Tóm tắt Luận văn Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM

MỤC LỤC

BẢNG QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT.IV

DANH MỤC BIỂU BẢNG.5

DANH MỤC HÌNH VẼ.7

MỞ ĐẦU .8

1. Lí do chọn đề tài .8

2. Mục tiêu nghiên cứu .10

3. Phạm vi nghiên cứu .10

4. Phương pháp nghiên cứu .10

5. Cấu trúc của Luận văn .11

NỘI DUNG . 12

CHưƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ TCM VÀ CVM. 13

1.1. Các quan điểm và phương pháp định giá môi trường. 13

1.2. Lược sử nghiên cứu TCM và CVM.19

1.2.1. Trên thế giới..

1.2.2. Ở Việt Nam. 25

1.3. Nội dung phương pháp TCM ..

1.3.1. Khái niệm..

1.3.2. Cơ sở của phương pháp ..

1.3.3. Nội dung phương pháp luận..

1.3.4. Các bước thực hiện..

1.3.5. ZTCM và ITCM ..

1.3.5.1. ZTCM. 30

1.3.5.2. ITCM ..

1.3.6. Phân tích các yếu tố của chi phí du lịch.

1.3.7. Ưu, nhược điểm của TCM..Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM

1.3.7.1. Ưu điểm ..

1.3.7.2. Nhược điểm..

1.4. Phương pháp CVM..

1.4.1. Khái niệm..

1.4.2. Nội dung phương pháp..

1.4.3. Ý nghĩa của phương pháp..

1.4.4. Những khó khăn trong việc ứng dụng CVM.

Tiểu kết chương 1..

CHưƠNG 2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH CỦA VưỜN QUỐC GIA CÚCPHưƠNG. 39

2.1. Khái quát về các điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên

Vườn Quốc gia Cúc Phương ..

2.1.1. Vị trí địa lí..

2.1.2. Địa hình. 40

2.1.3. Khí hậu ..

2.1.4. Hệ thực vật..

2.1.5. Hệ động vật..

2.2. Điều kiện kinh tế ư xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn

2.2.1. Dân cư..

2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn..

2.2.2.1. Động người xưa..

2.2.2.2. Bản Mường ..

2.2.2.3. Hang Con Moong ..

2.3. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật và nguồn nhân lực du lịchError! Bookmark not d

2.3.1. Hệ thống giao thông ..

2.3.2. Cơ sở lưu trú ..

2.3.3. Dịch vụ du lịch ..Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM

 

