Tiểu luận Thực trạng của tăng trưởng kinh tế và giải pháp khắc phục các vấn đế kinh tế

Nhà nước có một vai trò cực kì quan trọng, vai trò này thể hiện trước hết ở việc hoạch định các chính sách kinh tế như: chính sách cơ cấu kinh tế bao gồm cơ cấu nghành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ. Chính sách thị trường đảm bảo cho các quan hệ thị trường phát huy tác dụng trong các lĩnh vực. Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền, huy động, phân bổ và sử dụng vốn có hiệu quả. Chính sách nguồn nhân lực đảm bảo giáo dục, đào tạo, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Chính sách xã hội và môi trường đảm bảo sự công bằng tiến bộ. Chính sách kinh tế đối ngoại

Nhà nước không chỉ có vai trò hoạch dịnh ra các chính sách đúng mà còn phải thể chế nó thành pháp luật và tổ chức nghiêm túc những pháp luật đó.

 

doc32 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/09/2013 | Lượt xem: 5887 | Lượt tải: 92download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Thực trạng của tăng trưởng kinh tế và giải pháp khắc phục các vấn đế kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
từ bên ngoài để tăng trửng kinh tế có hiệu quả.[3,trang26] Chương II: Thực Trạng Của Các Yếu Tố Tăng Trưởng Kinh Tế. Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDP (tỉ đồng) 441646 481295 535762 613443 715307 839211 [7,trang4-9] có sự tổng hợp lại I- con người với tăng trưởng kinh tế. 1- người lao động và lực lượng lao động. 1.1. Khái niệm: - Nguồn lao động là bộ phận dân số trong độ tuổ lao động theo quy định của pháp luật có khả năng lao động, có nguyện vọng tham gia lao động và những người ngoà độ tuổi lao động đang làm việc trong các nghành kinh tế quốc dân [4,trang 167]. - Nguồn lao động đang được xem xẻtten hai mặt biểu hiện là số lượng và chát lượng. 1.2. vai trò của lực lượng lao động. a) tác động của phát triển kinh tế tri thức đếm sự phat triển của xã hội. - Sự ra đời và phat triển của kinh tế tri thức gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ cao và sự ứng dụng rộng rãi với hiệu quả cực kỳ to lớn của những công nghệ ấy vào đời sống kinh tế xã hội. - Sự phát triển kinh tế tri thức tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia cung như kinh tế toàn cầu. - Hiện đại hoá các nghành truyền thống. - Hình thành những nghành mới, những nghành đại diện cho kinh tế tri thức. - Sự phát triển kinh tế tri thức tạo nên những biến đổi xã họi sâu sắc [6,trang 25-29]. b) trình độ của người lao động. - Trình độ của người lao động làm việc trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội được nâng cao. -Lao động trong các ngành có sự gia tăng, điều kiện lao động được thay đổi cơ bản, cường đô lao động giảm nhẹ. Nhưng trình độ lao đông phát triển nên năng suất lao động cao dẫn đến sự gia tăng nạn thất nghiệp. mặt khác sự chênh lệch trình độ giữa các vùng miền cũng là vấn đề cần giải quyết để kinh tế có thể tăng trưởng ổn định [6, trang 30-32]. c) Vai trò hai mặt của lao động. - Trước hết lao động là một nguồn lực lượng sản xuất chính và không thể thiếu được trong các hoạt đông kinh tế, lao động cũng bao hàm những lợi ích tiềm tàng theo nghĩa: góp phần làm tăng thu nhập, cải thiển đời sống, giảm nghèo đói thông qua chính sách: toạ việc làm, tổ chức lao động có hiệu quả, áp dụng công nghệ phù hợp… - Vai trò của lao động còn được thể hiện đó là lao động là một bộ phận của dân số, là người được hưởng thụ lợi ích của quá trình phát triển. Mọi quốc gia điều nhấn mạnh đến mục tiêu “phát triển vì con người và coi đó là động lực của sự phát triển”. - Những phân tích trên đã khẳng định lao động có vai trò là động lực của sự phat triển là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế [4,trang187-189]. 