Luận văn Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Việt

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TO VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CAC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1/ Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.1/ Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.2/ Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.2/ Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5

1.2.1/ Kế toán doanh thu bán hàng 5

1.2.1.1/ Khái niệm về doanh thu bán hàng 5

1.2.1.2/ Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 6

2.1.3/ Phương pháp xác định doanh thu bán hàng 7

2.1.4/ Chứng từ kế toán sử dụng 7

2.1.5/ Tài khoản kế toán sử dụng 8

1.2.1.6/ phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9

1.2.2/ kế toán giá vốn hàng bán 10

1.2.2.1/ Khái niệm về giá vốn hàng 10

1.2.2.2/ Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán 10

1.2.2.3/ Phương pháp tính giá mua của hàng bán ra 11

1.2.2.3/ Chứng từ kế toán sử dụng 12

1.2.2.5/ Tài khoản kế toán sử dụng 12

1.2.3/ kế toán chi phí bán hàng 14

1.2.3.1/ Khái niệm về chi phí bán hàng 14

1.2.3.2 Chứng từ kế toán sử dụng 14

1.2.3.3/ Tài khoản kế toán sử dụng 14

1.2.3.4/ Trình tự hạch toán chi phí bán hàng : 15

1.2.4/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.2.4.1/ Kh¸i niệm chi phÝ quản lý doanh nghiệp 15

1.2.4.3/ Tài khoản kế to¸n sử dụng 15

1.2.4.4/ Tr×nh tự hạch to¸n chi phÝ quản lý doanh nghiệp : 16

1.2.5/ Kế to¸n x¸c định kết quả b¸n hàng 16

1.2.5.1/ Kh¸i niệm về kết quả b¸n hàng 16

1.2.5.2/ Tài khoản sử dụng 16

1.2.5.3/ Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng 17

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC Kế TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT 18

2.1/ Khái quát chung về công ty Cổ phần AN VIỆT 18

2.1.1/ Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần AN VIỆT 18

2.1.2/ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty tại Hà 18

2.1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 18

2.1.4/ Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 20

2.1.4.1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 20

2.1.4.2/ Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành. 21

2.1.5/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của chi nhánh công ty Cổ phần An VIỆT 22

2.2/ Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT 23

2.2.1/ kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần AN VIỆT 23

2.2.1.1/ Kế toán doanh thu 23

2.2.1.1.1/ Nội dung của kế toán doanh thu 23

2.2.1.1.2/ Chứng từ kế toán sử dụng 24

2.2.1.1.3/ Tài khoản kế toán sử dụng tại chi nhánh công ty 24

2.2.1.1.4/ phương pháp hạch toán và trình tự giải ghi sổ 24

2.2.1.2/ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 28

2.2.1.3/ Kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh công ty 29

2.2.1.3.1/ Tài khoản kế toán sử dụng 29

2.2.1.3.2/ Sổ kế toán sửdụng 29

2.2.1.4/ Phương pháp kế toán giá vốn của hàng bán tại chi nhánh công ty 29

2.2.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 31

2.2.2.1. Néi dung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 31

2.2.2.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 31

2.2.2.3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 31

2.2.2.4. Sæ kÕ to¸n sö dông. 32

2.2.2.5. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 32

2.2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 34

2.2.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 34

2.2.3.2. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông. 34

2.2.3.3. Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 34

PhÇn 3: 36

3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn AN VIỆT. 36

3.1.1. ¦u tiªn. 36

3.1.2. Nh­îc ®iÓm. 37

3.1.2.1. Thø nhÊt: VÒ trÝch lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi. 37

3.1.2.2. Thø hai: VÒ ¸p dông chiÕt khÊu thanh to¸n. 37

3.1.2.3. Thø ba: VÒ ¸p dông gi¶m gi¸ hµng b¸n. 37

3.1.2.4. Thø t­: VÒ thùc tr¹ng b¸n hµng 38

3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn AN VIỆT. 38

3.2.1. ý kiÕn thø nhÊt: VÒ trÝch lËp quü dù phßng khã ®ßi. 38

3.2.2. ý kiÕn thø hai: VÒ chiÕt khÊu thanh to¸n. 40

3.2.3. ý kiÕn thø ba : VÒ gi¶m gi¸ hµng ho¸ 40

3.2.4. ý kiÕn thø tù: VÒ thùc tr¹ng b¸n hµng 41

KÕt luËn 42

Tµi liÖu tham kh¶o 43

 

