Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-Oriented architecture) và ứng dụng

U Chương 1 TỔNG QUANUT .1

TU 1.1UT TU Thực trạng hiện tạiUT .1

TU 1.2UT TU Phân tích, đánh giá một sốmô hình kiến trúc phân tán hiện tạiUT .3

TU 1.3UT TU Các vấn đềphát sinh, nguyên nhân và biện pháp khắc phụcUT .6

TU Chương 2 GIỚI THIỆU VỀKIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ(SERVICEORIENTED ARCHITECTURE)UT .10

TU 2.1UT TU Kiến trúc hướng dịch vụlà gì ?UT . 10

TU 2.2UT TU Bốn nguyên tắc chính của hệthống SOAUT . 11

TU 2.2.1UT TU Sựphân định ranh giới rạch ròi giữa các dịch vụUT . 11

TU 2.2.2UT TU Các dịch vụtựhoạt độngUT . 12

TU 2.2.3UT TU Các dịch vụchia sẻlược đồUT . 12

TU 2.2.4UT TU Tính tương thích của dịch vụdựa trên chính sáchUT . 12

TU 2.3UT TU Các tính chất của một hệthống SOAUT . 12

TU 2.3.1UT TU Loose couplingUT . 12

TU 2.3.2UT TU Sửdụng lại dịch vụUT . 14

TU 2.3.3UT TU Sửdụng dịch vụbất đồng bộUT . 14

TU 2.3.4UT TU Quản lý các chính sáchUT . 14

TU 2.3.5UT TU Coarse granularityUT . 15

TU 2.3.6UT TU Khảnăng cộng tácUT . 17

TU 2.3.7UT TU Tự động dò tìm và ràng buộc độngUT . 17

TU 2.3.8UT TU Tựhồi phụcUT . 18

TU 2.4UT TU Lợi ích của SOAUT . 19

TU 2.5UT TU Một sốmô hình triển khai SOAUT . 23

TU 2.6UT TU Kiến trúc phân tầng chi tiết của SOAUT . 26

TU 2.6.1UT TU Tầng kết nốiUT . 26

TU 2.6.2UT TU Tầng orchestrationUT . 27

TU 2.6.3UT TU Tầng ứng dụng tổng hợpUT . 28

TU Chương 3 XÂY DỰNG HỆTHỐNG SOAUT .31

TU 3.1UT TU Những thách thức khi xây dựng hệthống SOAUT . 31

TU 3.2UT TU Xây dựng hệthống SOAUT . 34

TU 3.2.1UT TU Giới thiệu bài toánUT . 34

TU 3.2.2UT TU Một sốkhái niệmUT . 35

TU 3.2.3UT TU Các bước xây dựng hệthống SOAUT . 38

TU 3.3UT TU Triển khai SOA trong thực tếUT . 46

TU 3.3.1UT TU Các đặc trưng chính vềkinh doanhUT . 47

TU 3.3.2UT TU Các đặc trưng chính vềcông nghệUT . 48

TU 3.3.3UT TU Các chuẩn mởUT . 50

TU 3.3.4UT TU Kiến trúc hướng dịch vụvà Thương mại điện tửtheo yêu cầuUT . 50

Trang ii

TU Chương 4 SOA VÀ VẤN ĐỀBẢO MẬTUT .52

TU 4.1UT TU Các thách thức vềbảo mật trong hệthống SOAUT . 52

TU 4.1.1UT TU Đặt vấn đềUT . 52

TU 4.1.2UT TU Các vấn đềbảo mật liên quan cần quan tâmUT . 53

TU 4.2UT TU Giới thiệu vềkiến trúc bảo mật hướng dịch vụUT . 55

TU 4.2.1UT TU Một sốyêu cầu đặt ra của kiến trúcUT . 55

TU 4.2.2UT TU Khái niệm vềkiến trúc bảo mật hướng dịch vụSOSA (service-oriented

security architecture)UT . 58

TU 4.2.3UT TU Kiến trúc bảo mật hướng dịch vụSOSAUT . 60

TU 4.3UT TU Giới thiệu một sốchuẩn vềbảo mật trong XMLUT . 65

TU 4.3.1UT TU WS-SecurityUT . 66

TU 4.3.2UT TU XML-SignatureUT . 67

TU 4.3.3UT TU XML-EncryptionUT . 67

TU 4.3.4UT TU XML Key Management Specification:UT . 67

TU 4.3.5UT TU Security Assertion Markup Language (SAML)UT . 67

TU 4.4UT TU Khai thác tính năng bảo mật web service của bộthưviện WSE (Web

Services Enhancements)UT . 68

TU 4.4.1UT TU Những tính năng chính của bộthưviện WSEUT . 68

TU 4.4.2UT TU Kiến trúc của WSEUT . 71

TU Chương 5 SOA VÀ VẤN ĐỀTÍCH HỢPUT .73

TU 5.1UT TU Giới thiệu vềEnterprise Application IntegrationUT . 73

TU 5.1.1UT TU Hiện trạngUT . 73

TU 5.1.2UT TU Một sốlý do khiến các tổchức doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đềtích

hợp (xét vềmặt nghiệp vụ)UT . 74

TU 5.1.3UT TU Các vấn đềkỹthuật gặp phải trong tích hợp hệthốngUT . 75

TU 5.1.4UT TU Các yêu cầu cho một giải pháp tích hợpUT . 76

TU 5.1.5UT TU Việc tích hợp có thể được áp dụng ởnhiều tầng khác nhauUT . 76

TU 5.2UT TU Phân tích một sốkỹthuật tích hợp sửdụng MiddlewareUT . 78

TU 5.2.1UT TU Khái niệm middlewareUT . 78

TU 5.2.2UT TU Các sản phẩm Middleware sửdụng trong tích hợp hệthốngUT . 78

TU 5.3UT TU SOA và web service giải quyết vấn đềtích hợp nhưthếnàoUT . 82

TU 5.3.1UT TU Công nghệXML và web serviceUT . 82

TU 5.3.2UT TU Web services integration (WSI) và Service-oriented integration (SOI)UT . 84