2. Thực trạng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tương đối lớn nhưng chất lượng chưa đáp Ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nước ta hiện nay có trên 50 triệu người từ 15 tuổi trở lên, nhưng tỷ lệ qua đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn kỹ thuật rất thấp. Theo kết quả điều tra dân số 1-4-1999 thì tại thời điểm điều tra chỉ có 7,6% dân số từ 13 tuổi trở lên có bằng cấp về một trình độ chuyên môn kỹ thuật nào đó, tức là đã qua trường lớp đào tạo, trong đó 2,3% là công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ có bằng cấp; 2,8% có trình độ trung học chuyên nghiệp; 0,7% cao đẳng; 1,7% đại học và 0,1% có trình độ trên đại học. Đây là một tỷ lệ quá thấp. Nếu loại trừ giáo viên trong ngành giáo dục và thầy thuốc trong ngành y là 2 ngành có tỷ lệ qua đào tạo cao thì số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn chiếm tỷ lệ thấp hơn nữa. Tỷ lệ qua đào tạo đã thấp, cơ cấu đào tạo lại bất hợp lý. Quan hệ tỷ lệ đào tạo giữa 3 loại trình độ chuyên môn kỹ thuật; (1) Đại học và trên đại học; (2) Trung học chuyên nghiệp; (3) Công nhân kỹ thuật theo thông lệ quốc tế là: 1 - 4 - 10 hoặc 1 - 3 - 5, nhưng ở nước ta các tỷ lệ này tại thời điểm tổng điều tra dân số năm 1- 4-1989 là 1 - 1,16 - 0,96 và đến thời điểm tổng điều tra dân số 1-4-1999 còn bất hợp lý hơn với quan hệ tỷ lệ: 1- 1,13 - 0,92. Cơ cấu đào tạo bất hợp lý nên tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” trong nền kinh tế có xu hướng ngày càng trầm trọng. Sinh viên ra trường không có việc làm, nhưng các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lại không tìm được công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề. Theo kết quả điều tra toàn bộ công nghiệp đã nêu ở trên, đến giữa năm 1998 trong tổng số lao động công nghiệp ngạch 4 bậc chỉ có 17,5% số người đạt tay nghề bậc 4/4; trong ngạch 5 bậc, tỷ lệ bậc 5/5 chiếm 20,8%; ngạch 6 bậc, thợ bậc 6/6 chiếm 5,9%; ngạch 7 bậc, thợ bậc 7/7 chỉ có 3,2%.[8, trang22-23] Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhân loại đang bước vào nền kinh tế tri thức mà bản thân người lao động không biết nghề hoặc biết nghề không đến nơi đến chốn thì rất khó tìm việc làm vì ngày nay người ta quan tâm chủ yếu đến chất lượng lao động chứ không tập trung vào khai thác số lượng lao động như trước đây. II. Vốn với tăng trưởng kinh tế. 1. Vốn sản xuất và vốn đầu tư. a) Vốn sản xuất: là giá trị của những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp phục vụ cho quá trình sản xuất và dịch vụ,bao gồm vốn cố định và vốn lưu động.[4,trang 230] b) Vốn đầu tư: hoạt động đầu tư cho sản xuất là việc sử dụng vốn đầu tư để phục hồi năng lực sản xuất cũ tạo nên năng lực sản xuất mới, nói một cách khác đó là quá trình thực hịên tái sản xuất các loại tái sản xuất. Hoạt động đầu tư là hết sức cần thiết. - Hoạt động đầu tư được tiến hành dưới hai hình thức: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.[, trang 231,232] 2. Vai trò của vốn sản xuất và vốn đầu tư với trưởng kinh tế. - Ngày nay vốn đầu tư và vốn sản xuất được coi là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Vốn đầu tư không chỉ là cơ sở để tạo ra vốn sản xuật, tăng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và của nền kinh tế, mà còn là điều kiện đẻ nâng cao trình độ khoa học - cộng nghệ, góp phần vào việc đầu tư theo chiều sâu, hiện đại hoá quá trình sản xuất, viềc tăng vốn đầu tư cũng góp phần vào việc giải quyết công ăn việc làm, nó cũng là điều kiện quan trộng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.[4, trang 235-236] 3. Các nguồn hình thành vốn đầu tư. + Tiết kiệm trông nước: tiết kiệm của chính phủ, của các công ty,cuả dân cư. + Tiết kiệm ngoài nước: vốn đầu tư trực tiếp (FDI), nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn các tổ chức phi chính phủ (NGO), nguồn vốn tín dụng thương mại.