Review units 6_8 - Class 2

II. Look, color and circle

1. Sand sandcastle

2. mat hat

 3. sing dig

4. bed shelf

 5. pillow blanket

 6. mat hat

7. net jet 8. rice soup

 9. beach sea

10. shell crab

 11. cheese chicken

 12. water juice

 

 

docx6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Review units 6_8 - Class 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
REVIEW UNITS 6_8 I. Write the words 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. II. Look, color and circle 1. Sand sandcastle 2. mat hat 3. sing dig 4. bed shelf 5. pillow blanket 6. mat hat 7. net jet 8. rice soup 9. beach sea 10. shell crab 11. cheese chicken 12. water juice 13. thirteen fifteen 14. sixteen eighteen 15. rice soup III. Look and complete the sentences 1. The cat is .................. the mat. 2. The mat is ........................... the cat. 3. There are ............................... pillows. 4. There are twelve .......................... 5. The ............... are on the beach 6. He’s got ........................., .............................. and ............................................ 7. She’s got....................... 8. There are six .................................. 9. The plant is .................... the bedroom 10. There are eight .................................. 11. He is ............................ 12. She has .............................. 13. This is a ................................. 14. The dog is ............................... IV. Count and write the number 1. ...eight umbrellas............. 2............................................. 3. ............................................. 4. ...................................... 5. ...................................... 6. ............................................... 7. ......................................... 8............................................ 9. ......................................... V Look and color

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxunits 68_12508234.docx
Tài liệu liên quan