Thiết kế bài dạy tổng hợp các môn học lớp 5 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Đông Hải 2

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :

- Ôn để nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN.Tập hợp hàng dọc(ngang),dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh,đúng kỹ thuật và khẩu lệnh .

- Trò chơi: Chuyển đồ vật.Yêu cầu chuyển đồ vật nhanh,đúng luật,nhiệt tình trong khi chơi

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Còi ; bóng

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

docx87 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy tổng hợp các môn học lớp 5 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Đông Hải 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
häc : 1. H§1. KiÓm tra bµi cò: (3 - 5') - §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng : 6 dam2 5 m2 = ........dam2 8 hm2 47 dam2 = ......hm2 - B¶ng con - Nªu c¸ch lµm 2. H§2: D¹y bµi míi (13 - 15') 2.1. Giíi thiÖu vÒ Mi-li-mÐt vu«ng: + Dùa vµo nh÷ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· häc, h·y nªu: Mi- li- mÐt vu«ng lµ g×? - Mi- li- mÐt vu«ng viÕt t¾t lµ: mm2 - §äc: Mi- li- mÐt vu«ng - Mi- li- mÐt vu«ng lµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 1m - HS ®äc - Chiếu trùc quan h×nh vÏ nh­ SGK ( phãng to ) HS quan sát hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1cm được chia thành các hình vuông nhỏ như trong phần a) SGK, tự rút ra nhận xét : Hình vuông 1cm2 bao gồm 100 hình vuông 1mm2 . Từ đó, HS tự phát hiện ra mối quan hệ giữa milimet vuông và xăngtimet vuông. - Quan s¸t – Thảo luận nêu mối quan hệ giữa cm2 , mm2. - Đại diện nhóm trình bày theo 2 cách chia hình và đổi đơn vị đo + VËy 1 cm2 = ? mm2 1 mm2 = cm2 B¶ng con: 1 cm2 = 100 mm2 1 mm2 = cm2 2.2 Giíi thiÖu b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch - GV chiếu b¶ng khung nh­ SGK + KÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®· häc - HS kÓ cã thÓ kh«ng theo thø tù - Yªu cÇu HS tù ®iÒn tªn c¸c ®¬n vÞ vµo b¶ng vµ mèi quan hÖ gi÷a hai ®¬n vÞ liÒn nhau ®Ó hoµn chØnh B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - Th¶o luËn nhãm ®«i, hoµn chØnh vµo vë nh¸p - Dïng phÊn mµu ®iÒn vµo b¶ng Giíi thiÖu: B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch gåm cã 7 ®¬n vÞ ®o xÕp theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ - Tr×nh bµy - §äc tªn c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch trong b¶ng + VËy 2 ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch liªn tiÕp nhau th× gÊp ( kÐm ) nhau bao nhiªu lÇn? - Mçi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch gÊp 100 lÇn ®¬n vÞ bÐ h¬n tiÕp liÒn - Mçi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch b»ng ®¬n vÞ lín h¬n tiÕp liÒn 3. LuyÖn tËp - Thùc hµnh: (17- 19') * Bµi 1/ 28: PhÇn a/ ®äc PhÇn b/ viÕt (RÌn c¸ch ®äc , viÕt sè ®o diÖn tÝch) - §äc nhãm ®«i - §äc to theo d·y - B¶ng con + Nªu c¸ch ®äc, viÕt c¸ch c¸c sè ®o diÖn tÝch? - Đọc, viết số đo trước, tên đơn vị sau. * Bµi 2 : ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm - RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c¸c sè ®o diÖn tÝch + Nªu c¸ch viÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch tõ ®¬n vÞ lín ra ra ®¬n vÞ bÐ ? (vµ ng­îc l¹i) - Lµm b¶ng