 

doc47 trang | Chia sẻ: lynhelie | Ngày: 21/01/2016 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ối năm tài chính ( Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước); Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Tài khoản 632 cuối kỳ không có số dư. Ngoài ra còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như : Tài khoản 152,157,911. 1,2.2.6/ Trình tự kế toán giá vốn hàng bán + Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên (Xem sơ đồ sô 06, trang 6, Phụ lục) +Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ: (Xem sơ đồ số 07, trang 7, Phụ lục) 1,2.3/ kế toán chi phí bán hàng 1,2.3.1/ Khái niệm về chi phí bán hàng Chi phí bán hàng : là những khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong kỳ, là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết để phục vụ quá trình bán hàng như : chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, hoa hồng cho các đại lý, quảng cáo sản phẩm, bảo hành, khấu hao TSCĐ dùng cho việc bán hàng và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác. 1,2.3.2 /Chứng từ kế toán sử dụng + Phiếu chi + Phiếu xuất kho, các hợp đồng dịch vụ mua ngoài. 1,2.3.3/Tài khoản kế toán sử dụng Để phản ánh chi phí bán hàng kế toán sử dụngTk 641 “chi phí bán hàng”. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Tài khoản 641 được mở thành 7 tài khoản cấp 2. Tài khoản 641 có kết cấu như sau: Bên nợ: - Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Bên Có: kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “xác định kết quả kinh doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. Tài khoản 641: Cuối kỳ không có số dư. Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2: Tài khoản 6411 : Chi phí nhân viên; Tài khoản 6412 : Chi phí vật liệu, bao bì; Tài khoản 6413 : Chi phí đồ dùng, dụng cụ; Tài khoản 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ Tài khoản 6415: Chi phí bảo hành; Tài khoản 6416: Chi phí dịch vụ mua ngoài Tài khoản 6417: Chi phí bằng tiền khác; 1,2.3.4/ Trình tự hạch toán chi phí bán hàng : (Xem sơ đồ số 08, trang 8, Phụ lục) 1,2.4/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1,2.4.1/ Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí phát sinh có liên quan đến quản lý chung của toàn doanh nghiệp. Theo quy định của bộ tài chính thì chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp, các khoản thuế, phí và lệ phí, bảo hiểm, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các tài khoản chi phí khác bằng tiền. 1,2.4.2/ Tài khoản kế toán sử dụng Để phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán sử dung Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Tài khoản này phản ánh tổng hợp và kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hành chính và chi phí chung liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp. Tài khoản 642 có kết cấu như sau: Bên Nợ: - Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; - Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả ( Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); Dự phòng trợ cấp mất việc làm. Bên có : - hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả ( Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); Tài khoản 642: Cuối kỳ không có số dư. Tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2: Tài khoản 6421: Chi phí nhân viên quản lý; Tài khoản 6422: Chi phí vật liệu quản lý; Tài khoản 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng; Tài khoản 