Ban quản lý dự án thông báo quảng cáo trên báo Nhân Dân các Công ty tư vấn trong nước bầy tỏ quan tâm. Ban quản lý dự án lựa chọn danh sách ngắn và đã được Ngân hàng thế giới có ý kiến không phản đối ngày 4 tháng 7 năm 2006 về danh sách ngắn gồm 5 nhà thầu. Ban quản lý dự án đã phát hành hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Hội nghị mở thầu 08 giờ 00’ ngày 18 tháng 9 năm 2006, có 05 nhà tư vấn trong danh sách ngắn nộp Hồ sơ dự thầu. Tại lễ mở thầu hồ sơ dự thầu và đề xuất kỹ thuật của các nhà Tư vấn được tiến hành mở thầu công khai với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh, Ban quản lý và đại diện của các nhà Tư vấn nộp hồ sơ có tên trong danh sách ngắn. Các phong bì “Đề xuất tài chính” của các nhà Tư vấn được niêm phong và được bảo vệ theo chế độ bảo mật. Quá trình đánh giá đề xuất kỹ thuật: Về cách chấm điểm cho ‘‘Phương Pháp luận’’ từng thành viên tổ chấm thầu đọc kỹ phương pháp luận đề xuất của nhà thầu so với đề cương nhiệm vụ trong hồ sơ mời thầu và so sánh giữa các Hồ sơ dự thầu thấy rõ được sự hơn kém về sự đầy đủ của kế hoạch công tác đề xuất và phương pháp luận đáp ứng yêu cầu của đề cương nhiệm vụ của các Hồ sơ dự thầu, từ đó từng thành viên tiến hành chấm và cho điểm. Về cách chấm điểm đối với nhân viên chủ chốt, tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia chấm thầu, trên cơ sở cho điểm theo cánh đánh giá riêng của từng người, xét về yêu cầu đối với từng vị trí của nhân viên chủ chốt trong hồ sơ mời thầu đối chiếu và có sự phân tích so sánh giữa các hồ sơ dự thầu của nhà thầu đánh giá cho điểm về cơ bản là nhân viên chủ chốt có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên môn nhiều hơn, kinh nghiệm khu vực tốt hơn thì điểm cao hơn. Ban quản lý dự án báo cáo kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật và Ngân hàng thế giới có thư không phản đối ngày 14/12/2006 về kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật. Trong đó số điểm của từng công ty thể hiện Bảng 2.4 Điểm đánh giá đề xuất kỹ thuật gói thầu CP7-2. Bảng 2.4 Điểm đánh giá đề xuất kỹ thuật gói thầu CP7-2 Tên công ty tư vấn Điểm đánh giá Đề xuất kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG 90,28 CÔNG TY NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM. 85,23 CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XD MỎ ĐỊA CHẤT. 71,16 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN TCICO. 74,24 CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG GTCC HẢI PHÒNG. 80,29 Nguồn : Báo cáo tuyển chọn tư vấn gói thầu CP7-2 Quá trình đánh giá đề xuất tài chính: Ngày 22/12/2006: Bên mời thầu đã tổ chức mở công khai đề xuất tài chính gói thầu CP7-2 theo quy định Bảng 2.5 Đánh giá tổng hợp xếp hạng nhà thầu gói thầu CP7-2 S TT Tên nhà thầu Đánh giá kỹ thuật Đánh giá tài chính Tổng hợp điểm Điểm kỹ thuật S(t) Tỷ trọng điểm S(t)xT Xếp hạng kỹ thuật Điểm tài chính S(f) Tỷ trọng điểm S(f) x P Xếp hạng tài chính Điểm S(t)xT + S(f)xP Xếp hạng 1 CtyTNHH Phát triển Hạ tầng Thăng Long 90.28 72.22 1 98.86 19.77 2 92.00 1 2 Cty Nước& Môi trường VN 85.23 68.18 2 85.01 17.00 5 85.19 2 3 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và XD GTCC Hải Phòng 80.29 64.23 3 100.0 20.00 1 84.23 3 4 Cty Tư vấn Triển khai Công nghệ và XD Mỏ địa chất 71.16 56.93 5 91.47 18.29 3 75.22 5 5 Cty CP Tư vấn XD Thái nguyênTCICO 74.24 59.39 4 88.63 17.73 4 77.12 4 Nguồn: Báo cáo tuyển chọn tư vấn gói thầu CP7-2 Tổ chuyên gia xét thầu kiểm tra lỗi số học, tiến hành xác định giá đánh giá đề xuất tài chính của các nhà thầu sau khi trừ phần thuế mà các nhà thầu ước tính trong đề xuất tài chính, từ đó tính điểm cho phần tài chính của từng nhà thầu. Xếp hạng nhà thầu xem Bảng 2.3. Đánh giá tổng hợp xếp hạng nhà thầu CP7-2. 