Xây dựng Hệ thống thông tin tổng hợp các Báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường

Mục lục 1

Một số ký hiệu viết tắt 4

Lời nói đầu 5

Chương I: Phương pháp luận về phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 8

I. Thông tin và thông tin quản lý 8

II. Hệ thống thông tin 9

III. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý 10

1. Đánh giá yêu cầu 11

2. Phân tích chi tiết 11

3. Thiết kế logic 12

4. Đề xuất các phương án của giải pháp 12

5. Thiết kế vật lý ngoài 12

6. Triển khai kỹ thuật của hệ thống 13

7. Cài đặt và khai thác 13

IV. Phân tích hệ thống thông tin quản lý 13

1. Sơ đồ chức năng (BFB: Business Function Diagram) của hệ thống thông tin quản lý 14

2. Sơ đồ luồng thông tin (IFD: Information Flow Diagram) của hệ thống thông tin quản lý 14

3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD: Data Flow Diagram) của hệ thống thông tin quản lý 15

V. Thiết kế hệ thốngthông tin quản lý 16

1. Nghiên cứu thực tế và xác định nhu cầu thông tin 17

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 17

2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic đi từ các thông tin ra 17

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá 17

3. Thiết kế logic xử lý 18

3.1. Phân tích tra cứu 19

3.2. Phân tích cập nhật 19

Chương II: Tổng quan về Bộ Tài chính và nội dung bài toán tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách xã, phường 21

I. Tổng quan về Bộ Tài chính 21

1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 21

2. Chức năng nhiệm vụ và tổ chức của các đơn vị thuộc Ban quản lý ứng dụng tin học 23

II. Nội dung bài toán Tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách xã, phường 23

1. Mục đích của bài toán 24

2. Chức năng của hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường 24

3. Nguồn thông tin đầu vào 25

4. Sơ đồ luồng thông tin hiện tại từ quá trình lập chứng từ Kế toán đến quá trình tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán gửi lên Bộ Tài chính 25

5. Sơ đồ luồng dữ liệu hiên tại của hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách của xã, phường 26

III. Ngôn ngữ sử dụng 28

Chương III: Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phuờng 29

I. Phân tích hệ thống thông tin tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường 29

1. Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin 29

2. Phân tích luồng thông tin 32

2.1. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập bảng cân đối tài khoản 33

2.2. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã 34

2.3. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã 35

2.4. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập bảng cân đối quyết toán ngân sách xã 36

2.5. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo quyết toán thu ngân sách xã 37

2.6. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo quyết toán chi ngân sách xã 38

2.7. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã 39

2.8. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã 40

2.9. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 41

3. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường 42

3.1. Sơ đồ DFD phân rã tiến trình cập nhật dữ liệu của hệ thống thông tin 42

3.2. Sơ đồ DFD phân rã tiến trình thu chi ngân sách xã của hệ thống thông tin 44

3.3. Sơ đồ DFD phân rã tiến trình tổng hợp báo cáo tài chính ngân sách xã của hệ thống thông tin 44

II. Thiết kế cơ sở dữ liệu 46

1. Phương pháp thu thập thông tin 46

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 48

2.1. Phương pháp mô hình hoá 48

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic từ các thông tin ra 49

3. Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relation Diagram) 57

III. Một số thuật toán của chương trình 58

1. Thuật toán kết chuyển tự động số dư cuối kỳ sang số dư đầu kỳ sau 58

2. Thuật toán tính luỹ kế từ đầu kỳ 59

3. Thuật toán lập báo cáo 59

IV. Một số giao diện chính của chương trình 61

Chương IV: Đánh giá và cài đặt chương trình 72

I. Cài đặt chương trình 72

1. Yêu cầu chung 72

2. Cài đặt chương trình 72

II. Đánh giá chương trình 73

1. Đánh giá về mặt kỹ thuật 73

2. Đánh giá về mặt kinh tế 73

3. Đánh giá về mặt pháp lý 73

Kết luận 75

Tài liệu tham khảo 76

Phụ lục 77

 

