Bài giảng Giới thiệu chung về cấu trúc ASP.NET Framwork và cơ bản về C#

Các WizardStep hỗtrợcác thuộc tính:

• AllowReturn: Ngăn cản hay cho phép người sửdụng trảvềbước này từmột bước

khác.

• Name: tên của điều khiển WirardStep

• StepType:Cho phép bạn gán hay lấy vềkiểu của WirardStep nó có thểlà các giá trị

sau: Auto, Finish, Start, Complete và Step.

• Title: lấy vềhoặc gán tiêu đềcủa điều khiển WizardStep tiêu đềnày được hiển thị ở

Wizard Slidebar

• Wizard: cho phép bạn lấy thông tin điều khiển Wizard chứa trong WizardStep.

• Các Sựkiện trong WizardStep

• Activate: Xảy ra khi một WizardStep được kích hoạt

• DeActivate: xảy ra khi WizardStep khác được kích hoạt.

pdf238 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu chung về cấu trúc ASP.NET Framwork và cơ bản về C#, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
odeFile="AdRotatorXML.aspx.vb" Inherits="_Default" %> 109 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> AdRotator XML #wrapper {width: 782px; margin: 0 auto;} #border { border: 1px solid #8ECE5F; margin: 20px 0px 5px 0px; background-color: #ffffff; min-height: 776px; float: right; width: 780px;} #header {background-color:#BECEF5; text-align: width:782px; height:100px; center; margin: 6px 0px 0px 0px;} #right{background-color:#BECEF5; width:170px;margin: 6px 0px 0px 4px; height:300px; float:right} .box{ float:right;padding:10px; border-left:solid 1px black;} <asp:AdRotator ID="advbanner" AdvertisementFile="~/App_Data/AdList.xml" KeywordFilter="banner" runat="server" /> 110 <asp:AdRotator ID="AdRotator1" AdvertisementFile="~/App_Data/AdList.xml" KeywordFilter="right" runat="server" /> <asp:AdRotator ID="AdRotator2" AdvertisementFile="~/App_Data/AdList.xml" KeywordFilter="right" runat="server" /> Nội dung File XML Code 5b. ~/Advertisement/images/banner.png 782 100 Cong ty cong nghe cao iTechPro 50 banner 111 ~/Advertisement/images/banner2.gif 782 100 Cong ty cong nghe cao iTechPro 50 banner ~/Advertisement/images/anh1.gif 150 150 Box Advertisement 1 50 right ~/Advertisement/images/anh1.gif 150 150 Box Advertisement 1 50 right ~/Advertisement/images/anh2.gif 112 150 150 Box Advertisement 1 50 right ~/Advertisement/images/anh3.gif 150 150 Box Advertisement 1 50 right ~/Advertisement/images/anh4.gif 150 150 Box Advertisement 1 50 right ~/Advertisement/images/anh5.gif 150 113 150 Box Advertisement 1 50 right ~/Advertisement/images/anh6.gif 150 150 Box Advertisement 1 50 right Cách thực hiện bạn đưa XML có cấu trúc như code 5b, sau đó trong trang AdRotatorXML.aspx bạn đưa điều khiển AdRotator vào và đặt cho nó hai thuộc tính AdvertisementFile chỉ đến File XML bạn vừa tạo, và thuộc tính KeywordFilter theo thẻ Keyword trong file XML. IV. Điều khiển hiển thị các trang khác nhau Điều khiển MultiView cho phép bạn ẩn hoặc hiện các phần khác nhau của trang Web, điều khiển này tiện ích khi bạn tạo một TabPage. Nó thực sự tiện ích khi bạn muốn chia 1 trang web có độ dài lớn thành các phần để hiển thị Điều khiển MultiView chứa đựng 1 hoặc nhiều điều khiển View, bạn sử dụng Multiview để lựa chọn các điều khiển View để trình bày. Điều khiển MultiView hỗ trợ các thuộc tính. • ActiveViewIndex: Lựa chọn điều khiển View được đưa ra hiển thị bằng chỉ số Index • Views: Cho phép bạn lấy về tập hợp các điều khiển View chứa đựng trong điều khiển MultiView. 114 Điều khiển MultiView hỗ trợ hai phương thức. • GetActiveView: Cho phép lấy về thông tin của điều khiển View được lựa chọn. • SetActiveView: cho phép bạn thiết lập điều khiển View được hiên thị. • Và MultiView hỗ trợ sự kiện sau: • ActiveViewChanged: Xảy ra khi điều khiển View được lựa chọn Cách sử dụng 1. hiển thị như một TabPage Khi bạn sử dụng MultiView kết hợp với điều khiển Menu bạn có thể tạo một TabPage Ví dụ sau sẽ hướng dẫn bạn tạo một TabPage từ 2 điều khiển Menu và MultiView Code 6a. void Menu1_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e) { int index = Int32.Parse(e.Item.Value); MultiView1.ActiveViewIndex = index; } void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { MultiView1.ActiveViewIndex = 0; } } <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> 115 Create a TabView html { background-color:silver; } .tabs { position:relative; top:1px; left:10px; } .tab { border:solid 1px