Phân phối chương trình môn Tin Học lớp 10

§1. Tin học là một ngành khoa học

§2. Thông tin và dữ liệu (Mục 1, 2, 3)

§2.Thông tin và dữ liệu (Mục 4, 5)

Bài tập và thực hành 1

§3: Giới thiệu về máy tính (Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

§3: Giới thiệu về máy tính (Mục 8)

tập và thực hành 2

Bài tập và thực hành 2 (tiếp theo)

§4. Bài toán và thuật toán (Mục 1, 2)

§4. Bài toán và thuật toán (Mục 2 – VD, Mục 3 – VD 2)

§4: §toán và thuật toán (Mục 3 – VD 3)

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Tin Học lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC NĂM HỌC: 2018 - 2019 LỚP 10 Cả năm: 37 tuần (74 tiết): 35 tuần thực học + 2 tuần ngoại khóa Học kỳ 1: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết; Học kỳ 2: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết HỌC KỲ I: 20LT + 8TH + 2BT + 2 KT 1 tiết + 3 Ôn tập + 1 KT Học kỳ + 2 tiết hoạt động ngoại khóa TUẦN TIẾT CT NỘI DUNG LT BT & TH BT CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 20 (15LT + 3BT & TH + 2BT) 1 1 §1. Tin học là một ngành khoa học 1 2 §2. Thông tin và dữ liệu (Mục 1, 2, 3) 1 2 3 §2.Thông tin và dữ liệu (Mục 4, 5) 1 4 Bài tập và thực hành 1 1 3 5 + 6 §3: Giới thiệu về máy tính (Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 2 4 7 §3: Giới thiệu về máy tính (Mục 8) 1 8 tập và thực hành 2 1 5 9 Bài tập và thực hành 2 (tiếp theo) 1 10 §4. Bài toán và thuật toán (Mục 1, 2) 1 6 11 + 12 §4. Bài toán và thuật toán (Mục 2 – VD, Mục 3 – VD 2) 2 7 13 §4: §toán và thuật toán (Mục 3 – VD 3) 1 14 Câu hỏi và Bài tập (Trang 44) 1 8 15 Câu hỏi và Bài tập (Trang 44) (tiếp theo) 1 16 §5: Ngôn ngữ lập trình 1 9 17 §6: Giải §toán trên máy tính 1 18 Ôn tập 1 10 19 Kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm) 1 20 §7: Phần mềm máy tính 1 11 21 §8: Những ứng dụng của tin học 1 22 §9: Tin học và xã hội 1 CHỦ ĐỀ 2. HỆ ĐIỀU HÀNH 10 (5LT + 5BT & TH) 12 23 §10: Khái niệm về hệ điều hành  1 24 §11: Tệp và quản lý tệp 1 13 25+26 §12: Giao tiếp với hệ điều hành 2 14 27 Bài tập và thực hành 3 1 28 Bài tập và thực hành 4 1 15 29+30 Bài tập và thực hành 5 2 16 31 Bài tập và thực hành tổng hợp 1 32 Ôn tập 1 17 33 Kiểm tra 1 tiết (thực hành) 1 34 §13: Một số hệ điều hành thông dụng 1 18 35 Ôn tập 1 36 Kiểm tra Học kỳ I 1 19 37+38 Hoạt động ngoại khóa (trải nghiệm sáng tạo) 2 LƯU Ý: §2. Thông tin và dữ liệu Mục 2. Ðơn vị đo lượng thông tin (trang 7) - Không cần giải thích sâu, chỉ dừng lại ở mức khái niệm về bit, biết bội số của bit, byte để tra cứu khi cần. Mục 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính: Hệ đếm La Mã (trang 11) - Không bắt buộc dạy. Biểu diễn số nguyên (trang 12) - Không giải thích sâu việc biểu diễn số nguyên trong bộ nhớ. Biểu diễn số thực (trang 13) - Chỉ giới thiệu cách biểu diễn dạng dấu phẩy động. §4. §toán và thuật toán Mục 2. Khái niệm thuật toán (trang 33) - Chỉ cần trình bày thuật toán giải một số §toán đơn giản như: Sắp xếp một dãy số nguyên dương Mục 3. Một số ví dụ về thuật toán (trang 36): Kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương – Không bắt buộc dạy. Thuật toán tìm kiếm nhị phân – Không bắt buộc dạy. §6. Giải §toán trên máy tính. Mục 2b) Diễn tả thuật toán (trang 48) - Không bắt buộc dạy. §10. Khái niệm về hệ điều hành Mục 3. Phân loại hệ điều hành - Không dạy. §11. Tệp và quản lý tệp Mục 1a) Tệp và tên tệp. Phần hệ điều hành MS-DOS (từ đầu trang 65 cho đến trước chú ý) - Không dạy. Mục 2. Hệ thống quản lý tệp - Không dạy. HỌC KỲ II: 14 LT + 14 BT&TH + 2 KT 1 tiết + 3 Ôn tập + 1 KT Học kỳ + 2 tiết hoạt động ngoại khóa TUẦN TIẾT CT NỘI DUNG LT BT & TH BT CHỦ ĐỀ 3. SOẠN THẢO VĂN BẢN 18 (8LT + 10BT & TH) 1 39+40 §14: Khái niệm soạn thảo văn bản 2 2 41+42 §15: Làm quen với Microsoft Word 2 3 43+44 Bài tập và thực hành 6 2 4 45 §16. Định dạng văn bản 1 46 Bài tập và thực hành 7 1 5 47 Bài tập và thực hành 7 (tiếp theo) 1 48 §17. Một số chức năng khác 1 6 49 §18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo 1 50 Bài tập và thực hành 8 1 7 51 Bài tập và thực hành 8 (tiếp theo) 1 52 Ôn tập 1 8 53 Kiểm tra 1 tiết (thực hành) 1 54 §19. Tạo và làm việc với bảng 1 9 55+56 Bài tập và thực hành 9 2 10 57+58 Bài tập và thực hành tổng hợp 2 CHỦ ĐỀ 4. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 11 (6LT + 4BT & TH) 11 59+60 §20. Mạng máy tính 2 12 61+62 §21. Mạng thông tin toàn cầu Internet 2 13 63+64 §22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet 2 14 65+66 Bài tập và thực hành 10 2 15 67 Ôn tập 1 68 Kiểm tra 1 tiết 1 16 69+70 Bài tập và thực hành 11 2 17 71 Ôn tập 1 72 Kiểm tra học kì 2 1 18 73+74 Hoạt động ngoại khóa (trải nghiệm sáng tạo) 2 LƯU Ý: §20. Mạng máy tính Mục 4. Các mô hình mạng (trang 139) - Không dạy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docK1019.doc
Tài liệu liên quan