Nghiên cứu những nhân tố mới tác động đến quá trình phát triển kinh tế trang trại và hợp tác xã ở ngoại thành Hà Nội

Mục Lục

 

Mở đầu 5

1. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu 5

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 5

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 5

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 6

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 8

4. Phương pháp nghiên cứu và các biện pháp tổ chức nghiên cứu 8

4.1. Phương pháp nghiên cứu 8

4.2. Các biện pháp tổ chức nghiên cứu 8

5. Kết cấu của đề tài 9

Chương 1: Cơ sở lý luận về các nhân tố mới thúc đẩy kinh tế trang trại và HTX NN phát triển 10

1. Một số vấn đề lý luận về kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác xã 10

1.1. Một số vấn đề lý luận về kinh tế trang trại 10

1.2. Lý luận về hợp tác xã nông nghiệp 18

2. Các nhân tố mới và sự tác động đến kinh tế trang trại và HTX NN phát triển 24

2.1. Nhân tố về môi trường kinh tế – xã hội (hệ thống cơ chế chính sách) 25

2.2. Nhân tố về khoa học – công nghệ 29

2.3. Nhân tố về công nghiệp hoá, đô thị hoá 34

2.4. Nhân tố về nguồn nhân lực 38

2.5. Nhân tố về hội nhập kinh tế 40

3. Kinh nghiệm các nước trong khu vực và trên thế giới phát triển các nhân tố mới để thúc đẩy kinh tế trang trại và HTX NN phát triển 45

3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản 45

3.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 48

Chương 2: Tác động của các nhân tố mới tới kinh tế trang trại và HTX NN khu vực ngoại thành Hà Nội 53

1. Thực trạng kinh tế trang trại và HTX NN ở Hà Nội 53

1.1. Thực trạng kinh tế trang trại ở Hà Nội 53

1.2. Thực trạng các HTX NN ở ngoại thành Hà Nội 62

2. Đánh giá các nhân tố mới tác động tới kinh tế trang trại và HTX NN khu vực ngoại thành Hà Nội 69

2.1. ảnh hưởng của hệ thống cơ chế chính sách tới sự phát triển của kinh tế trang trại và HTX NN 69

2.2. ảnh hưởng của nhân tố khoa học - công nghệ tới sự phát triển của kinh tế trang trại và HTX NN khu vực ngoại thành Hà Nội 75

2.3. ảnh hưởng của quá trình CNH - ĐTH tới sự phát triển của kinh tế trang trại và HTX NN khu vực ngoại thành Hà Nội 79

2.4. ảnh hưởng của nguồn nhân lực tới sự phát triển của kinh tế trang trại và HTX NN 85

2.5. ảnh hưởng của nhân tố hội nhập kinh tế tới sự phát triển của kinh tế trang trại và HTX NN 90

2.6. Đánh gía chung 94

Chương 3: Định hướng và các giải pháp phát huy những nhân tố mới để thúc đẩy kinh tế trang trại và HTX NN phát triển 96

1. Các định hướng phát triển kinh tế trang trại, HTX NN và khai thác các nhân tố mới 96

1.1. Định hướng phát triển kinh tế trang trại 96

1.2. Định hướng phát triển HTX NN 96

1.3. Định hướng khai thác các nhân tố mới 97

2. Các giải pháp phát huy những nhân tố mới 100

2.1. Giải pháp về đất đai 101

2.2. Giải pháp về lao động 105

2.3. Giải pháp về đầu tư và tín dụng 107

2.4. Giải pháp khuyến khích chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chế biến nông lâm sản 110

2.5. Giải pháp hỗ trợ và phát triển thị trường nông sản 114

2.6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 118

2.7. Đổi mới và hoàn thiện kinh tế hợp tác trong nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá loại hình, tự nguyện, phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 123

2.8. Tiếp tục khuyến khích phát triển kinh tế trang trại 126

Kết luận và kiến nghị 128

Danh mục tài liệu tham khảo 131

doc170 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 3359 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu những nhân tố mới tác động đến quá trình phát triển kinh tế trang trại và hợp tác xã ở ngoại thành Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu những nhân tố mới tác động đến quá trình phát triển kinh tế trang trại và hợp tác xã ở ngoại thành Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan