Tiểu luận Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết Dân Tộc

Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do vậy, đứng trên lập trường giai cấp công nhân và quan niệm quân chúng Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề DÂN và NHÂN một cách rõ ràng thuyết phục lòng người.Người đã dùng các khái niệm này để chỉ “mọi dân nước việt”,”mỗi một con rồng cháu tiên”, không phân biệt về một vần đề nào cả.Như vậy nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mỗi con người việt Nam cụ thể, vừa là một tập đông đảo quần chúng nhân dân, với những mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, họ là chủ thể của khối đại kết dân tộc, thực chất là đại đoàn kết toàn dân. Nói đại đoàn kết dân tộc cũng là tập hợp tất cả mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung.Khái niệm đại kết dân tộc có nhiều cung bậc khác nhau, nó bao hàm tất cả mọi mặt .Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói”đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài Ta đoàn kết để đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nước nhà .”Ai có tài có đức ,có lòng phụng sự tổ quốc là ta đoàn kết với họ”. Ta vừa là Đảng Cộng Sản ,vừa là tất cả mọi người dân Việt nam.

 

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/09/2013 | Lượt xem: 8277 | Lượt tải: 58download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết Dân Tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hñ tr¬ng chÝnh s¸ch, tíi ho¹t ®éng thùc tiÔn cña §¶ng. Trong lêi kÕt thóc ra m¾t cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 1951, Hå ChÝ Minh thay mÆt §¶ng tuyªn bè tríc toµn thÓ d©n téc: “Môc ®Ých cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam cã thÓ gåm trong t¸m ch÷ lµ: ®oµn kÕt toµn d©n, phông sù Tæ Quèc”. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy Ngêi thêng xuyªn nh¾c nhë c¸n bé, §¶ng viªn ph¶i thÊm nhuÇn quan ®iÓm quÇn chóng, ph¶i gÇn gòi quÇn chóng, l¾ng nghe quÇn chóng; vËn ®éng, tæ chøc vµ gi¸o dôc quÇn chóng, coi søc m¹nh cña c¸ch m¹ng lµ ë n¬i quÇn chóng; ph¶i thÊm nhuÇn lêi d¹y “dÔ tr¨m lÇn kh«ng d©n còng chÞu, khã v¹n lÇn d©n liÖu còng xong”. §Þa ®oµn kÕt d©n téc lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña §¶ng, ®ång thêi còng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña mäi giai ®o¹n c¸ch m¹ng. §¶ng ph¶I cô thÓ hãa thµnh nh÷ng môc tiªu, nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng phï hîp víi tõng giai ®o¹n lÞch sö ®Ó l«i kÐo, tËp hîp quÇn chóng, t¹o thùc lùc cho c¸ch m¹ng. N¨m 1963, khi nãi chuyÖn víi c¸n bé tuyªn truyÒn vµ huËn luyÖn miÒn nói vÒ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, Hå ChÝ Minh chØ râ: “Tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m vµ trong kh¸ng chiÕn th× nhiÖm vô tuyªn huÊn lµ lµm cho ®ång bµo c¸c d©n téc hiÓu ®îc mÊy viÖc: Mét lµ ®oµn kÕt Hai lµ lµm c¸ch m¹ng hay kh¸ng chiÕn ®Ó ®ßi ®éc lËp Môc ®Ých cña tuyªn truyÒn huÊn luyÖn: Mét lµ ®oµn kÕt Hai lµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi Ba lµ ®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ” Hå ChÝ Minh chØ ra r»ng, ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng ph¶i chØ lµ môc tiªu cña §¶ng mµ cßn lµ nhiÖm vô hµng dÇu cña c¶ d©n téc. Bëi v×, c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, do quÇn chóng, v× quÇn chóng. §¶ng Céng S¶n ph¶i cã sø mÖnh thøc tØnh, tËp hîp híng dÉn quÇn chóng, chuyÓn nh÷ng nhu cÇu, nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan, tù ph¸t cña quÇn chóng thµnh nh÷ng ®ßi