2.2.2.3. Nhận xét quá trình đấu thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn I A/ Thời gian thực hiện quá trình đấu thầu so với kế hoạch đấu thầu. Các gói thầu tư vấn chuẩn bị giai đoạn II: CP 7.2; CP 7.3; CP 7.4 tư vấn chuẩn bị cho giai đoạn II nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 của các phường còn lại giai đoạn II thời gian thực hiện quá trình đấu thầu so với kế hoạch được phê duyệt kéo dài hơn từ 1 - 2 tháng ( Xem phụ lục 1.1 ). Nguyên nhân chủ yếu là do phải kết hợp hài hòa thủ tục vừa tuân thủ theo luật của Chính phủ Việt Nam và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà tài trợ. Thời gian kéo dài 2 tháng Ngân hàng yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ mời thầu và dịch sang tiếng Anh. Trong khi chấm thầu tổ chuyên gia yêu cầu các tư vấn cung cấp thêm về chứng chỉ hành nghề thiết kế của tư vấn trưởng và văn bằng của các nhân viên chủ chốt kéo dài 1 tháng. Các gói thầu tư vấn quốc tế lần đầu tiên thực hiện tại Nam Định. Thời gian lựa chọn nhà thầu từ khi Ban quản lý dự án quảng cáo đến khi ký hợp đồng kéo dài 2 năm và hiệu lực của hồ sơ dự thầu được gia hạn nhiều lần, do nhiều nguyên nhân khách quan mặc dù Ban quản lý dự án đã có rất nhiều cố gắng. Gói thầu 27-1 Tư vấn quốc tế Lập dự án Đầu tư xây dựng, Thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu Nâng cấp CSHT chính cấp 1và 2, chậm so với kế hoạch đấu thầu được phê duyệt 3 tháng do tiêu chí đánh giá phê duyệt của tỉnh khác biệt với Ngân hàng thế giới phải điều chỉnh và chấm lại, chậm 2 tháng nguyên nhân chung cho tất cả các gói thầu tư vấn quốc tế là đề xuất tài chính của các nhà thầu bỏ đều cao hơn so với giá dự toán được tỉnh phê duyệt. Ban quản lý dự án phải trình phê duyệt giá trị gói thầu. Như vậy gói thầu kéo dài hơn so với kế hoạch là 5 tháng Hai gói thầu CP10 Tư vấn quốc tế giám sát các gói thầu xây dựng trạm bơm Quán Chuột và gói thầu 15-5 tư vấn hỗ trợ và nâng cao năng lực cho Ban quản lý dự án, quá trình chấm thầu kéo dài 12 tháng ( Xem phụ lục 1.1.) Ngoài nguyên nhân vượt giá dự toán phê duyệt hai gói thầu này, hồ sơ dự thầu do nhà thầu nộp không có bản dịch tiếng Việt do vậy Ban quản lý phải trình tỉnh xin tuyển chọn một đơn vị tư vấn có đủ năng lực để chấm thầu kéo dài thêm 3 tháng từ tháng 4/2006 đến 7/2006. Các gói thầu tư vấn còn lại thời gian tiến hành quá trình đấu thầu so với kế hoạch đấu thầu cũng dài thường hơn 1 tháng so với kế hoạch. B/ Đánh giá quá trình đấu thầu: - Chuẩn bị hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu của các gói thầu tư vấn, đặc biệt là các gói thầu tư vấn quốc tế được chuẩn bị theo mẫu chuẩn của Ngân hàng thế giới tương đối rõ ràng. Tại hội nghị tiền đấu thầu trước 15 ngày mở thầu, các nhà thầu đã chất vấn Ban quản lý để làm rõ hơn về nội dung của hồ sơ mời thầu tất cả những thắc mắc được Ban quản lý tập hợp và trả lời cụ thể bằng văn bản gửi đến tất cả các nhà thầu. Ngoài ra các nhà thầu còn được Ban quản lý dự án cho đi thăm quan thực tế tại hiện trường. - Quá trình chấm và xét thầu: Các nhà thầu tư vấn tham gia đấu thầu là các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia tuân thủ nghiêm theo đúng quy trình đánh giá lựa chọn nhà thầu tư vấn như Ngân hàng đã chỉ dẫn. Đối