Tiểu luận Dựa trên quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển để nâng cao chất lượng hàng hoá của Việt Nam hiện nay

 

MỤC LỤC

 

Phần mởđầu 1

Phần nội dung .2

Chương I : Yếu tố “chất lượng hàng hoá” Việt Nam theo quan điểm toàn diện và quan điẻm phát triển của Triết Học Mác- Lênin.

1.Quan điểm toàn diện của triết học Mác Lênin 2

2.Quan điểm phát triển của triết học Mác – Lênin .3

3.Tính tất yếu khách quan trong vấn đề nâng cao chất lượng hàng hoá ở Việt Nam.3

4.Các mối liên hệ trong quá trình nâng cao chất lượng hàng hoá ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . .4

Chuong II : Một số giai pháp để nâng cao chất lượng hàng hoá ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay .8

Phần kết 10

 

 

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 18/01/2014 | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Dựa trên quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển để nâng cao chất lượng hàng hoá của Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu Trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ toµn cÇu ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp, ®ã lµ vÒ phÝa nhµ s¶n xuÊt. VÒ phÝa ng­êi tiªu dïng, khi quyÕt ®Þnh mua mét mãn hµng ®iÒu ®Çu tiªn hä tÝnh ®Õn lµ chÊt l­îng hµng ho¸ cã tèt hay kh«ng? Sau ®ã míi lµ c¸c yÕu tè gi¸ c¶, së thÝch… VËy kh¼ng ®Þnh r»ng chÊt l­îng hµng ho¸ lµ ®iÒu quan t©m hµng ®Çu, vËy thùc chÊt nã lµ g×? Th­íc ®o hay yªu cÇu nµo ®Ó ®¸nh gi¸ mét hµng ho¸ lµ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng hay kh«ng? ViÖc qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam diÓn ra nh­ thÕ nµo? Cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸? Nh÷ng c©u hái trªn sÏ ®­îc gi¶i ®¸p mét c¸ch tho¶ ®¸ng khi chóng ta xem xÐt yÕu tè” chÊt l­îng hµng ho¸” theo quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn cña triÕt häc M¸c- Lªnin. §Ó lµm râ h¬n vÊn ®Ò nµy em ®· chän ®Ó tµi tiÓu luËn "Dùa trªn quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ cña ViÖt Nam hiÖn nay" Bµi tiÓu luËn nµy cã hai phÇn chÝnh: I/ Quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn cña triÕt häc M¸c- Lªnin. II/ Dùa trªn quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ cña ViÖt Nam hiÖn nay. §©y lµ bµi viÕt ®Çu tay cña em víi kü n¨ng ph©n tÝch triÕt häc cßn nhiÒu h¹n chÕ, em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh lµm. V× vËy em rÊt mong ®ãn nhËn nh÷ng gãp ý, bæ xung, phª b×nh tõ c¸c thÇy c« trong bé m«n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn néi dung Ch­¬ng 1 : YÕu tè “chÊt l­îng hµng ho¸” ViÖt Nam theo quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÎm ph¸t triÓn cña TriÕt Häc Mac- Lenin. 1.Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c- Lªnin: Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn lµ mét trong hai nguyªn lý c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt, lµ ®èi t­îng nghiªn cøu cña phÐp biÖn chøng duy vËt. Nghiªn cøu nguyªn lý nµy cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng, nã lµ c¬ së khoa häc cña quan ®iÓm toµn diÖn nhËn thøc, xem xÐt c¸c sù vËt vµ hiÖn t­îng còng nh­ trong ho¹t ®éng thùc tiÔn. Quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái trong qu¸ tr×nh xem xÐt( nhËn thøc) vµ c¶i biÕn( thùc tiÔn) thÕ giíi vËt chÊt ph¶i dùa trªn quan ®iÓm toµn diÖn tøc lµ nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. Víi t­ c¸ch lµ mét nguyªn lý ph­¬ng ph¸p luËn trong viÖc nhËn thøc c¸c sù viÖc vµ hiÖn t­îng, quan ®iÓm toµn diÖn ®Ó cã nhËn thøc ®óng vÒ sù vËt chóng ta ph¶i xem xÐt chóng vÒ mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c