Luận văn Phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website wwwgolgiftcom

Website là phương tiện quan trọng ñể các công ty kinh doanh trực tuyến

thực hiện việc bán hàng. Website bán hàng phải cungcấp ñầy ñủ thông tin về công

ty, cũng như về sản phẩm, tích hợp giỏ hàng ñể khách hàng có thể thực hiện quá

trình mua hàng. Công tác chuẩn bị như hình ảnh ñã qua xử lý bởi hiệu ứng, phần

mềm; thông tin miêu tả chi tiết về mã sản phẩm, màusắc, xuất xứ, số lượng, dịch

vụ kèm theo, giảm giá.ñể bộ phận admin ñưa sản phẩm lên website.

ðồng thời, công ty triển khai tổ chức lực lượng bánhàng như bố trí nhân

viên chụp hình, xử lý hình ảnh, admin sản phẩm, kiểm tra thông tin ñưa sản phẩm

lên website, ñào tạo kĩ năng và bố trí nhân viên bán hàng trực tuyến như sales ñến

khách hàng, thông tin cho khách hàng, hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

pdf59 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2308 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website wwwgolgiftcom, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng phương pháp này trong việc ñánh giá một số hoạt ñộng phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng. 3.1.2 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu - Phân tích và xử lý dữ liệu là việc sử dụng các công cụ, phần mềm thống kê cho phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu thành thông tin cần thiết cho mục ñích nghiên cứu thông qua khảo sát, khai phá và thu thập dữ liệu. - Các phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu +Các phương pháp ñịnh tính: Phân tích, tổng hợp, quy nạp + Các phương pháp dịnh lượng: Ứng dụng phần mềm SPSS - Các cách thức phân tích, xử lý dữ liệu + So sánh, ñánh giá thông tin trong hệ cơ sở dữ liệu ñã thu thập như so sánh kết quả kinh doanh hoạt ñộng của doanh nghiệp như lợi nhuận, doanh thu, chi phí. + Hoạt ñộng khai phá dữ liệu (data mining) trích rút các thông tin thông qua việc phân tích thống kê như xác ñịnh xu hướng kế hoạch mua hàng, nhu cầu sử dụng mặt hàng quà tặng nhiều hơn của khách hàng trong một thời gian nào qua thống kê, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, hàng năm. + Thu thập bản báo cáo chuyển ñổi thành bản báo cáo thành những bài viết ngắn gọn, dễ hiểu có chất lượng từ thông tin trong việc thu thập dữ liệu. 3.2 ðÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ðẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ðỘNG KINH DOANH TRỰC TUYẾN MẶT HÀNG QUÀ TẶNG TẠI WEBSITE WWW.GOLGIFT.COM 3.2.1 Nhân tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng ñến việc phát triển kế hoạch kinh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com 3.2.1.1 Môi trường pháp luật Môi trường pháp luật không chỉ ảnh hưởng ñến kỹ thuật công nghệ, bảo mật thông tin, hệ thống thanh toán trực tuyến, quan hệ thương mại, mà còn tương tác vơi xa lộ thông tin toàn cầu. - Hệ thống luật cơ bản ñược hoàn thiện nhằm tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp hoạt ñộng kinh doanh trong môi truờng kinh doanh chung như luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật sở hữu trí tuệ. - Với lĩnh vực thương mại ñiện tử còn khá mới mẻ. Hệ thống luật giao dịch nước ta với hai trụ cột là Luật giao dịch ñiện tử 2005 và luật