con (PhÇn a, b cét bªn tr¸i ) - Lµm vë (c¸c dßng cßn l¹i ) - Lấy số đó nhân hoặc chia cho mối quan hệ giữa chúng * Dù kiÕn sai lÇm: - HS sÏ viÕt nhÇm ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch sang ®¬n vÞ ®o ®é dµi - Bµi 2 cã thÓ ®æi sai 4. Cñng cè, dÆn dß : ( 2-3' ) - §äc tªn c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch tõ lín ....nhá vµ ng­îc l¹i + So s¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch víi c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi ? * Rót kinh nghiÖm: ____________________________________ TẬP LÀM VĂN TIẾT 10 : Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp HS: - HiÓu ®­îc yªu cÇu cña bµi v¨n t¶ c¶nh - HiÓu ®­îc nhËn xÐt chung cña GV vµ kÕt qu¶ bµi viÕt cña b¹n ®Ó liªn hÖ víi bµi lµm cña m×nh. - NhËn thøc ®­îc ­u khuyÕt ®iÓm trong bµi lµm cña m×nh vµ cña b¹n, biÕt söa lçi vµ viÕt l¹i ®­îc mét ®o¹n cho hay h¬n. II. §å dïng d¹y- häc : III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc : 1. KiÓm tra bµi cò: (2 - 3’) + Dµn bµi chung cña bµi v¨n t¶ c¶nh gåm mÊy phÇn ? Néi dung tõng phÇn lµ g× ? - HS nªu 2. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi : (1- 2’) SGK/ 53 - GV cho HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu - HS x¸c ®Þnh l¹i träng t©m chÝnh cña ®Ò v¨n. b. NhËn xÐt chung bµi lµm cña HS : ( 6-8’) - GV nhËn xÐt chung ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm chÝnh bµi lµm cña HS ( VÒ bè côc, c¸ch tr×nh bµy, c¸ch dïng tõ ®Æt c©u, c¸ch diÔn ®¹t,.....) - L¾ng nghe - Tr¶ bµi cho HS . - §äc l¹i bµi viÕt vµ lêi phª cña GV c. H­íng dÉn HS ch÷a lçi : (18-20’) - GV treo b¶ng phô ghi s½n mét sè lçi phæ biÕn, gäi HS ®äc , nhËn xÐt - HS ®äc, ph©n tÝch lçi sai cña b¹n, cïng ch÷a lçi chung (chÝnh t¶, c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u, c¸ch diÔn ®¹t) - Yªu cÇu HS ®äc l¹i bµi lµm cña m×nh vµ tù ch÷a nh÷ng lçi ( nÕu cã) - Tù ch÷a lçi sai trong bµi lµm cña m×nh. §æi vë cïng trao ®æi víi b¹n. - Yªu cÇu HS tù chän 1 ®o¹n v¨n m¾c nhiÒu lçi hoÆc ch­a hay ®Ó viÕt l¹i - Tù viÕt l¹i ®o¹n v¨n - Tr×nh bµy miÖng tr­íc líp ( 2-3 em) d. §äc tham kh¶o nh÷ng bµi v¨n ( ®o¹n v¨n hay) : ( 5-7’) - GV ®äc cho HS nghe nh÷ng bµi v¨n tốt - Theo dâi - NhËn xÐt, chØ ra ­u ®iÓm trong bµi viÕt cña b¹n. 3. Cñng cè - dÆn dß: (3’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn nh÷ng HS viÕt bµi ch­a ®¹t vÒ nhµ viÕt l¹i, chuÈn bÞ bµi sau. * Rót kinh nghiÖm: _____________________________________________ KHOA HỌC TIẾT 10: THỰC HÀNHNÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN(T2) Đã soạn thứ tư ngày 3/10/2018 _____________________________________________ GIÁO DỤC TẬP THỂ I. SINH HOẠT LỚP I/ Mục tiêu : - Đánh giá được kết quả học tập, thể dục, vệ sinh, ý thức tổ chức kỉ luật của học sinh - Phân công nhiệm vụ học tập, rèn luyện của tuần 6 II/ Các hoạt động : 1/ Lớp hát tập thể 2/ GV nêu yêu cầu nhiệm vụ của buổi sinh hoạt tập thể 3/ Hướng dẫn cán sự lớp nhận xét nền nếp, học tập tuần qua GV nhận xét đánh giá thi đua, tuyên dương tổ và cá nhân có thành tích tốt ..... .. 4/ Kế hoạch tuần 6 ...................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................... II. AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 2 ĐI XE ĐẠP AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS biết những quy định đối với người đi xe đạp trên đường phố theo luật giao thông đường bộ. - HS biết cách lên, xuống xe và dừng, đỗ xe an toàn trên đường phố. 2. Kĩ năng - HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau. - Phán đoán được các điều kiện an toàn và không an toàn khi đi xe đạp. - Xây dựng, liệt kê một số phương án và nhân tố để đảm bảo an toàn khi đi xe đạp 3. Thái độ - Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn. II. Nội dung an toàn giao thông - Những quy định đối với người đi xe đạp, để đảm bảo an toàn. III. Chuẩn bị - Mô hình hoặc sa bàn đường phố vơí các tuyến đường giao thông khác nhau. - Những phương tiện giao thông có thể di chuyển được trên mô hình cùng đèn tín hiệu. - Có thể vẽ một đường phố trên sân trường, thể hiện đường nhiều làn xe, có vạch kẻ đường, dải phân cách IV. Các hoạt động chính TG Hoạt động của GV và HS Nội dung 3-5' 10'-12' 10-12' 3-5' 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu tên các nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ 2. Dạy bài mới a, Hoạt động 1: Trò chơi đi xe đạp trên sa bàn. * Mục tiêu: Biết cách điều khiển xe an toàn trên đường giao nhau, nhận thức các ĐK an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp. * Cách tiến hành: - GV giới thiệu và hướng dẫn HS cách chơi. * GV giới thiệu mô hình 1 đoạn đường phố, em nào có thể giải thích những vạch kẻ đường, mũi tên trên mô hình. - GV đặt các loại xe bằng đồ chơi trên mô hình; gọi 1,2 HS chỉ trên sa bàn trình bày cách đi xe đạp từ 1 điểm này tới 1 điểm khác. - HS trả lời câu hỏi theo các tình huống mà GV đưa ra - GV cho HS trả lời một số câu hỏi cơ bản về đi xe đạp an toàn - GV tóm tắt cho HS nội dung cần ghi nhớ. b, Hoạt động 2: Thực hành trên sân trường. * Mục tiêu: HS thể hiện được cách điều khiển xe an toàn trên đường giao nhau. * Tiến hành: - Kẻ săn trên sân trường 1 đoạn ngã tư, trên đường có vạch kẻ phân làn đường. - Cho 1 HS thực hành đi thử. HS khác quan sát và nhận xét. - GV có thể hỏi thêm nhiều tình huống có thể xảy ra với người tham gia giao thông. - Tại sao phải giơ tay xin đường khi muốn rẽ? - Tại sao xe đạp phải đi vào làn đường sát bên phải? * KL ghi nhớ: - HS nhắc lại những quy định cơ bản đối với người đi xe đạp để đảm bảo ATGT - GV nhắc nhở các em khi đi xe đạp trên đường. 3. Củng cố: GV nhận xét giờ học, dặn HS về - Tự xây dựng 1 số phương án đảm bảo an toàn khi đi xe đạp. - Ghi nhớ + Luôn luôn đi ở phía tay phải, khi đổi hướng(muốn rẽ phải, rẽ trái) đều phải đi chậm, quan sát và giơ tay xin đường. + Không bao giờ được rẽ ngoặt bất ngờ, vượt ẩu lướt qua người đi xe phía trước. Đến ngã ba, ngã tư, nơi có đèn tín hiệu GT phải đi theo hiệu lệnh của đèn. ******************************************************************* TUẦN 6 Thø hai ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2018 GIÁO DỤC TẬP THỂ Mêi b¹n ®Õn th¨m tr­êng t«i I.Môc tiªu: HS biÕt - Tự giíi thiÖu vÒ tr­êng ,líp cña m×nh - Yêu mến, tự hào vÒ m¸i tr­êng cña m×nh; cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ tr­êng líp II.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn - C¸c t­ liÖu vÒ tr­êng ,líp , thÇy c« vµ HS cña tr­êng - Ảnh chôp quang c¶nh tr­êng ,líp trong nh÷ng ngµy lÔ héi hay sinh ho¹t tËp thÓ III.C¸c b­íc tiÕn hµnh: B­íc 1:ChuÈn bÞ - GV phæ biÕn ®Ó HS n¾m ®­îc kÕ ho¹ch ho¹t ®éng,cung cÊp cho HS 1 sè t­ liÖu vÒ tr­êng ,líp , thÇy c« vµ HS cña tr­êng ,yªu cÇu HS chuÈn bÞ néi dung giíi thiÖu vÒ m¸i tr­êng, thÇy c« vµ b¹n bÌ -HS ®äc t­ liÖu GV cung cÊp ,s­u tÇm,t×m hiÓu thªm c¸c th«ng tin cã liªn quan vµ chuÈn bÞ thi hïng biÖn -Nhãm kÞch cña líp chuÈn bÞ tiÓu phÈm Mêi b¹n ®Õn th¨m tr­êng t«i B­íc 2:Thi giíi thiÖu Mêi b¹n ®Õn th¨m tr­êng t«i -HS h¸t tËp thÓ 1 bµi h¸t vÒ nhµ tr­êng hoÆc bµi h¸t truyÒn thèng cña tr­êng -GV/ ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu ý nghÜa yªu cÇu cña cuéc thi -LÇn l­ît giíi thiÖu c¸c thÝ sinh lªn tr×nh bµy.Mçi bµi tr×nh bµy kh«ng qu¸ 5 phót.Yªu cÇu ph¶i nªu ®­îc nÐt ®Æc trung cña tr­êng m×nh,c¸c thµnh tÝchd næi bËt vÒ tõng mÆt.t×nh c¶m yªu quý cña c¸c em víi tr­êng líp.. -Cuèi mçi phÇn tr×nh bµy cña HS ,lớp hoặc giáo viên cã thÓ ®Æt c©u hái cho H tr¶ lêi ___________________________________________ TẬP ĐỌC TIẾT 11 : SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Đọc trôi chảy toàn bài; đọc đúng các từ phiên âm (a-pác-thai),tên riêng, các số liệu thống kê. - Giọng đọc thể hiện sự bất bình với chế dộ phân biệt chủng tộc và ca ngợi cuộc đấu tranh dũng cảm , bền bỉ của ông Nen-xơn Man-đê-la và nhân dân Nam Phi. 2.Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài văn: phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen ở Nam Phi. Điều chỉnh : Không hỏi câu hỏi 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tranh ảnh về nạn phân biệt chủng tộc, ảnh của tống thống Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Kiểm tra bài cũ (2ph-3ph) - 2,3 HS ®äc thuéc lßng khæ th¬ 3-4 trong bµi £ - mi - li, con - 2 HS ®äc - Nªu ý nghÜa bµi £ - Mi - Li, con - Bµi th¬ lµ lêi kªu gäi ®oµn kÕt chèng chiÕn tranh b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc 2 *Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi (1ph- 2ph) : - Cho chiếu hình ảnh HS quan s¸t tranh minh ho¹ vµ m« t¶ nh÷ng g× em nh×n thÊy trong tranh - Tranh chôp ¶nh mét ng­êi da ®en vµ c¶nh nh÷ng ng­êi d©n trªn thÕ giíi ®ñ c¸c mµu da ®ang c­êi ®ïa vui vÎ GV chØ vµo tranh: §©y lµ «ng Nen - x¬ - Man ®ª la «ng ®· ®Êu tranh chèng sù ph©n biÖt chñng téc suèt c¶ cuéc ®êi. Chóng ta ®· biÕt trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu d©n téc víi nh÷ng mµu da kh¸c nhau kh¸c nhau. ë mét sè n­íc vÉn cßn tån t¹i ph©n biÖt chñng téc ng­êi da ®en bÞ coi nh­ lµ n« lÖ, c«ng cô lao ®éng, ph¶i chÞu nh÷ng sù ¸p lùc bÊt c«ng. Xo¸ bá n¹n ph©n biÖt chñng téc ®Ó x©y dùng mét x· héi b×nh ®¼ng, b¸c ¸i lµ gãp phÇn t¹o nªn mét thÕ giíi hoµ b×nh. C¸c em cïng häc bµi tËp ®äc Sù sôp ®æ cña chÕ ®é a –ph¸c- thai ®Ó thÊy ®­îc t¹i sao ph¶i chèng chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc. b. Luyện đọc đúng (10ph- 12ph) * GV hướng dẫn HS luyện đọc - 1 HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm theo, xác định đoạn ( 3 đoạn) + Đoạn 1: 3 dòng đầu + Đoạn 2: 6 dòng tiếp theo + Đoạn 3: còn lại - Đọc nối tiếp đoạn (1-2lần) - Thảo luận nhóm 4 cách đọc từ, tiếng khó, câu dài, giải nghĩa từ khó hiểu... ( 3ph) - Đại diện nhóm trao đổi. - Nhận xét - Đoạn 1: + Luyện đọc: câu 2: nghỉ hơi sau tiếng: đây, đến; ®äc ®óng: a-ph¸c-thai. - 1 HS đọc c©u dµi vµ c©u cã tõ khã. + Giải nghĩa: chế độ phân biệt chủng