Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I - Các phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng - Vũ Văn Tiến

TÍNH MỀM MỎNG VÀ CÓ NGUYÊN TẮC

- Tính cách dễ gần, chan hòa nhưng phải đúng mực và có

nguyên tắc.

- Tránh sự khô cứng trong nguyên tắc, cau có,thiếu cởi mở

nhưng cũng không tiếp xúc xuồng xã, đùa cợt không

đúng chỗ.

- Điều dưỡng phải là nhà tâm lý học trong ứng xử - đây là

một quá trình phấn đấu. Học tập không mệt mỏi. Nó tạo

ấn tượng đẹp và uy tín cho điều dưỡng trước bệnh nhân.

GV. VŨ VĂN TIẾN

ĐIỀU DưỠNG CƠ BẢN ITÍNH KHẨN TRưƠNG VÀ TỰ TIN

- ĐD thực hành nghề nghiệp trên con người

- Chỉ cần một chút lơ là, thiếu cẩn trọng, thiếu bình tĩnh,

thiếu tự tin chúng ta đã bỏ qua một cơ hội cải thiện

sức khỏe – vốn quy nhất của con người

 Đòi hỏi điều dưỡng phải:

- Giỏi chuyên môn.

- Rèn luyện bản thân để chịu được áp lực công việc,

luôn trong tư thế làm việc khẩn trương.

GV. VŨ VĂN TIẾN

ĐIỀU DưỠNG CƠ BẢN ILÕNG SAY MÊ NGHỀ NGHIỆP

- Nghề điều dưỡng có nhiều khó khăn và áp lực.

- Có say mê với nghề mới có thể vượt qua những trở ngại

tưởng chừng như không thể.

 Điều dưỡng say mê nghề nghiệp tức là đạt tới cung cách

làm việc theo “cái tâm” trong sáng thánh thiện của

người ĐD

 

