Tiểu luận Một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

PHẦN I Lý luận chung về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

1. Các khái niệm cơ bản

2. Nội dung chủ trương về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại việt nam

3. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước một động lực phát triển kinh doanh

4. Kinh nghiệm của các DN điển hình trong và ngoài nước về CPH DNNN

PHẦN II: Thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp Việt nam

1. Những kết quả đạt được

2. Những tồn tại cần sớm khắc phục

PHẦN III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước tại việt nam.

1. Nhà nước ban hành đồng bộ và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật.

2. Tạo lập môi trường thuận lợi cho việc hoàn thành và phát triển công ty cổ phần.

3. Tạo ra sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần về những điều kiện hoạt động kinh doanh.

4. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về tài chính.

5. Nhà nước cần có chính sách để giúp đỡ viên chức có khả năng mua cổ phần ở các doanh nghiệp cổ phần hoá.

6. Các doanh nghiệp đừng xem cổ phần hoá là cưỡng ép.

7. Các giải pháp khác.

 

doc27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/08/2013 | Lượt xem: 835 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, më réng møc khèng chÕ mua cæ phÇn ë c¸c DNNN mµ nhµ n­íc kh«ng ph¶i gi÷ cæ phÇn chi phèi ( c¸ nh©n, ph¸p nh©n ®­îc mua gÊp ®«i ). §ång thêi më møc ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng tíi 20% gi¸ trÞ vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp. - Thñ tôc ®Þnh gi¸ vµ quy tr×nh ®­îc c¶i tiÕn v­ît bËc. Tr­íc ®©y, viÖc ®Þnh gi¸ ph¶i qua 3 kh©u nay cã thÓ bá kh©u kiÓm to¸n. II. Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc mét ®éng lùc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. VÊn ®Ò cæ phÇn ho¸ khu vùc kinh tÕ quèc doanh ngµy nay kh«ng cßn míi l¹ ®èi víi ViÖt Nam. Chóng ta ®· nghe nãi nhiÒu vµ ®­îc biÕt ®©y lµ xu thÕ chung cña thÕ giíi. Víi yªu cÇu t¹o ®éng lùc cho ng­êi s¶n xuÊt, nhµ kinh doanh vµ c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi cÊu tróc nÒn kinh tÕ, nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi cã khuynh h­íng tÝch cùc cæ phÇn ho¸ mét sè lín c«ng ty, xÝ nghiÖp thuéc khu vùc nhµ n­íc. Kh«ng chØ riªng c¸c nhµ n­íc XHCN chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng míi nghÜ tíi viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc khu vùc nhµ n­íc. ViÖc nµy ®· vµ ®ang diÔn ra ngay c¶ ë c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn. §Æc biÖt, ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë khu vùc ch©u ¸, viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN diÔn ra kh¸ m¹nh ë Nam TriÒu Tiªn tõ n¨m 1959 ®· cã ®Õn 7 c«ng ty, xÝ nghiÖp lín cña nhµ n­íc ®­îc t­ nh©n ho¸ víi vèn ph¸p ®Þnh kho¶ng 3,5 tû USD. á Singapore nhµ n­íc më réng thÞ tr­êng chøng kho¸n b»ng c¸ch b¸n c¸c cæ phÇn cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng céng trong 1 sè lÜnh vùc cho c¸c nhµ ®Çu t­ t­ nh©n. ë Th¸i Lan, nhµ n­íc ®· m¹nh d¹n tõ bá 70% sè cæ phÇn trong nhµ m¸y ®ay vµ 100% sè cæ phÇn trong mét sè kh¸ch s¹n lín ®· tÝch cùc huy ®éng vèn cæ phÇn cña c¸c t­ nh©n ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ h¶i c¶ng, xa lé vµ hÖ thèng ®iÖn tho¹i. Nh×n chung, ë n­íc nµo còng vËy, viÖc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ DNNN d­íi d¹ng nµy hay d¹ng kh¸c, víi nhÞp ®é nhanh hay chËm ®Òu nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ t¹o ®éng lùc cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. ë n­íc ta, sau chiÕn tranh nÒn kinh tÕ bÞ mÊt søc nhiÒu, l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng tr× trÖ kÐo dµi do hËu qu¶ cña c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp thiÕu n¨ng ®éng, kh«ng phï hîp víi thêi b×nh. Cuèi thËp kû 80, nÒn kinh tÕ chóng ta l¹i vÊp ph¶i mét lo¹t khã kh¨n: Sù ®æ vì cña c¸c hîp t¸c x· tÝn dông, n¹n l¹m ph¸t víi nh÷ng hËu qu¶ nhiÒu mÆt, sù suy sôp cña kh«ng Ýt DNNN trong n­íc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¬n sèt vÒ vèn ®· trë thµnh c¨n bÖnh m·n tÝnh. Tõ c¬ chÕ bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c DNNN ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng c¹nh tranh quyÕt liÖt trong ®ã cã nhiÒu doanh nghiÖp tá ra thiÕu n¨ng ®éng, kÐm hiÖu qu¶. C¶ n­íc cã 12.000 ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh th× cã ®Õn 30% bÞ thua lç, sè cßn l¹i th× phÇn ®«ng còng ho¹t ®éng cÇm chõng, chØ mét sè nhá n¨ng ®éng v­¬n lªn ®­îc nh­ng còng kh«ng Ýt gÆp khã kh¨n.Tr­íc thùc tÕ ®ã §¶ng vµ nhµ n­íc ®· chñ tr­¬ng x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, trong ®ã cã viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN nh»m kÝch thÝch vµ t¹o ®éng lùc míi thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh. Chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN trªn c¬ së nÒn kinh tÕ ®a d¹ng së h÷u vµ nhiªï thµnh phÇn c¹nh tranh, cßn ®­îc quy ®Þnh cô thÓ ë QuyÕt ®Þnh 143/H§BT ngµy 10/05/1990 cña Héi ®ång bé tr­ëng ( nay lµ chÝnh phñ ) NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 2 BCHTW ®¶ng ( kho¸ VII ) vµ nghÞ quyÕt kú häp thø 10 Quèc héi kho¸ VIII. Héi ®ång bé tr­ëng ( nay lµ chÝnh phñ ) cßn cã 2 NghÞ quyÕt sè 202/H§BT vµ 203/H§BT quy ®Þnh néi dung, c¸ch thøc lµm thö cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN. Chñ tr­¬ng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý nãi trªn ®· t¹o c¬ së tèt cho viÖc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ së h÷u cho c¶ nÒn kinh tÕ chø kh«ng chØ cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸. nã t¹o ®éng lùc cho c¶ ng­êi lao ®éng cã vèn cæ phÇn h¨ng say lao ®éng v× lîi nhuËn chÝnh ®¸ng. Cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN më ra triÓn väng x©y dùng thi tr­êng vèn lµnh m¹nh vµ phong phó, ®¶m b¶o thu hót vµ bæ sung thªm vèn cho c¸c doanh nghiÖp ®ì g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ n­íc rót bít vèn ë lÜnh vùc nµy ®Ó ®iÒu sang lÜnh vùc kh¸c quan träng h¬n. Cæ phÇn ho¸ DNNN còng t¹o ®iÒu kiÖn c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ quèc d©n ph©n bè theo nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu h×nh thøc së h÷u, vµ tõ ®ã t¨ng c­êng vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ quèc d©n trªn nh÷ng mòi nhän chiÕn l­îc, nh÷ng ngµnh kinh tÕ quan träng hµng ®Çu. Nh­ vËy, kinh tÕ quèc d©n sÏ ®¶m b¶o d­îc vai trß lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt mµ kh«ng cÇn bao qu¸t nhiÒu lÜnh vùc, qu¸ nhiÒu ngµnh nghÒ, khiÕn vèn ®Çu t­ trµn lan, kh«ng n¾m ch¾c hiÖu qu¶ dÔ g©y thÊt tho¸t vµ thiÖt h¹i. ViÖc cæ phÇn ho¸ DNNN gãp phÇn c¶i tiÕn qu¶n lý kinh tÕ cã hiÖu qu¶ h¬n kh¼ng ®Þnh vai trß cña héi ®ång qu¶n trÞ. Nã h¹n chÕ nh÷ng can thiÖp phi kinh tÕ cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, tr¸nh cho doanh nghiÖp khái nh­ DNNN tr­íc ®©y ph¶i chÞu sù chØ ®¹o ®a tuyÕn víi nhiÒu h¹n chÕ r»ng buéc phi kinh tÕ. §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n biÖt chøc n¨ng qu¶n lý kinh doanh víi chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN sÏ gióp ng­êi lao ®éng ë ®ã thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tèt h¬n, ng­êi lao ®éng sÏ lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao h¬n. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm lµm chñ cao h¬n cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc ®µo t¹o ®éi ngò nhµ kinh doanh míi phï hîp víi ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®èi t¸c n­íc ngoµi trong xu thÕ më cöa, hîp t¸c liªn doanh hiÖn nay. ViÖc cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ ph©n phèi tho¶ ®¸ng lîi nhuËn thu ®­îc (theo vèn gãp, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng) gióp cho viÖc x©y dùng c¸c quü phóc lîi (nh­ quü BHXH, quü BHYT, quü b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, quü b¶o hiÓm tai n¹n) ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi. III. Kinh nghiÖm cña doanh nghiÖp ®iÓn h×nh trong n­íc & ngoµi n­íc vÒ cæ phÇn ho¸ DNNN. 1. Kinh ngiÖm tõ n­íc ngoµi. 1.1. Kinh nghiÖm chuyÓn h·ng s¶n xuÊt «t« R¬ - n«n cña Ph¸p sang h×nh thøc kinh tÕ cæ phÇn. §©y lµ mét h·ng xe h¬i lín ë Ch©u ¢u thuéc së h­ò nhµ n­íc Ph¸p. H·ng nµy ®· ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong nhiÒu n¨m vµ ®· tõng næi tiÕng trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. §Çu thËp niªn 80 h·ng R¬ - non bÞ thua lç, chÝnh phñ Ph¸p ph¶i c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý kinh doanh nªn tõ ®Çu n¨m 1989 h·ng trë l¹i æn ®Þnh, s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. §Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tµi chÝnh & kü thuËt, t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh ®èi víi NhËt B¶n vµ c¸c n­íc kh¸c, n¨m 1990 h·ng R¬ - non ®· hîp t¸c víi h·ng V«n- v« cña Thuþ §iÓn vÒ mÆt nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ míi & kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c h·ng ®· x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cña m×nh víi con sè 51,6 tû FRF vµ chÝnh thøc ®­îc chÝnh phñ Ph¸p cho chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn tõ ngµy04/07/1990. C¬ cÊu cæ phiÕu ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Nhµ n­íc Ph¸p: 51% Ng©n hµng hoÆc c«ng ty b¶o hiÓm: 4% H·ng V«n-v«: 19% T­ nh©n: 24% C«ng nh©n trong h·ng R¬ - n«n: 10% Nh­ vËy chÝnh phñ Ph¸p vÉn n¾m tû lÖ cæ phiÕu khèng chÕ. §©y lµ h×nh thøc cæ phÇn ho¸ mét phÇn tµi s¶n cña DNNN cã ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p b¸n cæ phiÕu. H×nh thøc hçn hîp nµy tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu kinh tÕ vµ x· héi. 1.2. Cæ phÇn ho¸ h·ng v« tuyÕn viÔn th«ng cña Malayxia. §©y lµ mét h·ng n¾m gi÷ huyÕt m¹ch th«ng tin cã ý nghÜa quèc gia vµ quèc tÕ. ViÖc chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ cña h·ng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kinh tÕ, x· héi vµ chÝnh trÞ. Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ cho cæ phÇn ho¸ còng ®­îc tiÕn hµnh theo nhiÒu n­íc , cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tµi s¶n cña c«ng ty lµ 5 tû Ring - git. §Ó chi phèi ho¹t ®éng cña c«ng ty chÝnh phñ ®· ®Ó l¹i 51% cæ phiÕu. KÕt qu¶ lµ sau gÇn 3 n¨m chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, nhµ n­íc thu vÒ cho ng©n s¸ch nhµ n­íc gÇn 2,5 tû Ring - git mµ vÉn kiÓm so¸t ®­îc c«ng ty, ho¹t ®éng cña c«ng ty vÉn b¶o ®¶m ®­îc lîi Ých vÒ kinh tÕ, phôc vô ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, kÓ c¶ an ninh chÝnh trÞ vµ quèc phßng. Cæ tøc mçi n¨m mét t¨ng, gi¸ cæ phiÕu cña c«ng ty ph¸t hµnh t¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n thñ ®« Kualalampo n¨m 1991 t¨ng t¬Ý 11 ring - git gÊp 2 lÇn mÖnh gi¸ ban ®Çu. 2. Kinh nghiÖm trong n­íc: C«ng ty cæ phÇn ViÖt Phong (VIFOCO) cã nguån gèc tõ nhµ m¸y thùc phÈm gia sóc cña tËp ®oµn m¹i b¶n, ho¹t ®éng tõ n¨m 1972. Sau n¨m 1975 nhµ n­íc tr­ng mua vµ tæ chøc l¹i thµnh xÝ nghiÖp quèc doanh n¨m 1979 ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp thøc ¨n ch¨n nu«i T©n B×nh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp, s¶n xuÊt n¨m cao nhÊt lµ 12.000 tÊn. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, xÝ nghiÖp gÆp lóc khã kh¨n vÒ vèn, nguyªn liÖu, thÞ tr­êng, ph¶i mÊt mét thêi gian míi kh¾c phôc ®­îc. XÝ nghiÖp ®Çu t­ c¶i t¹o m¸y mãc, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më nhiÒu ®¹i lý, t¨ng vèn kinh doanh lªn gÇn 3 tû ®ång. Khi nhµ n­íc chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸. XÝ nghiÖp ®¨ng ký víi bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n), Bé tµi chÝnh ®ång ý. Bé tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh sè 879TC/Q§ - CPH ngµy 08/12/1993 cho phÐp xÝ nghiÖp thøc ¨n ch¨n nu«i VIFOCO thuéc bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm lµm thÝ ®iÓm chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ quy ®Þnh cæ phÇn ho¸ nhµ n­íc ®Ó l¹i 20% tæng gi¸ trÞ doanh nghiÖp b¸n l¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ng­êi h­u trÝ cña doanh nghiÖp 50%, b¸n ra ngoµi cho d©n 30%. Thêi gian tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ chËm, gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh thay ®æi tõ 5,5 tû n¨m 1993 lªn 8 tû n¨m 1995 néi bé xÝ nghiÖp kh«ng nhÊt trÝ, mét sè c¸n bé c«ng nh©n ®æi ý, xin tõ chèi cæ phÇn ho¸ (cã c¶ chñ tÞch c«ng ®oµn). Nh­ng do quyÕt t©m cña l·nh ®¹o bé ®· quy tô ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕp tôc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ nhÊt trÝ thay ®æi cæ phÇn. Cæ phÇn nhµ n­íc gi÷ l¹i 30%, b¸n cho c¸n bé 50%, b¸n cho nh©n d©n chØ cßn 20%. §Õn ngµy 15/07/1995 , ®· b¸n hÕt cæ phiÕu (mçi cæ phiÕu mÖnh gi¸ lµ 100.000 ®ång) vµ nép tiÒn vµo kho b¹c nhµ n­íc. XÝ nghiÖp tiÕn hµnh §¹i héi cæ ®«ng theo nguyªn t¾c 3/4c mét ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho gi¸ trÞ b»ng 1% gi¸ trÞ doanh nghiÖp, 1% gi¸ trÞ doanh nghiÖp b»ng mét phiÕu bÇu. Nh÷ng ng­êi mua Ýt ph¶i nhãm l¹i cho ®ñ 1% ®Ó cö mét ®¹i biÓu dù ®¹i héi cæ ®«ng. Ai n¾m gi÷ bao nhiªu phÇn tr¨m gi¸ trÞ doanh nghiÖp th× cã bÊy nhiªu phiÕu bÇu. §¹i héi cæ ®«ng th¶o luËn nhiÒu néi dung nh­ng träng t©m lµ th¶o luËn vµ nghÞ quyÕt vÒ ®iÒu lÖ c«ng ty; bÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ kiÓm so¸t viªn c«ng ty. kÕt qu¶ ®¹i héi cæ ®«ng ®· bÇu héi ®ång qu¶n trÞ gåm 7 thµnh viªn nhiÖm kú 3, mçi thµnh viªn cã cæ phiÕu b»ng 1% gi¸ trÞ doanh nghiÖp, bÇu 2 kiÓm so¸t viªn (1 ng­êi hiÓu biÕt chÝnh s¸ch vµ qu¶n trÞ kinh doanh, mét ng­êi am hiÓu kÕ to¸n thèng kª), Héi ®ång qu¶n trÞ cö gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc c«ng ty, nhiÖm kú ban gi¸m ®èc lµ 3 n¨m, c¬ së ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ ®iÒu lÖ c«ng ty do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. C«ng ty tiÕn hµnh cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh. Sau 1 n¨m cæ phÇn ho¸ (7/1995 – 7/1996) c«ng ty cæ phÇn VIFOCO ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n tr­íc khi cæ phÇn thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: - Doanh thu: 62 tû ®ång t¨ng 122,9% - L·i: 6,5 tû ®ång t¨ng 153% - Nép ng©n s¸ch: 3,5 tû ®ång t¨ng 118,39%. Ngoµi ra nhµ n­íc cßn thu ®­îc cæ tøc 6 th¸ng ®Çu n¨m 1995 lµ 469.992.600 ®ång. - Lao ®éng t¨ng tõ 84 ng­êi (trong ®ã 64 lµ biªn chÕ) lªn 153 ng­êi (trong ®ã 90 lµ biªn chÕ) - Thu nhËp b×nh qu©n ®¹t trªn 1.000.000 ®ång ng­êi/ th¸ng s¸u th¸ng cuèi n¨m1995 cæ tøc chia cho cæ ®«ng 3.3%/cæ phÇn/ th¸ng. Sau s¸u th¸ng míi cæ phÇn t¨ng gi¸ trÞ 8,57%. PhÇn II Thùc trang cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë viÖt nam. I. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: TÝnh ®Õn ngµy 31/05/2001 c¶ n­íc ®· cæ phÇn ho¸ ®­îc 631 doanh nghiÖp; giao b¸n ®­îc 52 doanh nghiÖp b»ng 11,5% tæng sè DNNN hiÖn cã. Trong sè ®ã cã 120 doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸ tr­íc n¨m 1999, 250 doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ trong n¨m 2000 vµ 5 th¸ng ®Çu n¨m 2001 cã 63 doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸. Trong sè DNNN ®­îc cæ phÇn ho¸, cã 60 doanh nghiÖp tr­íc khi cæ phÇn lµm ¨n thua lç. VÝ nh­ C«ng ty sø B¸t Trµng, n­íc m¾m Thanh H­¬ng, chÌ B¶o Léc, Du lÞch Tam §¶o. Trong sè c¸c DNNN ®· cæ phÇn ho¸, sè