CNTT 2006, và 7 Nghị ñịnh hướng dẫn thông qua, trong ñó có 2 Nghị ñịnh mới ñược thông qua năm 2008 về chống thư rác, về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet và thông tin ñiện tử Internet, và một số Nghị ñịnh liên quan ñến xử phạt, thông tư hướng dẫn. - Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại ñiện tử giai ñoạn 2006-2010 góp phần thúc ñẩy thương mại và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp nước ta. Với mục tiêu hướng doanh nghiệp, hộ gia ñình, chính phủ cùng tham gia nhận thức và thực hiện các loại hình giao dịch ñiện tử. Kế hoạch cũng cụ thể hoá các chính sách và giải pháp phát triển TMðT như hoàn thiện hệ thống pháp luật rà soát, bổ sung và sửa ñổi văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực thi quy ñịnh pháp luật, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, tuyên truyền, ñào tạo, phổ cập TMðT, tăng cường hợp tác quốc tế về TMðT. 3.2.1.2 Môi trường hạ tầng công nghệ Môi trường về hạ tầng công nghệ, dịch vụ ảnh hưởng rất lớn ñến sự phát triển của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt ñộng kinh doanh. Môi trường công nghệ, dịch vụ ñược khái quát ñôi nét qua : - Tình hình phát triển Internet ở nước ta: Năm Số người sử dụng % dân số sử dụng 2003 1.709.478 2,14 2007 16.176.973 19,46 2008 19.774.809 23,50 Bảng 3.1 Tình hình phát triển Internet của nước ta (Nguồn : Thống kê của tác giả) - Công nghệ cho thanh toán ñiện tử Cuối 2008, số lượng ngân hàng phát hành 13,4 triệu thẻ thanh toán, tăng 46% so với năm 2007. Toàn hệ thống ngân hàng ñã lắp ñặt và ñưa vào sử dụng 7.051 máy ATM, tăng 46% so với năm 2007, số lượng máy POS ñạt trên 24.000 chiếc. Năm 2008, có trên 50 website của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau triển khai thành công công việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng. - Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp Tỉ lệ doanh nghiệp kết nối Internet là 99%, trong ñó hình thức truy cập bằng ADSL chiến 92%. Tỉ lệ doanh nghiệp có website chiếm 45% (năm 2008), tăng 7% so với năm 2007 ; tỷ lệ ñầu tư cho phần mềm tăng trưởng nhanh chiếm 46% cho tổng ñầu tư CNTT năm 2008, tỉ lệ ñầu tư cho phần cứng từ 55.5% năm 2007 xuống 39% năm 2008. Sự chuyển dịch trong cơ cấu ñầu tư cho thấy doanh nghiệp chú trọng ñầu tư, phát triển TMðT sau khi ổn ñịnh cơ sở hạ tầng CNTT. 3.2.1.3 Môi trường kinh tế Các yếu tố của môi trường kinh tế tác ñộng lớn ñến sự phát triển của các doanh nghiệp. Trong năm qua, tình hình trong nước và quốc tế trải qua thời kỳ khó khăn nhất, cuộc khủng hoảng lan rộng trên toàn cầu. Kinh tế- xã hội ñất nước diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến ñộng. Tổng sản phẩm GDP 2008 ước tính tăng 6,23% so với năm 2007, thấp hơn tốc ñộ tăng 8,48 % của năm 2007. Tuy nhiên, trong bối cảnh ñó kinh tế nhiều quốc gia ñang giảm sút mà nước ta vẫn có tốc ñộ tăng tương ñối cao là một cố gắng lớn. Ngoài ra, yếu tố khác của môi trường kinh tế cũng ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp như lãi suất, xu hướng lãi suất, cán cân thanh toán, tỷ giá hối ñoái, biến ñộng của thị trường chứng khoán. 