Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay

Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập qui định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý biên chế công chức, viên chức; quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý biên chế công chức, viên chức của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng bộ Tài chính; thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý công chức, viên chức; thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý biên chế công chức, viên chức.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfll_dao_thi_hong_minh_hoan_thien_phap_luat_ve_quan_ly_bien_che_o_viet_nam_hien_nay_9611_1946267.pdf
Tài liệu liên quan