pdf23 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I - Các phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng - Vũ Văn Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC GV. VŨ VĂN TIẾN GV. VŨ VĂN TIẾN CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI ĐIỀU DƢỠNG GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Có tài mà không có đức là người vô dụng Có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó Hồ Chí Minh GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Nêu đƣợc cá phẩm chất cá nhân của ngƣời điều dƣỡng 2. Phân tích đƣợc phẩm chất đạo đức của ngƣời điều dƣỡng. 3. Trình bày đƣợc các nghĩa vụ nghề nghiệp của ngƣời điều dƣỡng. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I ĐẠI CƢƠNG  Đạo đức chỉ đạo mọi hành vi và thái độ của con ngƣời.  Đạo đức đƣợc đánh giá bằng các hành động của con ngƣời theo quan điểm nghề nghiệp mà họ đang đảm nhận.  Đạo đức của ngƣời ĐD hay còn đƣợc gọi là Yđức – Đây là nguyên tắc ứng xử, chỉ đạo cho mọi hành động của ngƣời ĐD nhằm đạt đƣợc lợi ích tối đa cho ngƣời bệnh GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I BA PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I ĐẠO ĐỨC MỸ HỌC TRÍ TUỆ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Ý thức trách nhiệm cao trong công việc Lòng trung thực vô hạn Tính khẩn trƣơng và tự tin Lòng say mê nghề nghiệp Tính mềm mỏng và có nguyên tắc Sự ân cần và cảm thông sâu sắc Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CAO TRONG CÔNG VIỆC Công việc của ngƣời điều dƣỡng ảnh hƣởng rất lớn đến hạnh phúc và cuộc sống của các đối tƣợng chăm sóc. Cẩu thả, sơ suất trong công việc sẽ tổn hại đến tính mạng của đối tƣợng chăm sóc và hạ thấp uy tín nghề nghiệp của mình. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I LÕNG TRUNG THÀNH VÔ HẠN - Đây là một trong những tính cách cơ bản hình thành nên đạo đức của ngƣời điều dƣỡng. - Đƣơc xây dựng trên cơ sở lòng tin – Một kết quả trong mối quan hệ tốt đẹp đƣợc hình thành từ kĩ năng giao tiếp giữa con ngƣời với nhau. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I SỰ ÂN CẦN VÀ CẢM THÔNG SÂU SẮC. - Không đồng nghĩa với chủ nghĩa tình cảm gây chở ngại công việc. - Chỉ xuất hiện thật sự một khi ngƣời ĐD cảm thụ đƣợc nỗi đau của ngƣời bệnh nhƣ nỗi đau của chính mình. - Ngƣời ĐD biến sự đồng cảm sâu sắc đó thành những hành động chăm sóc nhằm xoa dịu những nỗi đau của ngƣời bệnh chứ không phải thứ tình cảm ủy mị nhất thời GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I TÍNH MỀM MỎNG VÀ CÓ NGUYÊN TẮC - Tính cách dễ gần, chan hòa nhƣng phải đúng mực và có nguyên tắc. - Tránh sự khô cứng trong nguyên tắc, cau có,thiếu cởi mở nhƣng cũng không tiếp xúc xuồng xã, đùa cợt không đúng chỗ. - Điều dƣỡng phải là nhà tâm lý học trong ứng xử - đây là một quá trình phấn đấu. Học tập không mệt mỏi. Nó tạo ấn tƣợng đẹp và uy tín cho điều dƣỡng trƣớc bệnh nhân. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I TÍNH KHẨN TRƢƠNG VÀ TỰ TIN - ĐD thực hành nghề nghiệp trên con ngƣời - Chỉ cần một chút lơ là, thiếu cẩn trọng, thiếu bình tĩnh, thiếu tự tin chúng ta đã bỏ qua một cơ hội cải thiện sức khỏe – vốn quy nhất của con ngƣời  Đòi hỏi điều dưỡng phải: - Giỏi chuyên môn. - Rèn luyện bản thân để chịu được áp lực công việc, luôn trong tư thế làm việc khẩn trương. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I LÕNG SAY MÊ NGHỀ NGHIỆP - Nghề điều dƣỡng có nhiều khó khăn và áp lực. - Có say mê với nghề mới có thể vƣợt qua những trở ngại tƣởng chừng nhƣ không thể.  Điều dƣỡng say mê nghề nghiệp tức là đạt tới cung cách làm việc theo “cái tâm” trong sáng thánh thiện của ngƣời ĐD GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I PHẨM CHẤT VỀ MỸ HỌC GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Tính đúng mực Vẻ bề ngoài chỉnh tề Kiêng các tật xấu Sự tƣơm tất PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CỦA NGƢỜI ĐIỀU DƢỠNG GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Khôn ngoan trong công tác Khả năng nghiên cứu và cải tiến Kỹ năng thành thạo Khả năng quan sát và đánh giá ngƣời bệnh NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI ĐIỀU DƢỠNG GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I BỆNH NHÂN NGHỀ NGHIỆP ĐỒNG NGHIỆP NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN  Không bao giờ đƣợc chối từ giúp đỡ bệnh nhân.  Không bao giờ đƣợc bỏ mặc bệnh nhân.  Tôn trọng nhâ cách và quyền lợi con ngƣời.  Cố gắng giúp bệnh nhân loại trừ đau đớn về thể chất.  Hỗ trợ tin thần cho ngƣời bệnh. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP  Cộng tác giúp đỡ nhau.  Sự tôn trọng lẫn nhau.  Sự phê bình có thiện chí.  Truyền thụ kinh nghiệm. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI SỰ HÀNH NGHỀ Mang tính trách nhiệm cá nhân khi hành nghề. Duy trì tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất tùy theo từng hoàn cảnh và thực tế cho phép. Không ngừng học tập nâng cao trình độ. Thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật,. Giữ vững tƣ cách đạo đức để mang lại uy tín cho nghề nghiệp. GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I THAY LỜI KẾT Hiện nay Bộ Y Tế đã ban hành 12 điều Y Đức dành cho các đối tƣợng làm công tác y tế nói chung,điều dƣỡng nói riêng.Một khi chúng ta đã chấp nhận đứng trong hàng ngũ thì mặc nhiên phải chấp hành và thực hiện. Việc thực hiện phải thật sự tốt, một khi chúng ta luôn lý thức và không ngừng rèn luyện GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I LƢỢNG GIÁ 1.Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp của người ĐD : A.Cộng tác giúp đỡ nhau B.Tôn trọng lẫn nhau C.Phê bình có thiện chí D.Truyền thụ kinh nghiệm GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CHỌN CÂU ĐÖNG NHẤT Câu 1 : Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp của người diều dưỡng : A. Cộng tác giúp đỡ nhau B. Cần đặc biệt tôn trọng cấp trên C. Giữ vững tư cách đạo đức để mang lại uy tính cho nghề nghiệp D. Không ngừng học tập nâng cao trình độ E. Tất cả đều đúng GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CÂU ĐÖNG SAI NỘI DUNG Đ S Ngƣời điều dƣỡng trong công việc chỉ cần có lòng say mê nghề nghiệp là đã đủ phát huy hết cái tài và cái đức GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dieu_duong_co_ban_i_cac_pham_chat_ca_nhan_cua_nguo.pdf
Tài liệu liên quan