với quy trình lựa chọn tư vấn dựa trên cơ sở chất lượng và giá, cần xem xét: + Chấm đề xuất kỹ thuật: Đã đánh giá các Đề xuất kỹ thuật dựa trên sự đáp ứng của các Đề xuất này đối với Đề cương nhiệm và căn cứ vào các thang điểm đã nêu rõ trong hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia đã chấm điểm cho phương pháp luận và đội ngũ chuyên gia đề xuất với cách chấm độc lập của từng thành viên đảm bảo minh bạch và trung thực. Kết quả đánh giá được tập hợp theo mẫu trình lên Ngân hàng lấy ý kiến không phản đối. Các nhà thầu đạt điểm kỹ thuật trên điểm tối thiểu được mời mở công khai đề xuất tài chính. + Chấm đề xuất tài chính: Kiểm tra lỗi số học, loại trừ thuế xác định giá đánh giá tính điểm cho đề xuất tài chính và xác định điểm tổng hợp để xếp hạng nhà thầu, trình Ngân hàng và cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu. - Thương thảo + Đối với các nhà thầu tư vấn quốc tế. Các gói thầu tư vấn quốc tế sau khi có thư không phản đối của Ngân hàng về chấm điểm đề xuất kỹ thuật, Ban quản lý dự án mở hội nghị mở đề xuất tài chính cả 3 gói thầu tư vấn, tất cả các nhà thầu đều bỏ giá vượt giá trị dự toán được tỉnh phê duyệt. Gói thầu 27-1, cả hai nhà thầu đều vượt giá dự toán được duyệt, nhà thầu có giá thấp nhất vượt gần 30.000USD. Quá trình thương thảo giữa Ban quản lý dự án và Công ty COFFEY là công ty có điểm đánh giá tổng hợp cao nhất, hai bên không đi đến thống nhất giảm giá trị bỏ thầu cho bằng giá trị gói thầu được duyệt, Ban quản lý dự án trình UBND tỉnh và tỉnh đã phê duyệt dự toán bổ sung tại quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2006 là cơ sở pháp lý để lựa chọn nhà thầu. Gói thầu CP10, nhà thầu Công ty Carl Bro có điểm tổng hợp cao nhất và có giá dự thầu thấp nhất: 503.917,8 USD vẫn cao hơn giá trị gói thầu được duyệt là 138.679 USD. Theo luật của Chính phủ Việt Nam không đủ căn cứ pháp lý để tiến hành đánh giá tiếp. Ban quản lý dự án đã trình xin ý kiến của UBND tỉnh và tại thông báo số: 01/TB-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Nam Định, tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án thương thảovới nhà thầu giảm bớt nhiệm vụ để giảm giá trị dự thầu bằng dự toán đã duyệt [ 26; tr 2 ]. Ban quản lý dự án đã tổ chức họp thương thảo với nhà thầu từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007 hai bên không thống nhất được giảm bớt nhiệm vụ vì đây là gói thầu tư vấn giám sát theo dõi thường xuyên thì chất lượng các công trình mới được đảm bảo, nếu rút ngắn thời gian giám sát thì phải ký hợp đồng bổ sung khi thời gian giám sát đã hết khi đó vấn đề giá lại cần bàn bạc. Do vậy, Ban quản lý dự án đã trình UBND tỉnh xin ý kiến và UBND tỉnh Nam Định đã giao cho Sở xây dựng thẩm định lại giá gói thầu và trình UBND tỉnh Nam Định ra quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 phê duyệt giá trị dự toán gói thầu CP10 là 503.917,8 USD đủ cơ sở pháp lý lựa chọn nhà thầu. Thương thảo khi ký hợp đồng Ban QLDA tạo điều kiện giúp đỡ Tư vấn liên hệ với cơ quan địa phương và cùng với Tư vấn giám sát họp giao ban với nhà thầu xây dựng để đảm bảo thời gian và chất lượng công trình thi công. Ban quản lý lưu ý tư vấn về sự thay đổi vị trí trạm bơm, cống xả qua đê. Đó là những thay đổi tư vấn ghi nhận và lưu ý để đưa ra giải pháp tốt nhất để cho nhà thầu CP9 thi công và triển khai nhanh chóng đảm bảo tiến độ. Việc tư vấn phải giám sát việc xây dựng trạm bơm của gói thầu CP9 đảm bảo ăn khớp đồng bộ với nhà thầu cung cấp thiết bị là gói thầu