pdf19 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 17/12/2020 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Xác định giá trị tài nguyên du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương bằng phương pháp TCM và CVM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hƣ trong thời gian thực hiện và hoàn thiện Luận văn này. Tụi cũng xin cảm ơn cỏc cỏn bộ, cụng nhõn viờn, đặc biệt là Ban quản lớ Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng đó giỳp tụi cú đƣợc những thụng tin đầy đủ và chớnh xỏc nhất về Vƣờn quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn thực địa và khảo sỏt tại Vƣờn. Bờn cạnh đú, tụi hết sức biết ơn và trõn trọng những ý kiến nhận xột quý bỏu và những gúp ý chõn thành của cỏc bạn học viờn trong và ngoài Khoa Du lịch học. Cuối cựng, tụi xin chõn thành cảm ơn PGS.TS. Trần Đức Thanh khụng chỉ đó dành nhiều thời gian và tõm huyết giỳp đỡ tụi trong suốt quỏ trỡnh thực hiện Luận văn, mà cũn là ngƣời tận tỡnh hƣớng dẫn tụi trong cả quỏ trỡnh học tập ở bậc Đại học. Học viờn Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học i MỤC LỤC BẢNG QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT .................................................... IV DANH MỤC BIỂU BẢNG ...................................................................... 5 DANH MỤC HèNH VẼ ........................................................................... 7 MỞ ĐẦU ................................................................................................. 8 1. Lớ do chọn đề tài ................................................................................ 8 2. Mục tiờu nghiờn cứu ........................................................................ 10 3. Phạm vi nghiờn cứu .......................................................................... 10 4. Phƣơng phỏp nghiờn cứu .................................................................. 10 5. Cấu trỳc của Luận văn ..................................................................... 11 NỘI DUNG ........................................................................................... 12 CHƢƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ TCM VÀ CVM ........................... 13 1.1. Cỏc quan điểm và phương phỏp định giỏ mụi trường ....................... 13 1.2. Lược sử nghiờn cứu TCM và CVM .................................................. 19 1.2.1. Trờn thế giới ...................................Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Ở Việt Nam................................................................................. 25 1.3. Nội dung phương phỏp TCM ...................Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Khỏi niệm .......................................Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Cơ sở của phương phỏp ..................Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Nội dung phương phỏp luận ............Error! Bookmark not defined. 1.3.4. Cỏc bước thực hiện .........................Error! Bookmark not defined. 1.3.5. ZTCM và ITCM ..............................Error! Bookmark not defined. 1.3.5.1. ZTCM................................................................................... 30 1.3.5.2. ITCM .......................................Error! Bookmark not defined. 1.3.6. Phõn tớch cỏc yếu tố của chi phớ du lịchError! Bookmark not defined. 1.3.7. Ưu, nhược điểm của TCM ...............Error! Bookmark not defined. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học ii 1.3.7.1. Ưu điểm ...................................Error! Bookmark not defined. 1.3.7.2. Nhược điểm ..............................Error! Bookmark not defined. 1.4. Phương phỏp CVM ..................................Error! Bookmark not defined. 1.4.1. Khỏi niệm .......................................Error! Bookmark not defined. 1.4.2. Nội dung phương phỏp....................Error! Bookmark not defined. 1.4.3. í nghĩa của phương phỏp................Error! Bookmark not defined. 1.4.4. Những khú khăn trong việc ứng dụng CVMError! Bookmark not defined. Tiểu kết chương 1...........................................Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. TÀI NGUYấN DU LỊCH CỦA VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG .............................................................................................. 39 2.1. Khỏi quỏt về cỏc điều kiện tự nhiờn và tài nguyờn du lịch tự nhiờn Vườn Quốc gia Cỳc Phương ..........................Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Vị trớ địa lớ ......................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Địa hỡnh ..................................................................................... 40 2.1.3. Khớ hậu ..........................................Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Hệ thực vật ....................................Error! Bookmark not defined. 2.1.5. Hệ động vật ....................................Error! Bookmark not defined. 2.2. Điều kiện kinh tế - xó hội và tài nguyờn du lịch nhõn vănError! Bookmark not defined. 2.2.1. Dõn cư ...........................................Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Tài nguyờn du lịch nhõn văn............Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1. Động người xưa ........................Error! Bookmark not defined. 2.2.2.2. Bản Mường ..............................Error! Bookmark not defined. 2.2.2.3. Hang Con Moong .....................Error! Bookmark not defined. 2.3. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật và nguồn nhõn lực du lịchError! Bookmark not defined. 2.3.1. Hệ thống giao thụng .......................Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Cơ sở lưu trỳ ..................................Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Dịch vụ du lịch ...............................Error! Bookmark not defined. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học iii 2.3.4. Nguồn nhõn lực .......................................................................... 50 2.4. Hiện trạng khai thỏc và bảo tồn cỏc tài nguyờn du lịch .................... 50 2.4.1. Cỏc hoạt động du lịch ................................................................. 50 2.4.2. Cỏc tuyến điểm tham quan ..............Error! Bookmark not defined. 2.4.3. Khỏch du lịch .................................Error! Bookmark not defined. 2.4.4. Cỏc nỗ lực bảo tồn..........................Error! Bookmark not defined. Tiểu kết chương 2...........................................Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. ĐỊNH LƢỢNG GIÁ TRỊ DU LỊCH CỦA VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG ............................................................................ 60 3.1. Đặc điểm kinh tế - xó hội của khỏch du lịch .................................. 62 3.2. Chi phớ du lịch ................................................................................ 68 3.3. Cầu du lịch của Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng ................................ 72 3.4. Lợi ớch du lịch và giỏ trị thặng dƣ của du khỏch nội địa tới Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng ........................................................................... 73 3.5. Mức độ sẵn sàng đúng gúp của du khỏch ....................................... 75 Tiểu kết chƣơng 3 ................................................................................. 80 KẾT LUẬN ........................................................................................... 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................XII PHỤ LỤC .............................................................................................. 90 Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học iv BẢNG QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT CS : Thặng dƣ tiờu dựng (Consumer surplus) CVM: Phƣơng phỏp đỏnh giỏ ngẫu nhiờn (Contingent Valuation Method) ITCM: Phƣơng phỏp chi phớ du lịch tớnh theo cỏ nhõn du khỏch (Individual Travel Cost Method) TC : Chi phớ du lịch (Travel Cost) TCM: Phƣơng phỏp chi phớ du lịch (Travel Cost Method) UNWTO: Tổ chức Du lịch Thế giới (United Nations World Tourism Organization) VR: Tần suất du lịch (Visitation rate) WTP: Sẵn sàng chi trả (Willingness to pay) WTA: Sẵn sàng chấp nhận (Willingness to accept) ZTCM: Phƣơng phỏp chi phớ du lịch theo vựng (Zonal Travel Cost Method) Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học v DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1.1. Tổng hợp kết quả nghiờn cứu tại Vƣờn quốc gia Ba Bể ............. 