tộc - Đọc chú giải + Hướng dẫn: giọng đọc rõ ràng, rành mạch, tốc độ khá nhanh. - Đọc đoạn theo dãy Đoạn 2: + §äc ®óng: nÆng nhäc. - H ®äc c©u cã tõ nÆng nhäc. + Hướng dẫn: tốc độ đọc khá nhanh, nhấn giọng ở những số liệu về chính sách đối xử bất công... - Đọc đoạn theo dãy - Đoạn 3: + Luyện đọc: câu 2: nghỉ hơi sau tiếng: họ, cùng;§äc ®óng Nen-x¬n Man-®ª-la. - 1 HS đọc + Giải nghĩa: công lí, sắc lệnh, tổng tuyển cử, đa sắc tộc - Đọc chú giải + Hướng dẫn: đọc l­u lo¸t râ rµng, ®äc ®óng tªn riªng tiÕng n­íc ngoµi vµ c¸c sè liÖu ghi ngµy th¸ng n¨m. - Đọc đoạn theo dãy - Đọc theo nhóm đôi * Đọc cả bài - Hướng dẫn: Toµn bµi däc tr«i ch¶y l­u lo¸t ,®äc ®óng tªn riªng tiÕng n­íc ngoµi vµ c¸c sè liÖu thèng kª. - 1-2 HS đọc - Đọc mẫu lÇn 1. c. Hướng dẫn tìm hiểu bài (10ph- 12ph) *§o¹n 1: - §äc thÇm + Qua bµi ®äc, em thÊy Nam Phi lµ mét n­íc nh­ thÕ nµo? Gi¶ng: Nam Phi lµ mét quèc gia ë cùc Nam ch©u Phi, víi diÖn tÝch lµ 1 219 000 km2, d©n sè trªn 43 triÖu ng­êi, thñ ®« lµ Prª- t« - ri - a. §©y lµ mét ®Êt n­íc rÊt giµu kho¸ng s¶n ®Æc biÖt lµ vµng vµ kim c­¬ng vµ còng næi tiÕng vÒ n¹n ph©n biÖt chñng téc. - Nam Phi là nước rất giàu, nổi tiếng vì có nhiều vàng, kim cương, cũng nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc với tên gọi a-pác-thai. *§o¹n 2: - §äc thÇm – Thảo luận nhóm 2 – chia sẻ trước lớp + Một đất nước giàu có như vậy, mà vẫn tồn tại chế độ phân biệt chủng tộc. Thế dưới chế độ ấy, người da đen và da màu bị đối xử ra sao? GV: D­íi chÕ ®é a- p¸c- thai, ng­êi da ®en bÞ khinh miÖt, ®èi xö tµn nhÉn. Hä kh«ng cã mét chót tù do d©n chñ nµo, hä bÞ coi nh­ mét thø c«ng cô biÕt nãi.... - Hä ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, bÈn thØu... nh­ng l¹i bÞ tr¶ l­¬ng thÊp... , kh«ng ®­îc tù do d©n chñ *§o¹n 3: - §äc thÇm + Ng­êi d©n Nam Phi ®· lµm g× ®Ó xo¸ bá chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc? - Hä ®· ®øng lªn ®ßi quyÒn b×nh ®¼ng. Cuéc ®Êu tranh dòng c¶m vµ bÒn bØ cña hä ®­îc nhiÒu ng­êi ñng hé cuèi cïng ®· giµnh ®­îc th¾ng lîi. + H·y giíi thiÖu vÒ vÞ Tæng thèng ®Çu tiªn ë n­íc Nam Phi míi. Gi¶ng: «ng Nen- x¬n Man- ®ª- la sinh n¨m 1918. V× ®Êu tranh chèng chÕ ®é a - p¸c - thai, «ng ®· bÞ cÇm tï 27 n¨m. N¨m 1990, «ng ®­îc tr¶ tù do vµ trë thµnh Tæng thèng ®Çu tiªn cña Nam Phi. ¤ng ®· ®ùîc nhËn gi¶i N« - ben vÒ hßa b×nh n¨m 1993. - HS giíi thiÖu.... => Néi dung g× cña bµi ®äc lµ g×? Ph¶n ®èi chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc vµ ca ngîi cuéc ®Êu tranh ®ßi b×nh ®¼ng cña nh÷ng ng­êi da ®en ë Nam Phi. c. LuyÖn ®äc diÔn c¶m: (10-12’) * §o¹n 1: giäng th«ng b¸o. NhÊn giäng: næi tiÕng, nhiÒu vµng, kim c­¬ng, næi tiÕng vÒ n¹n ph©n biÖt cñng téc -LuyÖn ®äc diÔn c¶m §o¹n 1 * §o¹n 2: NhÊn giäng ë nh÷ng sè liÖu, th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch ®èi xö bÊt c«ng víi ng­êi da ®en ë Nam Phi: nÆng nhäc, bÈn thØu, kh«ng ®­îc h­ëng, tù do, d©n chñ. - LuyÖn ®äc diÔn c¶m §o¹n 2 * §o¹n 3: giäng vui vÎ, c¶m høng ca ngîi cuéc ®Êu tranh dòng c¶m, bÒn bØ cña ng­êi d©n da ®en. NhÊn giäng: ®ßi b×nh ®¼ng, dòng c¶m, bÒn bØ, giµnh ®­îc th¾ng lîi, xÊu xa nhÊt , chÊm døt. - LuyÖn ®äc diÔn c¶m §o¹n 3 * GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi - Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc diÔn c¶m - LuyÖn ®äc diÔn