bé phËn, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau cña c¸c sù vËt ®ã víi c¸c sù vËt kh¸c. H¬n thÕ n÷a, quan ®iÓm toµn diÖn cßn ®ßi hái ®Ó nhËn thøc ®­îc sù viÖc vµ hiÖn t­îng, chóng ta ph¶i xem xÐt nã trong mèi quan hÖ víi nhu cÇu thùc tiÔn cña con ng­êi øng víi mçi con ng­êi, mçi thêi ®¹i vµ trong mét hoµn c¶nh lÞch sö nhÊt ®Þnh. Bëi vËy, tri thøc ®¹t ®­îc vÒ sù vËt còng chØ lµ t­¬ng ®èi. Nh­ vËy qu¸ tr×nh h×nh thµnh quan ®iÓm toµn diÖn ®óng ®¾n víi t­ c¸ch lµ nguyªn t¾c ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó nhËn thøc sù vËt sÏ ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n c¬ b¶n lµ ®i tõ ý niÖm ban ®Çu vÒ c¸i toµn thÓ ®Õn nhËn thøc mét mÆt, mét mèi liªn hÖ cña sù vËt ®ã, vµ cuèi cïng kh¸i qu¸t nh÷ng tri thøc phong phó ®ã ®Ó rót ra tri thøc vÒ b¶n chÊt cña sù vËt tr¸nh th¸i ®é cùc ®oan phiÕn diÖn, mét chiÒu. Víi t­ c¸ch lµ nguyªn t¾c ph­¬ng ph¸p luËn trong ho¹t ®éng thùc tiÔn quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái ®Ó c¶i t¹o ®­îc sù vËt chóng ta ph¶i b»ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh biÕn ®æi nh÷ng mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c sù vËt ®ã víi c¸c sù vËt kh¸c. Muèn vËy ph¶i sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p, nhiÒu ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó t¸c ®éng nh»m thay ®æi nh÷ng liªn hÖ t­¬ng øng. 2.Quan ®iÓm ph¸t triÓn cña triÕt häc M¸c- Lªnin: Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn lµ mét trong hai nguyªn lý c¬ b¶n cña phÐp duy vËt biÖn chøng, lµ c¬ së lý luËn cho quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ khi xem xÐt sù vËt. Quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ ®ßi hái ph¶i xem xÐt sù vËt trong c¶ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ë mçi thêi ®iÓm cô thÓ víi nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ. VËn ®éng cã thÓ diÔn ra theo nhiÒu khuynh h­íng kh¸c nhau, cßn ph¸t triÓn lµ mét khuynh h­íng cña sù vËn ®éng trong ®ã c¸c sù vËt, hiÖn t­îng n¶y sinh nh÷ng tÝnh quy ®Þnh míi vÒ chÊt. Nã gióp c¸c sù vËt ph¸t triÕn tiÕn lªn,tù th©n vËn ®éng ®Ó ®i ®Õn mét c¸i míi tèt h¬n. 3.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan trong vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam: Mét sè kh¸i niÖm: Hµng ho¸ lµ g×? “ Lµ s¶n phÈm cña lao ®éng, cã thÓ tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã cña con ng­êi, s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i ®Ó tù tiªu dïng mµ lµ ®Ó trao ®æi, mua b¸n”( tµi liÖu kinh tÕ chÝnh trÞ- tr­êng §HQL& KD HN). ChÊt l­îng hµng ho¸ lµ g×? “ Lµ tæng hîp nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña hµng ho¸, thÓ hiÖn møc ®é tho¶ m·n yªu cÇu ®· ®Þnh tr­íc cho nã trong ®iÒu kiÖn ®· x¸c ®Þnh kinh tÕ, x· héi. T×nh h×nh chÊt l­îng hµng ho¸ trong n­íc vµ quèc tÕ: a. Quèc tÕ: Sù ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi còng dÉn theo nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng kh¾t khe h¬n. §iÒu nµy dÉn ®Õn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c lo¹i mÆt hµng- gi÷a c¸c th­¬ng hiÖu víi nhau. Muèn b¸n ®­îc s¶n phÈm th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®Ò cao chÊt l­îng hµng ho¸ lªn hµng ®Çu. Mét sè th­¬ng hiÖu ®· trë nªn næi tiÕng vµ quen thuéc trªn kh¾p thÕ giíi( nh­ n­íc gi¶i kh¸t COCA- COLA cña Mü, ®å ®iÖn tö cña nhËt…) ®· ®­îc ng­êi tiªu dïng ®ãn nhËn bëi chóng lµ nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng cao, lu«n thay ®æi mÉu m· cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña mäi ng­êi, bªn c¹nh ®ã còng ®­îc chøng kiÕn nh÷ng doanh nghiÖp do