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ; Tài khoản 6425: Thuế, phí và lệ phí; Tài khoản 6426 : Chi phí dự phòng; Tài khoản 6427 : Chi phí dịch vụ mua ngoài; Tài khoản 6428: Chi phí bằng tiền khác; 1,2.4.3/ Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp : (Xem sơ đồ số 09, trang 9, Phụ lục) 1,2.5/ Kế toán xác định kết quả bán hàng 1,2.5.1/ Khái niệm về kết quả bán hàng Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán( gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 1,2.5.2/ Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng Tài khoản 911 “xác định kết quả bán hàng” để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tk 911 có kết cấu như sau: Bên Nợ: - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển lãi. Bên Có : - Doanh thu thuần về số sản phẩm,hàng hoá, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Kết chuyển lỗ. Tài khoản 911 cuối kỳ không có số dư Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán còn sử dụng Tài khoản 421 “ Lãi chưa phân phối”. Tài khoản 421 có kết cấu như sau: Bên nợ: - kết chuyển lỗ. Bên có :- kết chuyển lãi. 1,2.5.3/ Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng + Theo phương pháp kiểm kê định kỳ và đơn vị áp dụng phương pháp khấu trừ (Xem sơ đồ số 10, trang 10, Phụ lục) +Theo phương pháp kê khai thường xuyên và đơn vị áp dụng phương pháp khấu trừ (Xem sơ đồ số 11, trang 11, phụ lục) CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT 2.1/ Khái quát chung về công ty Cổ Phần AN VIỆT 2,1.1/ Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần AN VIỆT Công ty cổ phần AN VIỆT là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng của các hàng nổi tiếng trên thế giới : Pioneer – Philips- National- Panasonic- Tiger- samsung- Toshiba- Mitshubishi – Sanyo. Công ty cổ phần AN VIỆT được thành lập vào năm 2002 Trụ sở chính công ty : Sè 81 - tæ 3 - ph­êng Thµnh C«ng - Ba §×nh - HN - ĐT: 84-4-9365629 Mã số thuế: 0301865938. Những năm đầu thành lập, công ty hoạt động với quy mô nhỏ. Nhờ chú trọng đầu tư nghiên cứu thị trường, sản phẩm kinh doanh của công ty đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu khách hàng và được người tiêu dùng tín nhiệm. Uy tín của công ty ngày càng được nâng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, hoạt động của công ty ngày càng mang lại hiệu quả. 2,1.2/ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm qua: (Xem biểu số 01, trang 16, Phụ lục) 2,1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần AN VIỆT - §øng ®Çu lµ Héi ®ång Qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña §H cæ ®«ng. §ång thêi H§QT quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty. - Ban kiÓm so¸t: Thùc hiÖn gi¸m s¸t Gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ®¹i héi cæ ®«ng trong thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của chi nhánh công ty, chịu trách nhiệm trước mọi cơ quan chức năng có liên quan, điều hành mọi hoạt động của chi nhánh. Giám đốc tham gia quản lý toàn diên, có tính tổng hợp theo luật doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phân công chỉ đạo điều hành công việc ở các bộ phận kế toán, kinh doanh, hành chính, văn phòng. Các công việc về bán hàng và mở rộng bán hàng, ký các hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có nhu cầu quan hệ với công ty. - Phòng hành chính tổ chức: Quản lý lao động, theo dõi tính lương cho các cán bộ trong công ty, tổ chức bảo vệ an toàn người và tài sản của