3.2.1.4 Môi trường quốc tế về thương mại ñiện tử Với thương mại ñiện tử thế giới trở nên phẳng và bị san bằng, không còn khoảng cách. ðiều ñó thể hiện sự phát triển không còn trong phạm vi một quốc gia và nhanh chóng lan toả rộng trên phạm vi toàn cầu. Ứng dụng thương mại ñiện tử vào trong hoạt ñộng kinh doanh là ñiều tất yếu mà doanh nghiệp cần thực hiện. Bên cạnh lợi ích to lớn mà doanh nghiệp nhận thức ñược, nó cũng ñặt ra nhiều thách thức như tính cạnh tranh, ñầu tư chi phí, cơ sở công nghệ và yếu tố khác. ðể giải quyết bài toán ñó, ñòi hỏi doanh nghiệp phải tự chủ trên con ñường ñã lựa chọn với các chiến lược, kế hoạch cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn. ðồng thời, biết kết hợp với nguồn lực nội tại của doanh nghiệp, phù hợp với sự biến ñổi của môi trường trong nước và quốc tế. 3.2.1.5 Môi trường văn hoá- xã hội Yếu tố trong môi trường văn hoá xã hội tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh doanh nói chung và kinh doanh trực tuyến ñặc thù nói riêng. ðiều này ñòi hỏi doanh nghiệp thương mại ñiện tử cần phải quan tâm như thói quen mua hàng, vấn ñề bảo vệ thông tin và tài sản cá nhân, thói quen giữ tiền mặt, vấn ñề về thanh toán ñể taọ dựng nên phương thức kinh doanh mới hiện ñại, thói quen mới trong văn hóa mua sắm của người dân. 3.2.1.6 Các yếu tố khác • ðối thủ cạnh tranh Cạnh tranh là yếu tố tất yếu của thị trường, các doanh nghiệp ñể có vị thế tốt trong ngành ñỏi hỏi phải nâng cao năng lực tranh. ðối thủ cạnh tranh là những doanh nghiệp kinh doanh cùng nhóm hàng, cùng chung thị trường. Một số ñối thủ cạnh tranh (trực tuyến, ngoại tuyến, hiện tại) cung ứng mặt hàng quà tặng : Tên mặt hàng quà tặng ðối thủ cạnh tranh Hoa tươi - Website : vneshop.vn, hoatuoiquatang.com, hoatuoi24h.net, nethoa.net, thegioihoatuoi.com.vn, duchuyflowers.com Quà lưu niệm - Website : hoatuoiquatang.com, anhshop.com, shop9x.marofin.com, minhphucgifts.com, photo.ebis.vn, sieumua.com, akirashop.net Bánh kem - Website : thunguyenbakery.com, vyshop.com, senmart.com Mỹ phẩm, nước hoa - Website : Linperfume.com, 365muasam.com, biquyet.vn, myphamplaza.vn Bảng 3.2 Danh sách website và cửa hàng kinh doanh mặt hàng quà tặng. (Nguồn Thống kê của tác giả) • Nhà cung ứng Mỗi mặt hàng có thể có một hoặc nhiều nhà cung ứng. Trong những trường hợp như vậy sẽ có sự cạnh tranh, và yêu cầu lựa chọn nhà cung ứng có ñủ năng lực về khả năng cung ứng: năng lực hậu cần, tài chính, marketing..Do ñó, lựa chọn nhà cung ứng phải ñảm bảo tính không lệ thuộc vào nhà cung ứng ñể tạo ra sự lựa chọn tối ưu. ðồng thời, cần thường xuyên theo dõi khả năng cung ứng, năng lực sản xuất của người cung ứng mặt hàng quà tặng. • Khách hàng Khách hàng là yếu tố quan trọng cho bất kỳ hoạt ñộng kinh doanh. Khách hàng trong kinh doanh trên mạng là những người mua hàng thông qua phương tiện ñiện tử và Internet. Golgift phục vụ khách hàng nhu cầu tặng quà cho người thân, bạn bè như Việt kiều, những người sống xa nhà, công ty, ñối tác, quà tặng sinh nhật cho nhân viên...Khách hàng theo ñộ tuổi tầm trung, thanh thiếu niên là những ñối tượng thường xuyên có nhu cầu mua hàng trên website. Do ñó, công ty phải xác ñịnh rõ khách hàng hiện tại, tiềm năng có nhu cầu ñể có chính sách thu hút và lựa chọn mặt hàng thích hợp ñáp ứng nhu cầu, gia tăng dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh doanh trực tuyến 3.