27 Bảng 1.2. Tổng hợp kết quả nghiờn cứu tại hồ Thỏc Bà ....................................27 Bảng 2.1. Sự phõn bố cỏc taxon trong ngành của hệ thực vật Cỳc Phƣơng .......43 Bảng 2.2. Khu hệ động vật cú xƣơng sống ............................................................46 Bảng 2.3. Đa dạng thành phần loài động vật cú xƣơng sống ............................46 Bảng 3.1. Đặc điểm của cỏc đới du lịch .................................................................62 Bảng 3.2. Số lần đi du lịch theo cỏc đới .................................................................63 Bảng 3.3. Độ dài chuyến đi theo cỏc đới ................................................................63 Bảng 3.4. Số ngƣời trong đoàn theo cỏc đới .........................................................64 Bảng 3.5. Phõn loại khỏch nội địa theo mục đớch chuyến đi ...........................65 Bảng 3.6. Phõn loại khỏch nội địa theo giới tớnh .................................................65 Bảng 3.7. Phõn loại khỏch nội địa theo độ tuổi ....................................................66 Bảng 3.8. Phõn loại khỏch nội địa theo trỡnh độ học vấn ..................................66 Bảng 3.9. Phõn loại khỏch nội địa theo tỡnh trạng hụn nhõn .............................67 Bảng 3.10. Tỷ lệ du khỏch nội địa đến Cỳc Phƣơng theo cỏc đới ...................67 Bảng 3.11. Tỷ lệ khỏch nội địa/nghỡn dõn của cỏc đới .......................................68 Bảng 3.12. Mức chi tiờu theo cỏc đới .....................................................................70 Bảng 3.13. Tổng hợp tiờu dựng du lịch và tỷ lệ khỏch nội địa theo đới .........71 Bảng 3.14. Tổng hợp thu nhập và tỷ lệ khỏch nội địa theo cỏc đới ...............71 Bảng 3.15. Tổng hợp chi phớ du lịch và tỷ lệ khỏch nội địa theo cỏc đới ......72 Bảng 3.16. Tƣơng quan giữa VR và TC .................................................................72 Bảng 3.17. Thặng dƣ tiờu dựng theo cỏc đới .........................................................74 Bảng 3.18. Tổng hợp giỏ trị giải trớ của Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng ...........74 Bảng 3.19. Tỷ lệ du khỏch nội địa sẵn sàng đúng gúp cho cỏc nỗ lực bảo tồn ....75 Bảng 3.20. Tỷ lệ du khỏch nội địa sẵn sàng đúng gúp theo cỏc đới ............ 76 Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học vi Bảng 3.21. Mức đúng gúp cho cỏc nỗ lực bảo tồn Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng ...... 76 Bảng 3.22. Mức đúng gúp theo cỏc đới ..................................................................77 Bảng 3.23. Nguyờn nhõn du khỏch nội địa khụng sẵn sàng đúng gúp ...........77 Bảng 3.24. Mức độ sẵn sàng đúng gúp của du khỏch nƣớc ngoài ...................78 Bảng 3.25. Mức đúng gúp của du khỏch nƣớc ngoài cho cỏc nỗ lực bảo tồn Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng .....................................................................................78 Bảng 3.26. Nguyờn nhõn du khỏch nƣớc ngoài khụng sẵn sàng đúng gúp cho cỏc nỗ lực bảo tồn Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng ..................................................79 Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học vii DANH MỤC HèNH VẼ Hỡnh 1.1. Cỏc bƣớc thực hiện TCM ........................................................................29 Hỡnh 2.1. Bản đồ du lịch Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng ......................................51 Hỡnh 2.2. Số lƣợng khỏch du lịch đến Cỳc Phƣơng giai đoạn 1997 - 2007 .........56 Hỡnh 3.1. Tƣơng quan giữa chi phớ du lịch và số lƣợng khỏch ........................73 Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học viii MỞ ĐẦU 1. Lớ do chọn đề tài Hiện nay, du lịch đƣợc coi là một