[4,trang 242-257] 4. Tác động của vốn đầu tư và vốn sản xuất. - Đầu tư là bộ phận lớn và hay thay đổi trong chỉ tiêu. Do đó những thay đổi trong đầu tư có thể tác động lớn đối với tổng cầu ® tác động tới sản lượng và cụ, việc làm. khi đầu tư tăng lên thì nhu cầu về chi tiêu mua sám máy móc thiết bị cũng tăng. - Đầu tư sẽ dẩn đến tăng vốn sản xuất, nghĩa là có thêm các nhà máy, thiết bị, phương tiện vận tải mới được dựa vào sản xuất, làm tăng khả năng sản xuất của nền kinh tế sự thay đổi này tác động đến tổng cung. Từ sự tác động đến tổng cung cầu mà vốn sẽ tác động đến sản lượng của quốc gia và từ đó thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nếu nố tácđộng tích cực thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh và bền vững và ngược lại. III. Kỹ thuật công nghệ với tăng trưởng kinh tế. 1. Khái quát chung. 1.1. Khái niệm: - Khoa học là tập hợp những hiểu biết và tư duy nhằm khám phá những thuộc tính tồn tại khách quan của các hiện tượng tự nhiên và xã hội. - Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kĩ năng, bí quyết, công cụ và phương tiện để biến đổi các nguồn lực thành các sản phẩm hay dịch vụ phục vụ cho đời sống xã hội. Những thành tựu của KH_CN trở thành lực lượng sản xuất trực tiép, được ứng dụng rộng rải trông nhưng lĩnh vực.[4, trang 270,272] 1.2. Vai trò của KH - CN. - Mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. - Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dụch cơ cấu kinh tế. -Tăng sức cạnh tranh của hàng hoá, thúc đẩy đẩy phát triển kinh tế thị trường. [4, trang276-278] 2. Hiện trạng công nghệ ở việt nam: 2.1. Trước khi chuyển giao công nghệ; - Kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa trên một nền nông nghiệp lạc hậu với kỹ thuật thô sơ, đã không tạo được một nền tảng công nghệ cần thiết. - Theo báo cáo của bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường thì công nghệ Việt Nam lạc hậu so với các nước tiên tiến nhất thế giới khoảng 50 ® 100 năm. So với mức trung bình thí thiết bị của nước ta lạc hậu từ 2 ® 3 thế hệ. - Hệ số có giới hoá thấp, so với thế giới hệ số cơ giới hoáổtng các lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam đạt 50%. Công nghệ lạc hậu dẩn đến hao phí lớn năng lượng và nguyên liệu. - Công nghệ không đồng bộ mất cân đối làm cho nhiều loại thiết bị hoặc không đượ sử dụng.[2, trang 114-115] 2.2. Sau khi thực hiện chuyển dao công nghệ: thì năng suất của nghành đã được nâng cao lên rỏ rệt. Nâng cao hiệu quả kinh tế,nâng cao trình độ công nghệ của đất nước, rút ngắn khoảng cách lạc hậu của nước ta với thế giới . - Việc chuyển giao công nghệ vào nước ta được thực hiện thông qua các công ty đa quốc gia bên cạnh đó chung ta cũng nên cẩn trọng với việc cấp giấy phép, giải quyết các vấn đè thủ tục và phải chú ý đến vấn đề thích nghi hoá công nghệ. - Trong những năm gần đây ( 1991 - 1994) do tiếp tục thực hiện chuyển fiao công nghệ và phát triển KH – KT mà khu vực công nghiệp và dịch vụ đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế xét theo chỉ tiêu GDP bình quân thời ký 1991 – 1995 là 8,5%/năm. Trong đó khu vực nông,lâm, thuỷ sản là 4.93%; công nghiệp và xây dựng là 13,72%; thương mại và dịch vụ là 8,78%. Sự tăng trưởng nhanh chóng đã biến nước ta thành một trong số ít các quốc gia có mức tăng trưởng nhanh chóng, cao nhát thế giới hiện nay.[1, trang 31-32] IV. Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế. 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tính chất tích cực của nền kinh tế nước ta trong sự tăng trưởng vừa qua được thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng di chuyển dần tỷ trọng sang các khu vực công nghiệp , xây dựng và dịch vụ. - Khu vực nông, lâm, thuỷ sản :năm 1991 chiếm 40,49% trong GDP đến năm 1994 chỉ còn 28,7%. - Khu Công nghiệp và xây dựng năm 1991 chiếm 35,7% trong GDP đến năm 1994 đễa tăng lêm 29,65%. - Khu vực dịch vụ năm 1991 chiếm 35,7% trong GDP đến năm 1994 tăng lên 41,65%.