Một số bài kiểm tra 45 phút English 7

1). "5.45' " được viết như thế nào trong tiếng Anh.

a). It's five o'clock b). It's a quarter past six

c). It's half past six d). It's a quarter to six

2). Geography books are.the shelves.the back of the library.

a). Out-at b). In-at c). From-at d). On-at

3). She learns how to use a computer in her.

a). Physics class b). Math class

c). Literature class d). Computer science class

4). .don't you come to my house? Ok. let 's go.

a). Why b). What c). When d). Let's

5). Tam enjoys.soccer.

a). Playing b). To play c). Play d). Played

 

doc20 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 2533 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số bài kiểm tra 45 phút English 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docANH 7- written test 45 minutes - Khám Lạng.doc
Tài liệu liên quan