kh«ng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®· dÉn ®Õn ph¸ s¶n( nh­ tËp ®oµn DAWOO do gi¸m ®èc KIM WOO CHONG ®iÒu hµnh). Nh÷ng quèc gia nµo cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th­êng ®i ®Çu vÒ chÊt l­îng cña hµng ho¸ v­ît xa chÊt l­îng cña nh÷ng n­íc kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã t¹o nªn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a hµng ho¸ cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. b. Trong n­íc: Tr­íc nh÷ng thay ®æi to lín cña thÕ giíi ®· ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn chÊt l­îng hµng ho¸ cña n­íc ta( c¶ tÝch cùc lÉn tiªu cùc). Hµng ho¸ n­íc ta ®ang ®øng tr­íc mét thö th¸ch rÊt lín vµ mét søc Ðp nÆng nÒ tõ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn. ThuËn lîi bëi v× nã gióp cho hµng ho¸ n­íc ta ngµy cµng ®­îc n©ng cao vÒ chÊt l­îng bëi v× muèn tån t¹i ®­îc th× c¸c doanh nghiÖp trong n­íc b¾t buéc ph¶i t¹o cho m×nh mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c, dùa trªn th­íc ®o vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hä lµm ra. Nh­ng nh×n chung, hµng ho¸ ViÖt Nam so víi hµng ho¸ trªn thÕ giíi khã cã thÓ s¸nh kÞp vÒ mäi mÆt, chÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m·. Khã kh¨n cña chóng ta lµ ph¶i c¹nh tranh hµng xuÊt khÈu tõ c¸c n­íc cã nÒn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn, v× vËy ®· t¹o nªn mét t©m lý ®èi víi ng­êi tiªu dïng trong n­íc lµ lu«n cho r»ng hµng ho¸ ngo¹i tèt h¬n hµng néi. Tuy nhiªn, n­íc ta còng cã mét sè th­¬ng hiÖu lín s¶n phÈm chÊt l­îng cao kh«ng nh÷ng ®­îc ­a chuéng trong n­íc mµ cßn trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi( nh­ CµPhª, hµng DÖt May, gÊm, thæ cÈm…) 4. C¸c mèi liªn hÖ trong qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: 4.1 N©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ víi vÊn ®Ò khoa häc- c«ng nghÖ: §Ó gi¶i quyÕt mèi liªn hÖ nµy tr­íc hÕt ta cÇn ph©n biÖt khoa häc vµ c«ng nghÖ. Khoa häc cã môc tiªu lµ sù tiÕn bé cña nhËn thøc g¾n víi sù t×m tßi, kh¸m ph¸ s¸ng t¹o c¸i míi lµm cho con ng­êi kh«ng ngõng v­¬n tíi c¸i míi nh»m n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin míi vÒ khoa häc- kÜ thuËt. C«ng nghÖ cã môc tiªu lµ sù biÕn ®æi thùc t¹i ®· g¾n bã víi c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m ®­a th«ng tin vµo nh÷ng hÖ thèng tån t¹i( c¶ hÖ tù nhiªn vµ nh©n t¹o). Víi c¸c c¸ch hiÓu vÒ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ vµ khoa häc c«ng nghÖ nh­ trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh gi÷a khoa häc c«ng nghÖ vµ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau. Khoa häc c«ng nghÖ lµ tiÒn ®Ò, c¬ së, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay. a.Khoa häc- c«ng nghÖ lµ ®éng lùc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ViÖt Nam hiÖn nay: Trong thêi ®¹i ngµy nay, chÊt l­îng hµng ho¸ kh«ng thÓ kh«ng dùa trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Khi khoa häc- c«ng nghÖ ph¸t triÓn g¾n víi ®¶m b¶o sù tiÕn bé chung cña toµn x· héi theo ®óng ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa th× nã cã t¸c dông to lín trong c«ng cuéc n©ng cao chÊt l­îng hµng hãa. Víi sù ph¸t triÓn rÇm ré cña khoa häc- c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ luyÖn kim, chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ tin häc- ®iÖn tö ®· t¹o ra nhiÒu c«ng cô lao ®éng hiÖn ®¹i cã ®é chÝnh x¸c cao th× chÊt l­îng cña s¶n phÈm còng ®­îc n©ng cao h¬n, ®a d¹ng h¬n vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. b.Sù t¸c ®éng trë l¹i cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ tíi khoa häc- c«ng nghÖ: Cã thÓ nãi víi nhu