nhu cầu khụng thể thiếu của một bộ phận lớn dõn cƣ ở nhiều quốc gia trờn thế giới và là một tiờu chuẩn để đỏnh giỏ chất lƣợng sống của con ngƣời. Đặc biệt trong những năm gần đõy, do sự phỏt triển khụng ngừng của khoa học cụng nghệ và lực lƣợng lao động trờn phạm vi toàn thế giới đó làm cho năng suất lao động đƣợc tăng lờn, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cỏc chế độ phỳc lợi xó hội cho ngƣời lao động đƣợc cải thiện đỏng kể Tất cả những điều đú đó giải phúng con ngƣời khỏi nơi sinh sống và làm việc thƣờng xuyờn để đi du lịch, trải nghiệm những vẻ đẹp độc đỏo của cỏc điểm du lịch. Điều đú đƣợc chứng minh bởi số lƣợng du khỏch quốc tế đó và đang tăng lờn nhanh chúng trờn phạm vi toàn cầu. Du lịch, trƣớc hết trong bản chất vốn cú của nú, là một hiện tƣợng xó hội. Tuy nhiờn, du lịch cũn đƣợc coi là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia. Du lịch là ngành kinh tế mang ý nghĩa xó hội sõu sắc, bởi sự phỏt triển của du lịch gúp phần thỳc đẩy sự phỏt triển của rất nhiều cỏc ngành khỏc. Chớnh vỡ tớnh chất phức tạp của hoạt động du lịch và lữ hành nờn sự đúng gúp của du lịch núi chung đối với cỏc nền kinh tế quốc dõn cũng nhƣ giỏ trị đớch thực của cỏc điểm du lịch và chi phớ thực tế mà du khỏch phải trả cho chuyến đi cũng chƣa đƣợc đỏnh giỏ một cỏch chớnh xỏc. Điều đú, ở một gúc độ nào đú, đó làm giảm đỏng kể giỏ trị du lịch của khụng ớt cỏc điểm đến. Hơn nữa, khi giỏ trị thực tế của cỏc điểm du lịch khụng đƣợc đỏnh giỏ một cỏch đỳng đắn, cỏc nỗ lực bảo tồn tài nguyờn du lịch tại cỏc điểm du lịch đú cũng thật khú để thực hiện, và cũng khụng dễ dàng thuyết phục du khỏch cũng nhƣ những ngƣời đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thỏc cỏc tài nguyờn du lịch tham gia đúng gúp cho cỏc nỗ lực bảo tồn đú. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học ix Năm 1947, trong một bức thƣ ngắn gửi Giỏm đốc Cục bảo tồn cỏc Vƣờn quốc gia ở Mỹ, nhà toỏn học, kinh tế học và thống kờ học ngƣời Mỹ Harold Hotelling (1895 - 1973) đó đề xuất ỏp dụng một phƣơng phỏp cú tờn là Phƣơng phỏp chi phớ du lịch (Travel Cost Method) nhằm đỏnh giỏ đầy đủ và chớnh xỏc hơn giỏ trị du lịch của cỏc điểm du lịch. Tuy nhiờn, vào thời điểm đú, những ý tƣởng của ụng đó khụng đƣợc đỏnh giỏ một cỏch đỳng đắn cho đến những năm 60 của thế kỷ 20 với sự đúng gúp to lớn của Jack Clawson và Marion Knetsch trong việc hoàn thiện và ỏp dụng phổ biến phƣơng phỏp này kết hợp với Phƣơng phỏp đỏnh giỏ ngẫu nhiờn (CVM). Cho đến nay, TCM và CVM đó và đang đƣợc ỏp dụng rộng rói ở nhiều quốc gia trờn thế giới để đỏnh giỏ đỳng đắn giỏ trị của cỏc khu du lịch nhƣ cỏc Vƣờn quốc gia, cỏc hồ và cỏc khu vực cụng cộng khỏc, nơi cú rất nhiều cỏc hoạt động vui chơi giải trớ đƣợc tổ chức. Ở Việt Nam, TCM và CVM đó bƣớc đầu đƣợc nghiờn cứu và giới thiệu vào khoảng những năm 90 của thế kỷ 20. Tuy nhiờn, việc ỏp dụng cỏc phƣơng phỏp này vẫn cũn rất hạn chế. Và cho đến nay cú thể núi rằng TCM và CVM vẫn chƣa đƣợc nghiờn cứu một cỏch toàn diện và hoàn chỉnh về cả nội dung phƣơng phỏp luận cũng nhƣ phƣơng thức ỏp dụng. Nhận thức đƣợc ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn của việc ỏp dụng Phƣơng phỏp chi phớ du lịch và Phƣơng phỏp đỏnh giỏ ngẫu nhiờn trong việc xỏc định một cỏch đỳng đắn giỏ trị du lịch của cỏc điểm tham quan, từ đú giỳp cho cụng tỏc quy hoạch và quản lớ du lịch đƣợc thực hiện cú hiệu quả hơn, đề tài Luận văn tập trung nghiờn cứu cơ sở lớ luận và phƣơng phỏp luận của cỏc phƣơng phỏp TCM và CVM và bƣớc đầu ỏp dụng vào việc xỏc định giỏ trị du lịch của Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học x 2. Mục tiờu nghiờn cứu - Làm rừ quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của phƣơng phỏp chi phớ du lịch và phƣơng phỏp đỏnh giỏ ngẫu nhiờn. - Mụ tả nội dung phƣơng phỏp luận của phƣơng phỏp chi phớ du lịch và phƣơng phỏp đỏnh giỏ ngẫu nhiờn. - Xỏc định giỏ trị du lịch của Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng bằng cỏch ỏp dụng phƣơng phỏp chi phớ du lịch kết hợp với phƣơng phỏp đỏnh giỏ ngẫu nhiờn. - Đƣa ra cỏc khuyến nghị nhằm ỏp dụng một cỏch rộng rói cỏc phƣơng phỏp núi trờn vào việc xỏc định giỏ trị thực tế của cỏc điểm du lịch núi chung. 