Tiểu luận Nguồn gốc, bản chất của ý thức

Tính năng động sáng tạo của ý thức thể hiện qua các mặt:

Trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh là quá trình 2 chiều, có định hướng và chọn lọc.

Mô hình hóa (sáng tạo lại ) đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần.

Chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan, tức quá trình hiện thực hóa thực tiễn thông qua hoạt động thực tiễn.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/09/2013 | Lượt xem: 7989 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nguồn gốc, bản chất của ý thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguồn gốc, bản chất của ý thức Nhóm 2 A5K65 NGUỒN GỐC Tự nhiên Xã hội Nguồn gốc tự nhiên Ý thức là 1 thuộc tính của vật chất có tổ chức cao là bộ óc người Bộ não người và ý thức Bộ não người là một tổ chức v/c sống đặc biệt có cấu trúc tinh vi và phức tạp. Bộ não người là cơ quan vật chất của ý thức Với cấu tạo phức tạp và tinh vi gồm khoảng 14-15 tỉ tế bào thần kinh liên hệ với nhau và các giác quan để thu nhận, điều khiển hoạt động của cơ thể thông qua các phản xạ Bộ não người và ý thức Hoạt động ý thức chỉ diễn ra trong bộ não người, trên cơ sở các quá trình sinh lý- thần kinh của bộ não. Tuy nhiên bộ óc con người thì chưa đủ. mà cần có sự tác động của thế giới bên ngoài lên các giác quan và qua đó đến bộ óc con người. Lý luËn ph¶n ¸nh cña CNDVBC Phản ánh là thuộc tính chung, phổ biến của mọi đối tượng vật chất Ph¶n ¸nh lµ sù t¸i t¹o nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng vËt chÊt nµy lªn mét hÖ thèng vËt chÊt kh¸c khi hai hÖ thèng nµy t¸c ®éng vµo nhau KÕt qu¶ cña sù ph¶n ¸nh lµ c¸c th«ng tin mµ ®é phøc t¹p cña nã phô thuéc tr×nh ®é c¸i ph¶n ¸nh. Sơ đồ về các hình thức phản ánh Vật lý Hoá học Sinh học Tâm lý Ý thức Minh ho¹ vÒ sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh thøc ph¶n ¸nh Phản ánh của các dạng vật chất phát triển từ thấp đến cao cùng với quá trình tiến hóa từ thấp đến cao của thế giới vật chất. Ý thức là hình thức phản ánh của vật chất phát triển ở trình độ cao. Ý thức là sự phản ánh thế giới bên ngoài vào bộ óc con người. Nguồn gốc xã hội Lao động Quá trình con người sử dụng công cụ tác động vào tự nhiên tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của mình Lao động Là điều kiện đầu tiên và chủ yếu để con người tồn tại Là yếu tố xã hội có vai trò quyết định trong quá trình hình thành và phát triển ý thức Ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy con người là yếu tố xã hội, cùng với lao động có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển ý thức Ngôn ngữ ý thức Nguån gốc tù nhiªn Nguån gèc x· héi HiÖn thùc kh¸ch quan N·o ng­êi Lao ®éng Ngôn ngữ Tổng kết BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC Ý thức Một hiện tượng xã hội mang bản chất xã hội Sự phản ánh HTKQ vào bộ óc con người một cách năng động sáng tạo Là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan “Ý thức chẳng qua là cái vật chất được đem chuyển vào đầu óc con người và được cải biến đi trong đó” hinh c.mac Bản chất của ý thức Bản chất của ý thức Bản chất của ý thức Ý thức không thụ động, đơn giản,máy móc như cái gương soi, không phải sự sao chép nguyên xi giới tự nhiên vào óc con người mà có tính năng động và sáng tạo Từ hiểu biết khách quan đến sáng tạo khách quan qua thực tiễn Tính năng động sáng tạo của ý thức thể hiện qua các mặt: Trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh là quá trình 2 chiều, có định hướng và chọn lọc. Mô hình hóa (sáng tạo lại ) đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần. Chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan, tức quá trình hiện thực hóa thực tiễn thông qua hoạt động thực tiễn. Ý thức ra đời gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu sự chi phối của quy luật sinh học và quy luật xã hội (chủ yếu). Hinh anh??? Ý thức là 1 hiện tượng xã hội, mang bản chất xã hội. Ban chat y thuc Tinh phan anh Tinh sang tao Tinh xa hoi Nhóm 2 A5K65

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChủ đề seminar nguồn gốc và bản chất của ý thức.ppt
Tài liệu liên quan