Tiểu luận Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây để nâng trường lên đại học

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đính nghiên cứu 3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4

4. Đối tượng nghiên cứu 4

5. Phương pháp nghiên cứu 4

CHƯƠNG I: 5

CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 5

1.1. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên 5

1.1.1. Khái niệm quản lý giáo dục 5

1.1.2. Khái niệm nhà giáo, vai trò của giảng viên ở trường Cao đẳng, Đại học 5

1.2. Cơ sở thực tiễn của công tác phát triển đội ngũ giảng viên 7

1.3. Cơ sở pháp lý về phát triển đội ngũ giảng viên 8

1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo 8

1.3.2. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

CHƯƠNG II 11

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG MIỀN TÂY 11

2.1. Khái quát chung về trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 11

2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 12

2.2.1. Thực trạng về số lượng 12

2.2.2. Thực trạng về chất lượng 13

2.2.3. Thực trạng về cơ cấu 14

CHƯƠNG III: 16

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG MIỀN TÂY 16

3.1. Định hướng phát triển của trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 16

3.2. Nguyên tắc đề ra biện pháp 17

3.3. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 17

3.3.1. Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 17

3.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 18

3.3.3. Đảm bảo tính tự chủ, quyền dân chủ của cán bộ, giảng viên. Sử dụng hợp lý và hiệu quả đội ngũ giảng viên hiện có 19

3.3.4. Xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách, tăng cường các điều kiện đảm bảo cho giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH của mình 20

3.3.5. Đổi mới và nâng cao công tác quản lý giảng viên 21

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24

1. Kết luận 24

2. Kiến nghị 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

 

 

 

 

 

 

 