công ty. Lập các dự án sửa chữa tài sản cố đinh, mua bán thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh của công ty. Nhận fax các thông báo và báo cáo chuyển cho bộ phận chức năng xử lý, phân loại và lưu vào các file hồ sơ Phòng kinh doanh: Giao dịch với khách hàng, chịu trách nhiệm về tiêu thụ hàng hoá của công ty. Nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng cáo. Phòng kế toán: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, chịu trách nhiệm hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các bộ phận trong công ty, phân tích hoạt động tài chính của công ty, kip thời báo cáo ban giám đốc, phòng kinh doanh để cho hoạt động chung của công ty ngày càng tốt hơn. Hệ thống kho hàng: Thủ kho và toàn bộ nhân viên vận chuyển, bốc xếp hàng, có nhiệm vụ trực tiếp nhập, xuất và bảo quản hàng hoá trong kho Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty : ( Xem sơ đồ số 12, trang 12, Phụ lục) 2,1.4/ Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần AN VIỆT 2,1.4.1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Việc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ hạch toán kế toán trong công ty bộ máy kế toán đảm nhiệm. Quan hệ giữa các lao động trong bộ máy kế toán được tổ chức theo kiểu trực tuyến, kế toán trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên trong phòng kế toán thông qua khâu trung gian nhận lệnh. Với cách tổ chức bộ máy kế toán này, mối quan hệ trong bộ máy kế toán trở nên đơn giản, đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất và tập trung công tác kế toán, thống kê và hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật của kế toán trưởng về những vấn đề có liên quan kế toán hay thông tin kinh tê, gọn nhẹ, hợp lý theo hướng chuyên môn hoá, đúng năng lực của từng nhân viên kế toán,phù hợp với tổ chức kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp Công việc của bộ máy kế toán trong công ty gồm: Tiến hành công tác kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Lập báo cáo kế toán theo quy định và kiểm tra sự chính xác của báo cáo có các phòng ban khác lập. Giúp giám đốc hướng dẫn chỉ đạo các phòng ban và các bộ phận trực thuộc thực hiện việc ghi chép ban đầu đúng chế độ, phương pháp. Giúp giám đốc tổ chức công tác thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế quyết toán với cấp có thẩm quyền. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu và quản lý tập trung thống nhất số liệu đó cho các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp và cho cơ quan quản lý theo quy đinh. Để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh, công ty tổ chức hình thức sổ kế toán theo phương pháp Nhật ký chung, tổ chức công tác kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Theo hình thức này, tất cả các công viẹc kế toán như phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản kế toán, ghi sổ tổng hợp và chi tiết, lập báo cáo, thông tin kinh tế đều được thực hiện tập trung ở phòng kế toán của doanh nghiệp. Các bộ phận trực thuộc chỉ tổ chức khâu ghi chép ban đâu. Công ty chỉ mở một sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán. 2,1.4.2/ Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành. Để thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ và đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của kế toán trưởng, đồng thời đảm bảo sự chuyên môn hoá của cán bộ kế toán về căn cứ và đặc điểm tổ chức kinh doanh, quản lý của công ty mà bộ máy