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong ñến phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và CNTT GOL 3.2.2.1 Cơ sở vật chất, kỹ thuật Trang thiết bị phần cứng: + Số máy chủ: 18 máy + Số máy tính trang bị: 80 máy trạm. + Sử dụng thuê bao, tốc ñộ ñường truyền: có 2 ñường truyền ñược 3 nhà cung cấp là VNN, FPT, Viettel. - Các phần mềm sử dụng trong quản lí, ứng dụng trong kinh doanh: + Phần mềm quản lí hệ thống siêu thị trực tuyến TMS. + Phần mềm kế toán FAS + Phần mềm quản lí nhân sự, tính lương, chi phí giao dịch của công ty có nhiều chi nhánh: TMS, TCS. + Phần mềm quản lý kho hàng 3.2.2.2 Ngồn lực tài chính Quy mô vốn, khả năng huy ñộng vốn, khả năng thanh toán là cơ sở cho các hoạt ñộng kinh doanh của công ty. Nó thể hiện năng lực của doanh nghiệp trong việc ñáp ứng nhu cầu về nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn. ðó cũng là yếu tố tác ñộng ñến khả năng nắm bắt thời cơ, cơ hội, duy trì các hoạt ñộng kinh doanh của công ty trong tình huống thay ñổi của thị trường, ñồng thời tạo ra ưu thế cạnh tranh hiệu quả so với ñối thủ. Công ty GOL có một hệ thống website chuyên doanh, ñể ñảm bảo cho hoạt ñộng hiệu quả công ty phải phân bổ nguồn lực tài chính duy trì và phát triển cho từng website. Trong ñó, website golgift.com ñược công ty chú trọng và ñầu tư tài chính thường xuyên ñể phát triển kinh doanh mặt hàng quà tặng, duy trì hệ thống mạng lưới chi nhánh và ñại lý rộng khắp. 3.2.2.3 Nhân sự của công ty Trình ñộ chuyên môn Cao ñẳng ðại học Sau ñại học TN chuyên ngành QTKD ðào tạo chuyên môn TMðT Số lượng (ñv: nhân viên) 15 40 0 31 38 Tỉ lệ %/Tổng nhân viên 27,3 72,7 0 56,4 69 Bảng 3.3 Cơ cấu nhân sự của Công ty TNHH TMDV & CNTT GOL (Nguồn: Phòng nhân sự công ty) Lực lượng nhân sự của công ty ña số là nhân viên trẻ, năng ñộng, nhiệt tình, luôn sáng tạo trong công việc, có trình ñộ. Trong ñó, số lượng nhân viên ñược ñào tạo, tham gia các khoá học ñào tạo thương mại ñiện tử là 38 nhân viên, chiếm 69% tổng số nhân viên. Công ty có ñội ngũ ban quản trị trưc tiếp ñảm nhận giảng dạy, ñào tạo cho nhân viên với giáo trình và cơ sở trang thiết bị hiện ñại. 3.2.3 Thực trạng hoạt ñộng phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website golgift.com của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và CNTT GOL 3.2.3.1 Sơ lược một số website kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng trong nước và quốc tế  Website www.1800flowers.com + Năm 1976, Jim McCann sáng lập và ñiều hành 1-1800Flowers.com mở cửa hàng bán lẻ ñầu tiên Floist shop, sau ñó ông thay ñổi cách thức kinh doanh các sản phẩm hoa cho ngày sinh nhật, dịp kỉ niệm, ñặc biệt lên mạng. + Cung cấp các mặt hàng quà tặng theo các mục như quà tặng sinh nhật, quà tặng các dịp, hàng giảm giá, giỏ quà tặng và thực phẩm, cây cảnh các loại. + Doanh thu ñạt 300triệu (1997), tỷ lệ tăng trưởng kép trung bình 40%. Thực hiện 9 triệu ñơn hàng/năm, có 150 cửa hàng của công ty, chi nhánh công ty, 2500 cửa hàng là quan hệ bạn hàng kinh doanh. + ðược tạp chí Fobes bình chọn là cửa hàng bán lẻ tốt nhất, top 50 website bán lẻ hàng ñầu trong 7 năm liên tiếp.  