c¶m: §o¹n hoÆc c¶ bµi( 6- 8 em ) 4. Cñng cè - dÆn dß: (2 - 4’) - Nªu c¶m nghÜ cña em qua bµi tËp ®äc nµy ? (Em còng ñng hé vµ ph¶n ®èi chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc cña chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc cña chÕ ®é A- P¸c-Thai) - Cho HS liªn hÖ: §Ó tá râ t×nh h÷u nghÞ ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc trªn toµn thÕ giíi dï da ®en hay da mµu. - NÕu hä cã sang ViÖt Nam, em cã gÆp em sÏ gióp ®ì hä, kh«ng ch¹y theo ®Ó xem hoÆc chÕ giÔu hä. - NhËn xÐt tiÕt häc, chuÈn bÞ bµi “T¸c phÈm cña Si -le vµ tªn ph¸t xÝt”. * Rót kinh nghiÖm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ____________________________________________ TOÁN TiÕt 26: luyÖn tËp I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - BiÕt tªn gäi, kÝ hiÖu vµ mèi quan hÖ cña c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - BiÕt chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diªn tÝch, so s¸nh c¸c sè ®o diÖn tÝch - RÌn kÜ n¨ng ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch, so s¸nh c¸c sè ®o diÖn tÝch, gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. Chuẩn KTKN: Bài 1a, b(2 số đo đầu), bài 2, bài 3 ( cột 1), bài 4. II./ §å dïng d¹y häc: - Máy soi. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1. H§1: KiÓm tra bµi cò (3’ - 5’) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 420 dm2 = m2 dm2 3dam2 2m2 = m2 - HS lµm b¶ng con - Nªu c¸ch lµm 2. H§2: LuyÖn tËp - Thùc hµnh: ( 30’ - 32’ ) * Bµi 1/ 28: - H­íng dÉn mÉu - §äc yªu cÇu - §äc thÇm, ph©n tÝch mÉu - Lµm vµo nh¸p – Trao đổi bài. - Gäi HS ch÷a bµi: GV ghi lªn b¶ng, yªu cÇu HS tr×nh bµy c¸ch lµm - Ch÷a: 26 dm2 = m2 102dm2 8cm2=102dm2 +dm2=102dm2 + Nªu c¸ch viÕt sè ®o diÖn tÝch cã 2 ®¬n vÞ ®o d­íi d¹ng hçn sè? - ViÕt sè ®o víi ®¬n vÞ lín lµm phÇn nguyªn cña hçn sè, chuyÓn sè ®o víi ®¬n vÞ nhá b»ng bao nhiªu phÇn cña ®¬n vÞ lín vµ viÕt lµm phÇn ph©n sè cña hçn sè * Bµi 2/ 28: Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng - Nªu yªu cÇu - Lµm SGK. §¸p ¸n : B – Trao đổi bài. + V× sao em chän ®¸p ¸n B? - V× : 3cm2 = 300 mm2 300 mm2 + 5 mm2 = 305 mm2 VËy : 3cm2 5 mm2= 305 mm2 * Bµi 3/ 29: ( RÌn kÜ n¨ng so s¸nh c¸c sè ®o diÖn tÝch ) - Nªu yªu cÇu - HS lµm bµi vµo SGK – Đổi SGK kiểm tra chéo. - Soi, chữa bài. - Yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm 2 dm2 7cm2 = 207 cm2 vì 2 dm2 = 200 cm2, 200 cm2+ 7cm2= 207 cm2 + Muèn so s¸nh hai sè ®o diÖn tÝch em lµm thÕ nµo? - ViÕt 2 sè ®o ®ã vÒ cïng mét ®¬n vÞ ®o rồi so sánh. * Bµi 4/ 29: ( RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n ) - §äc bµi to¸n + Bµi to¸n hái g×? - TÝnh diÖn tÝch c¨n phßng ? + Bµi to¸n cho biÕt g×? - Dïng 150 viªn g¹ch h×nh vu«ng cã c¹nh 40 cm ®Ó l¸t c¨n phßng - Lµm vë – Soi, chữa bài. §¸p ¸n : 24 m2 DiÖn tÝch cña mét viªn g¹ch lµ: 40 x 40 = 1600 (cm2) DiÖn t ch cña c¨n phßng lµ: 1600 x 150 = 240 000 (cm2) 240000 cm2 = 24 m2 + §Ó tÝnh diÖn tÝch nÒn nhµ, em lµm thÕ nµo? V× sao? - TÝnh diÖn tÝch mét viªn g¹ch, råi nh©n diÖn tÝch mét viªn g¹ch víi 150 viªn + Nêu cách tnhs diện tích hình vuông? - Lấy cạnh nhân với chính nó. *.Dù kiÕn sai lÇm - HS cßn lóng tóng khi chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - Bµi 3: Cã thÓ ®iÒn dÊu sai v× nhÇm lÉn khi ®æi 3. H§3: Cñng cè, dÆn