Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010

 

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Văn Chinh

1

 

Lớp : KTBT - 40

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

 

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI,VỀ QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÀ QUY HOẠCH VÙNG CHUYÊN CANH 3

I. Khái niệm, đối tượng và vị trí của quy hoạch 3

1. Các khái niệm liên quan 3

1.1. Khái niệm quy hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3

1.2. Khái niệm quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch vùng chuyên canh. 3

2. Mục đích đối tượng và yêu cầu thực hiện quy hoạch 3

2.1. Mục đích. 3

2.2. Đối tượng. 4

2.3. Yêu cầu xây dựng quy hoạch. 4

3. Vai trò của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 5

4. Vị trí của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 6

4.1. Vị trí quy hoạch phát triển trong quy trình kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân. 6

4.2. Mối quan hệ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch 7

4.3.Mối quan hệ giữa quy hoạch với quy mô sản lượng, hiệu quả và sự tăng trưởng kinh tế 8

5. Cơ sở lý luận của quy hoạch phát triển . 8

5.1. Quan hệ chi phối tương tác các nhân tố phát triển luôn luôn là tư tưởng chỉ đạo đối với các nhà hoạch định chính sách phát triển . 8

5.2. Phát triển bền vững là đòi hỏi thống soái đối với phát triển kinh tế xã hội. 9

II. Nội dung và phương pháp quy hoạch phát triển 10

1. Những nội dung cơ bản của quy hoạch phát triển 10

1.1.Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng. 10

1.2. Nhận biết các vấn đề đánh giá tiềm năng các nguồn lực . 10

1.3. Xác định rõ mục đích và những mục tiêu cần đạt được của phương án quy hoạch . 10

1.4. Xây dựng phương án quy hoạch . 11

1.5. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp để thực hiện 11

2. Phương pháp quy hoạch 11

3. Quy hoạch phát triển ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường 12

III. Nội dung quy hoạch vùng lãnh thổ , quy hoạch vùng chuyên. 13

1. Quy hoạch lãnh thổ. 13

1.1. Phân tích các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội vùng. 13

1.2.Xác định phương hướng và mục tiêu cơ bản. 15

1.3.Phương hướng, quy mô phát triển các ngành và lĩnh vực. 15

1.4. Bố chí cơ cấu đất đai. 16

1.5. Bố trí cơ sở kết cấu hạ tầng. 16

1.6. Tổ chức sử dụng lao động. 16

1.7. Bảo vệ môi trường. 17

1.8. Tính toán vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội. 17

2. Quy hoạch vùng chuyên canh ở Việt Nam. 17

IV. Cơ sở thực hiện quy hoạch vùng chuyên canh cây bông. 19

1. Các căn cứ pháp lý. 19

2. Căn cứ vào quy trình quy hoạch ngành hàng nông nghiệp 19

2.1. Công tác chuẩn bị. 19

2.2 Công tác điều tra cơ bản . 20

2.3 Xây dựng quy hoạch phát triển ngành hàng . 20

3. Căn cứ vào thực trạng quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ bông trong nước và trên thế giới. 20

3.1.Tình hình sản xuất bông trên thế giới. 20

3.2. Tình hình tiêu thụ bông trên thế giới. 21

3.3. Thị trường xuất khẩu và biến động giá cả. 22

3.4. Các giai đoạn phát triển bông vải ở nước ta. 23

4. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức công ty bông 24

CHƯƠNG II: ĐÁNG GIÁ THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY BÔNG TRÊN CẢ NƯỚC. 26

I. Nguồn lực để phát triển cây bông. 26

1. Nội lực 26

1.1.Điều kiện tự nhiên. 26

1.2 Nguồn nhân lực. 29

1.3. Khoa học công nghệ kỹ thuật . 30

1.4 Thị trường ổn định : 31

2. Các nguồn lực khác : 33

II Tình hình quy hoạch, sản xuất chế biến và tiêu thụ bông trong nước. 33

1. Các vùng trồng bông chính ở nước ta. 33

2. Tình hình thu mua chế biến tiêu thụ. 39

2.1. Thu mua bông. 39

2.2. Chế biến bông. 39

2.3. Tiêu thụ bông xơ trong nước. 40

2.4.Chất lượng xơ bông. 40

3. Hiệu quả kinh tế việc trồng bông. 41

3.1. Tại Đăk lak. 41

3.2. Tại Đồng Nai. 44

3.3. Tại Ninh Thuận. 44

3.4. Tại Cần Thơ. 45

3.5. Tại Sóc Trăng. 45

4. Đánh giá chung. 45

4.1. Thuận lợi. 46

4.2. Những hạn chế. 46

 

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH CÂY BÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2002 – 2010. 48

I - Quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển. 48

1. Mục tiêu phát triển. 48

2. Quan điểm về phương hướng quy hoạch và phát triển. 48

2.1. Phát huy cao độ lợi thế so sánh thị trường trong xu thế ngành dệt may. 49

2.2. Phát triển bông hàng hoá đơn vị cơ bản là hộ nông dân ở các vùng. 49

2.3. Hình thành vùng sản xuất bông thâm canh cao trong điều kiện có tưới. 50

2.4. Các đơn vị quốc doanh làm nhiệm vụ sản xuất hạt giống, hướng dẫn kỹ thuật. 50

2.5. Quan điểm về sử dụng đầy đủ nguồn lao động trong nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. 51

2.6. Quan điểm quy hoạch phải đi đôi với điều kiện tự nhiên, với chế biến, với cơ sở hạ tầng và đặc biệt với thuỷ lợi. 51

2.7. Quan điểm sản xuất dựa trên tăng quy mô, năng suất, tăng chất lượng bông và hạ giá thành. 51

II. Xây dựng quy hoạch các lĩnh vực cho từng vùng. 51

1. Xây dựng quy hoạch bố trí sử dụng đất. 51

1.1. Vùng Tây Nguyên 51

1.2. Vùng Đông Nam Bộ. 52

1.4.Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 54

1.5. Dự kiến về diện tích và năng suất bông ở nước ta giai đoạn 2001 - 2010. 54

2. Quy hoạch cơ sở hạ tầng. 57

3. Quy hoạch các cơ sở công nghiệp chế biến. 58

3.1. Nâng cấp các nhà máy hiện có. 58

3.2. Xây dựng mới 59

III. Tính toán và dự tính vốn đầu tư cho các lĩnh vực. 62

1. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 62

2. Đầu tư cho nông dân trồng bông. 62

3. Đầu tư sản xuất giống bông lai F1. 63

4. Đầu tư cho hệ thống chế biến. 64

4.1. Đầu tư cho công nghệ chế biến. 64

4.2. Đầu tư cho quy mô chế biến. 65

5. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng. 65

6. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển bông đến 2010. 65

IV.Các chính sách cơ bản để thực hiện quy hoạch. 66

1. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý . 67

2. Khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài 67

3. Về đầu tư tín dụng. 67

4. Về khoa học và công nghệ. 68

5. Về tiêu thụ. 69

6. Về quỹ bảo hiểm cây bông vải. 69

7. Thuế. 69

V. Kiến nghị và tổ chức chỉ đạo thực hiện. 70

VI. Hiệu quả của việc quy hoạch. 70

1. Hiệu quả kinh tế. 70

2. Hiệu quả về xã hội. 73

3.Hiệu quả môi trường. 73

 

KẾT LUẬN 74

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 75

 

 

 

doc79 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1664 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010.DOC