Website www.akirashop.net + Akirashop.net thành lập vào cuối tháng 2/2008 + Website chia danh mục mặt hàng làm các nhóm các sản phẩm như Light, hoa cỏ, thú bông, ñồng hồ, quà tặng... + Cung cấp các sản phẩm với hình ảnh và clip ñộc ñáo, mới lạ về quà tặng - Nhóm sản phẩm light: quả cầu plasma, pocket plasma, DJ light, máy chiếu sao, máy tạo 7 sắc cầu vồng, cầu màn hình cầu ñiện tử, nến phát sáng. - Nhóm quà tặng gift : ngân hà ăn xu, hành tinh không trọng lượng, khung hình không trọng lượng, ñồng hồ ñổi màu.. - Nhóm hoa cỏ : cánh hoa năng lượng mặt trời, hạt ñậu thần kì, cỏ tóc. - Nhóm ñồ dùng cá nhân : dù chai, áo thun light, hộp ñựng thuốc lá, bộ trò chơi, trang trí ñộc ñáo Antiworks. + Hạn chế : cơ cấu sản phẩm chưa ña dạng, website thiết kế ñơn giản, phương thức thanh toán hạn chế. Ít công cụ, thông tin hướng dẫn, hỗ trợ cho khách hàng.  Website www.thunguyenbakery.com + Thành lập ñầu năm 2008, chuyên cung cấp các sản phẩm bánh ngọt từ Pháp, Hồng Kông, Singapo. + Sản phẩm bánh ña dạng, phong phú bao gồm bánh sinh nhật, bánh cưới hỏi, chúc mừng, 12 con giáp, bánh chữ cái, bánh số, bánh chocolate, bánh dịp lễ, tết... + Là một trong những thương hiệu sản xuất bánh ngọt Pháp ñược khách hàng ñánh giá cao về chất lượng và dịch vụ tốt nhất Việt Nam. + Hạn chế : chưa cung cấp dịch vụ hỗ trợ như cách thức ñặt hàng, thanh toán, vận chuyển, FAQs; phương thức thanh toán hạn chế.  Website www.vneshop.vn + Thành lập và hoạt ñộng từ 9/2003. + Là một trong thương hiệu tiên phong bán hàng online và dịch vụ ñiện hoa, quà tặng ở Việt Nam. + Cung cấp các sản phẩm hoa, quà tặng lưu niệm, bánh ngọt, thú bông, quà tặng ñặc biệt( tranh cát, tranh gỗ, trang sức), nước hoa. + Sản phẩm phong phú về chủng loại, hệ thống chi nhánh, ñại lí trong nước và quốc tế ( Mỹ, Nhật, Úc, Pháp...), phương thức thanh toán ña dạng, dịch vụ gia tăng và tiện ích hỗ trợ khách hàng tốt. 3.2.3.2 Giới thiệu website www.golgift.com của Công ty Thương mại dịch vụ và Công nghệ thông tin GOL - Tên website giao dịch: www.golgift.com Hình 3.1 Giao diện của website www.golgift.com - Website golgift.com là thành viên của hệ thống chuỗi siêu thị trực tuyến của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và CNTT GOL. Website cấp giấy phép thành lập vào ngày 25/01/2006. - Website golgift.com chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng như hoa tươi, bánh kem, quà lưu niệm các loại và phục vụ giao hàng ñến tận nơi. ðặc biệt là phục vụ khách hàng Việt kiều nhu cầu tặng quà cho bạn bè và người thân tại Việt Nam và ngược lại. ðồng thời, golgift có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng quà tặng mở rộng thị trường hay phát triển thương hiệu, tạo thêm kênh phân phối cho doanh nghiệp. 3.2.3.3 Thực trạng phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website golgift.com của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và CNTT GOL 3.2.3.3.1 Xác ñịnh mặt hàng quà tặng Công ty luôn coi việc xác ñịnh mặt hàng là một trong công việc quan trọng góp phần ñưa ra các quyết ñịnh mua hàng hợp lý, hàng hoá ñầu vào rất ña dạng và có tầm quan trọng khác nhau. Do ñó, phải có sự phân loại mặt hàng theo những tiêu chí nhất ñịnh ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu của thị trường. ðiều ñó ñược cụ thể hoá bằng bảng kế hoạch mặt hàng. Cơ sở ñể công ty lựa chọn mặt hàng : • Dựa vào xác ñịnh nhu cầu, thị hiếu, ñặc trưng của từng nhóm ñối