cÇu ngµy cµng khã tÝnh cña ng­êi tiªu dïng th× hµng ho¸ ph¶i cã chÊt l­îng cao míi cã thÓ tiªu thô tèt trªn thÞ tr­êng. Tiªu thô cµng nhiÒu th× doanh thu cµng t¨ng, nhµ s¶n xuÊt cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ. Hay nãi c¸ch kh¸c, sù ph¸t triÓn cña khoa häc- c«ng nghÖ phô thuéc kh¸ nhiÒu v¸o chÊt l­îng hµng ho¸ cña quèc gia ®ã. Ta h·y lµm mét so s¸nh: trung b×nh mét n¨m Mü ®Çu t­ 6%, NhËt 4%, Trung Quèc 3% ng©n s¸ch nhµ n­íc cho lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc cßn ë ViÖt Nam con sè nµy lµ 0,5%. MÆc dï mäi sù so s¸nh ®Òu khËp khiÔng song cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c n­íc cã chÊt l­îng hµng ho¸ cµng tèt th× tû lÖ ®Èu t­ cho nghiªn cøu khoa häc cµng cao. Nh©n tè con ng­êi víi vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam: Con ng­êi lu«n lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh kinh tÕ x· héi b¶n th©n sù tham gia cña nguån lùc tù nhiªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c kh«ng thÓ t¹o nªn ®éng lùc ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã nguån lùc con ng­êi víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ cña sù khai th¸c vµ sö dông. a.Con ng­êi- nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng hµng ho¸: Con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh hµng ho¸ cã chÊt l­îng tèt hay xÊu, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay cña hµng ho¸ ViÖt Nam ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch th× con ng­êi cµng ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh. Con ng­êi cµng cã n¨ng lùc th× hµng ho¸ cµng chÊt l­îng cao vµ ng­îc l¹i. V× vËy ta ph¶i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ ng­êi lao ®éng, nh­ vËy míi mong s¶n xuÊt ra nh÷ng hµng ho¸ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu trong n­íc vµ ngoµi n­íc. b.Hµng hãa chÊt l­îng cao t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi con ng­êi: Nh­ ta ®· biÕt con ng­êi lµ nh©n tè quan träng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay, nh­ng chÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc n©ng cao doanh thu cho lao ®éng còng n©ng lªn. N©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ®· lµm thay ®æi rÊt nhiÒu vÒ cuéc sèng vËt chÊt cña ng­êi d©n. 4.3 Mèi liªn hÖ gi÷a qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ víi vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam: NÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam cßn ph¸t triÓn chËm so víi nh÷ng n­íc ph¸t triÓn, mét phÇn nguyªn nh©n lµ do hµng ho¸ n­íc ta chÊt l­îng ch­a cao. Víi n­íc ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n­íc. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®ã lµ qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ vµ do bé Khoa Häc C«ng NghÖ kiÓm tra mµ tr­íc ®©y ta ch­a thËt sù chó träng. a.Qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ víi vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam: NÕu qu¶n lý tèt hµng ho¸ th× chÊt l­îng hµng ho¸ ë n­íc ta sÏ ®­îc n©ng cao, thùc hiÖn: Ng¨n ngõa nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra h­ háng, ®óng nh­ Filip Crosby nãi” qu¶n lý cã nghÜa lµ phßng ngõa”, mµ phßng ngõa tèt th× chi phÝ sÏ thÊp h¬n mµ ®¹t ®­îc chÊt l­îng mong muèn. Gióp ta ng¨n chÆn kh«ng ®Ó cho s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng ra thÞ tr­êng còng nh­ ng¨n chÆn ®­îc hµng ho¸ kÐm chÊt l­îng ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. §Æc biÖt cßn ng¨n chÆn n¹n hµng gi¶, hµng lËu ®­a ra thÞ tr­êng t¹o nªn sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. b.Hµng ho¸ chÊt l­îng cao còng t¸c ®éng trë l¹i víi vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸: Víi hµng ho¸ chÊt l­îng cao th× sÏ tiªu thô tèt vµ t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp, lóc ®ã doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn qu¶n lý chÊt l­îng hµng hãa. VËy ta cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ vµ qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ lu«n tån t¹i cïng ph¸t triÓn, qu¶n lý tèt th× chÊt l­îng hµng ho¸ míi cao vµ ng­îc l¹i. N©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ lµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: HiÖn nay, cuéc sèng cña nh©n d©n ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt do vËy mäi ng­êi d©n ®Òu ®ßi hái ®­îc cung cÊp c¸c hµng ho¸ cã chÊt l­îng tèt vµ mÉu m· ®Ñp. Giê ®©y mäi ng­êi d©n ®ßi hái yªu cÇu ®Çu tiªn cña c¸c s¶n phÈm kh«ng cßn lµ gi¸ c¶ n÷a mµ lµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm. ChÝnh tõ nhu cÇu ®ßi hái cña x· héi ngµy cµng cao nµy mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i ®Æt vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lªn hµng ®Çu. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm thu hót ng­êi tiªu dïng nh­ vËy th× doanh nghiÖp míi tiÕp tôc ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng. Nh­ gi¶m ®èc h·ng BITIS cã nãi:” Sù tho¶ m·n cña c¸c b¹n còng lµ sù lín m¹nh cña chóng t«i”. Chuong II : Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay: §Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay theo t«i cÇn khai th¸c triÖt ®Ó c¸c yÕu tè tÝch cùc ®ång thêi h¹n chÕ tèi ®a c¸c mÆt tiªu cùc trong c¸c mèi liªn hÖ ®· nªu trªn. Næi bËt trong ®ã hai vÊn ®Ò: Huy ®éng vèn vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn: Cã thÓ nãi trong bÊt cø lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo tr­íc khi s¶n xuÊt còng cÇn ®Õn vèn ®Ó ®Çu t­ vµo t­ liÖu s¶n xuÊt, thuª lao ®éng… Víi viÖc sö dông vèn hîp lý sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao, chÊt l­îng hµng ho¸ tèt. Sö dông vèn ®Ó ®Çu t­ cho nghiªn cøu khoa häc, ®æi míi c«ng nghÖ. §µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã tri thøc khoa häc ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cã lÏ ®©y lµ lÜnh vùc ®Çu t­ mang tÝnh chiÕn l­îc, bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ nhÊt. VËy nguån vèn cã thÓ huy ®éng ë ®©u? Ta cã thÓ huy ®éng vèn nhµ n­íc, vèn n­íc ngoµi, vèn ®i vay, vèn trong d©n…Nh­ng ta ph¶i t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý vèn ®Çu t­ bëi viÖc qu¶n lý vèn ë ViÖt Nam víi c¬ chÕ rÊt láng lÎo, t¹o nhiÒu kÏ hë cho nh÷ng kÎ nh­: T¨ng Minh Phông, gÇn ®©y nhÊt lµ L· ThÞ Kim Oanh… Ph¸t huy nh©n tè con ng­êi: HiÖn nay ë n­íc ta nguån nh©n lùc tuy dåi dµo nh­ng n¨ng lùc lµm viÖc ch­a hiÖu qu¶. VËy ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc chóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc cho ng­êi lao ®éng. BiÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt cã thÓ nãi ®Õn lµ biÖn ph¸p gi¸o dôc. Chóng ta nªn gi¸o dôc ®µo t¹o nh©n lùc theo h­íng giái mét nghÒ, biÕt nhiÒu nghÒ tiÕn tíi h×nh thµnh mét ®éi ngò lao ®éng kü thuËt hîp lý vÒ c¬ cÊu, ®ång bé vÒ tay nghÒ. HiÖn nguån nh©n lùc trÎ ë n­íc ta rÊt nhiÒu nh­ng ch­a ®­îc ®µo t¹o quy cñ, tuy giái vÒ lý thuyÕt nh­ng yÕu vÒ thùc hµnh. Víi chóng ta ph¶i ®µo t¹o ®Ó viÖc häc ®i ®«i víi hµnh ®Ó sau nµy cã thÓ ¸p dông tèt trong c«ng viÖc( VÝ dô nh­ c¸ch d¹y vµ häc ë tr­êng §¹i Häc Qu¶n Lý& Kinh Doanh HN). Qu¶n lý tèt vÒ chÊt l­îng hµng ho¸: Víi viÖc hµng ho¸ kÐm chÊt l­îng, hµng gi¶, hµng lËu ®ang trµn lan trªn thÞ tr­êng trong n­íc, thËt khã