hái tù gi¸c thµnh hiÖn thùc cã tæ chøc trong khèi ®¹i ®oµn kÕt, t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp trong cuéc ®Êu tranh v× ®éc lËp cña d©n téc, tù do cho nh©n d©n vµ h¹nh phóc cho con ngêi 2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc a) Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do vậy, đứng trên lập trường giai cấp công nhân và quan niệm quân chúng Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề DÂN và NHÂN một cách rõ ràng thuyết phục lòng người.Người đã dùng các khái niệm này để chỉ “mọi dân nước việt”,”mỗi một con rồng cháu tiên”, không phân biệt về một vần đề nào cả.Như vậy nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mỗi con người việt Nam cụ thể, vừa là một tập đông đảo quần chúng nhân dân, với những mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, họ là chủ thể của khối đại kết dân tộc, thực chất là đại đoàn kết toàn dân. Nói đại đoàn kết dân tộc cũng là tập hợp tất cả mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung.Khái niệm đại kết dân tộc có nhiều cung bậc khác nhau, nó bao hàm tất cả mọi mặt ….Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói”đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài…Ta đoàn kết để đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nước nhà .”Ai có tài có đức ,có lòng phụng sự tổ quốc là ta đoàn kết với họ”. Ta vừa là Đảng Cộng Sản ,vừa là tất cả mọi người dân Việt nam. Ngoài ra Hồ Chí Minh cho rằng, đoàn kết không chỉ là chương trình kế hoạch, là chiến lược mà còn là hành động tích cực trong tổ chức, trong thái độ, trong chính sách cụ thể. Đoàn kết không phân biệt tôn giáo, không chia rẽ dân tộc, không phân cách giai cấp, tầng lớp. Phải có cách làm cho mỗi người dân ở những tầng lớp khác nhau ấy hiểu biết, tin yêu, quý mến nhau mà đem hết tài năng, công sức, tiền của cống hiến cho sự nghiệp chung. Đoàn kết phải vì lợi ích lâu dài, phải vì tình thân ái của dân tộc, vì lợi ích của quốc gia, vì sự tiến bộ của mỗi thành viên và của cả cộng đồng. Phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,không được bỏ sót một lực lượng nào cả,miễn là trungthành với tổ quốc,mang lại quyền lợi cho nhân dân.Xây dựng khối đại đoàn kết trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cho tới cách mạng dân chủ. b) Thực hiện khối đại toàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của dân tộc; đồng thời phải có tấm lòng khoan dung ,độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào con người Để xây dựng khối đai đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc. Truyền thống ấy được thể hiện ngày càng sinh động qua các thời kỳ lịch sử như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung và đều được nâng lên thành phép đánh giặc giữ nước, thành kế xây dựng quốc gia xã tắc vững bền. Truyền thống này được hình thành và cũng cố và phát triển trong quá trình dưng nước và giữ nước, đã in sâu vào tâm hồn của mỗi người dân Việt nam, được lưu truyền từ thời vua hùng cho tới thời Quang Trung…Truyền thống đó cọi nguồn Sức mạnh vô địch kể cả dân tộc đểcả dân tộc chiến đấu và chiến thắng mọi thiên tai địch họa,làm cho đât nước được trường tồn ,bản sắc dân tộc được giữ vững. Đoàn kết đi liền với bao dung, thực hiện tính nhân đạo cao cả, hướng tới tương lai. Phải có lòng khoan dung, độ lương, với con người. Hồ Chí Minh chỉ rõ , trong mỗi cá nhân , mỗi cộng đồng ai cũng có ưu và nhược điểm,mặt tốt và mặt xấu cho nên , vì lợi ích của cách mạng,cần phải có lòng khoan dung độ lượng, trân trọng cái phần thiện