Tình hình hoạt động và phát triển tại Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Về công nghệ cần phải cải tiến đổi mới máy móc, thiết bị để có được sản phẩm chất lượng, mẫu mã tốt hơn, có sức cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Qua nghiên cứu thị trường một cách sát thực, công ty có thể nắm được những thách thức và lợi thế của mình từ đó có thể đẩy mạnh hoạt động marketting nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm.

Cần duy trì mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng, đa dạng hoá hình thức bán hàng. Đẩy mạnh hình thức bán buôn giao thẳng không qua kho để giảm chi phí.

 

doc20 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 10/08/2015 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình hoạt động và phát triển tại Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
së cña C«ng ty ®Æt t¹i 229 phè T©y S¬n - §èng §a – Hµ Néi. Tªn giao dÞch: C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Export mechanical tool stock company. Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i viÕt t¾t lµ: EMTSC Vèn ®iÒu lÖ: 12.000.000.000®ång DiÖn tÝch mÆt b»ng: 25.000m2 Tæng sè lao ®éng: 627 ng­êi Lo¹i h×nh doanh nghiÖp, C«ng ty cæ phÇn 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô * Chøc n¨ng: - C«ng ty cã quyÒn sö dông, qu¶n lý vèn cña c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp vµ c¸c tµi s¶n còng nh­ nguån lùc kh¸c ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. - Tù quyÕt ®Þnh bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý phï hîp ®¸p øng yªu cÇu vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng kinh doanh c¸c mÆt hµng theo giÊy phÐp ®¨ng ký vµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. * NhiÖm vô: - Ho¹t ®éng ngµnh nghÒ theo ®óng ®¨ng ký kinh doanh vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m. - Nép c¸c lo¹i thuÕ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. - B¸o c¸o vµ c«ng khai c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tr­íc ®¹i héi cæ ®«ng. - Thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc më réng c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay lµ: - S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ: K×m, má lÕt… - Hµng gia dông b»ng Inox: Gi¸ ®ùng b¸t, m¾c quÇn ¸o, kÑp… - Hµng y tÕ: Gi­êng bÖnh, tñ thuèc, bµn kh¸m. - Cung cÊp c¸c chi tiÕt trong cÊu t¹o cña xe m¸y h·ng WMEP, Honda, Yamaha, Toyota, Ford nh­: cÇn khëi ®éng, cÇn sè, phanh… - C«ng ty cßn s¶n xuÊt bia víi d©y chuyÒn nhËp tõ §øc nh­ng ch­a ®¹t kÕt qu¶ cao. - C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt hµng ho¸ nh»m môc ®Ých chÝnh lµ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng ch©u ¢u vµ ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu néi ®Þa. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ h×nh thµnh trªn sù gãp vèn cña c¸c cæ ®«ng v× vËy m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty còng tu©n theo nguyªn t¾c tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn. - Th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi ®ång thêi bÇu ra héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t - Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan l·nh ®¹o cña C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi. Cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn, tæ chøc cña C«ng ty, bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c. - Ban kiÓm so¸t: Gåm 3 thµnh viªn do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu cö. Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô mµ ®¹i héi cæ ®«ng ®· ®Ò ra. - Ban gi¸m ®èc: Gåm 4 ng­êi + Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng­êi ®øng ®Çu C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¬ quan lý nhµ n­íc cÊp trªn vÒ hµnh vi ph¸p nh©n vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm. + Phã gi¸m ®èc kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c kü thuËt vµ QMR cña hÖ thèng qu¶n lý ISO cña C«ng ty. + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt chØ ®¹o s¶n xuÊt vµ an toµn lao ®éng. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: ChÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ thùc hiÖn chÕ ®é s¶n xuÊt dµi h¹n. Cung cÊp nguyªn vËt liÖu, vËt t­, theo ®Þnh møc mµ phßng kü thuËt ®Æt ra. - Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, qu¶n lý chÕ ®é chÝnh s¸ch lao ®éng, tuyÓn vµ ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt cho c«ng nh©n. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô theo dâi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty th«ng qua ho¹t ®éng tµi chÝnh, h¹ch to¸n c¸c chi phÝ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cung cÊp th«ng tin vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cho ban l·nh ®¹o biÕt ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phßng kinh doanh: cã nhiÖm vô mua b¸n nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm cña C«ng ty. X©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn c«ng t¸c marketing. - Phßng KCS: cã nhiÖm vô qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vËt t­ trong tõng kh©u theo tiªu chuÈn cña C«ng ty. - Phßng kü thuËt: Hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, theodâi s¶n phÈm míi, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm míi, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­. Qu¶n lý trang thiÕt bÞ, m¸y mãc cña toµn C«ng ty. - Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1: Chuyªn s¶n xuÊt k×m ®iÖn 160, 180, phô tïng xe ®¹p xe m¸y c¸c lo¹i. - Ph©n x­ëng c¬ khÝ 2: Chuyªn s¶n xuÊt má lÕt c¸c lo¹i, k×m ®iÒu chØnh vµ ®å gia dông. - Ph©n x­ëng c¬ khÝ 3: chuyªn s¶n xuÊt k×m ®iÖn 180, 10, ®å gia dông vµ qu¶n c¸c thiÕt bÞ nhiÖt l­îng cã tÇn sè cao. - Ph©n x­ëng rÌn ®Ëp: chuyªn t¹o ph«i cho c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, qu¶n lý toµn bé hÖ thèng khÝ nÐn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. - Ph©n x­ëng m¹: lµm nhiÖm vô trang trÝ bÒ mÆt b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸, ®¸nh bãng bÒ mÆt kim lo¹i. - Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: ®¶m b¶o c«ng t¸c söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty, ch¹y thö c¸c thiÕt bÞ míi, qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn, n­íc trong C«ng ty. * H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Víi m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc Së kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh theo nguyªn gi¸ thùc tÕ h×nh thµnh tµi s¶n. + Ph­¬ng ph¸p khÊu hao, thêi gian sö dông h÷u Ých, tû lÖ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng, thùc hiÖn chÕ ®é trÝch khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 206/2003/Q§ - BTC ngµy 12/12/2003. * Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: h¹ch to¸n hµng nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tån kho theo ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n bao gåm: gi¸ mua, thuÕ nhËp khÈu, chi phÝ thanh to¸n, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n. H¹ch to¸n s¶n phÈm dë dang vµ hµng ho¸ thµnh phÈm tån kho ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh c«ng x­ëng. + Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho cuèi kú. + Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. + Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­: theo gi¸ b×nh qu©n. + B¶ng kª sè 4: TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô theo nguyªn gi¸ thùc tÕ. + TÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. §Ó viÖc tæ chøc kÕ to¸n cã hiÖu qu¶, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 7 ng­êi ®­îc ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau: - Tr­ëng phßng kiªm kÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi ®iÒu hµnh phßng kÕ to¸n – tµi vô chÞu tr¸ch nhiÖm chung cña phßng, ®ång thêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n x©y dùng c¬ b¶n vµ kÕ to¸n nguån vèn. - Phã phßng: Lµ ng­êi gióp ®ì kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña phßng ®ång thêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. - Mét kÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n ng©n hµng. - Mét kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô s¶n phÈm. - Mét kÕ to¸n chi tiÕt gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ph©n x­ëng kiªm kÕ to¸n vËt liÖu phô. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. - Mét thñ quü kiªm kÕ to¸n kho. Nh×n chung bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty lµ rÊt tèt: c¸c vÞ trÝ , phßng ban ®­îc bè trÝ rÊt hîp lÝ tr¸nh ®­îc sù r­êm rµ vµ cã thÓ sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch râ rµng cã hiÖu qu¶ nhÊt, nh­ng mét thñ quü kiªm kÕ to¸n kho lµ kh«ng ®­îc, vÒ chuyªn m«n mµ nãi thñ quü kh«ng thÓ ®¶m nhiÖm ®­îc vai trß cña mét kÕ to¸n kho vµ nÕu bè trÝ nh­ thÕ sÏ lµm mÊt ®i tÝnh hîp lý. Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty. 1. C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn. C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp vµ vèn cña C«ng ty lµ vèn do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp, vèn tÝch luü qua c¸c n¨m ho¹t ®éng kinh doanh. §©y lµ nguån vèn chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ trong nguån vèn. B¶ng 01 – C¬ cÊu vèn vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña c«ng ty trong hai n¨m 2004 vµ 2005. 1.1. C¬ cÊu vèn kinh doanh Tæng vèn kinh doanh n¨m 2004 lµ 35.960.347 ngh×n ®ång, nh­ng n¨m 2005 lµ 55.792.150 ngh×n ®ång. Tæng møc vèn t¨ng thªm 19.831.803 ngh×n ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi ®é t¨ng 55,15%. Trong ®ã: - Vèn l­u ®éng: n¨m 2004 lµ 27.300.081 ngh×n ®ång chiÕm tû träng lµ 75,92% trong tæng vèn kinh doanh. N¨m 2005 lµ 40.927.440 ngh×n ®ång, chiÕm tû träng lµ 73,36% vµ t¨ng lªn 49,92% so víi n¨m 2004 víi sè tuyÖt ®èi lµ 13.627.359 ngh×n ®ång. - Vèn cè ®Þnh: N¨m 2004 lµ 8.660.266 ngh×n ®ång, chiÕm tû träng lµ 24,8% trong tæng vèn kinh doanh, n¨m 2005 lµ 14.864.710 ngh×n ®ång. Tæng møc t¨ng lµ 6.204.444 ngh×n ®ång, t­¬ng øng tû träng t¨ng 26,64% vµ t¨ng lªn 71,64% so víi n¨m 2004. Qua 2 n¨m, vèn kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng gia t¨ng vÒ quy m«. Tuy nhiªn ta th©y, vèn cè ®Þnh cña C«ng ty chiÕm 26,64% tæng vèn kinh doanh trong khi vèn l­u ®éng chiÕm tíi 73,36% tæng vèn kinh doanh. KÕt cÊu vèn vÒ tæng thÓ ch­a ®¹t sù c©n ®èi hîp lý v× ho¹t ®éng ®Æc thï cña ngµnh c¬ khÝ ®ßi hái sù ®Çu t­ lín vµo tµi s¶n cè ®Þnh trong khi vèn cè ®Þnh cña C«ng ty l¹i rÊt nhá, ch­a t­¬ng xøng víi quy m« cña s¶n xuÊt. MÆc dï n¨m 2005 c«ng ty ®· cã ®iÒu chØnh vÒ tû träng VC§ song sù thay ®æi ®ã ch­a nhiÒu nªn tû träng VL§ n¨m 2005 cã gi¶m nh­ng tû lÖ VL§ vÉn t¨ng. ViÖc t¨ng lªn cña vèn l­u ®éng trong n¨m lµ do sù t¨ng lªn cña c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho. Cô thÓ lµ n¨m 2004 kho¶n ph¶i thu lµ 10.702.240 ngh×n ®ång chiÕm tû träng 39,2 %, n¨m 2005 lµ 13.057.616 ngh×n ®ång chiÕm tØ träng lµ 31,9 %. N¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 2.335.367 ngh×n ®ång, hµng tån kho 2004 la 11.815.724 chiÕm tû träng 43,28 %, n¨m 2005 lµ 20.942.923 ngh×n ®ång chiÕm tû träng 51,17 %. Nh­ vËy hµng tån kho 2005 t¨ng so víi 2004 lµ 9.127.199 ngh×n ®ång (sè liÖu thÓ hiÖn qua b¶ng 3). 1.2. C¬ cÊu nguån vèn. N¨m 2004 cø 100 ®ång tµi s¶n th× nhËn ®­îc nguån tµi trî tõ nî ph¶i tr¶ lµ 18,73 ®ång trong ®ã chñ yÕu lµ nî ng¾n h¹n cßn nî kh¸c chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ, nguån tµi trî tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ 81,27 ®ång. N¨m 2005 cø 100 ®ång tµi s¶n th× nhËn ®­îc nguån tµi trî tõ nî ph¶i tr¶ lµ 25,72 ®ång, nguån tµi trî tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ 74,28 ®ång. Vèn chñ së h÷u n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 cô thÓ lµ t¨ng 12.220.253 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi t¨ng 41,82%. Nguyªn do cã sù t¨ng cao nµy lµ do t¨ng vèn ®Çu t­ cña C«ng ty ®­îc lÊy lîi nhuËn . Ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty chiÕm 74,28% so víi nî ph¶i tr¶ chiÕm 25,72%. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®éc lËp cao vÒ tµi chÝnh. Nguån vèn t¨ng lªn tµi trî cho tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh. C¸c tµi s¶n nµy ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶, C«ng ty cã l·i n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty. B¶ng 02 – kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005: Doanh thu n¨m 2004 lµ 74.444.727 ngh×n ®ång, n¨m 2005 lµ 121.687.868 ngh×n ®ång t¨ng 63,46%. §iÒu nµy cho thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang ®­îc më réng. Tû träng doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2005 lµ 99,98 %, n¨m 2004 lµ 99,7 % so víi tæng doanh thu, c¸c kho¶n gi¶m trõ chiÕm tû lÖ 0,02% n¨m 2005 vµ 0,03% n¨m 2004 cã xu h­íng gi¶m. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ vèn hµng b¸n cña n¨m 2004 lµ 60.104.569 ngh×n ®ång chiÕm 80,73% tæng doanh thu, n¨m 2005 lµ 97.954.720 ngh×n ®ång chiÕm 80,49% tæng doanh thu. Qua ®©y ta thÊy trong n¨m 2004 víi 80,73 ®ång gi¸ vèn hµng b¸n thu ®­îc 19,23 ®ång lîi nhuËn gép vµ 13,82 ®ång lîi nhuËn thuÇn. Nh­ng trong n¨m 2005 th× víi 80,49 ®ång gi¸ vèn hµng b¸n thu ®­îc 19,25 ®ång lîi nhuËn gép vµ 14,39 ®ång lîi nhuËn thuÇn. Qua cét chªnh lÖch ta thÊy tèc ®é t¨ng tr­ëng cña doanh thu thuÇn lµ 63,47% nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn hµng b¸n lµ 62,97%. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang tiÕn triÓn tèt. ThÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· chó ý tiÕt kiÖm mäi chi phÝ ®Ó hîp gi¸ thµnh s¶n xuÊt Tuy vËy t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2005 vÉn ch­a ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. N¨m 2005 doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh so víi n¨m 2004 t¨ng 113,26% nh­ng trong khi ®ã chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh l¹i t¨ng 190,57%. Thu nhËp kh¸c cã xu h­íng gi¶m n¨m 2004 lµ 143.498 ngh×n ®ång chiÕm 0,15 %, n¨m 2005 lµ 69.142 ngh×n ®ång, chiÕm 0,06 % trong tæng doanh thu. §èi víi nghÜa vô cña C«ng ty víi nhµ n­íc, ta thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt. N¨m 2004 C«ng ty ®· ®ãng