doc91 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 12/09/2015 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng Hệ thống thông tin tổng hợp các Báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hưởng ngân sách của xã ). Việc ứng dụng tin học vào để giúp tổng hợp nhanh các báo cáo Tài chính trong hoạt động thu chi ngân sách xã, cân đối thu chi hàng tháng, năm để cho xã quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. 1. Mục đích của bài toán Xây dựng một hệ thống thông tin cho phép thực hiện và quản lý toàn bộ các báo cáo đầu vào (bảng cân đối tài khoản, báo cáo tổng hợp thu / chi ngân sách của các xã, ... ) để tổng hợp đưa ra báo cáo Tài chính - kế toán sao cho các thông tin tổng hợp phải khớp với thông tin đầu vào. Đây là quá trình tổng hợp các báo cáo tài chính ngân sách của các xã nên việc tổng hợp này bắt đầu thực hiện từ huyện. Mục đích để đưa các báo cáo này phục vụ yêu cầu quản lý. 2. Chức năng của hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường - Quản lý tình hình thu chi ngân sách; thu chi các quỹ của các xã, tình hình TSCĐ và tài chính khác trong các xã trong tháng. - Quản lý tình hình thực hiện thu và cơ cấu thu ngân sách của các xã trong tháng đã làm thủ tục ghi thu ngân sách Nhà nước tại Kho bạc và thu ngân sách chưa qua kho bạc. - Quản lý tình hình thực hiện chi và cơ cấu chi ngân sách của các xã trong tháng đã làm thủ tục ghi chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc và chi ngân sách chưa qua Kho bạc. - Quản lý tình hình cân đối thu chi ngân sách trong năm ngân sách, đối chiếu với dự toán. - Quản lý tình hình thu chi ngân sách xã đã thực hiện trong năm theo mục lục ngân sách. - Báo cáo tổng hợp về tình hình thu chi ngân sách xã trong năm báo cáo theo nội dung. - Quản lý tình hình thực hiện công tác XDCB tại các xã trong năm báo cáo 3. Nguồn thông tin đầu vào Để hệ thống thông tin đảm bảo được các chức năng nêu trên, các dữ liệu đầu vào phải được cập nhật đầy đủ và chính xác. Việc tổng hợp các báo cáo là dựa vào các số liệu từ các báo cáo Tài chính và báo cáo quyết toán của các xã, đó là: - Bảng cân đối tài khoản. - Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã. - Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã. - Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã. - Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã. - Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã. - Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã. - Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã. - Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản. - Thuyết minh báo cáo Tài chính. 4. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện quá trình lập chứng từ Kế toán đến quá trình tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán gửi lên Bộ Tài chính Các báo cáo Tài chính - kế toán đã được tổng hợp Báo cáo Tài chính của các xã Báo cáo Tài chính Chứng từ kế toán Kế toán (Xã) Sổ kế toán Ghi vào sổ Tổng hợp Phòng Tài chính quận, huyện Tổng hợp các báo cáo Tài chính Phòng quản lý NS địa phương Gửi Phòng quản lý NS địa phương tại Tỉnh Sở Tài chính Gửi Tổng hợp Bộ Tài chính 5. Sơ đồ luồng dữ liệu hiên tại của hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách của xã, phường Các báo cáo của các xã Báo cáo Báo cáo Báo cáo Kế toán 1.0 Nhập dữ liệu đầu kỳ 2.0 Tính và so sánh với các chỉ tiêu 3.0 Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Sở Tài chính Phòng Tài chính quận, huyện Bộ Tài chính 4.0 In báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán III. Ngôn ngữ sử dụng Hiện nay Microsoft Windows là hệ điều hành đang được dùng rộng rãi nhất theo thống kê của các tạp chí vi tính thế giới. Xu hướng lập trình trong môi trường Windows càng ngày thu hút các hãng sản xuất phần mềm ứng dụng, vì lẽ đó một loạt các ngôn ngữ lập trình truyền thống như Basic, Pascal, C, FoxPro, ... đã khai thác khả năng giao diện để cải tiến và làm phong phú thêm những đặc tính của từng ngôn ngữ như Visual Basic, Visual C, VisualFoxPro, ... Visual FoxPro là môi trường hướng đối tượng mạnh cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các ứng dụng. Visual FoxPro cung cấp các công cụ để tổ chức các Table chứa thông tin, chạy các Query, tạo một hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan thống nhất, hay lập trình một ứng dụng, xắp xếp dữ liệu hoàn chỉnh cho người sử dụng. Visual FoxPro có khả năng mở rộng giúp lập trình viên trong nhiều lĩnh vực khi phát triển ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Nâng cao khả năng quản lý cơ sở dữ liệu và project. Ta có thể sử dụng code nguồn như Microsoft Visual Sourcesafe xem ở các thành phần của Project Manager. Visual FoxPro thêm một chức năng mới Application Wizard cung cấp các Project Hook class mới và khả năng nâng cao đặc tính Application Framework làm cho ứng dụng của chương trình có hiệu quả hơn. Đồng thời ta có thể sử dụng công cụ Debug để tìm ra những lỗi và kiểm tra những thành phần của một ứng dụng dễ dàng hơn. Chương III Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phuờng I. Phân tích hệ thống thông tin tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường 1. Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin Mục đích của phân tích chức năng là xác định chính xác và cụ thể các chức năng chính của hệ thống thông tin. Trong giai đoạn phân tích chức năng chúng ta chưa quan tâm đến phương pháp và công cụ thực hiện các chức năng đó. Hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phuờng gồm có các chức năng chính sau: - Chức năng cập nhật dữ liệu cho các tệp danh mục. - Chức năng quản lý tình hình thu chi ngân sách của các xã. - Chức năng lập tổng hợp và lập các báo cáo. Sơ đồ chức năng mức cao nhất của hệ thống thông tin Tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường Quản lý dữ liệu cho các tệp danh mục Cập nhật tình hình thu chi ngân sách các xã tổng hợp và lập các báo cáo Phân rã sơ đồ chức năng trên ta có sơ đồ chức năng phân rã mức 1 như sau: Phân rã chức năng cập nhật dữ liệu cho các tệp Danh Mục (danh mục xã, danh mục tài khoản, danh mục số dư đầu kỳ, danh mục chỉ tiêu thu, chi ngân sách xã, danh mục chương loại, danh mục khoản, ..... ) Phân rã chức năng cập nhật danh mục thành các chức năng chi tiết hơn: - Chức năng cập nhật dữ liệu mới cho các tệp danh mục. - Chức năng sửa xoá dữ liệu đã có trong tệp danh mục. - Chức năng kết chuyển tự động số dư sang tháng sau. Cập nhật danh mục Cập nhật dữ liệu mới cho các tệp danh mục Sửa, xoá dữ liệu đã có trong tệp Kết chuyển tự động số dư sang tháng sau Phân rã chức năng quản lý tình hình thu chi ngân sách xã - Quản lý tình hình thu chi ngân sách theo mục lục tài khoản. - Quản lý tình hình cân đối thu chi ngân sách trong năm ngân sách đối chiếu với năm dự toán. - Quản lý tình hình thu chi ngân sách xã đã thực hiện trong năm theo mục lục ngân sách. - Quản lý tình hình thu chi ngân sách cho xây dựng cơ bản. Cập nhật thu chi ngân sách của các Xã Quản lý tình hình thu chi ngân sách