CP8. Ban quản lý đề nghị tư vấn bố trí nhân sự giám sát thi công, do yêu cầu của thi công công trình và trở ngại do thời tiết hay một nguyên nhân khách quan nào đó, đề nghị tư vấn linh hoạt bố trí nhân sự giám sát phù hợp, để không ảnh hưởng tới chất lượng công trình và thời gian giám sát phát sinh. Về phía nhà thầu: Nhà thầu khẳng định có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giám sát thi công và đề nghị có được kế hoạch thi công chính thức của nhà thầu xây dựng và đề xuất thêm 2 chuyên gia nữa ngoài các nhân sự đã đề xuất, cứ 3 tháng thì 2 chuyên gia này xuống một lần để kiểm tra thực tế tại hiện trường, việc làm với Ban QLDA để cho chất lượng dự án tốt nhấ và sẽ không đề nghị tính bổ xung chi phí về lương, tuy nhiên Ban QLDA có thể hỗ trợ việc đi thăm công trường xây dựng. Gói thầu 15-5, nhà thầu Liên danh Pacific Consultants International Asia Inc và VICA (Việt Nam) có giá dự thầu thấp nhất là: 399.750USD chưa bao gồm thuế, vượt giá trị gói thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ban quản lý dự án đã trình UBND tỉnh, Tỉnh ra thông báo số: 01/TB-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007, yêu cầu Ban quản lý tiến hành thương thảo với nhà thầu có giá bỏ thầu thấp nhất giảm bớt nhiệm vụ của tư vấn để giảm giá trị gói thầu thấp hơn giá trị đã được phê duyệt là: 287.191 USD. Đây là gói thầu tư vấn hỗ trợ và nâng cao năng lực cho Ban quản lý trong giai đoạn I đến thời gian này năng lực của Ban quản lý cũng đã được nâng cao. Ban quản lý dự án đã mời nhà thầu Liên danh Pacific Consultants International Asia và VICA có điểm đánh giá chung cao nhất 90,54 điểm về thương thảo giảm bớt nhiệm vụ và giá dự thầu xuống 286.600 USD thấp hơn giá trị gói thầu phê duyệt đảm bảo đáp ứng cơ sở pháp lý cho tổ Tư vấn chấm thầu xét thầu trình Ngân hàng Thế giới và UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu. + Đối với các gói thầu tư vấn về môi trường, tái định cư, kiểm toán và gói thầu đào tạo cộng đồng và chính quyền địa phương về duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng. Quá trình thương thảo giữa Ban quản lý dự án và các nhà thầu hai bên tập trung giải quyết những vấn đề chủ yếu về nghĩa vụ thuế mà tư vấn chi trả, chi phí hoàn trả cho tư vấn và các tài liệu mà chủ đầu tư có thể cung cấp cho tư vấn và các vấn đề mà chủ đầu tư tạo điều kiện giúp đỡ cho tư vấn trong việc giao dịch với các cơ quan công ích có liên quan chính quyền địa phương, các hộ dân và các nhà thầu khác có liên quan để thực thi nhiệm vụ. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng kế hoạch và cam kết huy động nhân sự đúng như đề xuất trong hồ sơ dự thầu, đồng thời một số nhà thầu tư vấn Lập báo cáo đầu tư giai đoạn II phải đẩy nhanh tiến độ để dự án triển khai kịp tiến độ bù vào thời gian chậm do quá trình chấm thầu kéo dài. ( Chi tiết xem tại phụ lục 1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch đấu thầu giai đoạn I dự án nâng cấp đô thị Nam Định) C/ Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng: - Các gói thầu tư vấn chuẩn bị giai đoạn II: CP 7.2; CP 7.3; CP 7.4 ký hợp đồng tháng 3/2007 và tháng 6 năm 2007 triển khai thực hiện. Các tư vấn triển khai nhiệm vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 của 21 khu dân cư thu nhập thấp còn lại tại 14 phường cũ và ở 4 khu thu nhập thấp của 5 phường mới với diện tích 293 ha. Tổng đầu tư dự tính 10,721 triệu USD tương đương 171,5 tỷ đồng. Trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 3% kinh