kế toán gồm người, đều có trình độ đại học, được phân công công việc như sau; Kế toán trưởng: Tổ chức chỉ đạo công tác kế toán tài chính trong công ty. Kế toán trưởng duyệt lại toàn bộ sổ sách, phân tích, đánh giá, thuyết minh tình hình tài chính của công ty, trình giám đốc gửi lên Bộ Tài Chính và các ngành liên quan. Kế toán tổng hợp: Lập báo cáo về sự tăng giảm số dư Nợ, Có tại ngân hàng theo dõi tổng hợp chi phí và phân bổ chi phí chung cho từng khoản mục chi phí một cách chi tiết tình hình tăng giảm khấu hao TSCĐ. Thủ quỹ : làm nhiệm vụ quản lý quỹ, quản lý việc thu, chi, lập báo cáo quỹ, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định và chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về công việc của mình. Thực hiện tổng hợp tiếp nhận, thanh, quyết toán chi lương, thưởng và các khoản chi khác trong công ty. Kế toán bán hàng: Có nhiệm vụ theo dõi quá trình bán hàng, lập hoá đơn bán hàng, lập bảng kê hàng hoá tiêu thu và giao dịch với khách hàng, tổng hợp lượng hàng hoá nhập xuất trong ngày. Cuối tháng lập báo cáo tổng hợp bán hàng, cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán tổng hợp. Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản công nợ và tình hình thanh toán công nợ với khách hàng, với nhà cung cấp mà cy có giao dịch, đối chiếu công hàng ngày với từng khách hàng (nếu có phát sinh). Tổ chức các chứng từ có liên quan, tổ chức hạch toán chi tiết, hạch toán tình hình thanh toán. đồng thời lập các phiếu thu chi, trên cơ sở đó mở các sổ theo dõi thu chi phát sinh hàng ngày tại công ty. Báo cáo về công nợ cho giám đốc công ty hàng tuân. Kế toán kho : Chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng hàng hoá nhập, xuất hàng ngày, đối chiếu với thủ kho về lượng hàng hoá. Theo dõi hạch toán hàng hoá nhập - xuất - tồn trong kỳ hạch toán. Hàng tháng lập báo cáo gửi về công ty. Sơ đồ bộ máy kế toán chi nhánh công ty: (Xem sơ đồ số 13, trang 13,Phụ lục). 2,1.5/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của công ty Cổ phần AN VIỆT HiÖn nay c«ng ty Cæ phÇn An ViÖt ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ theo quyÕt ®Þnh sè 48/2006/Q§_BTC ngµy 14/9/2006 cña bé tr­ëng bé Tµi ChÝnh. - Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: đơn vị sử dụng đồng VIỆT Nam trong ghi chép và hạch toán . Khi quy đổi đồng tiền khác thì căn cứ vào tỷ giá ngoài tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp giá đơn vị bình quân. hệ thống chứng từ kế toán : Kế toán công ty sử dụng các chứng từ theo mẫu ban hành của Bộ Tài chính. Trong đó, hệ thống chứng từ bắt buộc tuân thủ theo đúng chế độ. Các chứng từ hướng dẫn vẫn tuân thủ theo quy định và có thêm một số các chỉ tiêu khác phục vụ cho yêu cầu quản lý. Hệ thống tài khoản kế toán: Công ty sử dụng các tài khoản kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quy định của Bộ Tài Chính. Hình thức ghi sổ kế toán: Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh, căn cứ vào tình hình hoạt động cũng như khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh và yêu cầu quản lý của công ty mà công ty đã áp dụng hình thức ghi sổ kế toán: “ Nhật ký Chung” Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký chung: (Xem sơ đồ số14, trang 14, Phụ lục) Hệ thống báo cáo kế toán: Công ty sử dụng các báo cáo tài chính sau; + Bảng cân đối kế toán : MSB 01 – D N. + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : MSB02 – D N. + Thuyết minh báo cáo tài chính : MSB 09- D