Bài giảng Bệnh phong

Phác đồ thay thế

-Bệnh nhân dị ứng với DDS:đang điều trị theo phác đồ ít khuẩn thì thay DDS bằng LAMPRENE 50 mg/ ngày, nếu không dùng được LAMPRENE thì thay bằng MINOCYCLINE 100 mg /ngày hoặc OFLOXACINE 400 mg/ngày.Nếu bệnh nhân đang điều trị theo phác đồ nhiều khuẩn thì tiếp tục phác đồ mà không cần có DDS.

 -Bệnh nhân dị ứng với RIFAMPICINE thì theo phác đồ:

 Trong 6 tháng đầu: LAMPRENE 50 mg/ ngày, OFLOXACINE 400 mg/ngày và MINOCYCLINE 100 mg/ngày hoặc CLARITHROMYCINE 500 mg/ ngày.

 Trong 18 tháng sau: LAMPRENE 50 mg/ ngày và MINOCYCLINE 100 mg/ngày hoặc OFLOXACINE 400 mg/ngày.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bệnh phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỆNH PHONG (Leprosy) I.ĐẠI CƯƠNG II.PHÂN LỌAI BỆNH PHONG III. TRIỆU CHỨNG BỆNH PHONG IV. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH BỆNH PHONG V.ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG Phác đồ thay thế VI.PHÒNG NGỪA BỆNH PHONG VÀ TÀN TẬT DO BỆNH PHONG VII.HÌNH ẢNH BỆNH PHONG (Leprosy) I.ĐẠI CƯƠNG 1.Định nghĩa 2. Trực khuẩn Hansen 3. Dịch tễ học3.1. Tỉ lệ bệnh (94:P=1/10000 & D=4.29/100000) (04: P=0.1/10000 & D=1.05/100000) (TP 05:P=0.12/10000 & D=0.96/100000)((4TCLTBP:1.P 4+3+ ->5+ -> 6+Mitsu-da(-) /(+)3 +1+/2+(-)(-)(-)GPBLKh ñaëc hieäu U haït daïng cuûU haïtDS UnnaTh bì teoLan toaûTh bì teoLan toaû moâ baøoTh bì teo ñeùtTB VirchowTieán trieånKh. oån ñònh OÅn ñònhKh. oån ñònhÑNKh. oån ñònhÑNKh. oån ñònhÑN/ HBN OÅn ñònh HBN IV. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH BỆNH PHONG Thöông toån da maát caûm giaùc vaø/ hoaëc toån thöông thaàn kinh ñaëc tröng Beänh phong -Ñeán 5 thöông toån da - Treân 5 thöông toån da -Chæ 1 daây thaàn kinh -Nhieàu daây thaàn kinh Nhoùm PB Phieán pheát (+) Nhoùm MB Tröôøng hôïp nghi ngôøV.ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG 1.Muïc ñích ñieàu trò 2.Nguyeân taéc ñieàu trò 3. Phaùc ñoà ñieàu trò beänh phongDDSRIFLampreneThôøi gianGiaùm saùtMB (nhieàu khuaån )100 mg/ngaøy /töï uoáng 600mg/thaùng /1 laàn /coù kieåm soaùt 300mg/ thaùng/1 laàn/coù kieåm soaùt vaø 50mg/ ngaøy/töï uoáng 12 thaùng 5 naêmPB (ít khuaån) NtreânNtreân 6 thaùng2 naêmPhác đồ thay thế -Bệnh nhân dị ứng với DDS:đang điều trị theo phác đồ ít khuẩn thì thay DDS bằng LAMPRENE 50 mg/ ngày, nếu không dùng được LAMPRENE thì thay bằng MINOCYCLINE 100 mg /ngày hoặc OFLOXACINE 400 mg/ngày.Nếu bệnh nhân đang điều trị theo phác đồ nhiều khuẩn thì tiếp tục phác đồ mà không cần có DDS. -Bệnh nhân dị ứng với RIFAMPICINE thì theo phác đồ: Trong 6 tháng đầu: LAMPRENE 50 mg/ ngày, OFLOXACINE 400 mg/ngày và MINOCYCLINE 100 mg/ngày hoặc CLARITHROMYCINE 500 mg/ ngày. Trong 18 tháng sau: LAMPRENE 50 mg/ ngày và MINOCYCLINE 100 mg/ngày hoặc OFLOXACINE 400 mg/ngày.PHÒNG NGỪA BỆNH PHONG VÀ TÀN TẬT DO BỆNH PHONG 1-Phòng bệnh cấp I 2.Phòng bệnh cấp II 3.Phòng bệnh cấp III

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_benh_phong.ppt
Tài liệu liên quan