phí xây lắp là 3,934 tỷ. Dự kiến phân chia 16 gói thầu nâng cấp CSHT cấp 3 và 03 gói thầu tư vấn giám sát thi công. Gói thầu 27-1 Lập dự án, Thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 giai đoạn II dự án. Nhà thầu liên danh Công ty COFFEY MPW Pty Ltd và Công ty Nước và Môi trường WELI đã lập xong thiÕt kÕ kü thuËt c¬ sở n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh cơ sở hạ tầng ®· ®­îc đề xuất nâng cấp CSHT trong giai đoạn I, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được chấp nhận và nhất trí của Chủ đầu tư, các Sở ban ngành và đang trình Ngân hàng thế giới xem xét. Tổng mức đầu tư, tư vấn đề xuất cho giai đoạn 2 hạng mục 2 là 14,138 triệu USD với 06 gói thầu xây lắp và 03 gói thầu giám sát thi công. Các gói thầu xây lắp cải tạo và xây mới hệ thống cống thoát nước gồm các tuyến cống chính lưu vực Hàng Thao, tuyến Mạc Thị Bưởi, cống nối hồ Truyền Thống với kênh T3-11, cống trên đường Điện Biên và các tuyến cống của các khu vực kết nối phát huy hiệu quả hệ thống cống của hạng mục I nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3. Kinh phí GPMB khoảng 8,5 tỷ đồng. Số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án 61 hộ, trong đó có 6 hộ phải di dời. Hợp đồng tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công CP10, Ban quản lý dự án đã ký kết với Công ty tư vấn quốc tế Carl Bro a/s Đan Mạch ngày 10 tháng 8 năm 2007. Công ty đã triển khai ngay nhiệm vụ tư vấn quản lý hợp đồng và giám sát thi công xây dựng trạm bơm, kênh xả, kênh bao và lắp đặt thiết bị của trạm bơm Quán Chuột. Nhiệm vụ giám sát của tư vấn dự kiến kết thúc vào tháng 2 năm 2009 hợp đồng kết thúc vào tháng 2 năm 2010 ( 12 tháng bảo hành). Tư vấn đang tập trung giám sát quản lý tốt chất lượng công trình thi công và thường xuyên tổ chức các buổi họp giao ban hàng tuần đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Bảng 2.6 Tình hìnhthực hiện hợp đồng các gói thầu tư vấn quốc tế Gói thầu số Mô tả Giá trị USD Thời gian bắt đầu- kết thúc T hạn kết thúcHĐ dự kiến Nhận xét CP10 Qu¶n lý H§ vµ GS thi c«ng cho toµn bé H¹ng môc 2 - G§ 1 503.918 8/2007 2/2009 2/2009 Ký hợp đồng 8/2007Nhà thầu triển khai giám sát 8/2007 27-1 LËp B/c kh¶ thi, TKKT, lËp HSMT c¬ së h¹ tÇng cÊp 1,2 199.607 12/2006 12/2007 12/2006 05/2008 - Chậm 5 tháng do Ban quản lý yêu cầu phải chỉnh sửa thiết kế 15-5 Hç trî kü thuËt, ®µo t¹o cho PMU vÒ qu¶n lý dù ¸n, x©y dùng n¨ng lùc cho PMU 286.600 9/2007 5/2009 5/2009 Ký hợp đồng 9/2007 Nhà thầu đang triển khai theo đúng kế hoạch Nguồn: Tổng hợp từ tình hình thực tế thực hiện các hợp đồng tư vấn quốc tế Tư vấn Giám sát môi trường giai đoạn I ( gói thầu 20.2) do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC). Tư vấn VCC đã triển khai công tác giám sát môi trường cho các gói thầu của Hạng mục 1 và hạng mục 2. Tư vấn giám sát các nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình thi công, phải cập nhật các vấn đề môi trường vào trong biểu mẫu giám sát môi trường tại hiện trường để nộp cho tư vấn VCC đúng thời hạn. Về gói thầu 20.3 ‘‘Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - giai đoạn 2 của dự án’’, Ban quản lý đã tuyển chọn được nhà thầu là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long thực hiện gói thầu này. Hiện nay tư vấn đã tiến hành thu thập và nghiên cứu các báo cáo thu thập số liệu môi trường nền của tư vấn Thiết kế hạng mục 2 giai đoạn II và tư vấn đã tiến hành đi khảo sát các tuyến nâng cấp trong phạm vi hạng mục cùng với tư vấn