Ma trận đề kiểm tra 45 phút học kì II môn Địa lí-Khối 12

Chủ đề 2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp 27,5 %

1.Cơ cấu ngành công nghiệp.

Số câu: 4,0

Tỉ lệ:10%

2.Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Số câu: 4,0

Tỉ lệ:10%

3. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Số câu: 2

Tỉ lệ: 5%

Phần B. KĨ NĂNG 25%

Chủ đề 1. Phân tích biểu đồ và bảng số liệu cho trước và nhận xét, giải thích.

1. Phân tích biểu đồ (cho trước hoặc biểu đồ trong AtlatĐịa lí Việt Nam)

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

2. Phân tích bảng số liệu(nhận xét, giải thích)

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 15/03/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra 45 phút học kì II môn Địa lí-Khối 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ-KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng số câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL 75% Chủ đề 1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp 35% 1. Phát triển nền nông nghiệp nước ta. Tác động của biến đổi khí hâu đối với ngành nông nghiệp của Hải Phòng Số câu: 1,0 Số điểm: 1,0 Tỉ lệ:10% Số câu: 1 Số điểm: 1,0 Tỉ lệ: 10% 1 câu (1.0 điểm) 2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Trình bày cơ cấu của ngành nông;tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng và vật nuôi chính của nước ta. Hiểu cơ cấu của ngành nông. Chứng minh hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Sốcâu: 3,0 Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% Số câu: 3,0 Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% 1 câu (0,25 điểm) 2 câu (0,5 điểm) 3.vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp. Trình bày điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thuỷ sản Hiểu điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thuỷ sản, tình hình phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp Sốcâu: 3,0 Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% Sốcâu: 3,0 Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% 1 câu (0,25 điểm) 2 câu (0,5 điểm) 4. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Trình bày đặc điểm của 7 vùng nông nghiệp Hiểu đặc điểm của 7 vùng nông nghiệp Sốcâu: 4,0 Số điểm: 1,0 Tỉ lệ: 10% Số câu: 4,0 Tỉ lệ: 10% 2 câu (0,5 điểm) 2 câu (0,5 điểm) Chủ đề 2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp 27,5 % 1.Cơ cấu ngành công nghiệp. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành Nhận xét cơ cấu công nghiệp theo ngành Điều kiện phát triển ngành công nghiệp. Số câu: 4,0 Tỉ lệ:10% 1 câu (0,25 điểm) 1 câu (0,5 điểm) 2 câu (0,5 điểm) Số câu: 4,0 Số điểm: 1,0 Tỉ lệ:10% 2.Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm. Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành CNtrọng điểm Hiểu tình hình phát triển và phân bố của một số ngành CNtrọng điểm Số câu: 4,0 Số điểm: 1,0 Tỉ lệ:10% Số câu: 4,0 Tỉ lệ:10% 2 câu (0,5 điểm) 2 câu (0,5 điểm) 3. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Phân biệt một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Trung tâm CN Hải Phòng Số câu: 2 Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Số câu: 2 Tỉ lệ: 5% 1 câu (0,25 điểm) 1 câu (0,25 điểm) Phần B. KĨ NĂNG 25% Chủ đề 1. Phân tích biểu đồ và bảng số liệu cho trước và nhận xét, giải thích. 1. Phân tích biểu đồ (cho trước hoặc biểu đồ trong AtlatĐịa lí Việt Nam) Phân tích biểu đồ: tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu.., Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.. Số câu: 2 Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% Số câu: 2 Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% 2 câu (0,5 điểm) 2. Phân tích bảng số liệu(nhận xét, giải thích) Phân tích bảng số liệu: Khối lượng hàng hóa vận chuyển., Diện tích rừng.., Một số sản phẩm CN năng lượng..., Số câu: 3 câu Số điểm: 0,75 Tỉ lệ: 7,5% Số câu: 3 Tỉ lệ: 7,5% 3 câu (0,75 điểm) Chủ đề 2. Khai thác Atlat Địa li Việt Nam. 1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp. Đọc bản đồ: Cây công nghiệp; Thủy sản; Số câu: 2 câu Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Số câu: 2 câu Tỉ lệ: 5% Số câu: 2 câu Tỉ lệ: 5% 2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp. Đọc bản đồ: Công nghiệp chung; Công nghiệp năng lượng; Số câu: 2 Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Số câu: 2 Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Số câu: 2 câu Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% 3. Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Đọc bản đồ Thương mại. Số câu:1 Số điểm: 0,25 Tỉ lệ: 2,5% Số câu:1 Tỉ lệ: 2,5% Số câu: 1 câu Tỉ lệ: 7,5% Tổng số câu 35 Tổng số điểm10 Tỉ lệ 100% Ghi chú: Ngành nông nghiệp: TN(LT 25% + Atlat 5% + Biểu đồ 2,5% + Bảng số liệu 2,5% +TL 10% = 55% Ngành công nghiệp: TN (LT22,5% + Atlat 5% + Biểu đồ 0% + Bảng số liệu 2,5% +TL 5% = 45%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdia li 12_12474639.doc
Tài liệu liên quan