Bài giảng Lao màng phổi

2)GIAI ĐOẠN SAU TIÊU DỊCH:

_ Màng phổi trở lại bình thường

_ Dày dính màng phổi

_ Dày toàn diện màng phổi:nặng nhất

3) DIỄN TIẾN TRONG TƯƠNG LAI XA

Quan trọng : khả năng phát triển lao phổi

ĐIỀU TRỊ

1) ĐIỀU TRỊ ĐẶC HIỆU: 2SRHZ/6HE

2) ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG

_Liệu pháp corticoid

_Chọc hút dịch màng phổi

3) ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

ppt10 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lao màng phổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LAO MÀNG PHỔII) MỞ ĐẦU* LMP là bệnh phổ biến tại VN,chiếm tỉ lệ cao nhất trong các thể lao ngoài phổi.* LMP thường thứ phát sau lao phổi.* Tuổi :Gặp ở mọi lứa tuổi thường là người trẻ ( 16-30 tuổi)* TDMP (P) chiếm tỉ lệ cao hơn TDMP(T)* TDMP 2 bên hiếm gặp.II) LÂM SÀNGBệnh khởi phát âm thầm,bán cấp,cấp tính 1) TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG: _ Thể trạng suy sụp, ăn ngủ kém _ Hai triệu chứng cơ năng đáng chú ý: Đau ngực và khó thở _ Sốt, ho khan 2) TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ:_ Quan sát: bệnh nhân xanh xao, hốc hác, mệt mỏi, lừ đừ_ Khó thở, tím tái_ Hội chứng 3 giảmIII) CẬN LÂM SÀNG1) XQUANG:Hình ảnh kinh điển: Đám mờ đều vùng đáy phổi, làm mất góc sườn hoành. 2) CHỌC DÒ MÀNG PHỔI: Dịch màu vàng chanh, trong.3) SIÊU ÂM NGỰC: Cho chẩn đoán xác định có dịch hay không, định vị chọc dò.4) XÉT NGHIỆM DMP:_ Lượng đạm: 40-70g/l_ Lượng đường 70u/l : chẩn đoán xác định LMP.Nếu ADA<40u/l thì loại trừ chẩn đoán LMP._5) SINH THIEÁT MAØNG PHOÅI6) SOI MAØNG PHOÅI7) CAÙC XEÙT NGHIEÄM KHAÙC_ AFB(+)_ IDR DÖÔNG TÍNH_VS TAÊNGIV) CHẨN ĐOÁN DƯƠNG TÍNH1) Laâm saøng_ Soát, gaøy suùt, aên nguû keùm, ñau ngöïc, khoù thôû_ Hoäi chöùng 3 giaûm2) Caän laâm saøng_ Xquang_ Sieâu aâm_ Choïc doø maøng phoåi: dòch vaøng chanh, dòch tieát, ñöôøng giaûm,teá baøo limpho chieám ña soá_ Sinh thieát maøng phoåi_ Caùc xeùt nghieäm khaùc V) DIỄN TIẾN1) GIAI ÑOAÏN TIEÂU DÒCH:_ Thuaän lôïi nhanh choùng_ Dai daúng_ Tai bieán ñieàu trò ñaëc bieät:ª Soát caoª Traøn dòch maøu maùuª Traøn muû maøng phoåi ngay laàn choïc doø ñaàu2)GIAI ĐOẠN SAU TIÊU DỊCH:_ Màng phổi trở lại bình thường_ Dày dính màng phổi_ Dày toàn diện màng phổi:nặng nhất3) DIỄN TIẾN TRONG TƯƠNG LAI XAQuan trọng : khả năng phát triển lao phổiVI) ĐIỀU TRỊ1) ĐIỀU TRỊ ĐẶC HIỆU: 2SRHZ/6HE2) ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG_Liệu pháp corticoid_Chọc hút dịch màng phổi3) ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_lao_mang_phoi.ppt
Tài liệu liên quan