Luận văn Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện

Lời mở đầu 1

Phần 1. Cơ sở lý luận về chi phí hoạt động và kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán tài chính 3

I. Nội dung của chi phí hoạt động 3

1. Khái niệm và đặc điểm 3

2. Các quy định về hạch toán chi phí hoạt động 4

II. Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán tài chính 1

1. Vai trò của chi phí hoạt động trong chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7

2. Mục tiêu kiểm toán chi phí hoạt động 9

3. Nội dung kiểm toán chi phí hoạt động 11

4. Những sai phạm thường gặp khi kiểm toán chi phí hoạt động 12

5. Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán tài chính 14

5.1. Lập kế hoạch kiểm toán 14

5.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 19

5.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 19

5.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích 20

5.2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 22

5.3. Kết thúc kiểm toán 25

Phần 2. Thực trạng kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty AASC thực hiện 27

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty AASC 27

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 27

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 29

3. Các loại hình dịch vụ do Công ty AASC thực hiện 32

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 32

II. Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện 33

1. Quy trình kiểm toán chung do Công ty kiểm toán AASC thực hiện 33

1.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán của Công ty AASC 33

1.2. Lập kế hoạch kiểm toán 34

1.3. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 39

1.4. Kết thúc kiểm toán 42

2. Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động do Công ty AASC thực hiện tại khách hàng ABC 43

2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 43

2.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 46

2.2.1. Kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng 46

2.2.2. Kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 57

2.3. Kết thúc kiểm toán 61

2.3.1. Họp tổng kết, thống nhất số liệu 61

2.3.2. Phát hành báo cáo 62

3. Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động do AASC thực hiện tại PEN 62

3.1. Tóm tắt các bước lập kế hoạch 62

3.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 63

4. So sánh về quy trình kiểm toán chi phí hoạt động do AASC thực hiện tại ABC và PEN 69

4.1. Về giai đoạn lập kế hoạch 69

4.2. Về giai đoạn thực hiện kế hoạch 71

Phần 3. Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện 73

I. Nhận xét chung về quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện 73

1. Nhận xét chung về quy trình kiểm toán của AASC 73

1.1. Về giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 73

1.2. Về giai đoạn thực hiện kiểm toán 75

1.3. Về giai đoạn kết thúc kiểm toán 75

2. Nhận xét về quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện 76

II. Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện 76

1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chung của AASC 77

1.1. Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 77

1.2. Về việc ghi chép trên giấy làm việc 80

1.3. Về áp dụng các thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch 82

2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động 84

2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động 84

2.2. Phương hướng hoàn thiện 85

Kết luận 89

Danh mục tài liệu tham khảo 90

doc92 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 7568 | Lượt tải: 72download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện.DOC
Tài liệu liên quan