[1,trang 40] 2. Thực trạng. - Mặc dù có sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực nhưng chưa có sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong đó tỷ trọng lao động trong công nghiệp vẩn chưa có sự thay đổi quan trọng theo hướng giãm dần, mà thậm chí còn gia tăng.mức độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua mới có khả năng tăng mức toàn dụng số lao động đang có trong mỗi khu vực, chứ chưa đủ sức tạo sự dịch chuyển lao độngtheo hướng tự phân bố lại lực lượng lao động trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù có sự tằng trưởng cao, sự chuyển dịch đáng kể về giá trị sản lươpngj giữa các khu vực, nhưng cơ cấu kinh tế hiện hữu vẩn chúa đựng những yếu tố tăng trưỏng không bền vững như: - Sự phát triển các ngành KT chủ yếu theo chiều ngang, chưa thực sự đi vào chiều sâu,nhất là các ngành sản xuất công nghiệp thị trường cho các sản phẩm công nghiệp chưa ổn định. - Trình độ công nghệ nói chung còn lạc hậu, phụ tùng, trang thiết bị cháp vá, thiết bị thiếu đồng bộ, các ngành kinh tế- kỷ thuật còn đơn chiếc, nhỏ lẻ, lao động thủ công, giá thành sản phẩm cao, năng lực cạnh tranh kém. - Các ngành du lịch chưa thực sự phục vụ cho sự tăng trưởng nhanh, còn quá non yếu so với tốc độ tăng trưởnh kinh tế - Hạ tầng kĩ thuật không đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, đang là trở lực với sự phát triển chung - Sự tăng trưởng kinh tế còn nặng về tính tự phát, vai trò của nhà nước còn nhiều hạn chế. [1,trang41,45] V. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường với phát triển kinh tế. 1. Một số loại tài nguyên thiên nhiên.[4,trang 96-201] 1.1. Nguồn năng lượng: Toàn bộ nguồn năng lượng được sử dụng trong hoạt động giao thông,sản xuất điện năng phục vụ các nghành sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong cấ nguồn năng lượng : thuỷ năng là nguồng năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối các nước đang phát triể, ở việt nam có 63% điện năng tiêu thụ kà được sản xuất ở các nhà máy thuỷ điện. Việt nam có trử lượng than lớn. Theo đánh giá trử lượng thăm dò khoảng 3,5 tỷ tấn. Đây là nguồn năng lượng có khả năng trở thành nguồn năng lượng chính. 1.2. Các loại khoáng sản. Các loại khoáng sản là cơ sở để phát triển cadc ngành công nghiệpkhai thác và công nghiệp sản xuất các loại vật liệu. Nước ta có một nguồn khoáng sản đa dạngvà phong phú, rất thuận lợi cho phát triển đất nướctrong công cuộc CNH – HĐH. 1.3. Nguồn tài nguyên rừng. Rừng vừa có giá trị kinh tế vừ có giá trị bảo vệ môi trường. Về mặt kinh tế rừng cho sản phẩm gỗ ngoài ra rừng còn cho chúng ta các sản phẩm động thực vật. Rừng có giá trị bảo vệ môi trường: Chống xói mòn, lụt lội, điều hoà khí hậu… Do khai phá rừng vì những mục đích khác nhau mà diện tích rừng đang bị thu hẹp lại. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Ở việt nam diện tích đất đai có rừng che phủ đã giảm từ15 – 16 triệu ha (năm 1945) xuống chỉ còn 8 – 9 triệu ha. 1.4. Nguồn đất đai: Đất đai có ý ngjhĩa quan trọng trong phát triển nông nghiêệ, đáp ứng nhu cầu cho công ttrình xây dựng nhà ở và tuyến giao thông trên bộ. Ở việt nam đất có khả năng canh tác là 9,5 triệu ha, trong đó đã sử dụng 7 triệu ha. Hệ số sử dụng đất trồng thấp. Bên cạnh đó đất canh tác bịi xâm lấn, diện tích đất nông nghiệp có xu hướng cô hẹp nhanh chóng do nhiều khu công nghiệp và đô thị mới đang hình thành. 