Tiểu luận Trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

A. Lời mở đầu

B. Phần nội dung

I. Nền trí thức của nước ta

1. Trí thức theo định nghĩa của Triết học

2. Trí thức trong đời sống xã hội

II. Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam

1. Mục tiêu của CNH - HĐH đất nước

2. Vai trò của CNH - HĐH đất nước

III. Trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta

1.Nhiệm vụ của trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước

2. Vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta

C. Kết luận chung 1

 

doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 15/01/2014 | Lượt xem: 4311 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.lời mở đầu Nhân loại đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa XXI, thế kỷ mà văn minh tin học, công nghệ sinh học, khoa học công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Chính vì thế, lao động trí tuệ của trí thức ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trí thức mới cho đời sống xã hội. do vậy trí thức ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết của thực tiễn đặt ra cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực nhằm tìm ra giải pháp để phát huy vai trò lao động trí tuệ, sáng tạo ra trí thức mới của bộ phận lao động dặc biệt quan trọng này. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, đối với Việt Nam không thể không có sự góp phần quan trọng của lao động trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ trí thức. Cho nên, việc Đảng cộng sản Việt Nam coi khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, cũng chính là nhằm để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, của lao động trí tuệ sáng tạo ra trí thức mới. Và suy cho cùng cũng chính là giải quyết yêu cầu cấp thiết mà thực tiễn đất nước đặt ra : Vấn đề trí thức - vấn đề lao động trí tuệ sáng tạo trong Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước . Để có thể tìm hiểu được vấn đề này, em đã chọn đề tài:"Trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta hiện nay " để viết tiểu luận Triết học. Mục đích của tiểu luận là làm sáng tỏ vấn đề trí thức ở nước ta, CNH - HĐH Việt Nam và đặc biệt là trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta hiện nay . Trong phạm vi của tiểu luận , em đã tập trung phân tích vai trò của trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta hiện nay. Kết cấu của tiểu luận gồm 3 phần: Phần I: Nền trí thức của nước ta. Phần II: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam. Phần III: Trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Đây là lần đầu tiên em viết tiểu luận nên có nhiều thiếu sót, em rất mong các thầy cô giáo góp ý kiến để những tiểu luận sau em viết sẽ được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hậu Kiêm đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận này. B. Phần nội dung I. Nền trí thức của nước ta : 1.Trí thức theo định nghĩa của triết học : Hiện nay , ở nước ta cũng có nhiều tài liệu định nghĩa về trí thức , đặc biệt trong cuốn Từ điển Triết học đã định nghĩa: "Trí thức là tập đoàn xã hội, gồm những người làm nghề lao động trí óc. Giới trí thức bao gồm: kỹ sư, kỹ thuật viên, thầy thuốc, luật sư , nghệ sĩ, thầy giáo, người làm công tác khoa học và một bộ phận viên chức".(Từ điển triết học) Lênin khi nói về trí thức, Người khái quát: "Trí thức là tất cả những người có học thức, đại diện cho những nghề tự do nói chung, đại diện cho lao động trí óc khác với những đại diện cho lao động chân tay".(Trí thức Việt Nam thực tiễn và triển vọng - Phạm Tất Đông) Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin :"Trí thức là một tầng lớp xã hội đặc biệt chuyên lao động trí óc phức tạp, có trình độ học vấn, chuyên môn cao, đại diện cho đỉnh cao của trí tuệ đương thời mà xã hội đạt được. Trí thức là những tinh hoa văn hoá dân tộc nói riêng và nhân loại nói chung" . 2. Trí thức trong đời sống xã hội: Trước hết, "'trí thức là một tầng lớp xã hội đặc biệt". Tính chất "đặc biệt" đó được thể hiện trong nền sản xuất xã hội, tuỳ theo mối quan hệ đối với tư liêụ sản xuất, vai trò tổ chức sản xuất đối với lao động thì trí thức không có quan hệ riêng và trực tiếp đối với sở hữu tư liệu sản xuất. Chính vì thế mà trí thức không phải là một giai cấp, trí thức chỉ là một tấng lớp xã hội. Tuy nhiên là một "tầng lớp xã hội đậc biệt". "Đặc biệt " ở đây không có nghĩa trí thức là "siêu giai cấp", "đứng trên giai cấp", "là trọng tài của các giai cấp", mà chỉ là một tầng lớp luôn "phụ thuộc" vào một giai cấp - giai cấp thống trị của nền sản xuất ấy. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng: trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị luôn luôn chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng cho, sử dụng đội ngũ trí thức để phục vụ cho quyền thống trị, lợi ích thiết thực cua giai cấp mình và bản thân tầng lớp trí thức chỉ có thể tồn tại, phát triển gắn liền với việc phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị. Trong xã hội - xã hội chủ nghĩa (XHCN) tầng lớp trí thức XHCN được hình thành, phát triển gắn liền với cuộc cách mạng XHCN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, công nhân, nông dân, và trí thức tạo thành một khối liên minh vững chắc là nền tảng của Nhà nước XHCN. Ngày nay, "khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là nền tảng của đại đoàn kết dân tộc, là một vấn đề chiến lược, là nguyên tắc sống còn của Đảng, là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam được củng cố, giữ vững và tăng cường. Đây là một kinh nghiệm và là một truyền thống cơ bản, quí báu của Đảng cộng sản Việt Nam, là nguồn gốc sức mạnh vô tận đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng nước ta ".(Báo Nhân dân 5/11/1998: Giai cấp công nhân phát huy truyền thống Cách mạng vẻ vang đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước) Hai là, tính chất "đặc biệt "còn được thể hiện ở quá trình hội tụ, hình thành tầng lớp trí thức. Đó là, mỗi thành viên của "tầng lớp trí thức " lại có quá trình xuất thân từ các giai cấp, các tầng lớp khác nhau về địa vị và quyền lợi trong một chế độ xã hội. Có trí thức xuất thân từ giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, từ giai cấp thống trị của xã hội cũ để lại, lại có trí thức xuất thân từ chính tầng lớp trí thức. Tính chất "đặc biệt " của tầng lớp trí thức còn thể hiên ở "lĩnh vực hoạt động" không thuần nhất mà là hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội : kinh tế , chính trị , văn hoá , khoa học , văn học nghệ thuật ...Chính vì thế, trong xã hội có giai cấp , tầng lớp trí thức không có sự thống nhất về lợi ích, không có hệ tư tưởng độc lập . Do vậy, trí thức cũng không có sự thống nhất về lực lượng với tư cách là động lực cách mạng . Tầng lớp trí thức chỉ có thể trở thành động lực cách mạng khi liên minh được với giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh vì lợi ích của mình và của nhân dân lao động . Và khi đó :"Sở dĩ trí thức được gọi là trí thức chính vì nó phản ánh và thể hiện sự phát triển của các lợi ích giai cấp , của các nhóm chính trị trong toàn bộ xã hội một cách ý thức hơn cả , kiên quyết hơn cả và chính xác hơn cả".(V.I.Lênin, Toàn tập, tập 7) Ba là, tính chất "đặc biệt" của tầng lớp tri thức chính là ở phương thức lao động của họ . Lao động của trí thức là lao động trí óc sáng tạo cá nhân . Tuy nhiên , lao động trí óc là một khái niệm rộng , do vậy , không phải tất cả những người lao động trí óc đều là trí thức . Lao động trí óc bao gồm cả lao động trí óc phức tạp và lao động trí óc giản đơn. Lao động của người trí thức là lao động trí óc phức tạp , có chuyên môn , nghiệp vụ và có học vấn cao, cho nên lao động ấy mang tính sáng tạo cao. Lao động trí tuệ là đặc trưng cơ bản của hoạt động mà trí thức thực hiện trong quá trình lao động . Đó chính là phương thức , công cụ , điều kiện để người trí thức hoàn thiện , hoàn chỉnh sẩn phẩm do quá trình lao động trí tuệ của mình mang lại . Sản phẩm của quá trình lao động trí tuệ đó , chính là sự sáng tạo ra những tri thức mới , duy trì và phát triển những giá trị trí tuệ cơ bản của xã hội loài người. Lao động trí óc phức tạp của người trí thức còn là lao động "trí tuệ cá nhân ". Sản phảm của lao động "trí tuệ cá nhân " đó được gọi là 'tri thức", là các giá trị tinh thần . Tuy nhiên , những giá trị tinh thần , sản phẩm do quá trình lao động "trí tuệ cá nhân"của người trí thức chân chính bao giờ cũng trở thành những sản phẩm mang dấu ấn lịch sử , trở thành những định hướng cho hoạt động nhận thức và cải tạo hiện thực thúc đẩy sự phát triển của nhân loại cũng như của từng dân tộc. Đó chính là những học thuyết , những phát kiến khoa học, những áng văn thư bất hủ, những công trình khoa học trên các lĩnh vực : kinh tế, chính trị , văn hoá, xã hội quân sự. Bốn là, tính chất "đặc biệt " của tầng lớp trí thức còn được biểu hiện thông qua tiêu chí về trình độ học vấn. Tuy nhiên, tiêu chí này lại tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, hoàn cảnh lịch sử xã hội nói chung, tuỳ thuộc vào mặt bằng nhận thức của nhân loại, của mỗi dân tộc qua từng chế độ xã hội nhất định. Thời đại chiếm hữu nô lệ khác với thời đại phong kiến về trình độ nhận thức, về trình độ học vấn, vì thế mà những trí thức đại diện cho trí tuệ của thời đại chiếm hữu nô lệ không thể có trình độ nhận thức, trình độ học vấn ... cao như trí thức ở thời xã hội phong kiến. Đến thời đại tư bản chủ nghĩa (TBCN), thì nhận thức của nhân loại đã phát triển cao, mặt bằng dân trí được nâng lên, vì thế, những trí thức đại diện cho trí tuệ của thời đại xã hội này, xét về trình độ nhận thức, trình độ học vấn ... cao hơn so với thời đại xã hội phong kiến và các thời đại trước đó. Sự hơn kém nhau ấy là một tất yếu của lịch sử, vì hình thái ý thức xã hội sau bao giờ cũng có sự phát triển cao hơn hình thái ý thức xã hội trước đó. Đó là kết quả phản ánh của những tồn tại xã hội nhất định . II. Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt nam : 1. Mục tiêu của CNH - HĐH đất nước : " Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá (CNH - HĐH) là quá trình chuyển đổi căn bản , toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiên đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học, công nghệ, tạo ra năng suất xã hội cao . Đó là một quá trình lâu dài ".(CNH- HĐH - Đỗ Mười) Mục tiêu của CNH- HĐH là xây dựng nước ta thành một nước công nghệ có cơ sở vất chất, kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) , đời sống vật chất và đời sống tinh thần được nâng cao, quốc phòng, an ninh vững chắc , dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. "Từ nay đến 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp ".(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Đảng cộng sản) Thực tế cho thấy, đây là một quá trình lâu dài kinh nghiệm ở một số nước Châu á đã đi qua với tốc độ khá nhanh cũng phải mất 20 - 30 năm mới hoàn thành cơ bản CNH - HĐH đất nước. Vì đây không phải là một quá trình giản đơn mà là quá trình phát triển đầy khó khăn, phức tạp nhất đối với các nước có điểm xuất phát từ nền nông nghiệp là chủ yếu. 2. Vai trò của CNH- HĐH đất nước : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Đất nước ta đã thực hiện xong những nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bắt đầu bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Do từ điểm xuất phát về kinh tế - xã hội thấp, lại trải qua mấy mươi năm chiến tranh gian khổ, ác liệt, vì thế, chúng ta tiến hành CNH- HĐH chậm hơn so với nước Anh là 232 năm, với Pháp là 166 năm, với Mỹ là 163 năm, với Nhật là 111 năm, với Đài Loan là 45 năm, với Hàn Quốc là 35 năm. Vì vậy, để đất nước nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, về khoa học, công nghệ thì tất yếu phải CNH- HĐH. CNH- HĐH ở nước ta là xây dựng cơ sở vật chất , kỹ thuật của CNXH tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh , hiệu quả cao và lâu bền của toàn bộ nền kinh tế quốc dân . Đồng thời, CNH- HĐH cũng là con đường biện pháp để nước ta có điệu kiện hoà nhập , hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế kỹ thuật trong khu vực cũng như tất cả các nước trên thế giới. Chính vì thế, chúng ta phải hết sức năng động , sáng tạo tự tìm ra cho mình phương pháp và bước đi thích hơp, kết hợp các bước tuần tự với tư cách "đi tắt, đón đầu", kết hợp mọi trình độ từ thấp đến cao, đi thẳng vào hiện đại, hinh thành những mũi nhọn, những lĩnh vực then chốt và những khâu quyết định, phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa học và công nghẹ thế giới. Tiến hành CNH- HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, với một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ là chủ yếu, khi mà thời đại đang vận động và biến đổi liên tục do tác động của khoa học và công nghệ . Đất nước ta, dân tộc ta đang đứng trước thời cơ thuận lợi song cung không lắm những nguy cơ, thử thách. Nếu chúng ta biết chớp láy thời cơ, tìm được những bước đi thích hợp , chuyển nó thành vận hội, cơ may cho cả đân tộc, đất nước. Đồng thời, đó