Tiểu luận Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

C.Mác nhận định: “ Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hóa lao động

đạt đến cái điểm mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ nghĩa

của chúng nữa nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại để ra sự phụ định của bản

thân nó, với tính tất yếu của quá trình tự nhiên”

Trong lình vực kinh tế: biểu hiện tính mâu thuẫn là tính tổ chức, tính kế hoạch

cao trong từng doanh nghiệp ngày càng tăng với tính vô tổ chức của nền sản

xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa tạo ra.

tính vô chính phủ trong sản xuất dưới chế độ TBCN dẫn tới khủng hoảng thừa,

buộc một số doanh nghiệp ngừng sản xuất

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/09/2013 | Lượt xem: 20716 | Lượt tải: 41download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách mạng XHCN là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách mạng XHCN? KHÁI NIỆM CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NGHĨA RỘNG NGHĨA HẸP Giai đoạn 1: bắt đầu từ khi giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình lãnh đạo nhân dân lao động dùng bạo lực đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Giai đoạn 2: giai cấp công nhân sử dụng nhà nước của mình để làm công cụ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới:xã hội xã hội chủnghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Quá trình cải biến xã hội này chỉ kết thúc khi xã hội mới được tạo lập một cách vững chắc. Theo nghĩa rộng Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Gồm Hai Thời Kì Nghĩa hẹp: cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc đấu tranh chính trị, kết thúc bằng việc giai cấp công nhân giành được chính quyền, thiết lập Chuyên chính vô sản hoặc còn được hiểu là sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước thuộc địa sau khi giành độc lập. Theo nghĩa hẹp Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là giai cấp lành đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Mâu thuẫn giữa LLSX đã đạt đến trình độ xã hội hóa cao QHSX dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất. Cũng như các cuộc CMXH đã từng diễn ra trong lịch sử, cách mạng XHCN là kết quả tất yếu của sự phát triển các mâu thuẫn và là con đường giải quyết mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản: C.Mác nhận định: “ Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hóa lao động đạt đến cái điểm mà chúng không còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ nghĩa của chúng nữa…nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại để ra sự phụ định của bản thân nó, với tính tất yếu của quá trình tự nhiên” Trong lình vực kinh tế: biểu hiện tính mâu thuẫn là tính tổ chức, tính kế hoạch cao trong từng doanh nghiệp ngày càng tăng với tính vô tổ chức của nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa tạo ra. tính vô chính phủ trong sản xuất dưới chế độ TBCN dẫn tới khủng hoảng thừa, buộc một số doanh nghiệp ngừng sản xuất Trong xã hội này, giai cấp công nhân sống bằng việc bán sức lao động cho nhà tư bản, khi sản xuất đình trệ, công nhân không có việc làm, họ đã đứng lên chống lại giai cấp tư sản. Để khắc phục tình trạng trên giai cấp tư sản đã tổ chức ra các xanhđica, tơrơt, congxoocxiom, nhà nước tư sản ngày càng can thiệp sâu vào kinh tế bằng việc quốc hữu hóa một số ngành kinh tế gặp khó khăn, tư hữu hóa khi thuận lợi…tuy nhiên mọi biện pháp trên không giải quyết được căn bản vấn đề khủng hoảng trong nền kinh tế TBCN. Trong thời đại đế cuốc chủ nghĩa, xuất hiện thêm mâu thuẫn giũa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc; mâu thuẫn giữu đế quốc với đê quốc. Những mâu thuẫn này phát triển đến mức gay gắt đòi hỏi phải giải quyết. Cách mạng XHCN nổ ra là tất yếu nhằm giải quyết những mâu thuẫn đó Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức với giai cấp tư bản Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra là do nguyên nhân sau xa từ mâu thuẫn gay gắt giữa lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa cao với tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa vê tư liệu sản xuất dưới chủ nghĩa tư bản, cho nên chừng nào quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì thì nguyên nhân của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vẫn còn tồn tại, do đó cách mạng xã hội chủ nghĩa vẫn là một tất yếu khách quan của tiến trình phát triển lịch sử nhân loại. Cách mạng XHCN không thể diễn ra một cách tự phát mà là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chủ động tạo ra tình thế chớp lấy thời cơ cho cách mạng nổ ra và giành thắng lợi. Hiện nay nhờ có cách mạng khoa học và công nghệ phát triển, CNTB ứng dụng những thành tựu mới vào nền sản xuất nên đã tọa ra những bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế. Điều đó góp phần giúp CNTB tồn tại trong giới hạn của nó. Tuy nhiên cũng chính sự phát triển ở mức độ cao đó, CNTB đồng thời cũng tạo ra những tiền đề vật chất quan trọng, ngày càng chín muồi cho cách mạng XHCN. Nó bộc lộ những mâu thuẫn vốn có, nội tại của nó ngày càng sâu sắc hơn ( mâu thuẫn giữa LLSX và QHSXgiai cấp công nhân ngàu càng tăng về số lượng, chất lượng, tình trạng phân biệt giàu nghèo, màu da, chủng tộc…). Đây là những yếu tố khách quan phủ nhận CNTB thông qua cuộc cách mạng XHCN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng cách mạng xã hội chủ nghĩa.ppt
Tài liệu liên quan