TU 5.4UT TU Ứng dụng SOA và web service đểtích hợp các hệthống được xây dựng

trên .NET và J2EEUT . 87

TU 5.5UT TU Ứng dụng SOA và web service trong việc tích hợp các hệthống cũUT . 90

TU Chương 6 SOA VÀ QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤUT .95

TU 6.1UT TU Một sốkhái niệm cơbản vềQuản lý tiến trình nghiệp vụUT . 95

TU 6.1.1UT TU Tiến trình nghiệp vụUT . 95

TU 6.1.2UT TU Quản lý tiến trìnhUT . 96

TU 6.1.3UT TU Hệquản lý tiến trình:UT . 97

TU 6.2UT TU Quản lý tiến trình, SOA và Web ServiceUT . 98

TU 6.2.1UT TU Quản lý tiến trình, SOA và Web Service được kết hợp thếnàoUT . 99

TU 6.2.2UT TU Phân tích một ví dụkết hợp Quản lý tiến trình, SOA và web serviceUT . 102

Trang iii

TU 6.3UT TU Thiết kếtiến trìnhUT . 108

TU 6.3.1UT TU Orchestration và ChoreographyUT . 108

TU 6.3.2UT TU Các yêu cầu kỹthuật khi thiết kếtiến trìnhUT . 110

TU 6.3.3UT TU Giới thiệu một sốngôn ngữ đặc tảtiến trìnhUT . 112

TU Chương 7 ỨNG DỤNG “SOA SUITE”UT .125

TU 7.1UT TU Giới thiệuUT . 125

TU 7.1.1UT TU Ứng dụng “SOA Suite”UT . 125

TU 7.1.2UT TU Các thành phần của SOA SuiteUT . 126

TU 7.2UT TU ServiceBusUT . 126

TU 7.2.1UT TU Vai trò chức năng của ServiceBusUT . 126

TU 7.2.2UT TU ServiceBus và cơsởtri thứcUT . 129

TU 7.2.3UT TU Các thành phần của ServiceBus:UT . 130

TU 7.2.4UT TU Cơchếhoạt động của ServiceBusUT . 134

TU 7.2.5UT TU ServiceBus tích hợp với IISUT . 136

TU 7.3UT TU BpelEngineUT . 136

TU 7.3.1UT TU Kiến trúc của BpelEngineUT . 136

TU 7.3.2UT TU Các bước triển khai một business process trong BpelEngineUT . 144

TU Chương 8 THÀNH PHẦN BPEL DESIGNER CỦA SOA SUITEUT .145

TU 8.1UT TU Giới thiệuUT . 145

TU 8.2UT TU Chức năngUT . 145

TU 8.2.1UT TU Tạo mới, chỉnh sửa, thiết kếmột tiến trìnhUT . 145

TU 8.2.2UT TU Chức năng kết xuất tiến trình ra file ảnhUT . 145

TU 8.2.3UT TU Chức năng triển khai một tiến trình mới lên serverUT . 146

TU 8.3UT TU Thiết kếcài đặtUT . 146

TU 8.3.1UT TU Cấu trúc chương trìnhUT . 146

TU 8.3.2UT TU Giao diện chương trìnhUT . 147

TU 8.4UT TU Hướng dẫn sửdụngUT . 164

TU 8.4.1UT TU Thiết kếmột tiến trìnhUT . 164

TU 8.4.2UT TU Triển khai một tiến trìnhUT . 169

TU Chương 9 ỨNG DỤNG SOA ĐỂTHIẾT KẾMỘT SỐTIẾN TRÌNHUT .170

TU 9.1UT TU Tiến trình dịch tự động đa ngôn ngữUT . 170

TU 9.1.1UT TU Mô tảUT . 170

TU 9.1.2UT TU Sơ đồUT . 171

TU 9.1.3UT TU Mô tảluồng xửlýUT . 172

TU 9.2UT TU Tiến trình thu thập thông tin từbên ngoàiUT . 172

TU 9.2.1UT TU Mô tảUT . 172

TU 9.2.2UT TU Sơ đồUT . 173

TU 9.2.3UT TU Mô tảluồng xửlýUT . 173

TU 9.3UT TU Tiến trình chấm thi tự động qua mạngUT . 174

TU 9.3.1UT TU Mô tảUT . 174

TU 9.3.2UT TU Sơ đồUT . 175

TU 9.3.3UT TU Mô tảluồng xửlýUT . 176

pdf266 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1557 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (service-Oriented architecture) và ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hướng cấu trúc dịch vụ.pdf