cũng là điều kiện để khắc phục những nguy cơ, thử thách, khó khăn, phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội, tạo thế lực trong CNH- HĐH. CNH- HĐH là sự nghiệp và nhiệm vụ cách mạng của toàn Đảng và toàn dân, tuy nhiên trong quá trình khó khăn phức tạp này đòi hỏi vai trò của đội ngũ trí thức rất lớn và cũng rất vẻ vang, danh dự trong việc thực hiện nhiệm vụ đặc trưng của người lao động trí tuệ phức tạp . III. Trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta hiện nay : 1. Nhiêm vụ của trí thức trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước : Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng trọng tâm giai đoạn hiện nay là CNH - HĐH đất nước đòi hỏi vai trò rất to lớn của các nhà khoa học nhất là khoa học xã hội và nhân văn phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của mình là :"Nghiên cứu, tìm tòi, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước".(CNH- HĐH - Đỗ Mười) Đồng thời với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, hoàn thiện và phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Viêt Nam là việc phát triển khoa học và công nghệ. Cả dân tộc đang từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Đây là một công việc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của đất nước, song cũng không kém phần khó khăn, phức tạp. Đội ngũ trí thức - lực lượng lao động trí tuệ cao, với tư cách là những người sáng tạo ra trí thức mới, là một chủ thể đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên. Đội ngũ trí thức có nhiệm vụ phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của khoa học, công nghệ trong quá trình CNH- HĐH đất nước, đi đầu trong việc nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ và công nghệ mới, đồng thời đổi mới cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh, góp phần tổ chức và quản lý hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ trí thức cùng với lực lượng khoa học kỹ thuật là lực lượng xung kích, tiên phong trong quá trình thực hiện từng bước mục tiêu CNH-HĐH đất nước. Là những người đại diện cho trí tuệ dân tộc, thời đại, nhân loại, có trình độ văn hoá, nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ cao, nắm bắt được tri thức, đội ngũ này có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp của khoa học, kỹ thuật, sản xuất và thực tiễn cuộc sống đã đang và sẽ đặt ra. 2. Vai trò quan trọng của trí thức trong CNH- HĐH ở nước ta: Ngoài ra, vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức càng đặc biệt quan trọng trong hoạt động liên quan đến nhập và chuyển giao công nghệ, ở những ngành có tác động trực tiếp đến việc nâng cao trình độ công nghệ của nhiều ngành, ở những nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, triển khai, gắn với sự phát triển các ngành công nghệ tiên tiến như công nghệ sinh học, thông tin, chế biến nông lâm thuỷ hải sản ... và trong các ngành dịch vụ công nghệ như: đo lường, đánh giá thẩm định công nghệ, chất lượng sản phẩm ... Đồng thời trí thức cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nhất là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Như vậy, nếu khoa học và công nghệ là động lực của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước thì trí thức là động lực của sự phát triển khoa học và công nghệ. Do vậy, ngày nay có thể nói tri thức là lực lượng đẩy nhanh, mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong tất cả các lĩnh vực, các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý và an ninh quốc phòng. Trí thức là người làm chủ và cải tiến các công nghệ nhập từ bên ngoài, tiến tới sáng tạo ngày cang nhiều công nghệ mới ở những khâu quyết định đối với sự nghiệp phát triển của đất nước tạo điều kiện, tiền đề tiềm lực khoa học công nghệ (KHCN) cho thế kỷ XXI. Với tư cách là những người đào tạo ra nguồn nhân lực có trí tuệ cao trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước đã đưa trí thức đóng vai trò hết sức quan trọng mà không bộ phận nào thay thế được. Đó là phát triển giáo dục và đào tạo, để đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ đặc biệt thực hiện mục tiêu CNH- HĐH thắng lợi, từng bước hình thành và hoàn thiện nhân cách , các đặc điểm cơ bản của con người mới XHCN. Bởi vì: "Muốn tiến lên CNXH thì phải có tư tưởng XHCN, muốn có tư tưởng XHCN phải gột rửa tư tưởng cá nhân chủ nghĩa" và đặc biệt hơn " Muốn xây dựng CNXH trước hết cần có con người mới XHCN".