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/09/2013 | Lượt xem: 1355 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây để nâng trường lên đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­îc båi d­ìng vÒ nghiÖp vô s­ ph¹m.” Mét gi¶ng viªn ®¹i häc giái ®­îc ®Þnh nghÜa trong ba chøc n¨ng chÝnh: (1) nhµ gi¸o, (2) nhµ khoa häc vµ (3) nhµ cung øng dÞch vô cho céng ®ång. Gi¶ng viªn - nhµ gi¸o §©y lµ vai trß truyÒn thèng nh­ng quan träng vµ tiªn quyÕt ®èi víi mét gi¶ng viªn. Mét gi¶ng viªn giái tr­íc hÕt ph¶i lµ mét ng­êi thÇy giái. Mét ng­êi thÇy gi¶o kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«n lµ ®ñ. Theo c¸c nhµ gi¸o dôc thÕ giíi, mét gi¶ng viªn toµn diÖn lµ ng­êi cã bèn nhãm kiÕn thøc vµ kü n¨ng sau: KiÕn thøc chuyªn ngµnh: kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ chuyªn ngµnh vµ c¸c m«n häc mµ m×nh gi¶ng d¹y. KiÕn thøc vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o: ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn th«ng, g¾n kÕt gi÷a c¸c m«n häc, ®a ngµnh , ®a lÜnh vùc vµ phong phó vÒ v¨n ho¸ ®Ó gióp cho ng­êi häc thÝch nghi vµ hîp t¸c tèt trong c¸c bèi c¶nh kh¸c nhau. KiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ d¹y vµ häc: Bao gåm c¸c kiÕn thøc vÒ ph­¬ng ph¸p luËn kÜ thuËt d¹y vµ häc nãi chunghoc, kü thuËt d¹y vµ häc theo chuyªn ngµnh cô thÓ tuú thuéc hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn tiÕp cËn KiÕn thøc vÒ m«i trêng GD, hÖ thèng gi¸o dôc, môc tiªu, sø mÖnh, gi¸ trÞ GD… bao gåm c¶ nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ KH TN ,XH, KH NV vµ liªn kÕt tri thøc. Gi¶ng viªn - nhµ khoa häc Gi¶ng viªn thùc hiÖn vai trß nhµ khoa häc lµ gi¶i thÝch vµ dù b¸o c¸c vÊn ®Ò cña tù nhiªn vµ x· héi mµ loµi ng­êi vµ khoa häc ch­a cã lêi gi¶i. Nghiªn cøu khoa häc, t×m c¸ch øng dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµo thùc tiÔn ®êi sèng vµ c«ng bè c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cho céng ®ång (céng ®ång khoa häc, x· héi nãi chung, trong n­íc vµ quèc tÕ) lµ ba chøc n¨ng chÝnh cña mét nhµ khoa häc. Tõ ®©y cã hai xu h­íng nghiªn cøu chÝnh: nghiªn cøu c¬ b¶n vµ nghiªn cøu øng dông. Gi¶ng viªn - nhµ cung øng dÞch vô cho x· héi §©y lµ mét vai trß mµ rÊt nhiÒu gi¶ng viªn ®· vµ ®ang thùc hiÖn - nã còng lµ mét vai trß mµ x· héi ®¸nh gi¸ cao vµ kú väng ë c¸c gi¶ng viªn. ë vai trß nµy, gi¶ng viªn cung øng c¸c dÞch vô cña m×nh cho nhµ tr­êng, cho sinh viªn, cho c¸c tæ chøc x· héi - ®oµn thÓ, cho céng ®ång vµ cho x· héi nãi chung. Cô thÓ ®èi víi nhµ tr­êng vµ sinh viªn, mét gi¶ng viªn cÇn thùc hiÖn c¸c dÞch vô nh­ tham gia c«ng t¸c qu¶n lý, c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, tham gia c¸c tæ chøc x· héi, cè vÊn cho sinh viªn, liªn hÖ thùc tËp, t×m chç lµm cho sinh viªn... Víi ngµnh cña m×nh, gi¶ng viªn lµm ph¶n biÖn cho c¸c t¹p chÝ khoa häc, tham dù vµ tæ chøc c¸c héi th¶o khoa häc. C¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c ph¸t triÓn gi¶ng viªn Tõ n¨m 2006, 2007 ®· cã nh÷ng ®Ò ¸n vÒ viÖc trao quyÒn tù chñ cho c¸c tr­êng C§, §H nÕu c¸c tr­êng tháa m·n 5 tiªu chÝ vÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, kiÓm to¸n th­êng xuyªn, c«ng bè møc häc phÝ, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ phï hîp víi quy ho¹ch. Tù x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®ñ m¹nh vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. §éi ngò ph¶i ®«ng vÒ sè l­îng, kháe vÒ chÊt l­îng. Cã nh­ vËy nhµ tr­êng míi tù chñ ®­îc. Chñ tr­¬ng cña nhµ tr­êng trong x©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn lµ: tËn dông tèi ®a tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña nh÷ng gi¶ng viªn cã tr×nh ®é, cã häc hµm häc vÞ ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c tr­êng; ®ång thêi nhanh chãng tuyÓn dông vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn c¬ h÷u trÎ. Tuy nhiªn, chñ tr­¬ng nµy lóc ®ã kh«ng nhËn ®­îc sù ®ång thuËn hoµn toµn cña mét sè l·nh ®¹o. Bëi v×, nÕu x©y dùng ®éi ngò sÏ lµm t¨ng chi phÝ, gi¶m thu nhËp thùc tÕ. Víi tÇm nh×n chiÕn l­îc, Ban l·nh ®¹o nhµ tr­êng kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét chñ tr­¬ng ®óng ®¾n vµ cÇn ®­îc triÓn khai víi nh÷ng b­íc ®i cô thÓ. Lµm ®­îc nh­ vËy sÏ võa ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng ®µo t¹o, l¹i võa nhanh chãng cã ®­îc thÕ chñ ®éng trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, n©ng cao danh tiÕng cña nhµ tr­êng. Tãm l¹i: “§éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ch­a ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô gi¸o dôc trong thêi kú míi. Cßn thiÕu quy ho¹ch tæng thÓ ®µo t¹o ®éi ngò nhµ gi¸o tõ mÇm non ®Õn ®¹i häc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®éi ngò nhµ gi¸o võa thõa, võa thiÕu, võa kh«ng ®ång bé vÒ c¬ cÊu. C¸c tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc, sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é th¹c sü vµ tiÕn sü cßn qu¸ Ýt. Ph­¬ng thøc ®µo t¹o trong c¸c nhµ tr­êng s­ ph¹m chËm ®æi míi, chÊt l­îng ®µo t¹o cßn thÊp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña mét bé phËn nhµ gi¸o ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng…C«ng t¸c båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò nhµ gi¸o cßn thiÕu hiÖu qu¶.” C¬ së ph¸p lý vÒ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o C¸c nhµ gi¸o cã nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ vµ vÏ vang lµ ng­êi chiÕn sÜ tiªn phong trªn mÆt trËn t­ t­ëng, v¨n ho¸ cã tr¸ch nhiÖm truyÒn ®¹t cho thÕ hÖ trÎ lý t­ëng ®¹o ®øc ch©n chÝnh, hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, tinh hoa v¨n ho¸ cña d©n téc vµ nh©n lo¹i, båi d­ìng cho hä nh÷ng phÈm chÊt cao quý vµ n¨ng lùc s¸ng t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé x· héi. Hå ChÝ Minh nhÊn m¹nh: " Kh«ng cã thÇy gi¸o th× kh«ng cã gi¸o dôc...kh«ng cã gi¸o dôc, kh«ng cã c¸n bé th× kh«ng nãi g× ®Õn kinh tÕ - v¨n ho¸". §Ó lµm trßn nhiÖm vô vÎ vang cña ng­êi thÇy gi¸o, Ng­êi ®ßi hái tr­íc hÕt ng­êi thÇy gi¸o ph¶i c¶i t¹o t­ t­ëng b¶n th©n m×nh, ph¶i lu«n lu«n cÇu tiÕn: "gi¸o viªn còng ph¶i tiÕn bé cho kÞp thêi ®¹i th× míi lµm ®­îc nhiÖn vô, chí tù m·n cho m×nh giái råi th× dõng l¹i mµ dõng l¹i lµ lïi b­íc, lµ l¹c hËu, tù ®µo th¶i m×nh tr­íc. Ph¶i cè g¾ng häc tËp ®Ó c¶i t¹o m×nh, c¶i t¹o con em, c¶i t¹o x· héi.” §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, Ng­êi cho r»ng: “Ng­êi huÊn luyÖn ph¶i häc tËp m·i th× míi lµm tèt ®­îc c«ng viÖc cña m×nh- Ng­êi huÊn luyÖn nµo tù cho m×nh lµ biÕt ®ñ c¶ råi th× ng­êi ®ã lµ dèt nhÊt.” Ngoµi viÖc nh¾c nhë vÒ häc tËp chuyªn m«n, Ng­êi còng l­u ý mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®ã lµ häc tËp chÝnh trÞ, v× “Cã häc tËp lý luËn M¸c- Lªnin th× míi cñng cè ®­îc ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, gi÷ v÷ng lËp tr­êng, n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ tr×nh ®é chÝnh trÞ míi lµm nßng cèt c«ng t¸c §¶ng giao phã.” C¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o §Ò cËp ®Õn vai trß cña c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn, NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII ®· x¸c ®Þnh: “…ch¨m lo x©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn sÏ t¹o ®­îc sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc, ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu míi cña ®Êt n­íc.” Cµng kh¼ng ®Þnh h¬n khi quan ®iÓm chØ ®¹o trong nghÞ quyÕt cña chÝnh phñ sè 14/2005/NQ-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2005 vÒ ®æi míi c¬ b¶n vµ toµn diÖn gi¸o dôc ®¹i häc ViÖt Nam giai ®o¹n 2006-2020: “… Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ chñ ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc trong c«ng cuéc ®æi míi mµ nßng cèt lµ ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé qu¶n lý vµ sù h­ëng øng, tham gia tÝch cùc cña toµn x· héi.” ChØ thÞ 40-CT/TW cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc còng chØ râ: “Môc tiªu lµ x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®­îc chuÈn ho¸, ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®ñ vÒ sè l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt, lèi sèng, l­¬ng t©m, tay nghÒ cña nhµ gi¸o; th«ng qua viÖc qu¶n lý, ph¸t triÓn ®óng ®Þnh h­íng vµ cã hiÖu qu¶ sù nghiÖp gi¸o dôc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.” NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa X nhÊn m¹nh: “X©y dùng ®éi ngò trÝ thøc v÷ng m¹nh lµ trùc tiÕp