Luận văn Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dược phẩm

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG

DOANH NGHIỆP 4

1.1. Khái quát chung về kế toán quản trị 4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 6

1.1.3. Kế toán quản trị với chức năng quản lý 8

1.1.4. Phân biệt kế toán quản trị và kinh tế tài chính 10

1.2. Nội dung và phạm vi của kế toán quản trị trong

doanh nghiệp 13

1.2.1. Xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị

cung cấp 13

1.2.2. Xét theo quá trình kế toán quản trị trong mối quan

hệ với chức năng quản lý 15

1.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp 16

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT

trong doanh nghiệp 16

1.3.2. Nội dung tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 17

1.4. Sự biểu hiện của KTQT trong hệ thống kế toán Việt Nam 21

1.5. Các mô hình tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp 23

1.5.1 Mô hình tổ chức kết hợp KTQT vơí KTTC 23

1.5.2. Mô hình tổ chức tách riêng KTQT với KTTC 24

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25

 

 

Chương 2:

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KTQT TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP KDDP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 27

2.1. Lịch sử hình thành KTQT và quá trình ra đời KTQT ở

Việt Nam 27

2.1.1.Lịch sử hình thành KTQT 27

2.1.2. Quá trình ra đời KTQT ở Việt Nam 29

2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý và tổ chức

bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp KDDP 33

2.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 33

2.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 36

2.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37

2.3. Thực trạng tổ chức công tác KTQT trong các doanh

nghiệp KDDP hiện nay ở Việt Nam 39

2.3.1. Thực trạng tổ chức công tác KTQT 39

2.3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác KTQT 56

2.3.3. Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế 59

2.4. Liên hệ với kinh nghiệm tổ chức công tác KTQT ở một số

nước trên thế giới 61

2.4.1. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Liên Xô cũ 61

2.4.2. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Pháp 61

2.4.3. Mô hình tổ chức công tác KTQT ở Anh và Mỹ 62

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .62

Chương 3:

PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KTQT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KDDP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 64

3.1. Sự cần thiết và yêu cầu tổ chức công tác KTQT trong các

doanh nghiệp KDDP hiện nay 64

3.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác KTQT trong các

doanh nghiệp KDDP 64

3.1.2. Yêu cầu chủ yếu của tổ chức công tác KTQT trong các

doanh nghiệp KDDP 65

3.2. Phương hướng tổ chức công tác KTQT ở các doanh

nghiệp KDDP trong điều kiện hiện nay. 67

3.2.1. Nội dung cơ bản tổ chức công tác KTQT trong các

DNKDDP 67

3.2.2. Tổ chức bộ máy KTQT trong các DNKDDP 84

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc tổ chức công tác KTQT

trong các doanh nghiệp KDDP 86

3.3.1. Nhân tố khách quan ( thuộc về Nhà nước ) 86

3.3.2. Nhân tố chủ quan ( thuộc về doanh nghiệp ) 87

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .87

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

 

 

doc96 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 4921 | Lượt tải: 75download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dược phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện mô hình Kế Toán Quản Trị trong các doanh nghiệp Dược phẩm.doc
Tài liệu liên quan