(Chính sách xã hội - Hồ Chí Minh) Để tạo nguồn nhân lực trí tuệ cho việc thực hiện tháng lợi mục tiêu CNH- HĐH đất nước trí thức có vai trò rất lớn và cực kì quan trọng trong việc thể hiện chức năng đào tạo thế hệ trẻ , giáo dục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho đất nước. Những năm tới , trí thức Việt Nam có vai trò rất lớn trong việc thực hiện quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài vừa bảo đảm cho những nhu cầu trước mắt của thực tiễn cách mạng đặt ra, vừa đi trước và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, nghĩa là xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực có trí tuệ cao cho thế kỷ XXI. Bên cạnh đó để thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH- HĐH đất nước vai trò văn hoá rất lớn cho nên những trí thức trên mặt trận văn hoá nghệ thuật, với tư cách là người sáng tạo ra tri thức mới, những sản phẩm mang giá trị tinh thần thông qua các tác phẩm đó sẽ tác động tích cực đến công tác giáo dục, tư tưởng, tình cảm, nhân cách, lối sống của quần chúng . Hơn thế nữa họ còn là những người bảo tồn các di tích lịch sử và các giá trị văn hoá, tạo điều kiện cho các thế hệ có thể thưởng thức văn hoá cổ truyền, tiếp tục sáng tạo ra những giá trị văn hoá mới thể hiện được tầm cao của thời đại và chiều sâu của truyền thống, vừa dân tộc vừa hiện đại, đấu tranh chống những xu hướng đạo đức phi văn hoá. Ngoài ra trên lĩnh vực của đời sống xã hội không thể thiếu sự đóng góp của trí thức. Đó là vai trò của trí thức trong công tác y tế, y học, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang nhân dân, trong việc củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng vĩ đại này. C. Kết luận chung Như vậy, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH- HĐH đất nước không thể thiếu vai trò cực kỳ quan trọng của trí thức, với tư cách là người đại diện cho trí tuệ của dân tộc, đại diện cho tinh hoa của văn hoá truyền thống, đỉnh cao của tri thức nhân loại, trí thức luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình đối với tiền đồ của Tổ Quốc, vì thế:"Không có trí thức hợp tác với công- nông cách mạng Việt Nam không thể thành công và sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam mới sẽ không hoàn thành được" (Chính sách của Đảng Lao động Việt Nam đối với trí thức - Đảng Lao động Việt Nam). Và "Ngày nay, sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc, vai trò trí thức càng quan trọng hơn bao giờ hết". Như Đảng ta đã khẳng định:" Không có trí thức, không thể xây dựng CNXH. Đó là quan điểm nhất quán trước sau như một của Đảng ta".(Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước - Đỗ Mười) Vấn đề "trí thức" là vấn đề quan trọng trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và đây cũng là một trong những vấn đề có trong quá trình học môn Triết học. Chính vì thế mà em đã chọn đề tài này để làm tiểu luận môn Triết học . Tài liệu tham khảo Sách triết học Mác- Lênin - Trường ĐHQL&KD Hà Nội Sách thực hành triết học - Trường ĐHQL&KD Hà Nội (1/2002) Từ điển triết học (NXB - Tiến bộ - Nga - 1986) Trí thức Việt Nam thực tiễn và triển vọng- Phạm Tất Đông (NXB - Chính Trị Quốc Gia - 1995) Báo Nhân dân (5/11/1998) : Giai cấp công nhân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước V.I Lênin toàn tập , tập 7 (NXB - Tiến bộ - Nga - 1979) CNH- HĐH - Đỗ Mười (NXB - CTQG) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Đảng Cộng sản (NXB- CTQG - 1996) Chính sách xã hội - Hồ Chí Minh (NXB - CTQG - 1995) Chính sách của Đảng lao động VN đối với trí thức - Đảng cộng sản VN (NXB - CTQG - 1957) Trí thức VN trong sự nghiệp đổi mới xây dưng đất nước - Đỗ Mười(NXB - CTQG - 1995) mục lục Trang Lời mở đầu Phần nội dung I. Nền trí thức của nước ta Trí thức theo định nghĩa của Triết học Trí thức trong đời sống xã hội II. Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam Mục tiêu của CNH - HĐH đất nước Vai trò của CNH - HĐH đất nước III. Trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta 1.Nhiệm vụ của trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước 2. Vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta C. Kết luận chung 1 2 2 2 2 5 5 6 7 7 8 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc50635.DOC
Tài liệu liên quan