Tiểu học Mỹ An - Tuần 19

Dạy hát bài: Chúc Mừng

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 

doc30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1394 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu học Mỹ An - Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äc theo cÆp. -Thi ®äc diÔn c¶m c¶ bµi. NhËn xÐt b×nh chän -H/s chuÈn bÞ tiÕt häc sau. ---------------------------------------------------------------- §¹o ®øc: KÝnh träng,biÕt ¬n ng­êi lao ®éng I.Môc tiªu: + Häc xong bµi, häc sinh cã kh¶ n¨ng: - Vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động. - Bước đầu biết cư xử lễ phép với người lao động và biết trân trọng, giữ gìn thành quả lao động của họ . - Biết nhắc nhở các bạn phải kính trọng và biết ơn người lao động. - Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc kÝnh träng vµ biÕt ¬n ng­êi lao ®éng. II.ChuÈn bÞ: §å dïng ®ãng vai III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.KiÓm tra : 2.Bµi míi: a.Giíi thiÖu, ghi b¶ng: b.H­íng dÉn t×m hiÓu bµi: *Ho¹t ®éng 1:Th¶o luËn nhãm Môc tiªu:CÇn ph¶i kÝnh trängmäi ng­êi lao ®éng,dï lµ ng­êi lao ®éng b×nh th­êng. H­íng ®Én häc sinh ho¹t ®éng nhãm +V× sao nghe b¹n Hµ giíi thiÖu nghÒ nghiÖp cña bè mÑ m×nh ,c¸c b¹n l¹i c­êi? +NÕu lµ em ,em sÏ lµm g× trong t×nh huèng ®ã? +Gi¸o viªn nhËn xÐt rót kÕt luËn *Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm ®«i (bµi tËp 1 sgk) Môc tiªu: H/s thÊy ®­îcnh÷ng ng­êi nµo lµ lao ®éng,nh÷ng ng­êi nµo kh«ng ph¶i lµ lao ®éng. H­íng ®Én häc sinh ho¹t ®éng nhãm Gi¸o viªn nhËn xÐt söa ch÷a *Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm(BT2) Môc tiªu: Mäi ng­êi lao ®éng dÌu mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n vµ gia ®×nh, x· héi. - Chia nhãm th¶o luËn Gi¸o viªn nhËn xÐt söa ch÷a. * Ho¹t ®éng4:Lµm viÖt c¸ nh©n(BT3) Môc tiªu:H/s thÊy ®­îc viÖc lÇmnß thÓ hiÖn sù kÝnh trängvµ biÕt ¬n ng­êi lao ®éng vµ ng­îc l¹i. Y/c h/s lµm bµi tËp. NhËn xÐt ,kÕt luËn. 3.Cñng cè ,dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung. §¸nh gi¸ tiÕt häc H/s ®äc truyÖn:((Buæi häc dÇu tiªn)) Häc sinh th¶o luËn theo nhãm bµn. §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi Nhãm kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung. - Häc sinh ®äc ghi nhí(SGK) Häc sinh th¶o luËn theo nhãm §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi: +n«ng dan, b¸c sÜ,gi¸m ®èc, nhµ khoa häc,.... Nhãm kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung - Häc sinh th¶o luËn theo nhãm §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi Nhãm kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung H/s lµm c¸ nh©n H/s tr×nh bµy – nhËn xÐt bæ sung. + ViÖc lµm thÓ hiÖn sù kÝnh tränglµ:a;c;d;®;e;g. + ViÖc lµm kh«ng thÓ hiÖn sù kÝnh tränglµ:b;h. Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2012 ThÓ dôc: ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp Trß ch¬i :((th¨ng b»ng)) I.Mục tiªu: * Sau bài học , học sinh cã khả năng: - ¤n ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp,yªu cÇu h/s thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi thµnh thôc - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i mét c¸ch chñ ®éng trß ch¬i (Th¨ng b»ng) - Gi¸o dôc häc sinh cã thãi quen tËp thÓ dôc ®Ó n©ng cao søc khoÎ. II. ChuÈn bÞ: VÖ sinh s©n tËp , cßi. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung T/G Ph­¬ng ph¸p tá chøc 1.PhÇn më ®Çu: 2.PhÇn c¬ b¶n: a. *Trß ch¬i vËn ®éng: Th¨ng b»ng 3.PhÇn kÕt thóc: 5 phót 12-14 6-8 3 TËp trung,®iÓm sè, b¸o c¸o Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung tiÕt häc Häc sinh khëi ®éng c¸c khíp. - Gi¸o viªn tæ chøc h­íng dÉn häc sinh. +¤n tËp ®i v­ît ch­¬ng ng¹i vËt thÊp - Líp tr­ëng ®iÌu khiÓn líp tËp . - Gi¸o viªn quan s¸t ,h­íng dÉn,nh¾c nhë h/s - G/v chia tá nhãm h/s - H/stËp theo tæ nhãm - Thi tËp gi÷a c¸c tæ víi nhau. - G/v quan s¸t nhËn xÐt -G/v nªu tªn trß ch¬i,h­íng dÉn luËt ch¬i. -Cho h/s ch¬i thö. H/s ch¬i d­íi sù qu¶n lý cña gi¸o viªn Nh¾c l¹i néi dung bµi. -H/s th¶ láng c¸c khíp. - G/v nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc. -ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. TOÁN : HÌNH BÌNH HÀNH I. Mục tiêu: - Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó. - Giúp HS thêm hứng thú trong học toán. II. Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị bảng phụ có vẽ sẵn một số hình: hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình tứ giác. - Bộ đồ dạy - học toán 4. - Giấy kẻ ô li. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: Hình thành biểu tượng về hình bình hành: + Cho HS quan sát hình vẽ trong phần bài học của SGK rồi nhận xét hình dạng của hình, từ đó hình thành biểu tượng về hình bình hành. - Hướng dẫn HS tên gọi về hình bình hành. *Tổng hợp ý kiến gợi ý rút nội dung bài. Nhận biết một số đặc điểm về hình bình hành: + HS phát hiện các đặc điểm của hình bình hành. - HS lên bảng đo các cặp cạnh đối diện, ở lớp đoc hình bình hành trong sách giáo khoa và đưa ra nhận xét. + Yêu cầu nêu ví dụ về các đồ vật có dạng hình bình hành có trong thực tế cuộc sống. + Vẽ lên bảng một số hình yêu cầu HS nhận biết nêu tên các hình là hình bình hành. * Hình bình hành có đặc điểm gì? - Yêu cầu học sinh nhắc lại. c) Luyện tập : *Bài 1 : - HS nêu đề bài - Hỏi học sinh đặc điểm hình bình hành. + GV vẽ các hình như SGK lên bảng. - Gọi 1 học sinh lên bảng xác định, lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm học sinh. - Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì? *Bài 2 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu đề bài. - Vẽ 2 hình như SGK lên bảng. - Hướng dẫn HS nắm về các cặp cạnh đối diện của tứ giác ABCD. - Lớp làm vào vở, 1 em lên bảng sửa bài - Gọi em khác nhận xét bài bạn - Nhận xét, ghi điểm bài làm học sinh. * Bài 3 : - Gọi học sinh nêu đề bài - Yêu cầu cả lớp vẽ vào vở. - HS lên bảng vẽ thêm các đoạn thẳng để có các hình bình hành hoàn chỉnh. - Giáo viên nhận xét bài học sinh. 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và làm bài. - HS thực hiện yêu cầu. - Học sinh nhận xét bài bạn. - Lớp theo dõi giới thiệu - Quan sát hình bình hành ABCD để nhận biết về biểu tượng hình bình hành - 2HS đọc: Hình bình hành ABCD. - 1 HS thực hành đo trên bảng. HS ở lớp thực hành đo hình bình hành trong SGK rút ra nhận xét. + Hình bình hành ABCD có: - 2 cặp cạnh đối diện là AB và DC cặp AD và BC. - Cạnh AB song song với DC, cạnh AD song song với BC. - AB = DC và AD = BC - HS nêu một số ví dụ và nhận biết một số hình bình hành trên bảng. * hình bình hành có hai căp cạnh đối diện song song và bằng nhau . - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. - Hai học sinh đọc. - Một HS lên bảng tìm: H1 H3 H2 H5 H4 - Các hình 1, 2, 5 là các hình bình hành. - Củng cố biểu tượng về hình bình hàn. - 1 em đọc đề bài. - Quan sát hình, thực hành đo để nhận dạng biết các cặp cạnh đối song song và bằng nhau ở tứ giác MNPQ. N A B - 1 em sửa bài trên bảng. M Q P D C + Tứ giác MNPQ là hình bình hành vì hình này có các cặp đối diện MN và PQ; QM và PN song song và bằng nhau. - Hai học sinh nhận xét bài bạn. - Hai học sinh đọc thành tiếng. - Lớp thực hiện vẽ vào vở. - Học sinh nhắc lại nội dung bài. - Về nhà học bài và làm bài tập còn lại ------------------------------------------- LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I. Mục tiêu: - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai làm gì ? (ND Ghi nhớ). - Nhận biết được câu kể Ai làm gì ? xác định được bộ phận CN trong câu (BT1, mục III) ; biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ (BT2, BT3). - GD HS tính tích cực trong học tập. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to và bút dạ, một số tờ phiếu viết đoạn văn ở phần nhận xét, đoạn văn ở bài tập 1 ( phần luyện tập ) III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Tìm hiểu ví dụ: Bài 1: - HS đọc nội dung và trả lời câu hỏi bài tập Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS Nhận xét, chữa bài cho bạn + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 2 : HS tự làm bài, phát biểu. Nhận xét, chữa bài cho bạn + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 3 : + Chủ ngữ trong các câu trên có ý nghĩa gì ? + Chủ ngữ trong câu kể Ai lam gì ? chỉ tên của người, con vật. Bài 4 : - HS đọc nội dung và yêu cầu đề. - Lớp thảo luận trả lời câu hỏi. - Gọi HS phát biểu và bổ sung + Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng. + Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ? là danh từ kèm theo một số từ ngữ phụ thuộc gọi là cụm danh từ. - Chủ ngữ trong câu có ý nghĩa gì ? c. Ghi nhớ: - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. - Gọi HS đặt câu kể Ai làm gì ? - Nhận xét câu HS đặt, khen những em hiểu bài, đặt câu đúng hay. d. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - HS đọc yêu cầu và nội dung. - Chia nhóm 4 HS, phát phiếu và bút dạ cho từng nhóm. HS tự làm bài, dán phiếu lên bảng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Kết luận về lời giải đúng. - HS lắng nghe. + HS lên bảng gạch chân các câu kể bằng phấn màu, HS dưới lớp gạch bằng chì vào SGK. - Nhận xét, bổ sung bài bạn làm trên bảng. + Đọc lại các câu kể : - Nhận xét, chữa bài bạn làm trên bảng. + Chủ ngữ trong câu chỉ tên của người, của vật trong câu. - Một HS đọc. - Vị ngữ trong câu trên do danh từ và các từ kèm theo nó ( cụm danh từ ) tạo thành. - HS lắng nghe. + Phát biểu theo ý hiểu. - 2 HS đọc. - Tiếp nối đọc câu mình đặt. - 1 HS đọc. - Hoạt động trong nhóm - Nhận xét, bổ sung hoàn thành phiếu. - Chữa bài. Bài 2: - HS đọc yêu cầu và nội dung. - HS tự làm bài. - Gọi HS nhận xét, kết luận lời giải đúng. + HS đọc lại các câu kể Ai làm gì ? Bài 3 : - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + Trong tranh những ai đang làm gì ? - Gọi HS đọc bài làm. GV sửa lỗi dùng từ diễn đạt và cho điểm HS viết tốt. 3. Củng cố – dặn dò: - Trong câu kể Ai làm gì ? chủ ngữ do từ loại nào tạo thành ? Nó có ý nghĩa gì? - Dặn HS về nhà học bài và viết một đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) - 1 HS đọc, lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở - Nhận xét chữ bài trên bảng. - HS đọc - 1 HS đọc thành tiếng. + Quan sát và trả lời câu hỏi. + Trong tranh bà con nông dân đang ra đồng gặt lúa, mấy bạn học sinh đang cắp sách đến trường, các bác nông dân đang đánh trâu ra cày ruộng, trên cành cây những chú chim đang chuyền cành hót líu lo. - Tự làm bài, trình bày. -HS phát biểu. - Thực hiện theo lời dặn của giáo viên. ------------------------------------- CHÍNH TAÛ( Nghe- vieát ) KIM TÖÏ THAÙP AI CAÄP I. Muïctieâu: - Nghe –vieát ñuùng baøi CT; trình baøy ñuùng hình thuùc baøi vaên xuoâi. - Laøm ñuùng BTCT veà aâm ñaàu,vaàn deã laãn (BT2) II. Ñoà duøng daïy-hoïc :Gv : Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi. Hs : Xem tröôùc noäi dung baøi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Kieåm tra :Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2.Baøi môùi :Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà. Hoaït ñoäng 1 :Höôùng daãn chính taû. - Goïi 1 em ñoïc baøi vieát“Kim töï thaùp Ai Caäp “ H.YÙ chính cuûa ñoaïn vaên naøy laø gì? -Yeâu caàu HS tìm nhöõng töø khoù trong ñoaïn vieát. - GV neâu theâm moät soá tieáng HS hay vieát sai: laêng moä, coâng trình, kieán truùc, nhaèng nhòt, ngaïc nhieân, … Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh vieát baøi. - Ñoïc töøng caâu cho hoïc sinh vieát. - Ñoïc cho HS soaùt baøi - Chaám baøi - yeâu caàu HS söûa loãi - GV nhaän xeùt chung. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp - Yeâu caàu HS neâu yeâu caàu baøi taäp. -Yeâu caàu HS trao ñoåi theo nhoùm ñoâi noäi dung baøi taäp 2, - Yeâu caàu Hs trình baøy tröôùc lôùp, Caùc Hs khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. - Yeâu caàu HS leân baûng söûa baøi. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc keát quaû baøi laøm, thöïc hieän chaám ñuùng / sai: Thöù töï caùc töø ñöôïc choïn: Sinh vaät- bieát – bieát – saùng taùc- tuyeät mó - xöùng ñaùng. 3.Cuûng coá- Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø söûa baøi, laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.Chuaån bò baøi tieáp theo. - Theo doõi, laéng nghe. 1 em ñoïc, lôùp theo doõi,ñoïc thaàm theo. -HS: Ca ngôïi Kim töï thaùp laø moät coâng trình kieán truùc vó ñaïi cuûa ngöôøi Ai Caäp coå ñaïi. - Hoïc sinh tìm caùc töø khoù trong baøi. - HS thöïc hieän vieát vaøo nhaùp, ñoåi vôû phaùt hieän baïn vieát sai. - Hs vieát baøi vaøo vôû - Thöïc hieän trao ñoåi vôû söûa loãi. - Theo doõi, laéng nghe. - 2 em ñoïc yeâu caàu baøi taäp - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - Töøng caëp Hs thöïc hieän tröôùc lôùp. Caùc Hs khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. - Nhaän xeùt, boå sung baøi cuûa baïn. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2012 TOÁN: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH I. Mục tiêu : - Biết tính diện tích hình bình hành. - GD HS tính cẩn thận khi làm toán. II. Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ sách giáo khoa. - Bộ đồ dạy - học toán lớp 4. - Giấy kẻ ô li, cạnh 1 cm, thước kẻ, e ke và kéo. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: Hình thành công thức tính diện tích hình bình hành: + Vẽ lên bảng hình bình hành ABCD ; vẽ đoạn AH vuông góc với CD. + Giới thiệu đến học sinh cạnh đáy chiều cao của hình bình hành + GV đạt vấn đề: - Chúng ta hãy tính diện tích hình bình hành. + Cho HS quan sát, hướng dẫn HS cắt phần tam giác ADH và ghép lại (như hình vẽ SGK ) để có hình chữ nhật ABIH. + Gợi ý để HS nhận xét mối quan hệ giữa các yếu tố của hai hình để rút ra công thức tính diện tích hình bình hành lên bảng. - Hướng dẫn học sinh cách tính diện tích hình bình hành thông qua tính diện tích hình chữ nhật. *Tổng hợp ý kiến gợi ý rút nội dung bài. * Giới thiệu công thức tính diện tích hình bình hành + Nếu gọi diện tích hình bình hành là S. - Đáy hình bình hành là a. - Chiều cao là h . + Ta có công thức : S = a x h - Yêu cầu học sinh nhắc lại. c) Luyện tập : *Bài 1 : - Nêu các dự kiện và yêu cầu đề bài. + GV vẽ các hình với các số đo như SGK lên bảng. - Gọi 3 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở 4 cm 5 cm 13 cm cm 9 cm 9 cm 7 cm - Nhận xét bài làm học sinh. - Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì? *Bài 2 : - HS nêu đề bài - Các dữ kiện và yêu cầu đề bài. + GV vẽ các hình với các số đo như SGK lên bảng - Gọi 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở 5cm 5cm 10 cm 10cm + Em có nhận xét gì về S hai hình này? - Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì? - Nhận xét, ghi điểm bài làm học sinh. * Bài 3 : - Gọi học sinh nêu đề bài - Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh. 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và làm bài. - HS thực hiện yêu cầu. - Lớp theo dõi giới thiệu - Quan sát hình bình hành ABCD, thực gọi tên và nhận biết về cạnh đáy và chiều cao của hình bình hành. + Thực hành kẻ đường cao AH sau đó cắt ghép thành hình chữ nhật ABIH. + Hình chữ nhật ABHI có chiều dài bằng đáy hình bình hành và chiều rộng bằng chiều cao hình bình hành. + Tính diện tích hình chữ nhật ABIH chính là tính diện tích hình bình hành ABCD. + Lấy chiều dài ( đáy ) nhân chiều rộng ( chiều cao ). - 2 HS nêu lại quy tắc và công thức - 1 HS đọc. - Cho biết số đo cạnh đáy và số đo chiều cao - Đề bài yêu cầu tính diện tích hình bình hành. - HS ở lớp thực hành vẽ hình và tính diện tích vào vở. + 3 HS lên bảng làm. + Tính diện tích hình bình hành khi biết số đo cạnh đáy và chiều cao. - 1 HS nêu. - Cho biết hình chữ nhật và hình bình hành và cho biết số đo chiều rộng, và chiều dài ( hình chữ nhật ) cạnh đáy và số đo chiều cao ( hình bình hành ) - Đề bài yêu cầu tính diện tích HBH - HS ở lớp vẽ hình và tính diện tích vào vở + HS nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật và hình bình hành. + HS lên bảng làm theo y/c. - HCN và HBH có diện tích bằng nhau. + Tính diện tích hình chữ nhật và hình bình hành khi biết số đo các cạnh. - 1 em đọc đề bài. - 1 em sửa bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở. - Học sinh nhắc lại nội dung bài. - Về nhà học bài và làm