Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 5

Unit 6: How many lessons do you have today?

 Unit 6

Unit 6

Unit 6

Unit 6

Unit 6

Unit 7: How do you learn English?

Unit 7

Unit 7

Unit 7

Unit 7

Unit 7

Unit 8: What are you reading?

Unit 8

Unit 8

Unit 8

Unit 8

Unit 8

Unit 9: What did you see at the zoo ?

Unit 9

Unit 9

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 THÍ ĐIỂM 4 TIẾT / TUẦN Năm học 2018 – 2019 Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết Số tiết dự phòng 4 tiết Tổng số tiết trong một năm học: 140 tiết HỌC KỲ I (18 tuần) Tuần Tiết Bài học Nội dung 1 1 2 3 4 Prepare for the academic year Unit 1: What’s your address? Unit 1 Unit 1 Giới thiệu chương trình- Hướng dẫn cách học Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 2 5 6 7 8 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2: I always get up early. How about you? Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 3 9 10 11 12 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 4 13 14 15 16 Unit 2 Unit 3: Where did you go on holiday? Unit 3 Unit 3 Lesson 3 : Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 5 17 18 19 20 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 4: Did you go to the party? Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 6 21 22 23 24 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 ; Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 7 25 26 27 28 Unit 4 Unit 5: Where will you be this weekend? Unit 5 Unit 5 Lesson 3 : Part 4,5,6,7 Lesson 1 ; Part 1,2,3 Lesson 1 ; Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 8 29 30 31 32 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Review 1 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Ôn tập 1 9 33 34 35 36 short story The Mid–first term Test Correction of The Mid–first term Test Unit 6: How many lessons do you have today? short story The Mid–first term Test Correction of The Mid Lesson 1 : Part 1,2,3 10 37 38 39 40 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 ; Part 1,2,3 11 41 42 43 44 Unit 6 Unit 7: How do you learn English? Unit 7 Unit 7 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 ; Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 12 45 46 47 48 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 8: What are you reading? Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 13 49 50 51 52 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 ; Part 1,2,3 14 53 54 55 56 Unit 8 Unit 9: What did you see at the zoo ? Unit 9 Unit 9 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 ; Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 15 57 58 59 60 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 10: When will Sport Day be? Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 16 61 62 63 64 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Lesson 1 : Part 4, 5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 ; Part 1,2,3 ` 17 65 66 67 68 Unit 10 Review 2 short story The first – term test Lesson 3 ; Part 4,5,6, 7 Review 2 short story The first – term test 18 69 70 Correction of the first term test summary Correction of the first .. summary HỌC KỲ II (17 tuần) Tuần Tiết Bài học Nội dung 19 71 72 73 74 Unit 11: What’s the Matter with You? Unit 11 Unit 11 Unit 11 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 20 75 76 77 78 Unit 11 Unit 11 Unit 12: Don’t ride your bike too fast. Unit 12 Lesson 3 ; Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 ; Part 4,5,6 21 79 80 81 82 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Lesson 2 : Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 22 83 84 85 86 Unit 13: What do you do in your free time? Unit 13 Unit 13 Unit 13 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 23 87 88 89 90 Unit 13 Unit 13 Unit 14: What happened in the story? Unit 14 Lesson 3 ; Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 ; Part 4,5,6 24 91 92 93 94 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Lesson 2 : Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 25 95 96 97 98 Unit 15: What would you like to be in the future? Unit 15 Unit 15 Unit 15 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 26 99 100 101 102 Unit 15 Unit 15 Review 3 short story Lesson 3 ; Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 Review 3 short story 27 103 104 105 106 Mid- second term test Correct the Mid- second term test Unit 16: Where’s the post office? Unit 16 Mid- second term test Correct Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Tuần Tiết Bài học Nội dung 28 107 108 109 110 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 29 111 112 113 114 Unit 17: What would you like to eat? Unit 17 Unit 17 Unit 17 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 : Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4, 5,6 30 115 116 117 118 Unit 17 Unit 17 Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Unit 18 Lesson 3 ; Part 1,2,3 Lesson 3 : Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 31 119 120 121 122 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 32 123 124 125 126 Unit 19: Which place would you like to visit? Unit 19 Unit 19 Unit 19 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 : Part 4,5,6 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 33 127 128 129 130 Unit 19 Unit 19 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Unit 20 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 : Part 4,5,6,7 Lesson 1 : Part 1,2,3 Lesson 1 ; Part 4,5,6 34 131 132 133 134 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Lesson 2 ; Part 1,2,3 Lesson 2 : Part 4,5,6 Lesson 3 : Part 1,2,3 Lesson 3 ; Part 4,5,6,7 35 135 136 137 138 139-140 Review 4 short story the second – term test correct the second – term test summary Review 4 short story the second – term test correct the second – term test summary

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docphan phoi chuong trinh tieng anh 5_12458740.doc