theo mục lục tài khoản Nhận các báo cáo Tài chính và báo cáo quyết toán của các xã Tính số luỹ kế từ đầu năm của từng tài khoản So sánh dư đầu kỳ và dư cuối kỳ Quản lý tình hình cân đối thu chi ngân sách trong năm ngân sách đối chiếu với năm dự toán Tính luỹ kế từ đầu năm So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm Quản lý tình hình thu chi ngân sách xã đã thực hiện trong năm theo mục lục ngân sách Tính tổng số đã thực hiện trong năm theo mục lục ngân sách Nhận các báo cáo Tài chính và báo cáo quyết toán của các xã, phường Quản lý tình hình thu chi ngân sách cho xây dựng cơ bản Nhận các báo cáo tình hình xây dựng cơ bản của các xã Tính xem ngân sách đã chi ra bao nhiêu cho xây dựng cơ bản Phân rã chức năng lập và tổng hợp các báo cáo - Chức năng lập báo cáo Tài chính của các xã. - Chức năng lập báo cáo quyết toán của các xã. Tổng hợp các báo cáo Tổng hợp báo cáo Tài chính Tổng hợp báo cáo quyết toán 2. Phân tích luồng thông tin Luồng thông tin trong hệ thống thông tin được chia thành 3 giai đoạn: - Quá trình cập nhật dữ liệu. - Quá trình xử lý dữ liệu. - Quá trình tổ chức thông tin báo cáo. Mô hình luồng thông tin trong hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách xã, phuờng: Các dữ liệu về số dư tài khoản, dự toán thu chi ngân sách từng tháng,.. .. Hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã Báo cáo tổng hợp thu chi, cân đối thu chi, quyết toán,.. .. Kho dữ liệu 2.1. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập bảng cân đối tài khoản Sỏ tàI chính, Bộ tàI chính Thời điểm Kế toán (Phòng tài chính huyện) Đầu tháng sau Cuối tháng In bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản của xã Nhập số dư đầu kỳ, nhập số phát sinh trong kỳ Tính số dư cuối kỳ Đối chiếu với bảng cân đối TK Lập bảng cân đối tài khoản ngansachxa . Bảng cân đối tài khoản đã được tổng hợp Phòng tàI chính Xã 2.2. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã Sở Tài chính, Bộ Tài chính Thời điểm Kế toán (Phòng tài chính huyện) Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã, phường Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã đã được tổng hợp Nhập dự toán năm, quyết toán năm của từng chỉ tiêu, và số thực hiện trong tháng của từng xã So sánh QT/DT của từng chỉ tiêu ngansachxa Lập bảng tổng hợp thu ngân sách xã In báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã Cuối tháng Đầu tháng sau Phòng tàI chính xã 2.3. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã Sở Tài chính, Bộ Tài chính Thời điểm Kế toán (Phòng tài chính huyện) Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã, phường Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã đã được tổng hợp Nhập dự toán năm, quyết toán năm của từng chỉ tiêu, và số thực hiện trong tháng của từng xã So sánh QT/DT của từng chỉ tiêu ngansachxa Lập bảng tổng hợp chi ngân sách xã In báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã Cuối tháng Đầu tháng sau Phòng tàI chính xã 2.4. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập bảng cân đối quyết toán ngân sách xã Thời điểm Kế toán (Phòng tàI chính huyện) Sở tàI chính, bộ tàI chính Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã, báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã Tính tổng số dự toán và thực hiện trong năm, so sánh thực hiện với dự toán của từng xã Lập bảng cân đối quyết toán ngân sách xã In bảng cân đối quyết toán ngân sách xã Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã đã được tổng hợp Cuối năm Đầu năm sau 2.5. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo quyết toán thu ngân sách xã Thời điểm Phòng tàI chính xã Kế toán (Phòng tàI chính huyện) Sở tàI chính, bộ tàI chính Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã Nhập số thực hiện trong năm theo từng loại khoản mục của từng xã Tổng hợp báo cáo quyết toán thu ngân sách các xã In báo cáo quyết toán thu ngân sách xã Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã đã được tổng hợp ngansachxa Cuối năm Đầu năm sau 2.6. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo quyết toán chi ngân sách xã Thời điểm Phòng tàI chính xã Kế toán (phòng tàI chính huyện) Sở tàI chính, bộ tàI chính Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã Nhập số thực hiện trong năm theo từng loại khoản mục của từng xã Lập báo cáo quyết toán chi ngân sách xã In báo cáo quyết toán chi ngân sách xã Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã đã được tổng hợp ngansachxa Cuối năm Đầu năm sau 2.7. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã Thời điểm Phòng tàI chính xã Kế toán (phòng tàI chính huyện) Sở tàI chính, bộ tàI chính Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã Nhập dữ liệu của dự toán và quyết toán thu NSNN và NSX của từng xã ngansachxa Lập báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã In báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã đã được tổng hợp Cuối năm Đầu năm sau 2.8. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã Thời điểm Phòng tàI chính xã Kế toán (phòng tàI chính huyện) Sở tàI chính, bô tàI chính Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã Nhập dữ liệu của dự toán và quyết toán chi NSNN và NSX của từng xã ngansachxa Lập báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã In báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã đã được tổng hợp Cuối năm Đầu năm sau 2.9. Sơ đồ luồng thông tin thể hiện hoạt động lập báo cáo tình hình xây dựng cơ bản Thời điểm Phòng tài chính xã Kế toán (phòng tàI chính huyện) Sở tàI chính, bộ tàI chính Báo cáo tình hình đầu tư XDCB Nhập tổng dự toán được duyệt, giá trị đóng góp của dân,.... ngansachxa Lập báo cáo tình hình xây dựng cơ bản In báo cáo tình hình xây dựng cơ bản Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản đã được tổng hợp Cuối năm Đầu năm sau 3. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống thông tin Hệ thống thông tin tổng hợp các báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường Kế toán Phòng Tài chính huyện Bộ Tài chính Phòng Tài chính xã Phòng quản lý ngân sách địa phương Sở Tài chính Luồng thông tin vào: Luồng thông tin ra: Ký hiệu: Phân rã sơ đồ ngữ cảnh ta được sơ đồ dữ liệu mức 0 của hệ thống thông tin 3.1. Sơ đồ DFD phân rã tiến trình cập nhật dữ liệu của hệ thống thông tin Báo cáo tình hình đầu tư XDCB Báo cáo tổng hợp chi ngân sách của các xã Báo cáo tổng hợp thu ngân sách của các xã Bảng cân đối tài khoản của các xã 1.1 Nhập số dư đầu kỳ, nhập số phát sinh trong kỳ 1.2 Nhập dự toán thu năm-quyết toán thu năm (NSX và NSNN) theo từng chỉ tiêu 1.3 Nhập dự toán chi năm-quyết toán chi năm (NSX và NSNN) theo từng chỉ tiêu 1.4 Nhập tổng dự toán được duyệt, số đóng góp của dân Kế toán D1: Tài khoản D2: Các khoản thu D2: Các khoản chi D3: Danh mục Mục Phòng tài chính huyện 3.2. Sơ đồ DFD phân rã tiến trình thu chi ngân sách xã của hệ thống thông tin Kế toán 2.1 Tính số luỹ kế đầu năm, so sánh các chỉ tiêu của từng tài khoản 2.2 Đối chiếu với các sổ kế toán khác D1: Tài khoản 2.3 So sánh