tượng khách hàng. Xu hướng vào các ngày lễ, Tết thì hoa tươi, bánh kem là lựa chọn ñầu tiên. ðối với từng ñối tượng khách hàng công ty có những mặt hàng phù hợp như ñối với nữ giới thì tập trung vào mặt hàng như trang phục, mỹ phẩm, trang sức, ñồ thủ công mỹ nghệ...Do ñó, công ty lựa chọn những mặt hàng mang tính ñặc trưng như mỹ phẩm( phấn nụ Hoàng Cung Huế, bùn khoáng, mỹ phẩm hãng nổi tiếng..), trang sức( thương hiệu nổi tiếng như bạc Ngọc Tuấn, Sencsun- Hàn Quốc...) • Dựa vào việc xác ñịnh những mặt hàng nào là mặt hàng chiến lược mang lại doanh thu, lợi nhuận cao như các loại hoa tươi, hoa ñất Nhật Bản, hoa vải; bánh kem Pháp, Hồng Kông, thương hiệu như Kinh ðô, Hải Hà..Những mặt hàng thu hút nhiều khách như mỹ phẩm, phấn nụ Hoàng Cung Huế, Hoa ñất Nhật Bản... • Dựa vào kế hoạch triển khai cho từng giai ñoạn, thời vụ. Công ty lựa chọn theo cách thức này ñể xác ñịnh mặt hàng quà tặng kinh doanh trực tuyến cho công ty như ngày lễ Valentine thì mặt hàng hoa tươi, chocolate ñược xác ñịnh là mặt hàng chủ yếu, theo chương trình « quà tặng sinh nhật cho nhân viên của công ty khách hàng » do golgift tổ chức thì mặt hàng quà tặng phải da dạng hoá, luôn ñổi mới, phù hợp với ñộ tuổi, nghệ nghiệp là yếu tố cần thiết ñể lựa chọn cho phù hợp. Bảng kế hoạch mặt hàng phấn nụ Huế Nhóm hàng : Các loại quà tặng khác Phân nhóm hàng 1: Phấn nụ Huế Phân nhóm cấp 2 : Phấn trang ñiểm Sản phẩm Giá mua (ñv : VNñồng) Giá bán (ñv: VNñồng) Ghi chú Phấn phủ 50.000 61.000 Màu trắng 35.000 45.000 Phân nhóm cấp 2 : Phấn dưỡng da Sản phẩm Giá mua (ñv: VNñồng) Giá bán (ñv: VNñồng) Ghi chú Dùng cho da nhờn 20.000 27.000 Dùng cho da khô 25.000 33.000 Phân nhóm cấp 2 : Nước chăm sóc da Sản phẩm Giá mua (ñv: VNñồng) Giá bán (ñv: VNñồng) Ghi chú Nước hoa hồng 50.000 63.000 Nước trắng trị mụn 50.000 63.000 Bảng 3.4 Kế hoạch kinh doanh mặt hàng phấn nụ Hoàng Cung (Nguồn : Phòng kinh doanh của Công ty) Danh mục mặt hàng quà tặng ñược chia làm các nhóm khác nhau và mỗi nhóm chia thành một hay một số phân nhóm cấp 1 các sản phẩm cùng loại, mỗi phân nhóm sản phẩm bao gồm một số phân nhóm nhỏ cấp 2 chi tiết hơn yêu cầu ñảm bảo tìm kiếm, lựa chọn nhanh chóng, tiện lợi. Cách thức phân chia như sau Hình 3.6 Phân nhóm mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com • Cơ cấu mặt hàng quà tặng của website www.golgift.com: Cơ cấu mặt hàng quà tặng 0 10 20 30 Hoa Quà tặng Bánh kem SP dịch vụ Loại khác M ặt h àn g Tỉ lệ (%) Series1 Hình 3.2 Cơ cấu mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com Với cơ cấu các mặt hàng phong phú về số lượng và ñảm bảo chất lượng yêu cầu theo các tiêu chí, cơ sở lựa chọn, ñồng thời công ty liên tục thay ñổi, mở rộng, cải tiến mặt hàng ñể tiếp cận và thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Hình 3.3 Mức ñộ ña dạng chủng loại mặt hàng quà tặng 3.2.3.3.2 Xác ñịnh nguồn hàng Nguồn hàng ñược công ty tìm kiếm và tập hợp thông qua một số phương thức như những trang vàng, thông tin trên mạng Internet, công cụ search, quan sát truyền thống. ðồng thời ñảm bảo ñược một số yêu cầu về nhà cung cấp như thông tin sản phẩm, nguồn hàng, phạm vi cung ứng, ñáp ứng một số yêu cầu cung ứng. Hình 3.4 Cách thức tìm kiếm nguồn hàng quà tặng ðối với một số mặt hàng quà lưu niệm yêu