n©ng cao tÇm trÝ tuÖ cña d©n téc, søc m¹nh cña ®Êt n­íc, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ. §Çu t­ x©y dùng ®éi ngò trÝ thøc lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn bÒn v÷ng”. Theo th«ng b¸o kÕt luËn cña Bé chÝnh trÞ sè 242-TB/TW ngµy 25/04/2009 vÒ tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 2 (khãa VIII), ph­¬ng h­íng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Õn n¨m 2020 ®· ®­a ra gi¶i ph¸p: “ X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý ®ñ vÒ sè l­îng, ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng”. §iÒu nµy ®· thÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ n­íc trong c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc theo h­íng chuÈn ho¸, b¶o ®¶m ®ñ vÒ sè l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, n©ng cao chÊt l­îng, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng, l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña nhµ gi¸o nãi chung, gi¶ng viªn C§-§H nãi riªng, ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp gi¸o dôc trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ch­¬ng II THùC TR¹NG §éi ngò vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng cao ®¼ng x©y dùng miÒn t©y Kh¸i qu¸t chung vÒ tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y TiÒn th©n cña Tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y lµ Tr­êng Trung häc x©y dùng sè 8 ®­îc ChÝnh phñ ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp n¨m 1976, ®Õn n¨m 1995 ®­îc Bé X©y dùng ®æi tªn thµnh Tr­êng Trung häc X©y Dùng MiÒn T©y. Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003, Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ký quyÕt ®Þnh 72/Q§-BGD&§T/TCCB thµnh lËp Tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y trªn c¬ së n©ng cÊp Tr­êng Trung häc X©y dùng MiÒn T©y. Tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y cã nhiÖm vô ®µo t¹o c¸n bé Kü thuËt, Kinh tÕ x©y dùng bËc Cao ®¼ng, Trung cÊp chuyªn nghiÖp vµ Trung cÊp nghÒ, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý ngµnh X©y dùng. Tõ n¨m 2004, Tr­êng ®­îc Bé X©y dùng giao nhiÖm vô lµ c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc chÝnh quy vµ kh«ng chÝnh quy cña Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc TP Hå ChÝ Minh ë c¸c tØnh MiÒn T©y. HiÖn nay, thùc hiÖn quy ho¹ch cña ChÝnh Phñ vÒ m¹ng l­íi ®µo t¹o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long, Tr­êng ®ang tich cùc x©y dùng c¬ së vËt chÊt, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn, x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y… ®Ó trë thµnh Tr­êng §¹i häc X©y dùng MiÒn T©y. HiÖn t¹i, ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn cña nhµ tr­êng lµ 137 ng­êi, trong ®ã sè gi¶ng viªn lµ 95 ng­êi thuéc 05 khoa vµ 03 bé m«n vµ mét sè gi¶ng viªn kiªm nghiÖm, ®¶m nhiÖm c«ng t¸c gi¶ng d¹y 03 chuyªn ngµnh ®µo t¹o Cao ®¼ng vµ Trung cÊp lµ: X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, CÊp tho¸t n­íc vµ m«i tr­êng, KÕ to¸n x©y dùng. Ngoµi ra, cßn ®µo t¹o nghÒ hÖ chÝnh quy, c¸c líp liªn th«ng víi trªn 3000 häc sinh, sinh viªn. STT Néi dung Tæng sè TiÕn sÜ Th¹c sÜ §¹i häc Cao đẳng Tr×nh độ kh¸c 1 Khoa X©y dùng 33 04 11 18 2 Bộ m«n Kiến tróc 11 07 04 3 Khoa Kinh tế 06 05 01 4 Khoa Lý luận chÝnh trị 09 01 02 06 5 Khoa cơ bản 10 06 04 6 Khoa đào tạo nghề 14 14 7 Bộ m«n h¹ tÇng 08 03 05 8 Bộ m«n Ngoại ngữ 04 03 01 Tæng 95 05 37 53 B¶ng tæng hîp sè l­îng gi¶ng viªn (®Õn 05/2010) Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y Thùc tr¹ng vÒ sè l­îng §éi ngò gi¶ng viªn nhµ tr­êng cßn thiÕu vÒ sè l­îng, thÓ hiÖn ë tû lÖ sinh viªn/gi¶ng viªn cßn cao (>30SV/GV) trong khi ®ã quy ®Þnh cña Bé lµ (25SV/GV). H»ng n¨m, mÆc dï ®· mêi gi¶ng viªn thØnh gi¶ng, hæ trî cña c¸c gi¶ng viªn kiªm nhiÖm nh­ng sè giê v­ît so víi chuÈn nhiÒu, cã ng­êi v­ît trªn 100% (Bé cho phÐp v­ît kh«ng qu¸ 50%). Sè gi¶ng viªn lín tuæi vµ cã kinh nghiÖm ®· ®Õn tuæi nghØ h­u trong khi ®ã sè gi¶ng viªn míi tuyÓn dông l¹i kh«ng cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y hoÆc cßn trong thêi gian nghiªn cøu so¹n gi¶ng nªn kh«ng bè trÝ cho hä nhiÒu giê ®­îc. C«ng t¸c tuyÓn gi¶ng viªn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c