QT/DT của từng chỉ tiêu thu NSNN, NSX D2: Các khoản thu 2.4 So sánh QT/DT của từng chỉ tiêu chi NSNN, NSX D2: Các khoản chi Phòng tài chính huyện 3.3. Sơ đồ DFD phân rã tiến trình tổng hợp báo cáo tài chính ngân sách xã của hệ thống thông tin Báo cáo tình hình XDCB Báo cáo QT Báo cáo TC Báo cáo QT đã tổng hợp Báo cáo TC đã tổng hợp Kế toán Bộ Tài chính 3.1 Tổng hợp báo cáo tài chính 3.2 Tổng hợp báo cáo quyết toán 3.3 Tổng hợp báo cáo XDCB Phòng Tài chính huyện Sở Tài chính Báo cáo XDCB đã tổng hợp II. Thiết kế cơ sở dữ liệu 1. Phương pháp thu thập thông tin Trong bốn phương pháp thu thập thông tin thì có 2 phương pháp được dùng chủ yếu để thu thập thông tin đó là: nghiên cứu tài liệu và quan sát. Sau đây là một số mẫu tài liệu ta thu thập được trong giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Tỉnh: Huyện: Xã: Bảng cân đối tàI khoản Tháng... Năm ... Đơn vị tính: đồng Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ Nợ có Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cộng: Ngày...tháng...năm 200.. Kế toán trưởng Trưởng ban Tài chính Chủ tịch UBND xã (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Tỉnh: Huyện: Xã: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã Tháng ... năm ... Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Mã số Dự toán năm Thực hiện So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm Trong tháng Lũy kế từ đầu năm A B C 1 2 3 4 A 1 2 3 ... Tổng thu Ngân sách Thu NS đã qua KB Các khoản thu 100% Thu môn bài hộ nhỏ Phí, lệ phí ... 100 200 300 310 320 ... Ngày...tháng...năm Kế toán trưởng Trưởng ban Tài chính Chủ tịch UBND xã (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Xác nhận của Kho Bạc: Giám đốc Kế toán (Ký, họ tên, đóng dấu) 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 2.1. Phương pháp mô hình hoá 1 N 1 1 1 1 1 1 N N N 1 Kế toán Tổng hợp dữ liệu Các báo cáo đã tổng hợp BC tài chính Gồm BC quyết toán Gửi Sở Tài chính Bộ Tài chính N Nhập dữ liệu Các tệp danh mục Phòng Tài chính huyện N Nhận Các báo cáo TC - QT của các xã 2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic từ các thông tin ra Từ Bảng cân đối tài khoản ta lập được sơ đồ sau: Thông tin 1.NF 2.NF 3.nf - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện - Tháng (R) - Năm (R) - Số hiệu tài khoản (R) - Tên tài khoản (R) - Số dư nợ đầu kỳ (R) - Số dư có đầu kỳ (R) - Phát sinh nợ trong kỳ (R) - Phát sinh có trong kỳ (R) - Lũy kế nợ từ đầu năm (S) - Lũy kế có từ đầu năm (S) - Số dư nợ cuối kỳ (S) - Số dư có cuối kỳ (S) Danh mục địa bàn - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện Danh mục tài khoản - Số hiệu xã - Tháng - Năm - Số hiệu tài khoản - Tên tài khoản - Số dư nợ đầu kỳ - Số dư có đầu kỳ - Phát sinh nợ trong kỳ - Phát sinh có trong kỳ Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục địa bàn huyện - Số hiệu xã - Tên huyện - Số hiệu huyện - Tên xã - Diện tích sử dụng Danh mục tài khoản - Số hiệu tài khoản - Tên tài khoản Tài khoản - Số hiệu xã - Số hiệu tài khoản - Tháng - Năm - Số dư nợ đầu kỳ - Số dư có đầu kỳ - Phát sinh nợ trong kỳ - Phát sinh có trong kỳ Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục huyện - Số hiệu huyện - Tên huyện Danh mục xã - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng Danh mục tài khoản - Số hiệu tài khoản - Tên tài khoản Tài khoản - Số hiệu xã - Số hiệu tài khoản - Tháng - Năm - Số dư nợ đầu kỳ - Số dư có đầu kỳ - Phát sinh nợ trong kỳ - Phát sinh có trong kỳ Từ Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã ta lập được sơ đồ sau: Thông tin 1.NF 2.NF 3.nf - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện - Tháng (R) - Năm (R) - Số thứ tự (S) - Tổng thu ngân sách (S) - Loại khoản thu (R) - Khoản thu (R) - Mã số loại khoản thu (R) - Mã số khoản thu (R) - Dự toán thu ngân sách Nhà nước (R) - Dự toán thu ngân sách xã (R) - Thu ngân sách Nhà nước (R) - Thu ngân sách xã (R) - Số thực hiện trong tháng (R) - Luỹ kế từ đầu năm (S) - So sánh đầu năm/ dự toán (S) Danh mục địa bàn - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện Loại khoản thu - Mã số khoản thu - Mã số loại khoản thu - Khoản thu - Loại khoản thu - Tháng - Năm - Dự toán thu ngân sách Nhà nước - Dự toán thu ngân sách xã - Thu ngân sách Nhà nước - Thu ngân sách xã Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục địa bàn huyện - Số hiệu xã - Tên huyện - Số hiệu huyện - Tên xã - Diện tích sử dụng Khoản thu - Mã số loại khoản thu - Loại khoản thu Các khoản thu - Số hiệu xã - Mã số khoản thu - Khoản thu - Tháng - Năm - Dự toán thu ngân sách Nhà nước - Dự toán thu ngân sách xã - Thu ngân sách Nhà nước - Thu ngân sách xã Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục huyện - Số hiệu huyện - Tên huyện Danh mục xã - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng Khoản thu - Mã số loại khoản thu - Loại khoản thu Các khoản thu - Số hiệu xã - Mã số khoản thu - Khoản thu - Tháng - Năm - Dự toán thu ngân sách Nhà nước - Dự toán thu ngân sách xã - Thu ngân sách Nhà nước - Thu ngân sách xã Từ Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã ta lập được sơ đồ sau: Thông tin 1.NF 2.NF 3.nf - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện - Tháng (R) - Năm (R) - Số thứ tự (S) - Tổng chi ngân sách (S) - Loại khoản chi (R) - Khoản chi (R) - Mã số loại khoản chi (R) - Mã số khoản chi (R) - Dự toán chi ngân sách (R) - Chi ngân sách (R) - Luỹ kế từ đầu năm (S) - So sánh đầu năm/ dự toán năm (S) Danh mục địa bàn - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện Loại khoản chi - Mã số khoản chi - Mã số loại khoản chi - Khoản chi - Loại khoản chi - Tháng - Năm - Dự toán chi ngân sách - Chi ngân sách Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục địa bàn huyện - Số hiệu xã - Tên huyện - Số hiệu huyện - Tên xã - Diện tích sử dụng Khoản chi - Mã số loại khoản chi - Loại khoản chi Các khoản chi - Số hiệu xã - Mã số khoản chi - Khoản chi - Tháng - Năm - Dự toán chi ngân sách - Chi ngân sách Nhà nước Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục huyện - Số hiệu huyện - Tên huyện Danh mục xã - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng Khoản chi - Mã số loại khoản chi - Loại khoản chi Các khoản chi - Số hiệu xã - Mã số khoản chi - Khoản chi - Tháng - Năm - Dự toán chi ngân sách - Chi ngân sách Nhà nước Từ Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã và Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã ta lập được sơ đồ sau: Thông tin 1.NF 2.NF 3.nf - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện - Tháng (R) - Năm (R) - Chương (R) - Mã chương (R) - Loại (R) - Mã loại (R) - Khoản (S) - Mục (R) - Mã mục (R) - Tiểu mục (S) - Nội dung (R) - Số thực hiện (R) Danh mục địa bàn - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh - Số hiệu huyện - Tên huyện Danh mục Chương - Mã chương - Chương - Loại - Mã loại - Mục - Mã mục - Tháng - Năm - Nội dung - Số thực hiện Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục địa bàn huyện - Số hiệu xã - Tên huyện - Số hiệu huyện - Tên xã - Diện tích sử dụng Danh mục Chương-Loại - Mã chương - Mã loại - Chương - Loại Danh mục Mục - Mã mục - Số hiệu xã - Mục - Tháng - Năm - Nội dung - Số thực hiện Danh mục tỉnh - Số hiệu tỉnh - Tên tỉnh Danh mục huyện - Số hiệu huyện - Tên huyện Danh mục xã - Số hiệu xã - Tên xã - Diện tích sử dụng Danh mục Chương - Mã chương - Chương Danh mục Loại - Mã loại - Loại Danh mục Mục - Mã mục - Số hiệu xã - Mục - Tháng - Năm - Nội dung - Số thực hiện Theo lý thuyết đã nói ở chương 1, chuẩn hoá đến bước 3 (3.NF) thì các tệp không còn quan hệ có tính bắc cầu nữa. Từ các bước chuẩn hoá ta có các tệp trong cơ sở dữ liệu ngansachxa.dbc như sau: Tệp danh mục tỉnh: DMTINH.DBF STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Mô tả 1 So_hieu_tinh Character 10 Số hiệu tỉnh (PK) 2 Ten_tinh Character 30 Tên tỉnh Tệp danh mục Huyện: DMHUYEN.DBF Tệp này dùng để lưu trữ thông tin về các huyện trong một tỉnh. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Mô tả 1 So_hieu_huyen Character 10 Số hiệu huyện (PK) 2 Ten_huyen Character 30 Tên huyện 3 So_hieu_tinh Character 10 Số hiệu tỉnh Tệp Danh mục Xã: DMXA.DBF Tệp này dùng để lưu trữ thông tin về các xã trong một huyện. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 So_hieu_xa Character 10 Số hiệu xã (PK) 2 So_hieu_huyen Character 10 Số hiệu huyện 3 Ten_xa Character 30 Tên xã 4 Dien_tich_xa Numeric 8 2 Diện tích xã Tệp Danh mục Tài khoản: DMTAIKHOAN.DBF Tệp này lưu trữ dữ liệu về các danh mục tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 So_hieu_tk Numeric 5 0 Số hiệu tài khoản (PK) 2 Ten_tk Character 60 Tên tài khoản 3 Cap_tk Integer 4 Cấp tài khoản Tệp Tài khoản: TAIKHOAN.DBF Tệp này dùng để lưu trữ các dữ liệu về số dư đầu kỳ, số phát sinh từng tháng của mỗi tài khoản. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 So_hieu_tk Numeric 5 0 Số hiệu tài khoản (PK) 2 So_hieu_xa Character 10 Số hiệu xã (RK) 3 Thang Numeric 2 0 Tháng 4 Nam Numeric 4 0 Năm 5 Duno_dk Numeric 15 2 Dư nợ đầu kỳ 6 Duco_dk Numeric 15 2 Dư có đầu kỳ 7 Ps_no Numeric 15 2 Phát sinh nợ 8 Ps_co Numeric 15 2 Phát sinh có Tệp Khoản thu: KHOANTHU.DBF Tệp này dùng để lưu trữ danh mục các khoản thu. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 Ma_so_kt Numeric 3 0 Mã số khoản thu (PK) 2 Ma_so_loai_kt Numeric 3 0 Mã số loại khoản thu (RK) 3 Khoan_thu Character 150 Khoản thu Tệp Các khoản thu: CACKHOANTHU.DBF Tệp này dùng để lưu trữ dữ liệu về dự toán thu ngân sách Nhà nước, ngân sách xã của từng tháng theo các chỉ tiêu báo cáo. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 Ma_so_kt Numeric 3 0 Mã số khoản thu (RK) 2 So_hieu_xa Character 10 Số hiệu xã (RK) 3 Thang Numeric 2 0 Tháng 4 Nam Numeric 4 0 Năm 5 Du_toan_nsnn Numeric 15 2 Dự toán NSNN 6 Du_toan_nsx Numeric 15 2 Dự toán NSX 7 Thu_nsnn Numeric 15 2 Thu NSNN 8 Thu_nsx Numeric 15 2 Thu NSX Tệp Khoản chi: KHOANCHI.DBF Tệp này dùng để lưu trữ danh mục các khoản chi. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 Ma_so_kc Numeric 3 0 Mã số khoản chi (PK) 2 Ma_so_loai_kc Numeric 3 0 Mã số loại khoản chi (RK) 3 Khoan_chi Character 150 Khoản chi Tệp Các khoản chi: CACKHOANCHI.DBF Tệp này dùng để lưu trữ dữ liệu về dự toán chi ngân sách Nhà nước, ngân sách xã của từng tháng theo các chỉ tiêu báo cáo. STT Tên trường Kiểu trường Kích cỡ Thập phân Mô tả 1 Ma_so_kc Numeric 3 0 Mã số khoản chi (RK) 2 So_hieu_xa Character 10 Số hiệu xã (

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0101.doc
Tài liệu liên quan