cầu sự phong phú, ña dạng, mang tính mới lạ việc tìm kiếm trên mạng mang lại hiệu quả cao. ðối với các mặt hàng như hoa tươi có ñặc ñiểm là nhanh hỏng, dễ dập nát khi vận chuyển xa, do ñó yêu cầu phải tìm những nguồn cung ứng gần ñịa ñiểm giao hàng, nhận hàng, chủ ñộng tìm nguồn hàng ñể khắc phục một số hạn chế của mặt hàng này. Thông qua một số chương trình, kênh mua sắm truyền hình shopping TV ñể nhận biết, dự ñoán nhu cầu và tìm kiếm nguồn hàng cung ứng. Hình 3.5 Nguồn hàng cung ứng mặt hàng quà tặng cho golgift Công ty ñánh giá nguồn hàng theo một số tiêu chuẩn như tính ña dạng chủng loại như mặt hàng quà lưu niệm, tiềm năng phát triển như mặt hàng phấn nụ Hoàng Cung Huế, hoa ñất Nhật Bản; uy tín thương hiệu như trang sức Sencsun- Hàn Quốc; năng lực marketing- Bạc Ngọc Tuấn, gốm Bát Tràng; năng lực hậu cần khả năng cung ứng thoả mãn nhu cầu về thời ñiểm, ñịa ñiểm, số và chất lượng như cửa hàng hoa tươi, bánh kem. Hình 3.6 Tiêu chí lựa chọn mặt hàng quà tặng. 3.2.3.3.3. Lập kế hoạch tài chính ðối với loại hình kinh doanh trực tuyến giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng, phục vụ cho tập khách hàng ñơn lẻ nên số lượng không lớn, chỉ một số mặt hàng ñảm bảo sự tiêu thụ nhanh chóng, cần thiết. Tuy nhiên, lập kế hoạch tài chính ñảm bảo dự báo nguồn tài chính cho mặt hàng ñó trong thời kì, giai ñoạn nhất ñịnh. ðối với sản phẩm phấn nụ Hoàng Cung, công ty là nhà phân phối ñộc quyền trong cả nước, khả năng tiêu thụ mạnh việc lên kế hoạch mua hàng, tài chính mua hàng phân phối mặt hàng khắp thị trường Bắc, Trung, Nam là cần thiết, quan trọng. Bản kế hoạch tài chính bao gồm tên sản phẩm, giá nhập, giá bán, số lượng nhập, số lượng bán ước tính, chi phí vận chuyển, chi phí khấu hao, hao hụt. Hình 3.7 Cơ sở dự bảo lên kế hoạch tài chính 3.2.3.3.4 Xây dựng kế hoạch mua hàng và triển khai mua hàng Triển khai hoạt ñộng mua hàng là tác nghiệp xác ñịnh phương thức mua và thời ñiểm mua hàng thích hợp. Công ty luôn lựa chọn những phương thức mua hàng thích hợp mua thẳng, mua lại qua thương lượng giá cả, mẫu mã...thường thông qua các mối quan hệ ñối tác làm ăn lâu dài, uy tín với các nhà cung cấp như Bạc Ngọc Tuấn, trang sức Sencsun Hàn Quốc, phấn nụ Hoàng Cung, hoa ñất Nhật Bản...Một số mặt hàng hoa tươi, bánh kem thường theo giá thay ñổi của nguồn cung ứng, nguồn nguyên vật liệu ñầu vào nên phương thức mua hàng thường có ñiều chỉnh về giá cả, quy cách, mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với sự thay ñổi của yếu tố bên ngoài về môi trường, khách hàng, ñối thủ cạnh tranh. Với phương thức mua hàng hoàn toàn thông qua nhà cung cấp mới khi công ty tìm kiếm ñược nguồn hàng mới, những sản phẩm mới, phù hợp nhu cầu, thị hiếu khách hàng ñặc biệt là mặt hàng quà tặng như bánh kem, tranh gỗ khắc, sản phẩm công nghệ như cầu phalê, máy chiếu ñồng hồ, nhóm quà tặng ấn tượng. Thời ñiểm mua góp phần ñảm bảo hiệu quả vào ñáp ứng nhu cầu và có ñược mức giá phù hợp. ðối với mặt hàng như hoa tươi, bánh kem là những sản phẩm tươi, dễ hỏng, ñiều kiện bảo quản nên thời ñiểm mua tức là phù hợp nhất. Do chi nhánh ở Hà Nội kho hàng hạn chế diện tích, cùng văn phòng làm việc nên hạn chế dự trữ các mặt hàng. Mặt khác, mặt hàng luôn thay ñổi mẫu mã, kiểu cách ña