1.5. Nguồn nước: Đây là tài nguyên không thể thiếu trong sản xuất và đời sdống, là cơ sở để xây dựng hệ thống thuỷ điệ, vận tải thuỷ tạo bể chứa. Tuy vậy mặt hạn chế là mưa theo mùa và tài nguyên nước không đều giữa các vùng. Việc cung cấp nước sạch ở nhiều vùng nông thôn và đô thị đang gạp nhiều khó khăn. 1.6. Biển và thuỷ sản: Với hơn 3200 km bờ biển chạy suốt chiều dài đất nước đã tạo nên điều kiện thuận lợi cho việt nam trong vận tải biển. Hoạt động nuôi và đánh bắt thuỷ hải sản có ý nghĩa to lớn. Ngoài ra các vùng ven biển còn có điều kiện phát triển nghề làm muối, trồng và sản xuất các sản phẩm từ cói. Trữ lượng hải sản cho phép đánh bắt mỗi năm ở Việt Nam là 1.5 triệu tấn cá và 5 – 6 vạn tấn tôm. 1.7. Khí hậu: Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió muad và nóng ẩm rất thuận lợi cho trồng cây nông nghiệp và hoa quả nhiệt đới. Điều kiện khí hậu kết hợp với nguồn nước và đất đai đã cung cấpcác loại nông sản có giá trị xuất khẩu. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phông phú và đa dạng nhưng chúng ta phải biết cách khai thác và sử dụng đó là một vấn đề cần được quan tâm hiện nay ở nước ta. 2. Những vấn đề môi trường hiện nay. a) Nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường: Chất thải được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hôẳctng các hoạt động khác. Chất thải có thể ở dạng rắn, lỏng hoặc các dạng khác. Các chất thải như:chất thải từ các hộ dân cư, chất thải ảnh hưởng lớn đến môi trường như phân bón hoá học và thuốc trừ sâu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của dân cư khu vực nông thôn, chất thải từ ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nguồn phát sinh chất thải từ ngành xây dựng, ngành giao thông vận tải, từ các bệnh viện và trạm y tế.[5,trang 245-273] b) Thực trạng tác động môi trường của các quá trình CNH – HDH. - Gây ô nhiễm đất trên địa bàn đô thi. - Gây ô nhiễm nguồn nước mặt các con sông chảy qua các vùng ven đô. - Ô nhiễm không khí và tiếng ồn: Trong các khu đô thị tập trung đông dân cư thì nồng độ bụi trung bình cũng tương đối cao. Bên cạnh đó khí thải độc hại từ các nhà máy, xí nghiệp thải ra không qua xử lý đã làm môi trường bị ô nhiễm nặng nề. - Tiếng ồn cũng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân đặc biệt ở các đô thị.[5,trang 275-287] c) Một số vấn đề tồn tại trong bảo vệ môi trường. - Cơ cấu của các tổ chức thể chế quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường còn lỏng lẻo. - Số lượng các cán bộ của sở Khoa học – Công nghệ và môi trường của các đô thị lớn có trìng độ chuyên môn nghiệp vụ còn thiếu. - Công tác giáo dục, đào tạo và cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường cho người dân và các cơ Dụng những ít lợi do tài nguyên tjiên nhiên ban tặng để thoải mãn những nhu cầu đa dụng của mình. - Tài nguyên thiên nhiên là một yếu tố nguồn lực quan trọng, tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất. Có thể nói tntn là một yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng là cơ sở để phát triển các nguồn sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, các nghành công nghiệp nặng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, thuỷ tinh, sành sứ. VI. Thể chế chính trị và quản lý của nhà nước với tăng trưởng kinh tế. trong những năm gần đây do tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới theo cơ chế thị trường với định hướng xhcn, nền kinh tế nước ta vẩn tiếp tục phát triển. 1. Vai trò của nhà nước Nhà nươs có một vai trò cực kì quan trọng, vai trò này thể hiện trước hết ở việc hoạch định các chính sách kinh tế như: chính sách cơ cấu kinh tế bao gồm cơ cấu nghành, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ. Chính sách thị trường đảm bảo cho các quan hệ thị trường phát huy tác dụng trong các lĩnh vực. Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền, huy động, phân bổ và sử dụng vốn có hiệu quả. Chính sách nguồn nhân lực đảm bảo giáo dục, đào tạo, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Chính sách xã hội và môi trường đảm bảo sự công bằng tiến bộ. Chính sách kinh tế đối ngoại… Nhà nước không chỉ có vai trò hoạch dịnh ra các chính sách đúng mà còn phải thể chế nó thành pháp luật và tổ chức nghiêm túc những pháp luật đó. 2. Một số hạn chế trong cơ chế quản lý của nhà nước. - trong quá trình quy hoạch lập kế hoạch phát triên kinh tế trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch kế hoạch thì hiệu quả thực tiễn rất thấp, thậm chí có chính sách kinh tế sau khi ban hành còn không được sự ủng hộ của nhân dân địa phương và phải sửa đổi nhiều lần gây lãng phí lớn. - quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế chưa có sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa các cấp các nghành trong quá trình nhiên cứu hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế. - sự phối hợp giữa các cấp trong việc hoạch định chính sách phát triến kinh tế còn nhiều bất cập do vậy nhiều chính sách phát triển kinh tế được ban hành nhưng thiếu tính thực tiễn và tính khả thi tương đối thấp. [, trang 324- 325] Chương III:Giải Pháp Khắc Phục Các Vấn Đề Của Tăng Trưởng Kinh Tế I. Biện pháp tăng cường vai trò của người lao động. Phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề nóng hiện nay của xã hội khi mà đất nước đang từng ngày phát triển nhanh chóng thì cũng dòi hỏi trình độ của người lao động phải phát triển theo. Do đó giáo dục được coi là biện pháp hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực của đất nước ta hiện nay và cũng như các nước khác trên thế giới. - xây dựng một xã hội học tập: đây là một trong những vấn đề trọng yếu của đất nước nhằm tạo ra đội ngũ lao động có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện được điều này cần có sự nổ lực của nhà nước và sự tham gia của cả cộng đồng. - bổ sung và hoàn thiện chiến lược phát triển giáo dục và đáo tạo nhằm từng bước phát triển tri thức cúa người lao động tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. - chú trọng đến yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ lao động cả về thể lực và trí lực. - đổi mới quản lý giáo dục là một trong những biện pháp đột phá để nâng cao tri thức của người lao động. Cả thế giới đang hướng vào thế kỷ 21, giáo dục là hoạt động có tính toàn cầu. Chức năng của giáo dục là tạo ra một thế hệ công dân mới có trình độ và đặc biệt tạo ra một đội ngũ có tác phong công nghiệp nhằm đáp ứng điều kiện làm việc công nghiệp hiện nay. Muốn làm được điều này chúng ta phải làm cho nó trở thành sự nghiệp của toàn dân, đồng thời tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ của quốc tế. II. Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế. 1. Các giải pháp huy động vốn đầu tư: - tạo môi trường khuyến khích và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. - phát triển thị trường tài chính. - tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính tiền tệ. Nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tư ngân sách. 2. Tăng cường sự quản lý của nhà nước về đầu tư và sử dụng vốn. - chính phủ nên khuyến khích đầu tư trong nước từ phía những người kinh doanh trong nước cũng như người ngoài nước. Để làm được điều đó thì chúng ta phải có cơ chế chính sách pháp chặt chẻ nhưng thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. - Bên cạnh đó chính phủ củng phải cân đối đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài nhằm giữ cho nền kinh té có dòng vốn ổn định. Gần đây chính phủ việt nam thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế nên dòng vốn đầu tư từ nước ngoài chảy vào rất lớn đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp để có thể quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý , tránh gây lảng phí và đi kèm các tệ nạn khác đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách. III. Biện pháp đẩy mạnh khai thác và phát triển khoa học công nghệ. 1. Điều kiện chủ yếu phát triển khoa học công nghệ. - Tạo lập và thúc đẩy thị trường KH-CN phát triển. Để làm được điều này thì nhà nứoc cần giữ vai trò chủ đạo bằng các chính sách về pháp luật, quản lý hợp lý. - Tạo vốn cho hoạt động KH-CN xã hội hoá và đa dạng các nguồn vốn. ưu tiên vốn cho công tác nghiên cứu và phát triển, triển khai KH-CN. - Mở quan hệ quốc tế về KH-CN. Đa dạng hoá phương thức hợp tác phát triển các ngành công nghệ cao. Có chính sách khuyến khích đối với đội ngũ cán bộ KH-CN ở trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu ởn trong nước. - Cần phát triển nguồn nhân lực cho KH-CN. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ KH-CN , bồi dưỡng nhân tài. Hợp tác với các nước trên thế giới trong đào tạo. - Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý KH-CN. Đổi mới trong tổ chức quản lý hoạt động KH-CN và cơ chế tài chính cho hoạt động này. 2. Biện pháp cụ thể. - Định hướng phát triển KH-CN. - Chú trọng nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ. - Phát triển công nghệ hiện đaị như công nghệ thông tin. - Cần tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích sáng tạo và phổ biến tri thức. - Đào tạo nhân lực theo yêu cầu của nền kinh tế có khả năng nghiên cứu và ứng dụng một cách sáng tạo các kết quả chuyển giao công nghệ cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. - Nâng cao hiệu quả của các chính ssách hộ trợ của nhà nước với hoạt động nghiên cứu và úng dụng KH-CN. IV. Biện pháp bạo vệ môi trường sinh thái và giãm thiểu ô nhiễm môi trường. 1. Bảo vệ môi trường sinh thái trong khai thác , sử dụng tài nguyên thiên nhiên. - Trước nạn tàn phá rừng gây hiện tượng sa mạc hoá đất đai thay đổi khí hậu và thời tiết, các loại nhiên liệu được sử dụng nhiều gây ô nhiễm môi trường và nó cũng ngày càng cạn kiệt. Chính vì thế mà chính phủ nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp ký và có tổ chức. Một mặt sử dụng các biện pháp sinh học mặt khác sử dụng các thành tựu KH-CN tiên tiến để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ,không khí nguồn nước,xử lý chất thải, cải tạo đất trồng. Biện pháp tích cực nhất là thực hiện trồng nhiều cây xanh. 2. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Có hai cách để giãn thiểu ô nhiễm. - Phương pháp cách mệnh bịnh và kiểm soát: đó là chính phủ sử dụng các qui định hệ thống giám sát cùng với các biện pháp cưỡng chế trong quá trình kiễm soát và quản lý môi trường. Tuy nhiên biện pháp này không hiệu quả kinh tế vì nó không cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan, bên cạnh đó nó đòi hỏi chi phí cao gây tốn kém. - Phương cách kinh tế: Đó là chính phủ sủ dụng các công cụ kinh tế trong quá trình kiểm soát và quản lý ô nhiễm môii trường. Nhưng đó cung là nhưng biện pháp cưỡng chế cách tốt nhất là ta nên dành nhiều sự quan tâm chú ý đầu tư đúng mức hơn nữa cho công tác giáo dục và nâng cao nhận thức của mọi công dân. Đây mới là biện pháp tốt nhất để có thể cải thiện môi trường sống của chúng ta hiện nay. V. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. - chính phủ cần có chính sách lựa chọn và phát triển các nghành kinh tế chủ đạo dựa vào nhu cầu của thị truờng nội địa và nước ngoài và dựa vào nghuyên tắc phân công chuyên môn hoá và lợi thế. - cần thực hiện chính sách khuyến khích tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tỷ trọng của công nghệ hiện đại trong tăng trưởng kinh tế. - điều hoà mối quan hệ giữa 3 khu vực kinh tế theo hướng công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp. - cần thực hiện chính sách kinh tế đầu tư nhiều hơn nữa vào phảt triển đồng bộ các ngành kết cấu cơ sở hạ tầng. VI.Biện Pháp Khắc Phục Hạn Chế Trong Công Tác Quản Lý Của Nhà Nước -Nhà nước phải tăng cường biện pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Các dự án đã được phê duyệt đặc biệt là những dự án có vốn đầu tư cao để tránh những tiêu cực gây thất thoát vốn của nhà nước và công sức của nhân dân. -Nhà nước phải tham kảo ý kiến của nhân dân trong các chính sác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế- Nhìn từ kinh tế việt nam.doc
Tài liệu liên quan