sinh viªn tèt nghiÖp ra tr­êng lo¹i kh¸, giái th­êng chän nh÷ng c«ng ty x©y dùng víi møc l­¬ng cao vµ cã kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn. Trong khi ®ã, ®Ó ®­îc tuyÓn vµo lµm gi¶ng viªn ph¶i héi ®ñ mét sè ®iÒu kiÖn (chuyªn m«n giái, ngo¹i h×nh dÓ nh×n, giäng nãi râ vµ cã kh¶ n¨ng s­ ph¹m,…) nh­ng víi møc l­¬ng kh«ng cao vµ c¬ héi th¨ng tiÕn kh«ng nhiÒu. Thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng Nh×n chung ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y cã lËp tr­êng t­ t­ëng v÷ng vµng, cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã t©m huyÕt víi nghÒ, ®· vµ ®ang ph¸t huy kh¶ n¨ng trÝ tuÖ trªn lÜnh vùc gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc vµ qu¶n lý, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o, n©ng cao huy tÝn cña tr­êng, nhiÒu gi¶ng viªn ®¹t chiÕn sÜ thi ®ua c¸c cÊp. Cã 100% gi¶ng viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn, 100% sè gi¶ng viªn ®­îc båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m. Tuy nhiªn, sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é cao cßn thiÕu, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ chuyªn m«n, häc thuËt ch­a cã ng­êi ®¶m nhiÖm. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¶ng viªn ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ song vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, tØ lÖ gi¶ng viªn cã tr×nh ®é sau ®¹i häc cßn thiÕu so víi quy ®Þnh. Sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é TiÕn sü lµ 5 ng­êi, chiÕm 5.3% Sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é Th¹c sü lµ 37 ng­êi, chiÕm 38,9% Sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é Cö nh©n (Kü S­) lµ 53 ng­êi, chiÕm 55.8%. Mét trong nh÷ng c«ng cô rÊt quan träng ®èi víi gi¶ng viªn trong thêi kú héi nhËp ®ã lµ ngo¹i ng÷. Ngo¹i ng÷ gióp chóng ta cã thªm ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tiÕp cËn víi thÕ giíi khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i, khai th¸c nh÷ng kho tµng kiÕn thøc tõ c¸c nguån häc liÖu kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ NCKH. Tuy nhiªn, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña gi¶ng viªn cßn thÊp, sè gi¶ng viªn cã thÓ ®äc hiÓu, khai th¸c tµi liÖu b»ng tiÕng n­íc ngoµi cßn Ýt. ë bËc Cao ®¼ng, §¹i häc, gi¶ng viªn ph¶i th­êng xuyªn dµnh nhiÒu thêi gian tù häc, bæ sung kiÕn thøc kinh ®iÓn mµ m×nh cßn thiÕu vµ cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi mÎ nh»m theo kÞp sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. TiÕc r»ng thêi gian tù häc cña gi¶ng viªn qu¸ Ýt, mÆc dï tr×nh ®é chung ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Nguyªn nh©n lµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh t¸c ®éng nªn thêi gian dµnh cho nh÷ng c«ng viÖc chung vµ viÖc nghiªn cøu häc tËp n©ng cao tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a ®­îc cËp nhËt kiÕn thøc míi th­êng xuyªn vµ thiÕu vÒ kiÕn thøc thùc tÕ. Mét nguyªn nh©n kh¸c n÷a lµ qui m« ®µo t¹o ngµy cµng t¨ng theo sù ph¸t triÓn cña tr­êng nh­ng sè l­îng gi¶ng viªn kh«ng t¨ng, dÉn ®Õn thêi gian lªn líp qu¸ nhiÒu. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn lªn tr­êng §¹i häc, gi¶ng viªn ph¶i ®ñ tiªu chuÈn theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ sè 58/2010/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010 vÒ viÖc ban hµnh “§iÒu lÖ tr­êng §¹i hoc”. Cã 5 tiªu chuÈn gåm: Cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc, t­ t­ëng tèt; Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµ cã chøng chØ båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m. Cã b»ng th¹c sÜ trë lªn ®èi víi gi¶ng viªn gi¶ng d¹y c¸c m«n lý thuyÕt cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®¹i häc; cã b»ng tiÕn sÜ ®èi víi gi¶ng viªn gi¶ng d¹y vµ h­íng dÉn chuyªn ®Ò, luËn v¨n, luËn ¸n trong c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sÜ, tiÕn sÜ; Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc; §ñ søc kháe theo yªu cÇu nghÒ nghiÖp; Lý lÞch b¶n th©n râ rµng. Tãm l¹i, l·nh ®¹o nhµ tr­êng còng nh­ toµn thÓ c¸n bé, gi¶ng viªn cÇn cã sù nç lùc rÊt lín, ph¶i rÊt nghiªm tóc vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu th× míi cã hy väng cñng cè vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn t­¬ng xøng v¬i quy m« ®µo t¹o hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai khi tr­êng lªn §¹i häc. Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu C¬ cÊu gi¶ng viªn ë c¸c khoa, bé m«n kh«ng thËt sù hîp lý, ®Æc biÖt ë 04 khoa, bé m«n chÝnh cña nhµ tr­êng (khoa X©y dùng (33), khoa C¬ b¶n (10), bé m«n KiÕn tróc (11), bé m«n H¹ tÇng (08)). NÕu tr­êng ph¸t triÓn lªn §¹i häc th× quy m« còng nh­ ngµnh nghÒ ®µo t¹o sÏ t¨ng vµ sÏ t¨ng nhiÒu nhÊt ë 04 khoa, bé m«n nµy. N­íc ta trong thêi kú CNH, H§H, ngµnh x©y dùng hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn, thu hót nhiÒu nh©n lùc vµo lÜnh vùc nµy. Cho nªn, viÖc tuyÓn dông gi¶ng viªn x©y d­ng, kiÕn tróc cã ®ñ tiªu chuÈn lµ vÊn ®Ò c¸c tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc X©y dùng ®ang lo l¾ng v× chÕ ®é ®·i ngé cho gi¶ng viªn ch­a ®­îc chó träng. HiÖn t¹i, nhµ tr­êng rÊt khã mêi gäi ®­îc c¸c sinh viªn giái, c¸c th¹c sÜ, tiÕn sÜ vÒ tham gia gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng. Trong khi ®ã, khoa C¬ b¶n dÓ tuyÓn gi¶ng viªn h¬n. §é tuæi trung b×nh cña gi¶ng viªn toµn tr­êng lµ 37. Trong ®ã: Tõ 51-60: 13 (13,7%) Tõ 41-50: 4 (4,2%) Tõ 31-40: 51 (53,7%) D­íi 30: 27 (28,4%) Gi¶ng viªn cã ®é tuæi 31-40 lµ cao nhÊt (53,7%), tuy nhiªn, th©m nªn c«ng t¸c cña c¸c gi¶ng viªn ®é tuæi nµy l¹i kh«ng cao (trung b×nh 5 n¨m). Trong khi ®ã, nhµ tr­êng bÞ hÈng mét kho¶ng (gi¶ng viªn tuæi tõ 41-50) lµ nh÷ng gi¶ng viªn giµu kinh nghiÖm mµ gi¶ng viªn trÎ cã thÓ häc tËp. Ch­¬ng III BiÖn ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng cao ®¼ng x©y dùng miÒn t©y §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y X©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn ®ñ vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o vµ n©ng cao vÒ chÊt l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o ®¸p øng yªu cÇu n©ng cÊp tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y thµnh tr­êng §¹i häc X©y dùng MiÒn T©y vµo thêi gian tíi lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan vµ bøc thiÕt, ®ßi hái §¶ng uû - Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ph¶i cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn tõng b­íc, theo lé tr×nh cô thÓ sau: Tõ nay ®Õn n¨m 2015 tæng sè c¸n bé qu¶n lý, gi¶ng viªn, nh©n viªn cña tr­êng lµ 150 ng­êi. Trong ®ã sè l­îng gi¶ng viªn lµ 120 ng­êi. Sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é sau vµ trªn ®¹i häc lµ 50 ng­êi, trong ®ã: TiÕn sÜ lµ 8, Th¹c sÜ 42. 30% sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ C trë lªn, mét sè cã thÓ giao tiÕp víi ng­êi n­íc ngoµi vµ khai th¸c tµi liÖu tiÕng n­íc ngoµi ®Ó phôc vô nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y, 10% sè c¸n bé gi¶ng viªn cã thÓ trùc tiÕp nghiªn cøu tµi liÖu vµ giao tiÕp víi ng­êi n­íc ngoµi b»ng tiÕng Anh, 100% gi¶ng viªn thµnh th¹o tin häc ë tr×nh ®é cao. Sè c¸n bé gi¶ng viªn cã tr×nh ®é sau vµ trªn ®¹i häc lµ 40%, trong ®ã tiÕn sÜ 10%. §Õn n¨m 2020, ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn nhµ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh, ®ñ vÒ sè l­îng vµ ®­îc n©ng cao vÒ chÊt l­îng, c¬ cÊu ®ång bé hîp lý, cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt, h¨ng say s¸ng t¹o trong nghÒ nghiÖp vµ nghiªn cøu khoa häc, cã nh÷ng trÝ thøc ®Çu ngµnh trong c¸c lÜnh vùc ®µo t¹o cña nhµ tr­êng. Nguyªn t¾c ®Ò ra biÖn ph¸p Dùa trªn thùc tÕ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ c¬ cÊu cña ®éi ngò gi¶ng viªn cña nhµ tr­êng ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p hîp lý. C¨n cø vµo nh÷ng tiªu chuÈn vÒ gi¶ng viªn cña tr­êng ®¹i häc. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ viÖc tuyÓn gi¶ng viªn ë khu vùc ®ång b»ng s«ng C÷u Long. Trªn c¬ së tÝnh kh¶ thi, lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p cho c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­íc m¾t vµ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. BiÖn ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn tr­êng Cao ®¼ng X©y dùng MiÒn T©y. LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn §¸nh gi¸ l¹i c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, gi¶ng viªn tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o liªn tôc vµ th­êng xuyªn ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn hiÖn cã. Sö dông hîp lý, hiÖu qu¶ trªn c¬ së kh¶ n¨ng chuyªn m«n vµ phÈm chÊt chÝnh trÞ. Bè trÝ c¸n bé theo h­íng chuyªn s©u, nh­ng ®ång thêi vÉn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña ®¬n vÞ khi cÇn (®Æc biÖt lµ ®éi ngò gi¶ng viªn). Lªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông ®éi ngò gi¶ng viªn vµ nh©n viªn cho tõng khoa, bé m«n vµ phßng ban cña tr­êng trªn c¬ së ý kiÕn ®Ò xuÊt cña l·nh ®¹o c¸c phßng, khoa ®ã. X©y dùng vµ th«ng b¸o c«ng khai c¸c tiªu chuÈn, tiªu chÝ tuyÓn dông còng nh­ quy tr×nh tuyÓn dông gi¶ng viªn vµ nh©n viªn. Quy ho¹ch, bæ nhiÖm c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc vµo c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc phï hîp trªn c¬ së tÝn nhiÖm cña häc sinh, gi¶ng viªn vµ th«ng qua §¶ng ñy tr­êng. Cã chÕ ®é ­u ®·i, khuyÕn khÝch ®èi víi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é th¹c sÜ, tiÕn sÜ vÒ tr­êng lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu. H»ng n¨m hoÆc trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn, nhµ tr­êng cÇn rµ so¸t l¹i ®éi ngò gi¶ng viªn. NÕu gi¶ng viªn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th× m¹nh d¹n chuyÓn sang vÞ trÝ c«ng viÖc kh¸c ®Ó hä cã c¬ héi phôc vô ë m«i tr­êng míi phï hîp. §µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé qu¶n lý. V¹ch ra kÕ ho¹ch, lé tr×nh cô thÓ viÖc quy ho¹ch ®éi ngò, ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé gi¶ng viªn nãi chung vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kÕ cËn. C¸c khoa, bé m«n lªn kÕ ho¹ch cho gi¶ng viªn ®¨ng ký ®i cao häc, nghiªn cøu sinh theo tõng n¨m vµ tõng chuyªn ngµnh cô thÓ. Nhµ tr­êng còng nªn giao chØ tiªu phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña tr­êng cho tõng khoa, bé m«n. Th­êng xuyªn gëi c¸c ®ång chÝ c¸n b« phßng, khoa, bé m«n, c¸n bé quy ho¹ch ®i häc tËp båi d­ìng nghiÖp vô vÒ qu¶n lý phßng, khoa, bé m«n. T¹o ®iÒu kiªn cho gi¶ng viªn, häc tËp chÝnh trÞ, rÌn luyÖn phÊn ®Êu ®Ó gia nhËp vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Cö mét sè c¸n bé ®i häc trung cÊp chÝnh trÞ, cao cÊp chÝnh trÞ §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c båi d­ìng gi¶ng viªn trÎ theo h­íng thiÕt thùc; Khoa, bé m«n ph©n c«ng c¸c gi¶ng viªn cã kinh nghiÖm phô tr¸ch båi d­ìng c¸c gi¶ng viªn võa ®­îc tuyÓn dông ®¶m b¶o hä sím ®­îc phª chuÈn vµ chÝnh thøc tham gia gi¶ng d¹y, kh«ng kÐo dµi thêi gian nghiªn cøu so¹n gi¶ng qu¸ møc cÇn thiÕt. T¨ng c­êng tæ chøc c¸c líp, c¸c buæi häc båi d­ìng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cho gi¶ng viªn trÎ vµ nh÷ng ng­êi cã yªu cÇu. TËp trung båi d­ìng toµn diÖn cho sè c¸n bé cã n¨ng lùc ®Ó trë thµnh c¸n bé ®Çu ®µn, ®Çu ngµnh trong t­¬ng lai. B¶n th©n c¸c gi¶ng viªn trÎ ph¶i cã sù nç lùc hÕt m×nh trong häc tËp, nghiªn cøu khoa häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, trau dåi nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn. Nhµ tr­êng phèi hîp víi c«ng ®oµn tæ chøc ®i quan c¸c c«ng tr×nh lín, c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ang ¸p dông tai ViÖt nam. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ph¶i ®­îc coi lµ kh©u ®ét ph¸ cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é toµn diÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp, hîp t¸c quèc tÕ, khai th¸c th«ng tin, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ë n­íc ngoµi. Nhµ tr­êng tiÕp tôc tæ chøc mét sè líp häc ngo¹i ng÷ theo yªu cÇu cña c¸n bé hoÆc cö mét sè c¸n bé, gi¶ng viªn tham gia c¸c kho¸ häc ngo¹i ng÷ ë ngoµi tr­êng, ë Hµ Néi hoÆc ë n­íc ngoµi. §µo t¹o n©ng cao kü n¨ng lµm viÖc, chó träng c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó gi¶ng d¹y nh­ : (1)Giao tiÕp víi c¸c ®èi t­îng ng­êi häc kh¸c nhau ; (2) Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn hç trî häc tËp hiÖn ®¹i ; (3) H­íng dÉn sinh viªn tù häc… §Æc biÖt lµ c¸c gi¶ng viªn trÎ ph¶i ®­îc båi d­ìng vÒ tin häc ®Ó trong t­¬ng lai khi cã thÓ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin réng r·i trong ®µo t¹o tõ xa, mçi gi¶ng viªn sÏ cã ®ñ kh¶ n¨ng phô tr¸ch mét diÔn ®µn h­íng dÉn häc tËp trªn m¹ng Internet. Bªn c¹nh ®ã, viÖc tæ chøc héi th¶o th­êng xuyªn sÏ gióp gi¶ng viªn cã c¬ héi chia sÎ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm víi ®ång nghiÖp. §¶m b¶o tÝnh tù chñ, quyÒn d©n chñ cña c¸n bé, gi¶ng viªn. Sö dông hîp lý vµ hiÖu qu¶ ®éi ngò gi¶ng viªn hiÖn cã. Tæ chøc héi nghÞ c«ng chøc 06 th¸ng 1 lÇn, t¹o m«i tr­êng d©n chñ ®Ó c¸n bé qu¶n lý, gi¶ng viªn vµ nh©n viªn tham gia gãp ý kiÕn réng r·i ®èi víi c¸c chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng. L·nh ®¹o phßng/ban/khoa/bé m«n,…tiÕp c¸n bé, gi¶ng viªn hµng tuÇn ®Ó tiÕp nhËn c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng. L·nh ®¹o Khoa, Bé m«n cÇn t×m hiÓu ®Ó biÕt së tr­êng cña mçi gi¶ng viªn vµ l¾ng nghe nguyÖn väng cña hä ®Ó cã ph­¬ng ¸n ph©n c«ng phï hîp theo h­íng 1 gi¶ng viªn phô tr¸ch 1 m«n c¬ së ngµnh vµ 1 hoÆc 2 thËm chÝ 3 m«n chuyªn ngµnh chuyªn s©u tõ m«n c¬ së ngµnh ®ã. T¹o m«i tr­êng lµm viÖc th©n thiÖn nh­ng cã c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn nh­ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn. V× thÕ mét m«i tr­êng lµm viÖc c¹nh tranh nh­ng th©n thiÖn lµ thÝch hîp víi tr­êng ®¹i häc. Mét trong nh÷ng c¸ch ®Ó c¸c gi¶ng viªn hîp t¸c tèt víi nhau trong c«ng viÖc lµ giao viÖc cho tõng nhãm ®Ó hä lµm viÖc cïng nhau. §¸nh gi¸, khen th­ëng ph¶i c«ng b»ng, minh b¹ch: dùa trªn kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc cã tÝnh ®Õn møc ®é cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc cña mçi ng­êi, nÕu kh«ng sÏ lµm cho gi¶ng viªn míi vµo nghÒ n¶n lßng bëi hä Ýt cã c¬ héi ®­îc khen th­ëng. ViÖc b×nh chän danh hiÖu “gi¶ng viªn giái, chiÕn sÜ thi ®ua” kh«ng nªn h¹n chÕ sè l­îng mµ nªn dùa trªn tiªu chuÈn cÇn ®¹t ®­îc ®èi víi tõng chøc danh hoÆc häc vÞ ®Ó tõ ®ã cã thÓ xÕp h¹ng theo kÕt qu¶ c«ng viÖc gi÷a nh÷ng ng­êi cïng chøc danh hoÆc häc vÞ. MÆt kh¸c, còng nªn lÊy ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn b»ng c¸ch tæ chøc ®iÒu tra th¨m dß ®Þnh kú sau khi kÕt thóc m«n häc ®Ó ®¸nh gi¸ gi¶ng viªn ®­îc kh¸ch quan vµ t¨ng møc ®é tin cËy cña kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. X©y dùng vµ hoµn thiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch, t¨ng c­êng c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho gi¶ng viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ NCKH cña m×nh. Hoµn chØnh vµ ban hµnh c«ng khai “Quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng vµ qu¶n lý c¸n bé, viªn chøc trong Tr­êng Cao ®¼ng X©y Dùng MiÒn T©y” lµm c¨n cø ®Ó mçi c¸n bé viªn chøc cña tr­êng chñ ®éng x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch häc tËp, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô theo h­íng chuÈn ho¸ c¸c chøc danh vµ thùc hiÖn tèt chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña mçi c¸n bé viªn chøc. TiÕp tôc ban hµnh nh÷ng quy chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó gi¶ng viªn tÝch cùc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tham gia nghiªn cøu khoa häc nh­: nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî tiÒn häc phÝ, cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng khi gi¶ng viªn ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch cao trong häc tËp vµ nghiªn cøu, c¸c chÝnh s¸ch ®i kh¶o s¸t t×m hiÓu thùc tÕ… Ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao thu nhËp, ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt cho ®éi ngò gi¶ng viªn gióp cho ®éi ngò gi¶ng viªn (®Æc biÖt lµ gi¶ng viªn trÎ) cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó yªn t©m c«ng t¸c, tËp trung tèi ®a cho viÖc nghiªn cøu khoa häc, häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. ChuÈn hãa ®Þnh møc giê d¹y, thêi gian dµnh cho nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong vµ ngoµi tr­êng. Gi¶ng viªn ®­îc ­u tiªn cung cÊp vµ sö dông trang thiÕt bÞ, phßng thÝ nghiÖm, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, t­ liÖu khoa häc, th­ viÖn,…khi tham gia c¸c dù ¸n nghiªn cøu khoa häc. T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¶ng viªn tiÕp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTIEU LUAN ABC.doc
  • docMUC LUC TIEU LUAN.doc