dạng, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng với số lượng hạn chế...nên việc lựa chọn phương thức mua hàng tức thời ñáp ứng khi có nhu cầu của khách hàng JIT( Just In Time). Song công ty cũng có phương thức mua trước ñối với một số mặt hàng ñặc thù như phấn nụ Huế do công ty là nhà phân phối ñộc quyền; máy ñiện tử nghe, ñọc Tiếng Anh, gối massage...do chưa có ñại diện phân phối. 3.2.3.3.5 Kiểm soát quá trình mua hàng Sau khi nhận hàng, công ty sẽ tiến hành ñánh giá lại xem xác ñịnh việc mua hàng thoả mãn nhu cầu sử dụng hay chưa? ðồng thời cũng xác ñịnh các tiêu chí thực hiện ñánh giá như : + Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ : khả năng cung ứng, ñảm bảo chu kì giao nhận hàng, hàng hoá ñáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, hàng có bị hao hụt, hư hỏng, chứng từ giao nhận. + Chỉ tiêu chi phí: cân ñối chi phí mua và dự trữ hàng hoá. + Chỉ tiêu khác: tính hợp tác của nguồn hàng, mức ñộ ưu tiên. 3.2.3.3.6 Nghiên cứu thị trường bán hàng Do hoạt ñộng tại khu vực miền Bắc cụ thể tại Hà Nội chưa lâu nên công tác nghiên cứu thị trường mua hàng thực sự rất quan trọng. Với mục tiêu thâm nhập và mở rộng thị trường trong giai ñoạn ñầu tiên công ty thực hiện một số cách thức nghiên cứu như : - Nghiên cứu nhu cầu của thị trường Công ty khảo sát kết hợp thực tế thị trường truyền thống và thông qua môi trường mạng nghiên cứu xem sản phẩm có ñược khách hàng ñón nhận, tin tưởng ở mức ñộ nào, qua cách thức gọi ñiện, viết thư ñiện tử thăm dò ý kiến khách hàng ñể từ ñó phát huy ưu ñiểm và ñưa ra những biện pháp nâng cao khả năng ñáp ứng cho thị trường. Cách thức tiến hành thông qua các thống kê khảo sát qua từng ñợt thử nghiệm, kiểm tra xem mặt hàng có ñược khách hàng ñặt hàng, ñăng ký, truy nhập nhiều không? - Nghiên cứu cạnh tranh Công ty tìm hiểu toàn diện mục tiêu, hoạt ñộng, thị trường của ñối thủ cạnh tranh qua ñó xây dựng cho mình lợi thế trong cạnh tranh, phù hợp với nguồn lực hiện tại của công ty ñang trong giai ñoạn thâm nhập thị trường. Việc nghiên cúu thị trường cạnh tranh ñược công ty sử dụng trong suốt quá trình hoạt ñộng bởi số lượng ñối thủ cạnh tranh hoạt ñộng trong trực tuyến, ngoại tuyến và năng lực cạnh tranh luôn thay ñổi. Nghiên cứu ñối thủ cạnh tranh thông qua các yếu tố về chính sách giá, sản phẩm, chiêu thức quảng cáo, quan hệ công luận, dịch vụ khách hàng. 3.2.3.3.7. Triển khai hoạt ñộng bán hàng Website là phương tiện quan trọng ñể các công ty kinh doanh trực tuyến thực hiện việc bán hàng. Website bán hàng phải cung cấp ñầy ñủ thông tin về công ty, cũng như về sản phẩm, tích hợp giỏ hàng ñể khách hàng có thể thực hiện quá trình mua hàng. Công tác chuẩn bị như hình ảnh ñã qua xử lý bởi hiệu ứng, phần mềm; thông tin miêu tả chi tiết về mã sản phẩm, màu sắc, xuất xứ, số lượng, dịch vụ kèm theo, giảm giá...ñể bộ phận admin ñưa sản phẩm lên website. ðồng thời, công ty triển khai tổ chức lực lượng bán hàng như bố trí nhân viên chụp hình, xử lý hình ảnh, admin sản phẩm, kiểm tra thông tin ñưa sản phẩm lên website, ñào tạo kĩ năng và bố trí nhân viên bán hàng trực tuyến như sales ñến khách hàng, thông tin cho khách hàng, hỗ trợ dịch vụ khách hàng. 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website wwwgolgiftcom.pdf
Tài liệu liên quan