3. Phạm vi nghiờn cứu Nhận thức đƣợc rằng đõy là một vấn đề tƣơng đối mới mẻ và khỏ phức tạp, do vậy đề tài nghiờn cứu đƣợc giới hạn trong phạm vi sau: - Về nội dung, đề tài nghiờn cứu tập trung giải quyết cỏc mục tiờu nghiờn cứu đó đặt ra ở trờn. - Về mặt khụng gian, để xỏc định đƣợc giỏ trị du lịch của Vƣờn Quốc gia Cỳc Phƣơng, đề tài tập trung vào việc phõn tớch cỏc hoạt động du lịch đƣợc tổ chức tại Vƣờn, cỏc tài nguyờn du lịch đƣợc khai thỏc và những lợi ớch du khỏch mang lại cho Vƣờn cũng nhƣ cộng đồng địa phƣơng. - Về mặt thời gian, nội dung phƣơng phỏp luận của Phƣơng phỏp chi phớ du lịch đƣợc nghiờn cứu trong suốt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển trờn thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam. 4. Phƣơng phỏp nghiờn cứu Với cỏc mục tiờu và phạm vi nghiờn cứu nờu trờn, đề tài luận văn cú sử dụng cỏc phƣơng phỏp luận và cỏc phƣơng phỏp nghiờn cứu sau đõy: Về mặt phƣơng phỏp luận, quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đƣợc sử dụng nhƣ một kim chỉ nam trong suốt quỏ trỡnh nghiờn cứu. Theo đú, cỏc vấn đề trỡnh bày trong luận văn đƣợc nghiờn cứu trong quỏ trỡnh vận động và phỏt triển trong mối quan hệ tỏc động với cỏc vấn đề và Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học xi mục tiờu nghiờn cứu khỏc, cũng nhƣ trong sự phỏt triển của hoạt động du lịch trờn thế giới núi chung và ở Việt Nam núi riờng. Ngoài ra, do bản chất vốn cú của nú, du lịch là một hệ thống trong đú cỏc thành tố của hệ thống cú mối tỏc động qua lại và ảnh hƣởng lẫn nhau và cú mối tƣơng tỏc với cỏc hệ thống kinh tế - xó hội khỏc. Do vậy quan điểm hệ thống và phƣơng phỏp tiếp cận hệ thống đƣợc sử dụng xuyờn suốt trong quỏ trỡnh phõn tớch cỏc vấn đề nghiờn cứu của Luận văn. Ngoài ra, cỏc vấn đề nghiờn cứu của Luận văn đƣợc phõn tớch, làm rừ hơn nhờ cú sự kế thừa cỏc cụng trỡnh nghiờn cứu của cỏc nhà khoa học trong và ngoài nƣớc đó đƣợc cụng bố rộng rói. Bờn cạnh đú, cỏc phƣơng phỏp nghiờn cứu sau đõy đó đƣợc sử dụng trong quỏ trỡnh thực hiện cỏc mục tiờu nghiờn cứu mà Luận văn đó đặt ra: phƣơng phỏp thu thập tài liệu, phƣơng phỏp khảo sỏt thực địa; cỏc phƣơng phỏp thống kờ, so sỏnh, tổng hợp và cỏc phƣơng phỏp xó hội học 5. Cấu trỳc của Luận văn Với mục tiờu, phạm vi và phƣơng phỏp nghiờn cứu nờu trờn, ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài Luận văn bao gồm những nội dung chớnh sau đõy: Chƣơng 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ TCM VÀ CVM Chƣơng 2. TÀI NGUYấN DU LỊCH CỦA VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG Chƣơng 3. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI NGUYấN DU LỊCH CỦA VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP TCM VÀ CVM Nhận thức đƣợc rằng đõy là một vấn đề khỏ mới mẻ và phức tạp, đũi hỏi quỏ trỡnh nghiờn cứu lõu dài và toàn diện. Tuy nhiờn, do khú khăn về nhiều mặt, cho nờn chắc chắn cú nhiều nội dung chƣa đƣợc phõn tớch một cỏch thấu đỏo và triệt để, cũng nhƣ cũn khụng ớt vấn đề mà học viờn chƣa đi tới. Với thỏi độ nghiờm tỳc và tinh thần cầu thị, học viờn rất mong nhận đƣợc những ý kiến đúng gúp quý bỏu của cỏc nhà nghiờn cứu trong và ngoài nƣớc, cỏc thầy cụ giỏo trong và ngoài khoa cũng nhƣ của cỏc bạn học viờn gần xa. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học xii TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: [1] Trƣơng Quang Hải, Nguyễn Thị Hải, Kinh tế mụi trường, Nxb. ĐHQGHN, Hà Nội, 2006. [2] Vũ Đăng Khoa, Bước đầu đỏnh giỏ lợi ớch của Vườn quốc gia Ba Vỡ theo phương phỏp du lịch phớ, Chuyờn đề tốt nghiệp – Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dõn Hà Nội, 2000. [3] Đào Văn Khƣơng, Bảo tồn thiờn nhiờn Vườn Quốc gia Cỳc Phương, Nxb. Nụng nghiệp, 1997. [4] Phựng Ngọc Lan, Nguyễn Nghĩa Thỡn, Nguyễn Bỏ Thụ, Tớnh đa dạng thực vật ở Vườn Quốc gia Cỳc Phương, Nxb. Nụng nghiệp, 1996. [5] Nguyễn Thị Sơn, Cơ sở khoa học cho việc định hướng phỏt triển DLST , Luận ỏn Tiến sĩ, Bản lƣu tại Thƣ viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, 2008. [6] Trần Vừ Hựng Sơn và Phạm Khỏnh Nam, Ứng dụng phương phỏp chi phớ du lịch phõn tớch