môi trường gói thầu 27.1 để chuẩn bị cho báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hạng mục 2 giai đoạn II. ( chi tiết thực hiện các gói thầu tư vấn xem phụ lục 1.1 ) 2.2.3. Thực trạng hoạt động đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá thiết bị Dự án Nâng cấp đô thị Nam Định. 2.2.3.1. Khái quát gói thầu mua sắm hàng hoá giai đoạn I dự án: Để dự án triển khai nhanh chóng và đạt hiệu qủa cao, ngay trong giai đoạn I Ngân hàng thế giới và Chính phủ dành một khoản tiền dùng để mua sắm hàng hoá và trang thiết bị phân bổ cho dự án phân theo các hạng mục với một số gói thầu mua sắm hàng hoá và trang thiết bị. Để tăng cường năng lực cho Ban quản lý dự án mua sắm trang thiết bị văn phòng, máy tính, máy chủ, máy in, máy photocopy, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại và máy fax, có gói thầu 16.3 mua sắm thiết bị cho Ban quản lý dự án. Gói thầu 16-1, Mua ô tô 5-7 chỗ trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác cho Ban quản lý dự án. Gói thầu 16.5: Hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết máy tính, thiết bị đo đạc bản đồ, máy in và máy photocopy khổ Ao, phần cứng, phần mềm diệt vi rút. Để xây dựng Trung tâm thông tin nhà đất và kết nối đường truyền cho hệ thống quản lý thông tin từ cơ sở cấp phường, thành phố và các phòng ban chức năng có liên quan đến công tác quản lý nhà đất làm cho hoạt động quản lý nhà và đất của Thành phố đạt hiệu quả. Để cung cấp hệ thống máy bơm cho trạm bơm Quán Chuột, gói thầu CP8 cung cấp, lắp đặt, kiểm định, chạy thử và đưa vào sử dụng 13 máy bơm mới loại guồng xoắn cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhân viên của Chủ đầu tư trong vận hành và bảo dưỡng, đảm bảo trạm bơm thoát nước được hoàn thành theo đúng yêu cầu của Hồ sơ thầu. ( Chi tiết xem phụ lục 1.1). Sau đây luận văn đi sâu phân tích gói thầu CP8. 2.2.3.2. Qúa trình đấu thầu gói thầu CP8 Hình thức đấu thầu gói thầu CP8 là đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Ngân hàng thế giới thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị trạm bơm Quán Chuột trên tờ Phát triển kinh doanh (UNDN). Ngày 18-20/7/2006 Ban quản lý dự án đã tiến hành quảng cáo trên báo Vietnamnews và tờ Bản đấu thầu của Bộ Kế hoạch và đầu tư các số 64+65+66. Ngày 11/8/2006 Ban quản lý dự án tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu theo mẫu chuẩn của WB. Có 16 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu gói thầu CP8 cung cấp thiết bị cho trạm bơm. Ban quản lý dự án đã tổ chức hội nghị tiền đấu thầu ngày 7/9/2006 nhằm mục đích giải đáp các thắc mắc, những vấn đề chưa rõ của các nhà thầu và giới thiệu về hiện trường xây dựng trạm bơm. Đến 8 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2006, Ban quản lý dự án đã tổ chức hội nghị mở thầu công khai, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Buổi mở thầu được tiến hành với sự chứng kiến đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh và các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu CP8. Quá trình đánh giá thầu Bước 1: Đánh giá sơ bộ HSDT. Tổ chuyên gia xét thầu đã xem xét đến tính hợp lệ của các hồ sơ dự thầu như: tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu, tính hợp lệ của danh sách các ứng viên, đảm bảo yêu cầu khác của Hồ sơ mời thầu như số bản gốc và bản chụp các tài liệu văn bằng chứng chỉ, chữ ký, giấy uỷ quyền...và uỷ quyền của nhà sản xuất đối với cung cấp thiết bị trạm bơm. Bảo lãnh dự thầu đúng mẫu của HSMT, đủ số tiền, đủ thời gian. Đáp ứng về cơ bản hồ sơ dự thầu đạt, tuân thủ tất cả các điều khoản, điều kiện và yêu cầu kỹ thuật của HSMT và không có các sai lệch cơ bản. Theo đánh giá của Tổ chuyên gia tất cả các nhà thầu đủ tư cách và được đánh giá các khâu tiếp theo. Bước 2: Đánh giá về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu: Nhà thầu thực hiện thành công ít nhất 2 dự án xây dựng trạm bơm (công suất > = 15m3/s) trong vòng 5 năm gần đây. Mức doanh thu tối thiểu hàng năm đối với việc cung cấp và lắp đặt thiết bị trong 5 năm qua đạt 2,5 triệu USD và Vốn lưu động tối thiểu: 0,5 triệu US. Tất cả 4 nhà thầu đều đạt và vượt các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm. Bước 3: Đánh giá về mặt kỹ thuật: Lập bảng liệt kê các thiết bị với các yêu cầu đặc tính kỹ thuật chi tiết, chế độ bảo dưỡng hoạt động nêu trong hồ sơ mời thầu và so sánh với các danh mục thiết bị với các đặc tính kỹ thuật tương ứng của nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu, để từ đó đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Tính hợp lý của tiến độ hoàn thành công việc, có xem xét việc đáp ứng tiến độ cung cấp máy bơm và các trang thiết bị cần thiết đảm bảo ăn khớp với tiến độ thi công của nhà thầu CP9 xây dựng trạm bơm. Tổ chuyên gia đánh giá cả 4 nhà thầu đều đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. Bước 4: Phân tích giá bỏ thầu. Sau khi sửa lỗi số học và giảm giá, chuyển về cùng đồng tiền chung xác định loại đồng tiền đánh giá (VND) theo tỷ giá quy đổi của VIETCOMBANK qui định trong bảng dữ liệu mời thầu là ngày 14/9/2006. Kết quả xếp hạng nhà thầu Liên danh EMT và Landustrie SneekBV có giá đánh thấp nhất trúng thầu gói thầu CP8 ( xem Bảng 2.4 Xác định giá đánh giá gói thầu CP8.) 2.2.3.3. Nhận xét chung về hoạt động đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá A/ Thời gian thực hiện kế hoạch. Hầu hết các gói thầu mua sắm hàng hoá và thiết bị, thời gian đánh giá lựa chọn nhà thầu đều kéo dài, đặc biệt gói thầu CP8 mua thiết bị trạm bơm Quán Chuột. Đây là một gói thầu thiết bị có tính chất kỹ thuật phức tạp, đấu thầu cạnh tranh quốc tế, hồ sơ dự thầu nộp sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, do vậy tổ chuyên gia đòi hỏi phải thêm thời gian đánh giá lựa chọn nhà thầu và hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã được gia hạn thêm 4 tháng. B/ Đánh giá quá trình đấu thầu - Chuân bị HSMT: Hồ sơ mời thầu chuẩn bị đầy đủ, nhưng thông tin nêu trong Bảng dữ liệu chưa rõ, do vậy các nhà thầu hiểu sai, dẫn tới việc một số nhà thầu chào thừa thiết bị, như gói thầu CP8 Cung cấp thiết bị cho trạm bơm, có 3 nhà thầu trong 4 nhà thầu tham dự chào 13 bộ phai chắn nước bằng thép có tời nâng, thừa 11 bộ, thực tế cần 01 bộ dùng cho cửa hút, và 01 bộ dùng cho cửa xả của trạm bơm. Về hồ sơ mời thầu và danh mục thiết bị gói thầu 16-5: chủ đầu tư sử dụng mẫu chuẩn của WB xong trong ..bảng dữ liệu. Chủ đầu tư đưa ra một số yêu cầu về năng lực của nhà thầu như giá trị tài sản, nhà thầu phải có chuyên gia công nghệ thông tin... đồng thời trong danh mục thiết bị của gói thầu có thiết bị về tin học, thiết bị phòng chống cháy nổ, thiết bị kiểm tra hiện trường, máy toàn đạt điện tử. Điều này đòi hỏi nhà thầu phải là đại lý của các hãng sản xuất cả trong lĩnh vực tin học và lĩnh vực thiết bị máy móc ngành xây dựng. Trong

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxHoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do Ngân hàng thế giới tài trợ.docx
Tài liệu liên quan