DNNN cã vèn nhµ n­íc d­íi 1 tû ®ång chiÕm 20,4% vµ lo¹i trªn 10 tû ®ång chiÕm 6,1%. HiÖn nay nhµ n­íc cã cæ phÇn á 367 doanh nghiÖp ®· cæ phÇn chiÕm 59,2%. Sè c«ng ty cæ phÇn nhµ n­íc n¾m trªn 50% vèn ®iÒu lÖ cã 49 ®¬n vÞ (8%), trong ®ã nhµ n­íc gi÷ vèn cao nhÊt (80%) ë c«ng ty cæ phÇn in vµ bao b× H¶i Phßng vµ Ýt nhÊt (4,9%) ë c«ng ty dÞch vô th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp Hµ Néi. Trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, h×nh thøc b¸n mét phÇn gi¸ trÞ doanh nghiÖp lµ h×nh thøc ®­îc lùa chän nhiÒu h¬n (42,48%) vµ h×nh thøc chuyÓn toµn bé DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn (nhµ n­íc kh«ng gi÷ l¹i cæ phÇn) lµ 31,52%. Thùc tÕ cho thÊy h×nh thøc b¸n mét phÇn gi¸ trÞ doanh nghiÖp råi míi huy ®éng thªm vèn ®­îc ng­êi lao ®éng vµ c¸c cæ ®«ng ngoµi doanh nghiÖp lùa chän. V× h×nh thøc nµy ®¹t ®­îc tèt h¬n 2 môc tiªu: Huy ®éng vèn vµ t¹o ®éng lùc. H×nh thøc chuyÓn ®æi toµn bé DNNNthµnh c«ng ty cæ phÇn chñ yÕu lµ b¸n cæ phÇn cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp sau khi cæ phÇn cã hiÖu qu¶ h¬n. Theo kÕt qu¶ s¬ bé cña h¬n 200 c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trªn 1 n¨m cho thÊy doanh thu t¨ng 43%, lîi nhuËn t¨ng h¬n 100%, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng 18%, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 5%, thu nhËp t¨ng 22%. Mét sè c«ng ty cæ phÇn cã thu nhËp t¨ng rÊt cao nh­: §¹i lý liªn hiÖp vËn t¶i chuyÓn tõ 16,6 tû ®ång t¨ng lªn 22,5 tû ®ång, c¬ ®iÖn l¹nh tõ 44,6 tû ®ång t¨ng lªn 196,5 tû ®ång, b«ng g¹ch tuyÕt tõ 55 tû ®ång lªn 86,6 tû ®ång. Mét sè ®Þa ph­¬ng tÝch cùc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y nh­: Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Nam §Þnh, hiÖn nay ®Òu còng ®· ch÷ng l¹i. T¹i Hµ Néi, trong 2 n¨m 1998, 1999 ®· cæ phÇn ho¸ ®­îc 70 DNNN, nh­ng n¨m 2000 míi cæ phÇn ho¸ ®­îc 3 doanh nghiÖp, ch­a cã doanh nghiÖp nµo thùc hiÖn giao b¸n kho¸n kinh doanh, cho thuª. TØnh Nam §Þnh hÕt n¨m 1999 ®· thùc hiÖn chuyÓn 22 DNNN sang c«ng ty cæ phÇn nh­ng cuèi n¨m 1999 ®Õn th¸ng 12 - 2000 chØ thùc hiÖn ®­îc ë 2 doanh nghiÖp. Thµnh phè Hå ChÝ Minh nh÷ng n¨m tr­íc ®©y lµ ®Þa ph­¬ng ®i ®Çu trong tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ nh­ng hiÖn nay còng ®· ch÷ng l¹i, ®Õn hÕt th¸ng 12 - 2000 míi cæ phÇn ho¸ ®­îc 63 doanh nghiÖp trong ®ã 43 doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸ tõ n¨m 1999 trë vÒ tr­íc. II. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc: 1. Nh÷ng khu«n khæ ph¸p lý cho cæ phÇn ho¸ cßn nhiÒu bÊt cËp: Cho ®Õn nay chóng ta ®· cã 4 NghÞ quyÕt cña Bé chÝnh trÞ vµ TW, hµng lo¹t quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña H§BT vµ thñ t­íng chÝnh phñ vÒ CPH , nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi DN sau cæ phÇn ho¸ vÉn ch­a râ rµng, ch­a cã v¨n b¶n ph¸p lý cao vÒ cæ phÇn ho¸ mµ míi chØ lµ nh÷ng quy ®Þnh d­îc söa ®æi bæ sung vµ th­êng th× cµng vÒ sau cµng cã lîi, cµng cã nhiÒu ­u ®·i. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp kh«ng muèn triÓn khai nhanh mµ chê ®îi ®Ó ®­îc h­íng ­u ®aÜ nhiÒu h¬n. XÐt riªng vÒ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý quy ®Þnh vÒ cæ phÇn ho¸ ®· ®­îc ban hµnh còng cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn xem xÐt l¹i, vÝ dô: cã quy ®Þnh lµ ban gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng chØ ®­îc mua cæ phÇn ­u ®·i gi¶m gi¸ 30% kh«ng v­ît qu¸ møc cæ phÇn b×nh qu©n ­u ®·i cña c¸c cæ ®«ng trong khi chÝnh doanh nhiÖp nµy l¹i lµ ®Çu tÇu trong viÖc vËn dông vµ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ (CPH) t¹i doanh nghiÖp. Cßn quy ®Þnh b¸n cæ phÇn cho ng­êi lao ®éng còng kh«ng ®­îc cô thÓ ho¸, linh ho¹t tuú theo tõng nghµnh, tõng ®¬n vÞ dÉn ®Ðn t×nh tr¹ng cã n¬i ng­êi lao ®éng cã thu nhËp qu¸ thÊp, kh«ng cã tiÒn mua cæ phiÕu ­u ®·i, l¹i cã n¬i do vèn nhµ n­íc Ýt, cæ phÇn b¸n ra kh«ng ®ñ cho nhu cÇu ng­êi lao ®éng muèn tham gia CPH. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ, c«ng t¸c chØ ®¹o CPH tiÕn hµnh chËm ch¹p vµ kh«ng tÝch cùc. CPH lµ c«ng viÖc míi mÎ vµ phøc t¹p, do vËy ®ßi hái cã sù chuÈn bÞ kü cµng c¶ vÒ c«ng t¸c t­ t­ëng lÉn vÒ c«ng t¸c tæ chøc, song thùc tÕ c¶ hai c«ng t¸c nµy tiÕn hµnh chËm vµ thiÕu hiÖu qu¶. 2.1. C«ng t¸c t­ t­ëng Do kh«ng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn nªn nhiÒu DN (gåm c¶ l·nh ®¹o vµ ng­êi lao ®éng) còng nh­ nhiÒu cÊp qu¶n lý vÉn ng¹i CPH, sî CPH cho r»ng CPH sÏ mÊt ®i nhiÒu quyÒn lîi. Bé, tæng cuc, tæng c«ng ty hay ®Þa ph­¬ng th× sî kh«ng cßn g× ®Ó qu¶n lý, gi¸m ®èc sî mÊt quyÒn , mÊt xe, mÊt nhËu nhÑt, c«ng nh©n viªn kÐm cái th× sî mÊt viÖc lµm, mÊt chÕ ®é. ë mét khÝa c¹nh kh¸c trong khi chñ tr­¬ng ®æi míi DNNN ch­a d­îc qu¸n triÖt s©u s¾c th× ë c¸c ngµnh,c¸c cÊp, ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c DNNN vµ c¸c doanh nghiÖp ®· CPH, nhÊt lµ c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng. Còng tõ sù ph©n biÖt ®èi xö nµy mµ viÖc t×m ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c c«ng ty cæ phÇn còng gÆp khã kh¨n, g©y trë ng¹i cho c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn. Râ rµng lµ khi ®Êt n­íc vÉn ®ãng vai trß lµ “bµ ®ì” cho c¸c DNNN, khi mét s©n ch¬i chung mµ c¸c DNNN vÉn ®­îc ­u ®·i nhiÒu h¬n, lµm ¨n thua lç vÉn ®­îc nhµ n­íc ®­a tay ra cøu b»ng c¸c kho¶n vèn vay kh«ng ph¶i tr¶ l·i, bï lç tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c ­u ®·i kh¸c th× doanh nghiÖp CPH sÏ thÊy thiÖt thßi vµ ®iÒu nµy t¸c ®éng lín ®Õn t©m lý cña c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ b­íc vµo CPH. 2.2. C«ng t¸c tæ chøc. Trong mét thêi gian dµi, viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh CPH d­îc tiÕn hµnh mét c¸ch rêi r¹c, bÞ ®éng. Ban ®æi míi DNNN kh«ng chñ ®éng giao chØ tiªu vµ chØ ®¹o s¸t sao thùc hiÖn mµ vÇn ngåi chê ®îi cho c¸c c«ng ty tù nguyÖn ®¨ng ký. Trong khi ®ã nhiÒu v­íng m¾c vÒ t­ t­ëng ch­a ®­îc gi¶i quyÕt nªn cã sù chÇn chõ, do dù cña c¸c c«ng ty ®· dÉn ®Õn sù chËm trÔ ®¸ng kÓ.CPH víi hµng lo¹t c¸c b­íc ®i phøc t¹p nh­: X¸c ®Þnh lo¹i doanh nghiÖp ®­a vµo diÖn CPH, gi¶i quyÕt t×nh h×nh c«ng nî cña c¸c doanh nghiÖp, ®Þnh gi¸ tµi s¶n doanh nghiÖp, ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé kÕ ho¹ch ®Çu t­, Bé tµi chÝnh, Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi, víi ban ®æi míi DNNN. Xong b¶n th©n ban ®æi míi DNNN nhµ n­íc ch­a ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch, c¸n bé phÇn lín lµm kiªm nhiÖm, ch­a dµnh nhiÒu thêi gian vµ trÝ tuÖ cho c«ng viÖc, l¹i ch­a ®ñ tr×nh ®é ®Ó gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p, t­ vÊn cho doanh nghiÖp vÒ c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c¸c thñ tôc CPH mét c¸ch nhanh gän vµ hiÖu qu¶. 3. Nh÷ng v­íng m¾c ®èi víi ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn CPH doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn b­íc chuyÓn m×nh mang tÝnh b­íc ngoÆt vÒ qu¶n lý. §iÒu nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ng­êi lao ®éng, ch­a nãi ®Õn nhiÒu ng­êi bÞ “ gi¶m biªn chÕ “ mµ ngay ®èi víi ng­êi lao ®éng cßn ë l¹i doanh nghiÖp ( kh«ng tÝnh ®Õn thu nhËp cña hä ), c¸c quyÒn lîi kh¸c cña hä sÏ kh«ng cßn nh­ tr­íc. Lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp tr­íc ®©y chia lµm 3 quü: quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü phóc lîi, quü khen th­ëng, giê ®©y tr­íc khi chia lµm ba quü ph¶i thanh to¸n cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng v× vËy c¸c quü trªn ®Òu gi¶m. NhiÒu quyÒn lîi vÒ häc hµnh, trau dåi kiÕn thøc, tham quan nghØ m¸t ®Òu bÞ h¹n chÕ mét c¸ch tèi ®a. Mét vÊn ®Ò quan träng n÷a lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc nhiÒu n¨m lµm viÖc trong biªn chÕ nhµ n­íc, cã ng¹ch bËc vµ nhiÒu quyÒn lîi chÝnh trÞ kh¸c, khi chuyÓn sang cæ phÇn ho¸ c¸c quyÒn lîi nµy sÏ ra sao? Trong tr­êng hîp mÊt viÖc khi DNNN CPH th× c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi hä thÕ nµo? VÉn lµ mét c©u hái cßn ®Ó ngá. PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh CPH c¸c DNNN ë viÖt nam. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn ë viÖt nam tiÕn hµnh trong bèi c¶nh ®Êt n­íc ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ phi nhµ n­íc nãi chung cßn bÐ nhá, ®ang ë trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn, ch­a ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng vÒ vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· cã nhiÒu biÕn dæi ®a sè c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· thùc hiÖn chÕ ®é hîp t¸c kinh doanh, chñ ®éng t×m vèn, vËt t­, lao ®éng, kÓ c¶ lao ®éng kü thuËt vµ chuyªn gia theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng, kh«ng tr«ng chê û l¹i vµo cÊp trªn vµo nhµ n­íc. NhiÒu doanh nghiÖp ®· cã biÖn ph¸p tÝch cùc tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, bè trÝ l¹i bé m¸y qu¶n lý theo ph­¬ng h­íng gän nhÑ cã hiÖu qu¶, b­íc ®Çu tiÕp cËn vµ thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÊp nhËn c¹nh tranh. V× thÕ nhiÒu DNNN ®· ®øng v÷ng, b¾t ®Çu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. MÆc dï cã nhiÒu ®æi míi quan träng, cã nhiÒu b­íc tiÕn ®¸ng kÓ trong nhiÒu lÜnh vùc nh­ng hiÖn t¹i hÖ thèng DNNN vÉn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. Thùc tiÔn ®ßi hái ph¶i ®æi míi c¨n b¶n DNNN nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Xin nªu mét sè biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh CPH vµ c¬ chÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng. 1. Nhµ n­íc ban hµnh ®ång bé vµ hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p luËt. Trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, víi t­ c¸ch lµ c¬ quan quyÒn lùc ®¹i diÖn cho lîi Ých cña nh©n d©n vµ lµ ng­êi chñ së h÷u ®èi v¬Ý mét phÇn kh«ng nhá t­ liÖu s¶n xuÊt cña ®Êt n­íc, nhµ n­íc cÇn ph¶i ®Ò cao vai trß qu¶n lý cña m×nh ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ nhµ n­íc cÇn ph¶i ban hµnh ®ång bé hÖ thèng ph¸p luËt lµm c¨n cø ph¸p lý cho viÖc x¾p tæ chøc l¹i viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp trong m«i tr­êng kinh doanh míi. §ång thêi ph¸p luËt cÇn ®­a ra c¸c quy ®Þnh râ rµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng yªu cÇu ph¶i cã mét lo¹i v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ tù do c¹nh tranh ph¸ s¶n, ng¨n ngõa ®éc quyÒn, chèng tÖ n¹n x· héi vµ c¸c hËu qu¶ kh¸c cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Mét thùc tÕ ®ang diÔn ra ®Æc biÖt nghiªm träng lµ nhiÒu c«ng ty ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®ang bÞ lîi dông t×nh h×nh phøc t¹p ®Ó lµm ¨n phi ph¸p. Do ®ã cÇn khÈn tr­¬ng nghiªn cøu ban hµnh vµ hoµn chØnh nhiÒu v¨n b¶n chèng lµm ¨n gian lËn, lõa ®¶o, t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý v÷ng ch¾c, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh tù do vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng. HiÖn nay, nhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn sù ra ®êi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn ë ViÖt Nam cßn thiÕu ®ång bé. MÆc dï ®Õn nay ®· cã luËt doanh nghiÖp, luËt ph¸ s¶n, ngoµi ra luËt th­¬ng m¹i, luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc ®· ®­îc th«ng qua, nh­ng viÖc söa ®æi, bæ sung ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn c¸c luËt cßn chËm. 2. T¹o lËp mét m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn. 2.1. æn ®Þnh tiÒn tÖ, gi¶m tèc ®é l¹m ph¸t lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt. TiÒn tÖ æn ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho sù ra ®êi cña c«ng ty cæ phÇn, tiÒn tÖ lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tiÒn tÖ lµ vËt ngang gi¸ chung, cã vai trß nèi liÒn tÊt c¶ c¸c lo¹i thÞ tr­êng vµ nã chØ ph¸t huy ®­îc chøc n¨ng khi cã sù æn ®Þnh tiÒn tÖ. Sù æn ®Þnh tiÒn tÖ sÏ thóc ®Èy sù ra ®êi c¸c doanh nghiÖp míi trong ®ã cã c¸c c«ng ty cæ phÇn. Khi luËt nhµ n­íc míi ra ®êi cã nghÜa lµ mét khèi l­îng tiÒn tÖ trong x· héi ®­îc di chuyÓn vµo s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã h¹n chÕ ®­îc nhiÒu c¬n sèt gi¸ c¶. V× thÕ cÇn cã nhiÒu chÝnh s¸ch kinh tÐ vÜ m« t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh tiÒn tÖ, kÝch thÝch tiÕt kiÖm vµ chuyÓn tiÒn tiÕt kiÖm vµo ho¹t ®éng ®Çu t­. VÒ thùc chÊt ng­êi mua cæ phiÕu lµ ®Çu t­ tµi chÝnh víi môc ®Ých lîi nhuËn cao h¬n vµ ®Òu cã yªu cÇu chung lµ ph¶i an toµn trong kho¶n ®Çu t­ ®ã. NÕu l¹m ph¸t hä sÏ kh«ng sÉn sµng mua cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn. L¹m ph¸t cao cßn h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña doanh nghiÖp v× lîi tøc cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cao doanh nghiÖp kh«ng chÞu næi do ®ã l¹m ph¸t thÊp sÏ thóc ®Èy nhanh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vèn trong n­íc. §ång thêi nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¶ nh÷ng ng­êi ®Çu t­ lÜnh vùc nµy. 2.2. H×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó t¸c ®éng tÝch cùc gãp vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn. Khi chÊp nhËn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn khu vùc t­ nh©n ®­îc më réng, luËt doanh nghiÖp ®­îc ban hµnh. Theo luËt nµy c«ng ty cæ phÇn ®­îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu lµ nh÷ng mÆt hµng cung cÊp cho thÞ tr­êng chøng kho¸n, nÒn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc tæ chøc th× viÖc mua b¸n chøng kho¸n ®­îc dÔ dµng sÏ ®­a vèn vµo s¶n xuÊt tèt h¬n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n vµ c«ng ty cæ phÇn cã t¸c dông hç trî tÝch cùc cho nhau, thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ “ chî trao ®æi hµng ho¸ cæ phÇn “ cho c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn lµ tiÒn ®Ò ®¸p øng hµng ho¸ cæ phÇn cho yªu cÇu cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®iÒu tiÕt viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ lµ n¬i b¶o ®¶m an toµn cho c¸c nhµ ®Çu t­ b»ng c¸ch xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i cæ phiÕu tr­íc khi cho phÐp ®em ra mua b¸n. Nã cßn h­íng c¸c ®Þa vÞ kinh tÕ ®Çu t­ vµo c¸c nghµnh hay c¸c lÜnh vùc ®­îc khuuyÕn khÝch, còng nh­ thóc ®Èy ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ cña nhµ n­íc b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu cña nhiÒu ®Þa vÞ ®· ®­îc ®¸nh gi¸ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. Nh­ vËy qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ng­êi d©n cã ®iÒu kiÖn ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n ®Ó x¸c ®Þnh c«ng ty cæ phÇn hay doanh nghiÖp CPH lµm ¨n lµnh m¹nh, cã hiÖu qu¶ ®Ó cã lßng ham muèn tÝch cùc tham gia mua cæ phiÕu gãp vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh cho yªu cÇu Ých n­íc lîi nhµ. Víi sù n¨ng ®éng nh­ vËy cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ngµy 11/07/1998 ChÝnh phñ ®· ban hµnh N§ sè 48/1998/N§ - CPH vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n vµ Q§ sè 127/1998/TTg cïng ngµy 11/07/1998 cho phÐp thµnh lËp hai trung t©m chøng kho¸n t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ c¬ së ph¸p lý ®Çu tiªn cña ho¹t ®éng thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam, ®ã lµ m«i tr­êng thuËn lîi t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc CPH DNNN vµ ho¹t ®éng cña c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.DOC
Tài liệu liên quan