dß: ( 2’ - 3’) - Chiếu màn hình : H·y ghi ®¸p ¸n ®óng ( b¶ng con ): 2 m2 5cm2 = ........cm2 A. 25 cm2 B. 205 cm2 C. 2005 cm2 D. 20005 cm2 - §¸p ¸n D ( Nªu c¸ch lµm ) - NhËn xÐt tiÕt häc. * Rót kinh nghiÖm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ____________________________________________ CHÍNH TẢ ( nhí - viÕt ) TIẾT 6: £-mi-li, con I./ Môc ®Ých, yªu cÇu: 1.Nhí- viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ £- mi- li, con ( khæ th¬ 3 vµ 4) 2.Lµm ®óng c¸c bµi tËp ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i ­a, ­¬. II./ §å dïng d¹y häc III./ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1. KiÓm tra bµi cò : (2-3’) - GV ®äc : bña v©y, ngo¹i quèc - ViÕt b¶ng con + Nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa ua vµ u«? - HS nªu 2. D¹y bµi míi : a. Giíi thiÖu bµi : (1-2’) b. H­íng dÉn chÝnh t¶ : (10- 12’) - GV ®äc khæ th¬ 3 + 4 bµi £- mi- li, con - HS theo dâi, nhÈm thÇm theo - Thảo luận nhóm đôi tìm và phân tích tiếng, từ khó. - Trao đổi trước lớp. - H­íng dÉn viÕt ®óng : s¸ng l/oµ nãi gi/ïm h/oµng h«n - HS ®äc tõ vµ ph©n tÝch tiÕng khã VD: TiÕng “loµ” cã ©m ®Çu “l”, vÇn “oa”, thanh huyÒn. ¢Âm ®Çu “l” ®­îc viÕt b»ng ch÷ c¸i e lê, vÇn “oa” ®­îc viÕt b»ng ch÷ c¸i o vµ a. + T×m c¸c danh tõ riªng cã trong bµi viÕt ? Nªu c¸ch viÕt hoa c¸c danh tõ riªng nµy ? Ghi b¶ng : £- mi- li, Oa- sinh- t¬n ( £- mi- li, Oa- sinh- t¬n ) - GV yªu cÇu 1-2 HS ®äc l¹i, sau ®ã xo¸ b¶ng - §äc c¸c tõ khã trªn b¶ng - GV ®äc tõ ( tiÕng ) khã  - ViÕt b¶ng con: s¸ng loµ, giïm, hoµng, £- mi- li, Oa- sinh- t¬n c. ViÕt chÝnh t¶ : (14- 16’) + Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi th¬ ? - HS nªu - Gäi HS ®äc thuéc ®o¹n viÕt - §äc thuéc lßng khæ th¬ 3 + 4 (2 em) - KiÓm tra t­ thÕ ngåi viÕt . - GV ra hiÖu lÖnh b¾t ®Çu viÕt. Sau ®ã ra hiÖu lÖnh kÕt thóc viÕt bµi - HS tù nhí - viÕt chÝnh t¶ vµo vë theo hiÖu lÖnh. d. H­íng dÉn chÊm ch÷a :(3- 5’) - §äc chËm tõng c©u (côm tõ), dõng l¹i ph©n tÝch nh÷ng tiÕng khã. - GVchÊm mét sè bµi . - HS so¸t lçi. Ghi sè lçi ra lÒ vë. §æi vë cho b¹n . - HS tù ch÷a lçi cña m×nh (nÕu cã). ®. H­íng dÉn luyÖn tËp: (7 - 9’) * Bµi 2/55: - §äc thÇm, nªu yªu cÇu - 1 HS ®äc to 2 khæ th¬ - Yªu cÇu HS g¹ch ch©n nh÷ng tiÕng chøa vÇn ­a, ­¬ - Lµm SGK - C¸c tiÕng cã chøa: ­a, ­¬: l­a th­a, m­a, gi÷a, t­ëng, n­íc, ng­îc + Nªu nhËn xÐt c¸ch ghi dÊu thanh nh÷ng tiÕng trªn? - Th¶o luËn nhãm ®«i ( 2’) - Tr×nh bµy- TiÕng kh«ng cã ©m cuèi dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i ®Çu cña ©m chÝnh. - TiÕng cã ©m cuèi dÊu thanh ®Æt ë ch÷ c¸i thø thø 2 cña ©m chÝnh * Bµi 3/56: - Lµm vë ( RÌn kÜ n¨ng t×m tiÕng chøa ­a, ­¬ ) GV cïng líp nhËn xÐt trao ®æi nghÜa cña mçi c©u - Soi bài – nhận xét. + CÇu ®­îc ­íc thÊy: §¹t ®­îc ®óng ®iÒu m×nh th­êng mong mái ­íc ao. + N¨m n¾ng, m­êi m­a: Tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n vÊt v¶ + N­íc ch¶y ®¸ mßn: Kiªn tr× nhÉn l¹i sÏ thµnh c«ng + Löa thö vµng gian nan thö søc: Khã kh¨n lµ ®iÒu kiÖn thö th¸ch vµ rÌn luyÖn con ng­êi 3. Cñng cè - dÆn dß: (1- 2’) + Nªu quy t¾c ®¸nh dÊu thanh víi c¸c tiÕng chøa ­a, ­¬? - NhËn xÐt kÕt qu¶ bµi viÕt, kÕt qu¶ lµm bµi tËp. - NhËn xÐt tiÕt häc, chuÈn bÞ bµi sau “ Dßng kinh quª h­¬ng”. * Rót kinh nghiÖm: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ____________________________________________ ĐẠO ĐỨC BÀI 3: CÓ CHÍ THÌ NÊN Đã soạn thứ 2 ngày 1/10/2018 ********************************************************************* Thø ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2018 Thể dục Bài 11: * Đội hình đội ngò * Trò chơi Chuyển đồ vật I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Ôn để nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN.Tập hợp hàng dọc(ngang),dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.Yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh,đúng kỹ thuật và khẩu lệnh . - Trò chơi: Chuyển đồ vật.Yêu cầu chuyển đồ vật nhanh,đúng luật,nhiệt tình trong khi chơi II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Còi ; bóng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS đứng tại chỗ vç tay và hát Giậm chân giậm Đứng lại đứng Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ôn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng dọc (ngang )..tập hợp - Nhìn trước(phải) Thẳng . Thôi - Nghiêm; nghỉ - Bên trái ( Phải)..quay -Từ 1 đến hết..điểm số Nhận xét -Dàn hàng - Dồn hàng Nhận xét b. Trò chơi: Chuyển đồ vật GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhµ luyện tâp ĐHĐN 6p 28p 20p 2-3Lần 2-3lần 8p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ____________________________________ TOÁN TiÕt 27: HÐc ta I./ Môc tiªu: Gióp hs: - BiÕt tªn gäi, kÝ hiÖu, ®é lín cña ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch hÐc-ta. Mèi quan hÖ gi÷a hÐc-ta vµ mÐt vu«ng. - BiÕt chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch trong quan hÖ víi hÐc-ta, vËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. Chuẩn KTKN: bài 1a( 2 dòng đầu), bài 1b( cột đầu); bài 2. II./ §å dïng d¹y häc: - Máy soi. III./ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. H§1: KiÓm tra bµi cò (2’ - 3’) - Trò chơi Chuyền thư: + Kể tên các đơn vị đo diện tích đã học? + Nêu mối quan hệ giữa hm2 và m2? - Nhận xét chung. - Quản ca bắt nhịp cho các bạn hát, chuyền thư trả lời các câu hỏi. 2. H§2: D¹y häc bµi míi (8' - 10') - Giới thiệu bài: Trong thực tế hm2 còn được gọi là gì, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay hec ta. – ghi bảng. - Ghi vở, nhắc lại tên bài. 2.1. Giíi thiÖu ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch hÐc ta. - Các em ạ, hec ta cũng chính là một đơn vị đo diện tích. Khi ®o những diÖn tÝch lớn như thöa ruéng, khu rõng, ao hå ng­êi ta th­êng dïng ®¬n vÞ ®o hÐc - ta. - Theo dâi HÐc- ta viÕt t¾t lµ: ha – Viết bảng. §äc: HÐc- ta - HS ®äc 1 ha = 1 hm2 – Viết bảng. - 3 -5 H nhắc lại 2.2 Quan hÖ gi÷a ha vµ mÐt vu«ng: - Vận dụng kiến thức đã học, em hãy cho viết : 1 ha = ? m2 - B¶ng con : 1ha = 10 000m2 - Trao đổi bài. 1 ha = ? m2 ( V× sao? ) V×: 1ha = 1hm2 ( 1hm2 = 10 000m2 ) - Các em vừa trao đổi và hiểu được mối quan hệ giữa ha vµ mÐt vu«ng. Một bạn nhắc lại cho cô : 1ha = 10 000m2 - Ghi bảng 1ha = 10 000m2 - 2,3 H đọc lại. - Đó cũng chính là nội dung phần khung xanh SGK. - Mở sách đọc lại cả nội dung trong khung - 2 HS. - Gv chỉ vào bảng lớp hỏi: vậy 1 m2= ha = 110000 ha - Các em đã nắm được vị trí của ha trong bảng đơn vị đo diện tích. Nếu thay hm2 bằng ha thì các đơn vị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 5 Lop 5_12538359.docx
Tài liệu liên quan