giỏ trị giả trớ của cụm đảo San hụ Hũn Mun, tỉnh Khỏnh Hũa, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chớ Minh, 2002. [7] Lờ Văn Tấc, Trần Quang Chức, Danh mục thực vật Cỳc Phương, Nxb. Nụng Nghiệp, 1997. [8] Nguyễn Bỏ Thụ, Nghiờn cứu tớnh đa dạng ở Vườn Quốc gia Cỳc Phương, Luận ỏn Tiến sĩ, Bản lƣu tại Thƣ viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, 2008. [9] Tổng cục Thống kờ, Niờn giỏm Thống kờ 2007, Nxb. Thống kờ, Hà Nội, 2007. [10] Trung tõm nghiờn cứu sinh thỏi và mụi trƣờng rừng, Sử dụng phương phỏp chi phớ du lịch để đỏnh giỏ giỏ trị cảnh quan của Vườn quốc gia Ba Bể và khu du lịch Hồ Thỏc Bà, Vƣờn quốc gia Ba Bể, 2000. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học xiii [11] Bựi Thị Hải Yến, Quy hoạch du lịch, Nxb. Giỏo Dục, Hà Nội, 2007. [12] Bựi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long, Tài nguyờn du lịch, Nxb. Giỏo Dục, Hà Nội, 2007. Tài liệu tiếng Anh: [13] Arrow K. J. and E. L. Lehmann, Harold Hotelling – A biographical Memoir, The National Academies Press, Washington D.C, 2005. [14] Boontho Chutarat, An economic evaluation of Phu Kradueng National Park, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 29, May 2008. [15] Brown, W. G, Singh A. and Castle E. N., An Economic Valuation of the Oregon Salmon and Steelhead Sport Fishery, Technical Bulletin No. 78, Oregon Agricultural Experiment Station, 1964. [16] Brown G. Williams, Colin Surhos, Bih Lian Chou Yang and Richards G. Jack, Using Individual Observations to estimate Recreation Demand: A caution, American Journal of Agricultural Economics,Vol. 6, No. 1, Feb. 1983, p154 – 157. [17] Cesario, H.S.J, Collected Essays on the Economics of Coral Reefs, CORDIO (Coral Degradation in the Indian Ocean), Sweden, 2000. [18] Clawson Marion, Methods for Measuring the Demand for and Value of Outdoor Recreation, Reprint No. 10. Washington, DC, 1959. [19] Clawson Marion, and Jack Knetsch, Economics of Outdoor Recreation, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1966. [20] Deaton, A. S. and Muellebauer, J., Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press, Cambridge, 1980. [21] DeShazo, J.R, Using The Single-site Travel Cost Model to Value Recreation: An Application to Khao Yai National Park, EEPSEA Research Report, EEPSEA, Singapore, 1997. Xác định giá trị tài nguyên du lịch của V-ờn quốc gia Cúc Ph-ơng bằng ph-ơng pháp TCM và CVM Tr-ơng Văn Đạo, Luận văn Thạc Sỹ Du lịch học xiv [22] Dixon, J.A. and M. Hufschmidt, Economic Valuation Techniques for the Environment, The Johns Hopkins University Press, London, UK, 1986. [23] Dixon, J.A.; L.F. Scura; R.E. Carpenter and P.B. Sherman, Economic Analysis of Environmental Impacts, Earthscan Publications Ltd, London, UK, 1993. [24] Du, Y, The Value of Improved Water Quality for Recreation in East Lake, Wuhan, China: Application of Contingent Valuation and Travel Cost Methods, EEPSEA Research Report, Singapore, 1998. [25] Fleming, Christopher M and Cook Averil, The recreational value of Lake McKenzie: An application of the travel cost method , School of Economics, University of Queensland, Australia, 2007. [26] Francisco, H.A. and D. Glover, Economy and Environment: Case Studies in Vietnam, IDRC (International Development Research Centre), Singapore, 1999. [27] Freeman, Howard E., Evaluation: A systematic Approach, 5 th Edition, Sage Publications, California, 1993. [28] Georgiou, S.; D. Whittington; D. Pearce and D. Moran, Economic Value and the Environment in the Developing World, Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 1997. [29] Gum, Russel L. and William E. Martin, Problems and Solutions in Estimating the demand for and value of Rural Outdoor Recreation, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 57, 1975, p558-566. [30] Hanley, N. and C.L. Spash, Cost-benefit Analysis and the Environment, Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 1993. [31] Hotelling, Harold, An Economic Study of the Monetary Valuation of Recreation in the National Parks, Was

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01444_2362_2008049.pdf
Tài liệu liên quan