cã thÓ nãi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ ë n­íc ta lµ cã hiÖu qu¶. Theo t«i chóng ta nªn t¨ng c­êng kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, t×m xuÊt xø cña chóng ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn. KiÓm tra canh gi÷ nghiªm ngÆt trªn c¸c tuyÕn ®­êng, c¸c ®­êng biªn giíi ®Ó h¹n chÕ hµng lËu tõ n­íc ngoµi chuyÓn vµo. §Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh hµng ho¸ trong n­íc vµ quèc tÕ c¹nh tranh quyÕt liÖt th× viÖc ®¨ng ký ®éc quyÒn th­¬ng hiÖu lµ v« cïng quan träng. Chóng ta ®· tõng chøng kiÕn hµng ho¸ chÊt l­îng cao n­íc ta bÞ ®¸nh c¾p b¶n quyÒn mµ kh«ng lµm g× ®­îc nh­: Cµ phª Trung Nguyªn, ®å m©y tre ®an…®­îc ­a chuéng trªn thÕ giíi nh­ng kh«ng do ®¨ng ký tªn th­¬ng hiÖu nªn ph¶i chôi thiÖt thßi khi b¶n quyÒn s¶n phÈm bÞ chiÕm ®o¹t. PhÇn kÕt luËn Theo nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vµ nguyªn lý ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt – hiÖn t­îng trong TriÕt häc M¸c- Lªnin th× “ ThÕ giíi lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt, c¸c sù vËt - hiÖn t­îng vµ c¸c qu¸ tr×nh cÊu thµnh thÕ giíi võa t¸ch biÖt võa cã sù liªn hÖ, x©m nhËp vµ chuyÓn hãa lÉn nhau”. V× vËy ®Ó nhËn thøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn ®óng vÒ mét ®èi t­îng nµo ®ã th× ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng mèi liªn hÖ trong sù tån t¹i cña ®èi t­îng. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i xem xÐt ®èi t­îng ®ã theo quan ®iÓm toµn diÖn. Còng nh­ vËy khi ta xem xÐt vÊn ®Ò” chÊt l­îng hµng ho¸” theo quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn nµy vµ tõ ®ã sÏ thÊy ®­îc vai trß quan träng cña chÊt l­îng hµng ho¸. Nã lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Hµng ho¸ chÊt l­îng cao th× sÏ tiªu thô tèt trªn thÞ tr­êng vµ t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi doanh nghiÖp lµm cho doanh nghiÖp lín m¹nh h¬n, cã nhiÒu vèn h¬n ®Ó t¸i s¶n xuÊt ®Çu t­, tõ ®ã l¹i tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. Ng­îc l¹i, hµng ho¸ chÊt l­îng kÐm sÏ tõng b­íc ®­a doanh nghiÖp ®Õn bê vùc cña sù ph¸ s¶n. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ lµ viÖc v« cïng cÊp thiÕt, nã kh«ng chØ thÓ hiÖn ë vai trß qu¶n lý nhµ n­íc mµ cßn ë tr¸ch nhiÖm, l­¬ng t©m cña tõng doanh nghiÖp, tõng nhµ s¶n xuÊt. PhÇn cam ®oan Bµi tiÓu luËn nµy cña em kh«ng sao chÐp tõ c¸c nguån kh¸c, kh«ng sao chÐp tõ c¸c bµi luËn cã s½n mµ ®©y lµ bµi tiÓu luËn ®Çu tay do chÝnh em t×m tßi tµi liÖu, nghÜ ra, viÕt ra. V× ®©y lµ bµi tiÓu luËn ®Çu tay nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong ph©n tÝch vµ trong dÉn chøng. Em rÊt mong sù ®éng viªn vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khoa. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m cña thÇy c«. Môc Lôc PhÇn më®Çu…………………………………………………………………………1 PhÇn néi dung……………………………………………………………………….2 Ch­¬ng I : YÕu tè “chÊt l­îng hµng ho¸” ViÖt Nam theo quan ®iÓm toµn diÖn vµ quan ®iÎm ph¸t triÓn cña TriÕt Häc M¸c- Lªnin. 1.Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c Lªnin……………………………………2 2.Quan ®iÓm ph¸t triÓn cña triÕt häc M¸c – Lªnin………………………………….3 3.TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan trong vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam.3 4.C¸c mèi liªn hÖ trong qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay………………………………………………………………….….4 Chuong II : Mét sè giai ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay………………………………………………………………....8 PhÇn kÕt……………………………………………………………………………10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc60235.DOC
Tài liệu liên quan