N. + Kê khai thuế GTGT đầu ra. + Kê khai thuế GTGT đầu vào. + Báo cáo Quyết toán thuế GTGT + Báo cáo quyết toán thuế TNDN. Ngoài ra công ty các báo cáo khác phục vụ cho nhu cầu quản trị trong công ty.. 2.2/ Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần AN VIỆT 2,2.1/ kế toán bán hàng tại công ty cổ phần AN VIỆT 2,2.1.1/ Kế toán doanh thu 2,2.1.1.1/ Nội dung của kế toán doanh thu Doanh thu bán hàng của công ty là tổng hợp lợi ích kinh tế thu được từ việc cung cấp hàng hoá cho khách hàng bao gồm doanh thu từ việc bán hàng các loại hàng hoá do công ty nhập về. Tai công ty, doanh thu bán hàng là doanh thu bán hàng của hàng hoá nhập kho Công ty Cổ phần AN VIỆT là đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, toàn bộ số hàng hoá mà công ty bán đều thuộc đối tượng nộp thuế GTGT. Vì vây, doanh thu bán hàng của công ty là toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng không bao gồm thuế GTGT 2,2.1.1.2/ Chứng từ kế toán sử dụng Để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tình hình bán hàng và doanh thu bán hàng, tuy thuộc vào các phương thức thanh toán, kế toán công ty sử dụng các chứng từ từ gốc sau: + Hoá đơn GTGT + Phiếu thu +Phiếu xuất kho. +Các chứng từ khác có liên quan. 2,2.1.1.3/ Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty Để phản ánh doanh thu bán hàng hoá trong kỳ, kế toán sử dụng Tài khoản 511 “ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” Tài khoản 512 “ Doanh thu bán hàng nội bộ” Các tài khoản liên quan khác: Tài khoản 131 “ Phải thu của khách hàng” Tài khoản 111 “ Tiền mặt” Tài khoản 112 : “ Tiền gửi ngân hàng” 2,2.1.1.4/ phương pháp hạch toán và trình tự ghi sổ - Tại kho căn cứ vào phiếu xuất kho do bộ phận kế toán bán hàng viết để giao cho khách hàng theo đúng như số lượng hàng ghi trên phiếu xuất kho. Cuối ngày thủ kho phân loại, kiểm tra chứng từ theo từng loại hàng rồi ghi vào số lượng nhập- kho phân loại,kiểm tra chứng từ theo từng loại hàng rồi ghi vào số lượng nhập - xuất - tồn vào từng thẻ kho (Xem biểu số 02, trang 17, Phụ lục) tương ứng, mỗi mặt hàng được mở một thẻ kho. Đồng thời cuối mỗi ngày thủ kho nộp toàn bộ phiếu xuất kho cho phòng kế toán để làm căn cứ đối chiếu bán hàng Tại phòng kế toán: Kế toán tiến hành theo dõi hàng hoá về mặt hiện vật lẫn giá trị dựa trên các chứng từ ban đầu là phiếu nhập, phiếu xuất. Kế toán bán hàng theo dõi lượng hàng hoá nhập, xuất ở kho công ty, kế toán mở cho mỗi loại hàng hoá một mã riêng nên khi nhận hoá đơn GTGT kế toán tiến hành nhập số lượng hàng vào máy tính theo đúng mã của nó. Kế toán sử dụng hoá đơn, sổ chi tiết hàng hoá (Xem biểu số 03, trang18, Phụ lục), bảng tổn hợp nhập - xuất- tồn hàng hoá (Xem biểu sô 04, trang 19 phụ lục) để theo dõi lượng hàng còn tồn ở kho. Hàng ngay, căn cứ vào hoá đơn GTGT, các chứng từ khác có liên quan kế toán tiến hành ghi vào bảng kê hoá đơn bán hàng (Xem biểu số 05, trang 20,Phụ lục) và báo cáo bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng (xem biểu số 06 , Phụ lục). Sổ chi tiết bán hàng và báo cáo bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng dùng để theo dõi doanh số bán hàng theo từng loại hàng hoá. Sau khi lập bảng kê hoá đơn bán hàng, báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hang, kế toán căn cứ vào hoá đơn định khoản, kế toán phản ánh đồng thời vào sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết các tài khoản. Cuối tháng, kế toán đối chiếu số tổng cộng ở sổ chi tiêt bán hàng với số tổng cộng của bảng tổng hợp doanh thu(xem biểu số 07, trang 22, Phụ lục) đồng thời đối chiếu với phát sinh tài khoản 511, các số liệu này phải trùng nhau. Đồng thời tiến hành hạch toán bán hàng: Phương pháp hạch toán cụ thể như sau: * Phương pháp bán hàng trực tiếp: Phương pháp này áp dụng cho nhóm khách hàng quen thuộc là cá nhân hoặc tổ chức mua với số lượng lớn. Bán hàng thu tiền ngay: Khi khách hàng ký hợp đồng thanh toán ngay, khi xuất hàng căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi: Nợ TK 111,112 : Tổng giá thanh toán Có TK 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 : Thuế GTGT đầu tư ra Ví dụ 1 : Ngày 5/7/2006 công ty Cổ phần AN VIỆT bán cho công ty cổ phần Thương mại Nguyệt Trang một số mặt hàng như sau: (Trích hoá đơn GTGT số 0026255( Xem biểu số 08, trang 23, Phụ lục) Giá bán cả thuế GTGT là 34.932.700 đồng, thuế suất GTGT 10%. Công ty Cổ phần Thương mại Nguyệt Trang thanh toán ngay bằng tiền mặt Tại phòng kế toán sau khi nhận được các chứng từ liên quan đến xuất kho hàng hoá (Phiếu xuất kho: Xem biểu số 09, trang 24, Phụ lục), kế toán kho căn cứ vào mã hàng để nhập các dữ kiện của chứng từ vào phần hành bán hàng đã được lập trình sẵn trên máy tính theo chỉ tiêu số lượng và hoá đơn GTGT số 0026525 và phiếu thu số 0601. (Xem bảng biểu số 10, trang 25, Phụ lục) kế toán định khoản như sau: Nợ TK 111 : 34.932.700 đồng Có TK 3331 : 3.175.700 đồng Có Tk 511 : 31.757.000 đồng Căn cứ vào phiếu thu kế toán ghi vào sổ quỹ tiền mặt(Xem biểu số 11, Trang 26 , Phụ lục). Cuối tháng căn cứ vào hoá đơn GTGT và sổ chi tiết bán hàng kế toán phản ánh doanh thu của công ty vào nhật ký chung. Căn cứ vào Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 511( Xem biểu số 12, trang 27, Phụ lục) và các Tk 111, TK 3331 * Phương thức chậm thanh toán. Phương thức này áp dụng với khách hàng quen thuộc với công ty, các khách hàng có quan hệ mua bán thường xuyên với công ty. Hàng tuần kế toán công nợ phải đối chiếu bù trừ công nợ giữa 2 công ty Khi khách hàng ký hợp đồng trả chậm, khi xuất hàng căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán định khoản : Nợ Tk 131 : Tổng giá thanh toán Có Tk 3331 : Thuế GTGT phải nộp Có Tk 511 : Doanh thu bán hàng chưa có thuế VD2 : ngày 5/7/2007 công ty cổ phần AN VIỆT bán cho chi nhánh công ty TNHH TM Tiếp Thị Bến Thành một số mặt hàng như sau: ( trích hoá đơn số 0026244). Giá bán cả thuế GTGT là 25.883.880 đồng, thuế suất GTGT 10%. Chi nhánh công ty TNHH TM Tiếp Thị Bến Thành ký nhận tiền mua hàng tiền căn cứ. Vào hóa đơn GTGT số: 0026244, và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa hai công ty, kế toán định khoản: Nợ TK 131: 25.883.880đồng Có TK 3331: 2.353080 đồng Có Tk: 511: 23.530.800 đồng Từ hóa đơn bán hàng kế toán vào sổ chi tiết bán hàng (xem biểu số 13 . trang 28, phụ lục) Cuối tháng căn cứ vào hóa đơn GTGT, báo cáo bán hàng tại công ty, sổ chi tiết TK 131 theo dõi số tiền chưa nộp của người mua, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng vào nhật ký chung, từ nhật ký chung kế tóan ghi vào sổ cái Tk 511. Phương thức bán hàng nội bộ: Chi nhánh công ty xuất chuyển bán hàng nội bộ cho các đơn vị trực thuộc công ty. Vì dụ 3: Ngày 5/7 Công ty xuất chuyển hàng cho Công ty Mai Linh TP HCM. Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 26636 (Xem biểu số 14, trang 29, phụ lục). Giá bán cả thuế là: 28.600.000 đồng, Thuế suất thuế GTGT 10%. Tại phòng kế toán sau nhận được các chứng từ liên quan đến xuất kho hàng hóa (phiếu xuất kho xem biểu số 15, trang 30, phụ lục) mã hàng để nhập các dữ kiện của chứng từ vào phần hành bán hàng đã được lập trình sẵn trên mái tính theo chỉ tiêu số lượng và từ hóa đơn GTGT số 002636, kế toán định khoản như sau: Nợ TK 336: 28.600.000 đồng Có TK 512: 26.000.000 đồng Có TK 333: 2.600.000 đồng Cuối tháng căn cứ vào hóa đơn GTGT và sổ chi tiết bán hàng kế toán phản ánh doanh thu của Công ty vào nhật ký chung, Căn cứ vào sổ Nhật lý chung kế toán ghi vào sổ cái TK 512 (xem biểu số 16, trang 31, phụ lục) 2,2.1.2/ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Tại công ty chỉ có 1 trường hợp giảm trừ doanh thu: hàng bán bị trả lại. Khi bán cho khách hàng, nếu xảy ra điều gì đó thì nguyên nhân thuộc về công ty như vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng kém phẩm chất hay không đúng quy cách phẩm chất, chủng loại trên hóa đơn, công ty cho phép trả lại một phần hay tất cả hàng đã mua. Điều này khẳng định công ty luôn giữ uy tín với bạn hàng và cũng khẳng định chất lượng hàng hóa của công ty Chứng từ sử dụng: Trong trường hợp hàng đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do hàng không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng hoặc do không tiêu thụ được sẽ phát sinh khoản hàng bán bị trả lại. Khi trả lại hàng hóa trên hóa đơn, khách hàng phải ghi rõ lý do trả lại hàng. Hàng hóa bị trả lại phải qua kiểm tra của ban kiểm tra hàng hóa bị trả lại bao gồm cán bộ phòng kinh doanh, thủ kho, kế toán. Ban kiểm tra nhập hàng bán bị trả lại sẽ lập biên bản kiểm tra kế toán bị trả lại và viết phiếu nhập hàng bị trả lại. Căn cứ vào biên bản kiểm tra và phiếu nhập hàng bị trả lại do ban kiểm tra lập, phòng kinh doanh sẽ nhập Phiếu Nhập Kho (xem biểu số 17) Thành 3 liên: 1 liên do phòng kinh doanh thu, 1 liên kế toán bán hàng lưu để hạch toán, 1 liên do thủ kho giữ để ghi thẻ kho. Tài khoản sử dụng: Để hạch toán bán hàng bị trả lại kế toán sử dụng TK 531 “Hàng bán bị trả lại” Phương pháp hạch toán. Ví dụ 3: Ngày 27 tháng 7 năm 2007chi nhánh công ty TNHH TM Tiếp Thị Bến Thành trả lại một số mặt hàng do hàng bán chậm. Trị giá hàng trả lại bao gồm cả thuế GTGT là: 4.400.000 đồng, thuế suất 10% Căn cứ vào phiếu nhập kho kế toán tính doanh thu của hàng bán bị trả lại để thanh toán với khách hàng và phản ánh doanh thu bán hàng bị trả lại vào Nhật ksy chung vào sổ cái TK 531. (xem biểu số 18) theo định khoản sau: Nợ TK 531: 4.000.000 đồng Nợ TK 3331: 400.000 đồng Có TK 131: 4.400.000 đồng Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng bị trả lại sang TK 511 để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi: Nợ TK 511: 400.000 đồng Có TK 531: 400.000 đồng 2,2.1.3/ Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 2,2.1.3.1/ Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán” Ngoài ra kế toán còn sử dụng TK 156, 336 2,2.1.3.2/ Sổ kế toán sử dụng Kế toán sử dụng sổ cái TK 632 để hạch toán giá vốn hàng bán, công ty mở sổ chi tiết cho tài khoản này. 2,2.1.4/ Phương pháp kế toán giá vốn của hàng bán tại Công ty Trước khi phản ánh trị giá vốn hàng bán, kế toán cần phải tính giá xuất kho. Tại công ty tính giá xuất kho theo phương pháp giá đơn vị bình quân. Theo phương pháp này đơn giá xuất kho được tính trên cơ sở giá bình quân của hàng hóa tồn đầu kỳ và nhập vào trong kỳ. Theo công thức: Trị giá thực tế hàng hóa tồn đầu kỳ +

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2484.doc
Tài liệu liên quan