gãp 2.854.418 ngh×n ®ång chiÕm 3,84% tæng doanh thu, n¨m 2005 lµ 4.908.219 ngh×n ®ång chiÕm tû träng 4.03% tæng doanh thu, n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 71,95%. Do ®ã lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty n¨m 2004 lµ 7.339.931 ngh×n ®ång, n¨m 2005 lµ 12.621.136 ngh×n ®ång, t¨ng h¬n so víi n¨m 2004 lµ 5.281.205 ngh×n ®ång vµ 71,95%. §©y lµ nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy C«ng ty ®· ho¹t ®éng tèt cÇn ph¸t huy tèt h¬n nh÷ng n¨m sau. 3. Ph©n tÝch kÕt cÊu vèn l­u ®éng. B¶ng 03 - C¬ cÊu vèn l­u ®éng cña C«ng ty 3.1. Vèn l­u ®éng b»ng tiÒn. N¨m 2004 lµ 4.090.623 ngh×n ®ång, chiÕm tû träng 14,98% trong tæng vèn l­u ®éng, n¨m 2005 lµ 6.542.809 ngh×n ®ång, chiÕm tû träng 15,98% trong tæng vèn l­u ®éng. Toµn bé vèn b»ng tiÒn th× l­îng tiÒn mÆt t¹i quü chiÕm tû lÖ Ýt, chñ yÕu lµ tiÒn göi ng©n hµng chiÕm 98,89% trong tæng vèn b»ng tiÒn n¨m 2004 vµ 97,48% tæng vèn b»ng tiÒn n¨m 2005. L­îng tiÒn mÆt t¹i quü chiÕm 1,11% trong tæng vèn b»ng tiÒn n¨m 2004 vµ 2,52% trong tæng vèn b»ng tiÒn n¨m 2005 lµ phï hîp bëi kh«ng nªn dù tr÷ nhiÒu tiÒn mÆt t¹i quü nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång vèn tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2. C¸c kho¶n ph¶i thu. Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy. C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng lín, cô thÓ n¨m 2004 kho¶n ph¶i thu lµ 10.702.240 ngh×n ®ång chiÕm tû träng trong 39,2% tæng vèn l­u ®éng. Trong ®ã kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng lµ 10.365.453 ngh×n ®ång chiÕm 96,85% trong tæng c¸c kho¶n ph¶i thu. N¨m 2005 lµ 13.057.616 ngh×n ®ång chiÕm 81,67% trong tæng c¸c kho¶n ph¶i thu, kho¶n ph¶i thu tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n lµ 2.237.929 ngh×n ®ång chiÕm 17,14% trong tæng c¸c kho¶n ph¶i thu. §Æc biÖt ta thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu cña n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 2.355.376 ngh×n ®ång t­¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng 22,01%. Nguyªn nh©n lµ do ph¶i tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n n¨m 2005 t¨ng lªn 1.943.653 ngh×n ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 2004. §iÒu nµy chøng tá l­îng vèn cña C«ng ty bÞ chiÕm dông kh¸ lín. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thu håi nî, ®Ó t¨ng nhanh vßng quay vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. 3.3. Hµng tån kho Cã thÓ nãi ®©y lµ kh©u chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn l­u ®éng lín qua c¸c n¨m. N¨m 2004 lµ 11.815.724 ngh×n ®ång chiÕm tû träng 43,28% trong tæng vèn l­u ®éng, n¨m 2005 tû träng ®ã t¨ng lªn thµnh 51,17% tæng vèn l­u ®éng. Nh­ vËy khèi l­îng hµng tån kho n¨m 2005 t¨ng 77,25% so víi n¨m 2004. Sù t¨ng lªn cña vèn l­u ®éng trong kh©u nµy chñ yÕu do viÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang vµ thµnh phÈm tån kho. L­îng dù tr÷ nguyªn vËt liÖu n¨m 2004 lµ 5.932.897 ngh×n ®ång chiÕm tû träng 50,21% trong tæng hµng tån kho, sang n¨m 2005 lµ 9.710.821 ngh×n ®ång chiÕm tû träng 46,37% tæng hµng tån kho. Tuy t¨ng lªn vÒ l­îng 3.777.924 ngh×n ®ång nh­ng vÒ tû träng l¹i gi¶m kho¶ng 3,87%. §iÒu nµy cho th©ý C«ng ty ®ang t×m c¸ch gi¶m tèi thiÓu dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Ó t¨ng thªm vèn l­u ®éng cho c¸c kho¶n kh¸c nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Cßn s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang n¨m 2004 lµ 1.100.365 ngh×n ®ång, n¨m 2005 lµ 2.643.560 ngh×n ®ång nh­ vËy n¨m 2005 ®· t¨ng 140,24% so víi n¨m 2004. vµ thµnh phÈm tån kho n¨m 2005 t¨ng h¬n so víi n¨m 2004 lµ 3.580.954 ngh×n ®ång chiÕm t­¬ng øng víi tû träng 78,49%. §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn mét l­îng vèn bÞ ø ®äng. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ ®Ó l­îng thµnh phÈm tån kho gi¶m vµ h¹n chÕ tèi ®a c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 4. nh÷ng nhËn thøc míi sau khi thùc tËp Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu ®· gióp em cã ®­îc thªm nhiÒu hiÓu biÕt h¬n vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Em ®· hiÓu râ h¬n vÒ c¸ch thøc tæ chøc bé m¸y mét c¸ch hîp lÝ vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ng ®iÒu quan träng nhÊt mµ em nhËn thøc ®­îc ®ã lµ tÇm quan träng cña vèn l­u ®éng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, v× vèn l­u ®éng gièng nh­ mét dßng m¸u ch¶y trong c¬ thÓ doanh nghiÖp mµ bÊt k× sù ng­ng trÖ nµo cña vèn l­u ®éng còng ¶nh h­ëng xÊu tíi toµn bé doanh nghiÖp. H¬n thÕ n÷a, trong nÒn kinh tÕ héi nhËp nh­ hiÖn nay vèn l­u ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt nh­ng ®Ó sö dông hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng l¹i lµ mét dÊu hái ®èi víi bÊt k× doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Qua thêi gian thùc tËp cïng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Lª V¨n Ch¾t cïng c¸c c« chó trong c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu, em ®· cã bµi häc vÒ viÖc vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ gãp phÇn cñng cè kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng. §iÒu nµy lµ hÕt søc quan träng, nã t¹o tiÒn ®Ò gióp em sau nµy khi c«ng t¸c iii. §¸nh gi¸ chung vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty. 1. §¸nh gi¸ chung 1.1 ¦u ®iÓm - VÒ mÆt tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Sau h¬n 40 n¨m ra ®êi vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt, nh­ng tËp thÓ l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh víi tinh thÇn vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cao, tËn dông tèi ®a nguån lùc s½n cã, liªn tôc huy ®éng trang thiÕt bÞ m¸y mãc vµ con ng­êi vµo s¶n xuÊt ®Ó kh«ng ngõng më réng quy m«, ph¸t triÓn n¨ng lùc ®Çu t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t×m kiÕm thÞ tr­êng míi vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. - VÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Qua sè liÖu ë b¶ng 02 ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2005 t¨ng mét c¸ch nhanh chãng. N¨m 2004 doanh thu ®¹t 74.444.727 ngh×n ®ång, n¨m 2005 t¨ng lªn 121.687.868 ngh×n ®ång. §iÒu nµy dÉn ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty còng t¨ng lªn liªn tôc. - VÒ c¬ cÊu nguån vèn: C«ng ty ®· lËp ®­îc mét c¬ cÊu nguån vèn t­¬ng ®èi v÷ng ch¾c, ®Æt träng t©m nguån vèn cæ phÇn cña C«ng ty vµ huy ®éng thªm trong n¨m, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn th­êng xuyªn cho s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng vÉn ®em l¹i møc an toµn vµ æn ®Þnh cho tµi chÝnh cña C«ng ty. VÊn ®Ò qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®­îc l·nh ®¹o C«ng ty rÊt quan t©m. C«ng ty ®· ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch nh»m b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, ®ång thêi kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ cho s¶n xuÊt. C«ng ty ®· t¹o uy tÝn nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng vµ ®· cã nh÷ng b¹n hµng lµm ¨n l©u dµi. Do ®ã ®· më réng s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu hµng ho¸ h¬n. 1.2 Nh÷ng tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu, trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty còng cßn cã nh÷ng nh­îc ®iÓm sau: - T×nh h×nh m¸y mãc cßn thiÕu ®ång bé, m¸y mãc cßn h­ háng nhiÒu. - Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n kh«ng ®ång ®Òu. - T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña C«ng ty lµ chñ yÕu dïng vèn chñ së h÷u lµ chÝnh. §Ó cã thªm nguån vèn kinh doanh C«ng ty cÇn triÖt ®Ó sö dông c¸c nguån vèn cã thÓ sö dông ®­îc. - §Çu t­ ng¾n h¹n cña C«ng ty n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 do viÖc ®Çu t­ ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. 1.3 Nguyªn nh©n. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi cã nh÷ng biÕn ®æi lín, dÉn ®Õn t×nh h×nh trong n­íc còng cã nhiÒu biÕn ®æi. Sù t¨ng gi¸ c¶ cña mét sè mÆt hµng nh­ x¨ng, ®iÖn…g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qña kinh doanh, t¨ng chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n phÈm. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng khã kh¨n h¬n do cã nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ra ®êi, v× vËy s¶n phÈm c¹nh tranh gay g¾t ®Èy C«ng ty vµo hoµn c¶nh bÊt lîi. Do chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ viÖc cÊm nhËp xe m¸y lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Nguyªn nh©n chñ quan. PhÇn lín vèn l­u ®éng cña C«ng ty n»m ë phÇn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho, trong ®ã hµng tån kho chiÕm tû träng cao. Do hµng s¶n xuÊt ra trong kú ch­a b¸n b¸n. Chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng kh¸ cao, nguyªn nh©n chÝnh lµ sè mét sè kho¶n chi t¨ng nh­ chi cho qu¶ng c¸o vµ chi phÝ cho nh©n viªn b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. ViÖc ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty ®· chó ý quan t©m nh­ng vÉn kh«ng theo kÞp sù tiÕn bé cña kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ. 2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Môc tiªu tíi ®©y cña c«ng ty nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty, t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu vµo c¸c n­íc ch©u ¢u, sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, thu håi nî nhanh, cã ®­îc quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng. 2.1 Ph­¬ng ph¸p huy ®éng vèn Vèn l­u ®éng chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty v× thÕ nã ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. C«ng ty cÇn triÖt ®Ó khai th¸c nguån vèn néi bé vµ c¸c kho¶n vèn cã thÓ chiÕm dông ®­îc, ®©y lµ nguån vèn mang l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ. C«ng ty cÇn lËp kÕ ho¹ch vÒ viÖc ph©n phèi vµ sö dông vèn tõ kÕt qu¶ kinh doanh, ®Çu t­ bæ sung vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. 2.2 Qu¶n lÝ kho¶n ph¶i thu Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu th­êng xuyªn ®Ó x¸c ®Þnh ®óng thùc tr¹ng cña chóng vµ ®¸nh gi¸ h÷u hiÖu cña c¸c chÝnh s¸ch thu tiÒn, nhËn diÖn ®­îc nh÷ng kho¶n tÝn dông cã vÊn ®Ò. C«ng ty nªn gi¶m mét c¸ch thÊp nhÊt vèn bÞ chiÕm dông b»ng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh 2.3 Qu¶n lÝ hµng tån kho Th­êng xuyªn theo dâi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, gi¶m gi¸ tèi ®a chi phÝ liªn quan ®Õn dù tr÷…Ngoµi ra, ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng chi phÝ qu¶n lÝ, vËn chuyÓn, gi¶m gi¸ tèi ®a mäi chi phÝ nh¨m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng. 2.4 §Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm VÒ c«ng nghÖ cÇn ph¶i