bài tập còn lại KEÅ CHUYEÄN BAÙC ÑAÙNH CAÙ VAØ GAÕ HUNG THAÀN I Muïc tieâu: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV, noøi ñöôïc lôøi thuyeát minh cho töøng tranh minh hoïa(BT1), keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän Baùc ñaùnh caù vaø gaõ hung thaàn roõ raøng, ñuû yù (BT2). - Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän . II. Chuaån bò : - Gv : Tranh minh hoa. - Hs : Xem tröôùc noäi dung baøi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : Hoaït ñoäng daïy cuûa Gv Hoaït ñoäng hoïc cuûa Hs 1. KTBC: 2. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi, ghi ñeà. Hoaït ñoäng 1 : Giaùo vieân keå chuyeän. - GV keå chuyeän laàn 1 ( Keå toaøn boä caâu chuyeän). - Gv vöøa keå vöøa keát hôïp giaûi thích moät soá töø ngöõ trong truyeän. - GV keå laàn 2 vöøa keå, vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï vaø yeâu caàu HS quan saùt tranh. Hoaït ñoäng 2 : Keå laïi caâu chuyeän. * Tìm lôøi thuyeát minh cho moãi tranh. - Yeâu caàu töøng caëp trao ñoåi vaø tìm lôøi thuyeát minh cho moãi tranh, sau ñoù trình baøy tröôùc lôùp. - Gv daùn 5 tranh minh hoaï leân baûng.Yeâu caàu caùc nhoùm leân chæ töøng tranh vaø trình baøy lôøi thuyeát minh cuûa nhoùm. - Yeâu caàu caùc nhoùm Hs khaùc nhaän xeùt vaø söûa chöõa caùc lôøi thuyeát minh cho töøng tranh. - Gv choát lôøi thuyeát minh ñuùng. * Höôùng daãn keå chuyeän. -Gv yeâu caàu Hs neâu ñeà. - Yeâu caàu HS döïa vaøo tranh minh hoïa vaø noäi dung thuyeát minh cho töøng tranh, keå chuyeän trong nhoùm . - Yeâu caàu HS keå chuyeän tröôùc lôùp theo töøng ñoaïn . - Yeâu caàu 1,2 HS keå toaøn boä caâu chuyeän. - Gv nhaän xeùt vaø chaám ñieåm. - Yeâu caàu töøng nhoùm Hs trao ñoåi ñeå tìm ra yù nghóacaâu chuyeän. - Gvø ruùt ra yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi baùc ñaùnh caù thoâng minh, möu trí ñaõ thaéng gaõ hung thaàn voâ ôn, baïc aùc. - Toå chöùc cho HS thi keå chuyeän tröôùc lôùp.(cöû 3 em ñaïi dieän vaøo ban giaùm khaûo thöïc hieän chaám ñieåm. ) - Nhaän xeùt tìm ra baïn keå hay nhaát, hieåu yù nghóa caâu chuyeän nhaát. 3. Cuûng coá -Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø HS keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe.Chuaån bò baøi tieáp theo. - Laéng nghe. - Theo doõi, laéng nghe. - Theo doõi Gv giaûi thích töø khoù vaø neâu caùc töø ngöõ mình khoâng hieåu. - Theo doõi caâu chuyeän vaø quan saùt tranh minh hoaï. - Trao ñoåi vaø tìm lôøi thuyeát minh cho moãi tranh, sau ñoù trình baøy tröôùc lôùp. - Caùc nhoùm leân chæ töøng tranh vaø trình baøy lôøi thuyeát minh cuûa nhoùm. - Theo doõi, laéng nghe vaø nhaän xeùt ,ø söûa chöõa caùc lôøi thuyeát minh cho töøng tranh. - Hs neâu yeâu caàu ñeà baøi taäp 2. - HS trao ñoåi, keå laïi caâu chuyeän - HS keå chuyeän tröôùc lôùp theo töøng ñoaïn . - Hs khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt, bình choïn ngöôøi keå chuyeän hay nhaát. - Hs trao ñoåi ñeå tìm ra yù nghóa caâu chuyeän. - Cöû 3 em ñaïi dieän vaøo ban giaùm khaûo thöïc hieän chaám ñieåm ---------------------------------------- LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TÀI NĂNG I. Mục tiêu: - Biết thêm một số từ ngữ (kể cả tục ngữ, từ Hán Việt) nói về tài năng của con người; biết xếp các từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với một từ đã xếp (BT1, BT2) ; hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người (BT3, BT4). - GD HS biết trân trọng những người tài, cũng như biết bảo vệ tài nguyên của đất nước. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển tiếng việt, hoặc một vài trang phô tô từ điển tiếng Việt phục vụ cho bài học - 4 - 5 tờ giấy phiếu khổ to kẻ bảng phân loại từ ở BT 1. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - HS đọc yêu cầu và nội dung. - Chia nhóm 4 HS trao đổi thảo luận và tìm từ, nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng. - Gọi các nhóm khác bổ sung. - Nhận xét, kết luận các từ đúng. a/. Các từ có tiếng tài " có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường. b/ Các từ có tiếng tài " có nghĩa là " tiền của" Bài 2: - HS đọc yêu cầu, tự làm bài. - Gọi HS đọc câu đã đat với từ. Chọn trong số từ đã tìm được trong nhóm a/ - HS cả lớp nhận xét câu bạn đặt. Sau đó HS khác nhận xét câu có dùng với từ của bạn để giới thiệu được nhiều câu khác nhau với cùng một từ. - Đối với từ thuộc nhóm b tiến hành tương tự như nhóm a. Bài 3: - HS đọc yêu cầu. - Nghĩa bóng của các câu tục ngữ nào ca ngợi sự thông minh, tài trí của con người? - Hãy đọc lại các câu tục ngữ, thành ngữ đã học hoặc đã viết có nội dung như đã nêu ở trên. + Nhận xét câu trả lời của HS. + Ghi điểm từng học sinh. Bài 4: - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS tự làm bài. + Giúp HS hiểu nghĩa bóng. a/ Người ta là hoa đất (ca ngợi con người là tinh hoa, là thứ quý giá nhất của trái đất) b/ Chuông có đánh mới kêu Đèn có khêu mới tỏ (Ý nói có tham gia hoạt động, làm việc mới bộc lộ được khả năng của mình) c/ Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan ( ca ngợi những người từ hai bàn tay trắng, nhờ có tài có chí, có nghị lực đã làm nên việc lớn ) - HS đọc câu tục ngữ mà em thích giải thích vì sao lại thích câu đó. - HS cả lớp nhận xét câu bạn đặt. Sau đó HS khác nhận xét câu có dùng với từ của bạn để giới thiệu được nhiều câu khác nhau với cùng một từ. - GV nhận xét, chữa lỗi (nếu có ) cho từng HS - Cho điểm những HS giải thích hay. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà tìm thêm các câu tục ngữ, thành ngữ có nội dung nói về chủ điểm tài năng và chuẩn bị bài sau. - 3 HS lên bảng viết. - 2 HS đứng tại chỗ trả lời, nhận xét câu trả lời và bài làm của bạn. - HS lắng nghe. - 1 HS đọc. - Hoạt động trong nhóm. - Bổ sung các từ mà nhóm bạn chưa có. - Đọc thầm lại các từ mà các bạn chưa tìm được. Tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài năng, … + tài trợ, tài nguyên, tài sản, tiền tài,… - HS đọc, tự làm bài tập vào vở nháp hoặc vở BTTV 4. - HS đọc câu đã đặt: - 1 HS đọc thành tiếng. + Suy nghĩ và nêu. a/ Người ta là hoa đất. b/ Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan - HS đọc. - HS tự làm bài tập vào vở nháp hoặc vở BTTV4. + HS lắng nghe. + HS tự chọn và đọc các câu tục ngữ + Người ta là hoa của đất. - Đây là câu tục ngữ chỉ có 5 chữ nhưng đã nêu được một nhận định rất chính xác về con người - Em thích câu : Nước lã mà vã nên hồ + Hình ảnh của nước lã vã nên hồ trong câu tục ngữ rất hay. - Em thích câu : Chuông có đánh mới kêu Đèn có khêu mới tỏ Vì hình ảnh chuông, đèn trong câu tục ngữ rất gần gũi giúp cho người nghe dễ hiểu và dễ so sánh ... - HS cả lớp thực hiện. TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu: - Nắm vững hai cách mở bài (trực tiếp, gián tiếp) trong bài văn miêu tả đồ vật (BT1). - Viết được đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật theo hai cách đã học (BT2). - GD HS biết yêu quí và bảo vệ đồ dùng học tập. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ về 2 cách mở bài ( trực tiếp và gián tiếp ) trong bài văn miêu tả đồ vật. Mở bài trực tiếp - Giới thiệu ngay đồ vật định tả . Mở bài gián tiếp - Nói chuyện khác có liên quan rồi dẫn vào giới thiệu đồ vật định tả. + Bút dạ, 3 - 4 tờ giấy trắng để HS làm bài tập 2 III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : b. Hướng dẫn làm bài tập : Bài 2 : - 2 HS đọc đề bài. - Yêu cầu trao đổi, thực hiện yêu cầu. + Nhắc HS : - Các em chỉ viết đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em, đó có thể là chiếc bàn học ở trường hoặc ở nhà + Mỗi em có thể viết 2 đoạn mở bài theo 2 cách khác nhau ( trực tiếp và gián tiếp ) cho bài văn. - HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt nhận xét chung và cho điểm. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà hoàn thành bài văn : Tả chiếc cặp sách của em hoặc của bạn em. - Dặn HS chuẩn bị bài sau - 2 HS thực hiện. - HS lắng nghe. - 2 HS đọc. - HS trao đổi, và thực hiện viết đoạn văn mở bài về tả chiếc bàn học theo 2 cách như yêu cầu. - Tiếp nối trình bày, nhận xét. + Cách 1 trực tiếp : Chiếc bàn học sinh này là người bàn ở trường thân thiết, gần gũi với tôi đã hai năm nay. + Cách 2 gián tiếp: Tôi rất yêu quý gia đình tôi, gia đình của tôi vì nơi đây tôi có bố mẹ và các anh chị em thân thương, có những đồ vật , đồ chơi thân quen, gắn bó với tôi. Nhưng thân thiết và gần gũi nhất có lẽ là chiếc bàn hoc xinh xắn của tôi. - Thực hiện theo lời dặn của giáo viên KHOA HỌC TẠI SAO CÓ GIÓ ? I. Mục tiêu: - Làm thí nghiệm để nhận ra không khí chuyển động tạo thành gió. - Giải thích được nguyên nhân gây ra gió. - Nhắc nhở HS cẩn thận khi làm thí nghiệm. II. Đồ dùng dạy- học: - HS chuẩn bị chong chóng. - Đồ dùng thí nghiệm : Hộp đối lưu , nến , diêm , vài nén hương . III. Hoạt động dạy- học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Những ví dụ nào chứng tỏ không khí cần cho sự sống con người, động vật, thực vật ? ? Trong không khí thành phần nào là quan trọng nhất đối với sự thở ? ? Trong trường hợp nào con người phải thở bằng bình ô - xi ? - GV nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hoạt động1: TRÒ CHƠI CHONG CHÓNG - GV tổ chức cho HS báo cáo về việc chuẩn bị . - Yêu cầu HS dùg tay quay chong chóng xem chúng có quay được lâu không. - Hướng dẫn HS ra sân chơi chong chóng. + Gợi ý HS trong khi chơi tìm hiểu xem : - Khi nào chong chóng quay ? - Khi nào chong chóng không quay ? - Khi nào chong chóng quay nhanh ? Khi nào chong chóng quay chậm ? + Làm thế nào để chong chóng quay ? - Tổ chức cho HS chơi ngoài sân. GV đi đến từng tổ hướng dẫn HS tìm hiểu bằng cách đặt câu hỏi cho HS. - Gọi HS báo cáo kết quả theo nội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiểu học Mỹ An - Tuần 19.doc