dù nhỏ nhất mỗi con người có thể tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng. Người viết “Sông to, biển rộng bao nhiêu nước cúng chứa đựng được, vì độ lượng nó rộng và sâu . Cái chén nhỏ ,cái đĩa cạn vì thì độ lượng nó hẹp nhỏ . Người đã lấy hình tượng năm ngón tay có ngón dài , ngón ngắn, nhưng cả năm ngón đều thuộc một bàn tay,để nói lên sự cần thiết phải thực hiện đại đoàn kết dân tộc Trong mấy triệu người cúng có người thế này , người thế khác, cúng có chung dòng dõi tổ tiên ta Ta phải nhận ra rằng đã con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường,ta phải dùng tình thân ái , có đại đoàn kết thì tương lai mới vững chắc chắn sẽ vẽ vang” Lòng khoan dung độ lượng không phải là một sách lược nhất thời, một thủ đoạn chính trị mà là sự tiếp nối và phát triển truyền thống nhân ái, bao dung của cả dân tộc,đây là mục tiêu cách mạng .Đây là một nhất quán,được thể hiện trong đường lối ,chính sách của Đảng đối với những người chế độ cũ và những người lầm lạc biết hối cải .Người tuyên bố “Bất kỳ ai mà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập,dân chủ thì dù trước đây những người đó chống chúng ta , giờ chúng ta hãy đoàn kết với họ ,không phân biệt một vấn đề nào cả,hãy thực hiện đoàn kết vì nước, vì dân. Để thực hiện được đoàn kết, cần xóa bỏ hết mọi thành kiến, cần phải thật thà hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Người cho rằng, trong mỗi con người Việt Nam, “ ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước” tiềm ẩn bên trong. Tấm lòng yêu nước đó có khi bụi bặm che mờ, chỉ cần làm thức tỉnh lương tri còn người thì lòng yêu nước đó lại bộc lộ. Với niềm tin vào sự hướng thiện của con người vì lợi ích tối cao của dân tộc, Hồ Chí Minh đã chân thành lôi kéo, tập hợp được xung quanh mình nhiều người yêu nước vào khối đại đoàn kết toàn dân, tọa điều kiện đẻ họ có đóng góp vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. Để thực hành đoàn kết rộng rãi cần có niềm tin vào nhân.Với Hồ chí Minh yêu dân , tin dân ,đấu tranh vì hạnh phúc của nhân “người lấy dân làm gốc” “chở thuyền và lật thuyền cũng là dân”. Theo người Dân là chỗ vựng chắc nhất của dảng, là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc,là quyết định thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc.Trong bài nói chuyện tại hội nghị đại biểu Mặt trận Liên –Việt toàn quốc tháng 1 năm 1955 người nói rõ “ đại đoàn kết là trước hết phải là đại đoàn kết của nhân lao động mà đại đa số là công ,nông dân và nhân lao động.Đây là cái nên tảng vững chắc của dân tộc ta. Bên cạnh Mặt trận nhằm đoàn kết giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức ; đoàn kết những người và gia đình có công với nước; đoàn kết các tôn giáo ; các dân tộc ; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ; các tầng lớp khác trong xã hội. Bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, tùy từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Mặt trận có những biện pháp thích hợp tập hợp các tầng lớp nhân dân xung quanh Đảng để vượt qua những khó khăn thử thách hoàn thành các mục tiêu cách mạng đề ra. Hồ Chí Minh đã tổ chức Mặt trận để đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, những người có đạo thuộc các tôn giáo khác nhau ; những người thuộc các dân tộc khác nhau đều chung lòng yêu nước, yêu đồng bào vì sự nghiệp chung mà đoàn kết. H×nh thøc tæ chøc cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc a)H×nh thøc tæ chøc cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc lµ mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt Trong t­ t­¬ng Hå ChÝ Minh, ®oµn kÕt d©n téc kh«ng thÓ chØ dõng l¹i ë quan niÖm, ë nh÷ng lêi kªu gäi, nh÷ng lêi hiÖu triÖu mµ ph¶I trá thµnh mét chiÕn l­îc c¸ch m¹ng, ph¶I trë thµnh khÈu hiÖ hµnh ®äng cña toµn §¶ng, toµn d©n téc. Tæ chøc ®ã chÝnh lµ MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. VÒ mét ph­¬ng diÖn nµo ®ã, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, trong qu¸ tr×nh t×m ®­êng cøu n­íc cña Hå ChÝ Minh còng lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm m« h×nh vµ c¸ch thøc tæ chøc quÇn chøc nh©n d©n, nh»m t¹o søc m¹nh cho quÇn chóng trong cuéc ®Êu tranh ®Ó tù gi¶I phãng m×nh vµ gi¶I phãng x· héi. ChÝnh v× vËy ngay sau khi t×m thÊy con ®­êng cøu n­íc, Hå ChÝ Minh ®· rÊt chó ý ®­a quÇn chóng nh©n d©n vµo nh÷ng tæ chøc yªu n­íc phï hîp víi tõng giai cÊp, tõng ngµnh nghÒ, tõng løa tuæi, tõng t«n gi¸o, phï hîp víi tõng giai ®o¹n cña c¸ch m¹ng. §ã cã thÓ lµ c¸c héi ¸i h÷u hay t­¬ng trî, c«ng héi hay n«ng héi, ®oµn thanh niªn hay héi phô n÷...Trong ®ã bao trïm nhÊt lµ MÆt trËn thèng nhÊt. MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt lµ n¬I quy tô mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n yªu n­íc, n¬I tËp hîp mäi con d©n n­íc ViÖt kh«ng chØ ë trong n­íc mµ con bao gåm nh÷ng ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, nÕu tÊm lßng h­íng vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc ®Òu ®­îc coi lµ thµnh viªn cña mÆt trËn. Tuú theo tõng thêi k×, c¨n cø vµo yªu cÇu vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng, c­¬ng lÜnh vµ ®iÒu lÖ cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt cã thÓ cã nh÷ng nÐt kh¸c nhau.Song thùc chÊt chØ lµ mét, ®ã lµ tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi réng lín cña nh©n d©n ViÖt Nam, n¬I quy tô, tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c giai cÊp tÇng líp d©n téc, t«n gi¸o, ®¶ng ph¸i, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n yªu n­íc ë trong vµ ngoµi n­íc. b) Mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ x©y dùng vµ ho¹t ®éng - MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶I x©y dùng trªn nÒn t¶ng liªn minh c«ng n«ng trÝ thøc, ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt lµ thùc thÓ cña t­ t­áng ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, lµ mét khèi ®¹i ®oµn kÕt chÆt chÏ cã tæ chøc trªn nÒn t¶ng khèi liªn minh c«ng n«ng trÝ thøc, ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o. §©y lµ nguyªn t¾c cèt lâi trong chiÕn l­îc ®¹i ®oµn kÕt cña Hå ChÝ Minh, nã hoµn toµn kh¸c víi t­ t­¬ng ®oµn kÕt tËp hîp lùc l­îng cña c¸c nhµ yªu n­íc ViÖt Nam trong lÞch sö. Trªn thùc tÕ, vµ theo Hå ChÝ Minh, ®¹i ®oµn kÕt kh«ng chØ lµ t×nh c¶m cña” ng­êi chung mét n­íc ph¶I th­¬ng nhau cïng”, mµ ®· ®­îc x©y dùng trªn mét c¬ së lý luËn v÷ng ch¾c. Trong t­ t­áng Hå ChÝ Minh, mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt vµ liªn minh c«ng n«ng lu«n ®­îc ng­êi xem xÐt trong mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a d©n téc vµ giai cÊp.Theo Hå ChÝ Minh, ®¹i ®oµn kÕt lµ c«ng viÖc cña toµn d©n téc, song nã chØ cã thÓ ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c khi ®­îc §¶ng l·nh ®¹o. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi mÆt trËn võa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh nguyªn t¾c, võa lµ mét tÊt yÕu ®¶m b¶o cho mÆt trËn tån t¹i, ph¸t triÓn vµ cã hiÖu lùc trong thøc tÕ. Hå ChÝ Minh cßn cho r»ng, sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi mÆt trËn võa lµ mét tÊt yÕu, võa phµi cã ®iÒu kiÖn. TÝnh tÊt yÕu thÓ hiÖn ë møc n¨ng lùc n½m b¾t thùc tiÔn, ph¸t hiÖn ra c¸c quy luËt kh¸c quan cña sù vËn ®éng lÞch sö ®Ó v¹ch ra ®­êng lèi vµ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng phï hîp, l·nh ®¹o MÆt trËn thùc hiÖn thµnh c«ng c¸cnhiÖm vô c¸ch m¹ng mµ kh«ng mét lùc l­îng nµo, mét tæ chøc chÝnh trÞ nµo trong mÆt trËn cã thÓ lµm ®­îc.Môc tiªu cña §¶ng lµ ®Êu tranh gi¶I phãng d©n téc vµ gi¶I phãng giai cÊp, kÕt hîp ®éc lËp d©n téc víi Chñ NghÜa X· Héi. Ngoµi l¬Þ Ých cña giai cÊp vµ lîi Ých d©n téc, §¶ng kh«ng cã lîi nµo kh¸c. MÆc dï vËy, quyÒn l·nh ®¹o MÆt trËn cña §¶ng kh«ng ph¶I do §¶ng tù phong cho m×nh, mµ ph¶I ®­îc nh©n d©n thõa nhËn. Hå ChÝ Minh chØ râ, khi ch­a dµnh ®­î chÝnh quyÒn, §¶ng kh«ng thÓ ®ßi hái MÆt trËn thöa nhËn quyÒn l·nh ®¹o cña m×nh , mµ ph¶I tá ra lµ mét bé phËn trung thµnh nhÊt, ho¹t ®éng nhÊt vµ ch©n thøc nhÊt §Ó l·nh ®¹o MÆt trËn, §¶ng ph¶I cã chÝnh s¸ch MÆt trËn ®óng ®¾n, phï hîp tõng giai ®o¹n , tõng thêi kú c¸ch m¹ng phï hîp víi tïng giai ®o¹n, tõng thêi kú c¸ch m¹ng, phï h¬p víi quyÒn lîi vµ nguyÖn väng cña ®¹i ®a sè nh©n d©n. C«ng t¸c MÆt trËn lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng toµn bé c«ng t¸c c¸ch m¹ng . Trong qua tr×nh l·nh ®¹o MÆt trËn, ph¶I ®i ®óng ®­êng lçi quÇn chóng, kh«ng ®­îc quan liªu, mÖnh lÖnh vµ gß Ðp c¸c thµnh viªn trong m¾t trËn, ph¶I dïng ph­¬ng ph¸p vËn ®éng, gi¸o duc, thuyÕt phôc nªu g­¬ng lÊy lßng ch©n thµnh ®Ó ®èi xö, c¶m ho¸, kh¬I gîi tinh thÇn tù gi¸c, tù nguyÖn. - MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶I ho¹t ®éng trªn c¬ së ®¶m b¶o lîi Ých tèi cao cña d©n téc, quyÒn lîi c¬ b¶n cña c¸c tÇng líp nh©n d©n. Thµnh lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt lµ ®Ó thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, song khèi ®¹i ®oµn kÕt ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn bÒn chÆt vµ l©u dµi khi cã sù thèng nhÊt cao ®é vÒ môc tiªu vµ lîi Ých, chØ cã thÓ thøc hiªn ®¹i ®oµn kÕt, Hå ChÝ Minh ®· chØ ra r»ng, chØ cã thÓ thùc hiÖn ®¹i doµn kÕt khi cã chung mét môc ®Ých, mét sè phËn.NÕu kh«ng suy nghÜ nh­ nhau, nÕu kh«ng cã chung mét môc ®Ých th× dï cã kªu gäi ®oµn kÕt thÕ nµo ®I n÷a, ®oµn kÕt vÉn kh«ng thÓ cã ®­îc. Môc ®Ých cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ®­îc HCM x¸c ®Þnh cô thÓ phï hîp víi tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, nh»m tËp hîp tíi møc cao nhÊt lùc l­îng d©n téc vµo khèi ®¹i ®oµn kÕt. Nh­ vËy, ®éc lËp, tù do, lµ nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch, lµ ngän cê ®oµn kÕt lµ mÉu sè chung ®Ó quy tô c¸c tÇng líp , giai cÊp , ®¶ng ph¸I, d©n téc, t«n gi¸o vµo trong MÆt trËn. VÉn ®Ò cßn l¹i lµ ë chè, ph¶I lµm thÕ nµo ®Ó tÊt c¶ mäi ng­êiëtong MÆt trËn còng ph¶I ®Æt lîi Ých tèi cao lªn trªn hÕt. - MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶I ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c hiÖp th­¬ng d©n chñ, ®¶m b¶o ®oµn kÕt ngµy cµng réng r·I vµ bÒn v÷ng. Nguyªn t¾c hiÖp th­¬ng d©n chñ ®ßi hái tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò cña mÆt trËn ®Òu ph¶i ®­îc ®em ra ®Ó tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cïng nhau bµn b¹c c«ng khai, ®Ó ®I ®Õn nhÊt trÝ. §¶ng lµ lùc l­îng l·nh ®¹o MÆt trËn, nh÷ng cóng lµ thµnh viªn cña m×nh. §¶ng phµi cã tr¸ch nhiÖm tr×nh bµy tr­íc MÆt trËn §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c hiÖp th­¬ng d©n chñ ph¶I ®øng v÷ng trªn lËp tr­êng giai cÊp c«ng nh©n, gi¶i quyÕt hµi hoµ mçi quan hÖ gi÷a lîi Ých d©n técvµ giai cÊp, lîi Ých chung vµ lîi Ých riªng, lîi Ých l©u dµi vµ lîi Ých tr­íc m¾t. Gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mçi quan hÖ lîi Ých trong mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt sÏ gãp phÇn cñng cè sù bÒn chÆt, t¹o sù ®ång thuËn nhÊt trÝ cao vµ thùc hiÖn ®­îc môc tiªu: “§ång t×nh, ®ång søc, ®ång lßng, ®ång minh”. §ång thêi, ®ã còng lµ c¬ së ®Ó më réng khèi ®¹i ®oµn kÕt, l«i kÐo them lùc l­îng kh¸c vµo MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. - MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt lµ khèi ®¹i ®oµn kÕt chÆt chÏ, l©u dµi, ®oµn kÕt thËt sù, ch©n thµnh, th©n ¸I gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé Lµ tËp hîp nhiÒu d©n téc, t«n gi¸o, ®¶ng ph¸I, bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm t­¬ng ®ång, gi÷a c¸c thµnh viªn cña MÆt trËn vÉn cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau cÇn ph¶I bµn b¹c, hiÖp th­¬ng d©n chñ ®Ó thu hÑp nh÷ng nh©n tè kh¸c biÖt, côc bé, nh©n lªn nh÷ng nh©n tè tÝch cùc. §Ó gi¶I quyÕt vÉn ®Ò nµy, m«t mÆt, Hå ChÝ Minh nhÊn m¹nh ph­¬ng ch©m “cÇu ®ång t«n dÞ” lÊy c¸i chung ®Ó h¹n chÕ c¸I riªng, c¸I kh¸c biÖt, mÆt kh¸c, ng­êi nªu râ: “ §oµn kÕt ph¶I g¾n víi ®Êu tranh, ®Êu tranh ®Ó t¨ng c­êng ®oµn kÕt” Ng­êi th­¬ng xuyªn c¨n dÆn mäi ng­êi cÇn ph¶I kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®oµn kÕt xu«I chiÒu, ®ång thêi ph¶i cã tÊm lßng nh©n ¸i, khoan dung ®é l­îng, kh¾c phôc thiÕn kiÕn, hÑp hßi, thiÖn cËn, ph¶I nªu cao tinh thÇn tùa phª b×nh vµ phª b×nh ®Ó biÓu d­¬ng mÆt tèt, kh¾c phôc mÆt ch­a tèt nh»m cñng cè vµ më réng khèi ®¹i ®oµn kÕt trong M¾t trËn d©n téc thèng nhÊt. Thùc hiÖn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, trong qu¸ tr×nh x©y dùng cñng cè vµ ph¸t triÓn MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, §¶ng ta lu«n ®Êu tranh chèng khuyªnh h­íng c« ®éc hÖp hßi, coi nhÑ viÖc tranh thñ tÊt c¶ mäi lùc l­îng cã thÓ tranh thñ ®­îc vµo M¾t trËn, mÆt kh¸c , lu«n ®Ò phßng vµ ®Êu tranh chèng mäi biÓu hÖn cña khuynh h­íng ®oµn kÕt mét chiÒu, v« nguyªn t¾c, ®oµn kÕt mµ kh«ng cã ®Êu tranh ®óng møc trong néi bé mÆt trËn II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế: 1.Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế a) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Thực hiện đoàn kết quốc tế để tổng hợp các lực lượng bên ngoài,tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế,kết hợp với mạnh dân toocjvaf sức mạnh của trào lưu cách mạng cách mạng thời đại từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng đẻ dành thắng lợi là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ chí Minh,là bài học không những quan trọng nhất,mang tính thời sự sâu sắc nhát của cách mạng Viêt Nam. Sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự kết hợp của các tố vật chất và tinh thần.Nhất là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức tự lực,tư cường dân tộc sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của ý chí đấu tranh anh dũng,bất khuất cho độc lập ,tự do… Tự do giúp cho dân ta vượt qua mọi thử thách ,khó khăn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Là một nhà yêu nước,Hồ Chí Minh vẫn bộc lộ 1 niềm tin lạc quan vào sức mạnh của dân tộc ,trong những năm tháng đen tối nhất của cách mạng.Dó đó trong cuộc đời hoạt động của cạch mạng của người Hồ Chí Minh đã vận dụng ánh sáng của chủ nghĩa mác – lênin,đồng thời từng bước phát hiện sức mạnh vĩ đại tiềm ẩn trong các trào lưu cách mạng thế giới .Sức mạnh đó luôn luon được bổ sung những nhân tố mới,phản ánh sự vận động và phát triển không ngừng của thế giới và biệu hiện rõ ở thắng lợi to lớn của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga năm 1917. Truyền thống ấy được thể hiện Hồ Chí Minh nhận ra nhiều yếu tố, nhiều điều mới trong đó nếu những người Bôn - Sê - Vích Nga không thực hiện đoàn kết rộng rãi thì không thể đánh thắng 14 nước đế quốc, không thắng nổi thù trong, giặc ngoài để bảo vệ Nhà nước Xô Viết non trẻ đầu tiên vừa mới ra đời. Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý kinh nghiệm của Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đem lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học bổ ích về tập hợp lực lượng. Đó là đoàn kết các dân tộc, các giai cấp, các đảng phái, các tôn giáo … nhằm thực hiện mục tiêu của từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng như chủ trương " Liên Nga, thân cộng, ủng hộ công nông"; "hợp tác Quốc - Cộng" của Tôn Trung Sơn…Ngày càng sinh động qua các thời kỳ lịch sử như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung và đều được nâng lên thành phép đánh giặc giữ nước, thành kế xây dựng quốc gia xã tắc vững bền. Từ đó Hồ Chí Minh sớm đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc ta đố là:cách mạng Việt Nam,chỉ có thể dành thắng lợi khi thực hiện đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giơí .Từ đó đã được người phát triển ngày càng đầy đủ, rõ ràng và cụ thể hơn .Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc,nước ta đã đoàn kết quốc tế với nhiều quốc gia .Đó là đoàn kết với phong trào giai cấp công nhân và nhân lao độngở chính quốc và các nước tư bản chủ nghĩa nói chung. Đoàn kết nước Nga Xô Viết ,với liên Xô và Sau này mở rộng ra tất cả các nước xã hội chủ nghĩa,đoàn kết phong trào đấu tranh vì hòa bình ,độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân thế giới ,Đặc biệt là hai nước láng giềng ,Lào và campuchia,cùng cảnh ngộ, thực hiện khối đại đoàn kết Viêt- Miên – Lào trong quá trình giành độc lập tự do.Theo Hồ Chí Minh thực hiện đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, đoàn kết dân tộc phải là cơ sơ cho đoàn kết quốc tế .Từ đó thể hiện sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng chiến thắng kẻ thù ,đoàn kết quốc tế là nhân tố thường xuyên và hết sức quan trọng giúp cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc,thống nhất đát nước ,đi len chủ nghĩa xã hội. b) Thực hiện đoàn kết quốc tế ,nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới, thực hiện thắng lợi vì mục tiêu cách mạng . Hồ Chí Minh chỉ rõ ,chủ nghĩa chân chính phải được gắn liền chủ nghĩa quốc tế cộng sản ,đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đại đoàn kết quốc tế, đoàn kết quốc tế không chỉ thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà còn vì sự nghiệp chung của nhân loại trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đễ quốc và bọn phản cách mạng .Do dó đã chấm dứt thời kỳ biệt lập giữa các quốc gia ,mở ra quan hệ quốc tế ngày càng sâu rộng cho các dân tộc ,làm cho vận mệnh của mỗi dân tộc không thể tách rời vạn mệnh chung của loài người. Do đó Hồ Chí Minh Đã phá thể đơn độc của cách mạng Việt nam ,gắn cách mạng Viêt Nam với cách mạng thế giới,phát huy triệt để sức mạnh tinh thần dân tộc trong đấu trnh giành độc lập dân tộc mình mà còn tăng cường đoàn kết giữa các lực lượng cách mạng thế giới,đấu tranh vì mục tiêu chung hòa bình ,độc lập dân tộc ,dân chủ và chủ nghĩa xã hội . Người cho rằng Đảng phải chứng mạnh :chủ nghĩa yêu nước triệt để không thể nào tách rời với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Trong báo cáo chính trị Đại hội II (t2- 1951)người chỉ rõ tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “ vi quốc” của bọn đế quốc phản động .Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế”.Người nói “tinh thần yêu nước là kiên quyết giữ giành độc lập ,tự do và đát đai toàn vẹn của nước mình.tinh thần quốc tế là đoàn kết với các nước bạn và nhân dân các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới, chống chính sách xâm lược và chiến tranh đế quốc .Giữ gìn hòa bình thế giới là giữ gìn lợi ích của nước ta,đó là lập trường quốc tế cách mạng(trích thượng thức chính trị (1954). Do đó các đảng cộng phải kiên trì chống lại mọi khuynh hướng sai lầm của chủ nghĩa cơ hội ,chủ nghĩa vị kỷ dân tộc,chủ nghĩa sôvanh… Những khuynh hướng làm suy yếu ,sức mạnh đoàn kết. Thống nhất các lực lượng cách mạng thế giới,phải tiens hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản cho gia cấp công nhân và nhân lao động.Như vậy trong tư tưởng Hồ CHí Minh thực hiện đoàn kết quốc tế với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 2.Nội Dung và hình thức đoàn kết quốc tế a) Các lực lượng cần đoàn kết Nội hàm khái niệm đoàn kết quốc tế trong tư tưởng HỒ CHÌ MINH rất phong phú,song tập trung chủ yếu vào ba lực lượng: Phong trào cộng sản và công nhân thế giới –lực lượng nòng cốt của đoàn kết quốc tế,HỒ CHÍ MINH cho rằng,sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản quốc tế là một bảo đảm vững chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Người rất chú trọng đến đoàn kết giữa các đảng cộng sản anh em trên toàn thế giới, với khẩu hiệu nổi tiếng: “Bốn phương vô sản đều là anh em”. Tại một số diễn đàn quốc tế, Người đã có cảnh báo về sự bất đồng, chia rẽ trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mà theo đó, không chỉ làm suy giảm sức mạnh cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội, mà còn chia rẽ sâu sắc khối đoàn kết, thống nhất của các lực lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới; tạo điều kiện để các loại kẻ thù của cách mạng gây chiến tranh xâm lược, phá hoại môi trường hòa bình thế giới. Không phải ngẫu nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bản Di chúc: “Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em”. Biết rằng không thể tiếp tục làm vị “thiên sứ cách mạng”, vì vậy trước lúc đi xa, Người đã căn dặn: “Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”. Đối với phong trào giải phóng dân tộc : từ rất sớm , Hồ Chí Minh đã phát hiện ra âm mưu chia rẽ dân tộc của các nước đế quốc , tạo sự biệt lập , đối kháng và thù ghét dân tộc ,chủng tộc …nhằm làm suy yếu phong traò đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa .Chính vì vậy , người đã kiến nghị Ban Phương Đông Quốc Tế Cộng Sản về những biện pháp nhằm “làm cho các dân tộc thuộc địa ,từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một liên minh phương Đông tương lai ,khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nhân dân ta chiến đấu hy sinh chẳng những vì tự do, độc lập riêng của mình mà còn vì tự do, độc lập chung của các dân tộc và hòa bình thế giới. Ngay đối với Mỹ là nước đưa quân sang xâm lược Việt Nam, Người cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết phân biệt sự khác nhau giữa những người Mỹ xâm lược và nhân dân Mỹ, được biểu hiện thông qua b

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết Dân Tộc.doc
Tài liệu liên quan