c¶i tiÕn ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó cã ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng, mÉu m· tèt h¬n, cã søc c¹nh tranh tèt h¬n trªn thÞ tr­êng. Qua nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch s¸t thùc, c«ng ty cã thÓ n¾m ®­îc nh÷ng th¸ch thøc vµ lîi thÕ cña m×nh tõ ®ã cã thÓ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng marketting nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. CÇn duy tr× mèi quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc b¸n hµng. §Èy m¹nh h×nh thøc b¸n bu«n giao th¼ng kh«ng qua kho ®Ó gi¶m chi phÝ. 2.5 §èi víi chiÕn l­îc vÒ con ng­êi. C«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lÝ trong viÖc ®µo t¹o vµ tuyÓn mé nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n. §ång thíi khuyÕn khÝch ®éng viªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, s¸ng t¹o c¶i tiÕn kÜ thuËt, tõ ®ã t¹o cho hä m«i tr­êng lµm viÖc tho¶i m¸i, tù tin nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng chuyªn m«n lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc n©ng cao. Bé m¸y tæ chøc Chñ tÞch H§QT Gi¸m ®èc Ban kiÓm so¸t Phã Gi¸m ®èc kinh doanh Phã Gi¸m ®èc kü thuËt Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt PX dông cô PX c¬ ®iÖn Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n PX rÌn dËp PX c¬ khÝ 1 PX c¬ khÝ 2 PX c¬ khÝ 3 PX m¹ Tæ nhiÖt luyÖn S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tr­ëng phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tr­ëng Phã phßng KÕ to¸n tæng hîp vµ ng©n hµng KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô KÕ to¸n chi tiÕt gi¸ thµnh Thñ quü kiªm kÕ to¸n kho S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ ghi sæ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ ThÎ, sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra B¶ng 01: C¬ cÊu vèn vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh n¨m 2005: §VT: ngh×n ®ång ChØ tiªu 2004 % tû träng 2005 % tû träng Chªnh lÖch T¨ng (gi¶m) TL % I. Tµi s¶n l­u ®éng 27.300.081 75,92 40.927.440 73,36 13.628.359 49,2 II. Tµi s¶n cè ®Þnh 8.660.266 24,8 14.864.710 26,64 6.204.444 71,64 Tæng tµi s¶n 35.960.347 100 55.792.150 100 19.831.803 55,15 III. Nî ph¶i tr¶ 6.736.244 18,73 14.347.774 25,72 7.611.530 112,99 1. Nî ng¾n h¹n 6.688.266 99.28 14.347.774 100 7.659.508 114,52 2. Nî dµi h¹n 0 0 0 0 0 0 3. Nî kh¸c 47.958 0.72 0 0 -47.958 0 IV. Vèn chñ së h÷u 29.224.123 81,27 41.444.376 74,28 12.220.253 41,82 1. Vèn chñ së h÷u 29.152.834 99.76 41.221.980 99.46 12.069.146 41,39 2. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 71.289 0.24 222,396 0.54 151.107 111,64 Tæng nguån vèn 35.960.347 100 55.792.150 100 19.831.803 55,15 B¶ng 02: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 §VT: Ngh×n ®ång STT ChØ tiªu 2004 % tû träng 2005 % tû träng Chªnh lÖch T¨ng (gi¶m) % 1 Doanh thu 74.444.727 100 121.687.868 100 10.243.141 63,46 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 20.748 0,03 30.097 0,02 9.349 45,06 3 Doanh thu thuÇn 74.423.979 99,97 121.657.771 99,98 47.233.792 63,47 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 60.104.569 80,73 97.854.720 80,49 37.850.151 62,97 5 Lîi nhuËn gép 14.319.410 19,23 23.703.051 19,25 9.383.641 65,53 6 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 57.299 0,07 177.758 0,15 120.661 113,26 7 Chi phÝ tµi chÝnh 15.299 0,02 105.651 0,08 90.352 190,57 8 Chi phÝ b¸n hµng 2.947.611 2,62 4.595.075 1,31 1.647.464 55,89 9 Chi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC879.doc
Tài liệu liên quan