black; background-color:#eeeeee; padding:2px 10px; } .selectedTab { background-color:white; border-bottom:solid 1px white; } .tabContents { border:solid 1px black; padding:10px; 116 background-color:white; } <asp:Menu ID="Menu1" OnMenuItemClick="Menu1_MenuItemClick" runat="server" Orientation="Horizontal" StaticMenuItemStyle-CssClass="tab" StaticSelectedStyle-CssClass="selectedTab" CssClass="tabs"> <asp:MenuItem Text="Tab 1" Value="0" Selected="true"> Day la View 1 Day la View 1 Day la View 1 Day la View 1 Day la View 1 Day la View 1 117 Day la View 2 Day la View 2 Day la View 2 Day la View 2 Day la View 2 Day la View 2 Day la View 3 Day la View 3 Day la View 3 Day la View 3 Day la View 3 Day la View 3 Trong ví dụ trên Menu được kết hợp với CSS để tạo ra các trạng thái khi MenuItem được chọn(StaticSelectedStyle-CssClass="selectedTab") và ko được chọn(StaticMenuItemStyle-CssClass="tab"). 2. Hiển thị nhiều phần trên trang. Bạn có thể chia một Form có độ dài lớn thành các thành phần nhỏ hơn và hiển thị từng phần, bạn có thể sử dụng các điều khiển Button nằm trong điều khiển MultiView và khi Button được nhấn thì Multiview sẽ xử lý thay đổi hiển thị View khác. Điều khiển MultiView hỗ trợ các điều khiển lệnh sau: 118 • NextView: MultiView sẽ kích hoạt điều khiển View tiếp theo • PrevView: MultiView sẽ kích hoật điều khiển View trước đó • SwitchViewByID: MultiView sẽ kích hoạt View chỉ định bởi đối số của điều khiển Button • SwitchViewByIndex: MultiView sẽ kích hoạt View chỉ định bởi đối số của điều khiển Button Bạn có thể sử dụng các điều khiển lệnh như Button, ImageButton, LinkButton. Và thiết lập thuộc tính CommandName, với trường hợp điều khiển lệnh là SwitchViewByID và SwitchViewByIndex bạn thiết lập thêm thuộc tính CommandArgument. Ví dụ sau sẽ hướng dẫn bạn tạo một Form có nhiều phần với việc sử dụng điều khiển lệnh NextView. Code 7. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MultipartView.aspx.cs" Inherits="MiltipartView" %> void View3_Active(object sender, EventArgs e) { lblRHoten.Text = txtHoten.Text; lblRCMT.Text = txtCMT.Text; } <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> MultiPart View 119 <asp:Label ID="lblHoten" runat="server" Text="Nhập họ tên"> <asp:TextBox ID="txtHoten" runat="server" Width="198px"> <asp:Button ID="btnNext1" runat="server" CommandName="NextView" Text="Next" Width="98px" /> <asp:Label ID="lblCMT" runat="server" Text="Nhập số CMT"> <asp:Button ID="btnNext2" runat="server" CommandName="NextView" Text="Next" Width="99px" /> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Họ tên:"> <asp:Label ID="lblRHoten" runat="server" Text="Label"> <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Số CMT:"> <asp:Label ID="lblRCMT" runat="server" Text="Label"> Trong ví dụ trên 2 button đầu thiết lập thuộc tính CommandName có giá trị là NextView, do điều khiển MultiView hỗ trợ lệnh NextView lên khi nhấn vào 2 Button đó thì lệnh NextView được thực hiện và kích hoạt View tiếp theo đền View 3 với sự kiện OnActive gọi hàm View3_Active và thực hiện lấy về giá trị của hai TextBox và gán vào 2 Label tương ứng. V. Hiển thị với điều khiển Wizard 120 Điều khiển Wizard giống với điều khiển MultiView có thể dùng để chia một Form lớn thành nhiều phần nhỏ. Tuy nhiên nó sẽ có thêm một số thuộc tính mà MultiView không hỗ trợ. điều khiển Wizard có thể chứa nhiều điều khiển WizardStep con, nhưng chỉ 1 WirardStep được hiển thị tại 1 thời điểm. Các thuộc tính. • ActiveStep: cho phép bạn lấy thông tin của WizardStep đang kích hoạt • ActiveStepIndex: cho phép bạn gán hoặc lấy về chỉ số Index của WizardStep đang kích hoạt • CancelDestinationPageUrl: cho phép bạn chỉ rõ địa chỉ URL được gửi tới khi người sử dụng nhấn nút Cancel • DisplayCancelButton: Cho phép ẩn hoặc hiện Cancel Button. • DisplaySlideBar: Cho phép ẩn hoặc hiện SlideBar(hiển thị tất cả các WizardStep) • FinishDestinationPageUrl: cho phép bạn chỉ định địa chỉ URL được gửi tới khi người dùng nhấn nút Finish • HeaderText: cho phép bạn chỉ định tiêu đề hiển thị trên đỉnh của điều khiển Wizard. • WizadSteps: Cho phép bạn lấy thông tin của các điều khiển WizardStep trong điều khiển Wizard • Điều khiển Wizard hỗ trợ các Template. • FinishNavigationTemplate: cho phép hiển thị Navigation ở bước kết thúc • HeaderTemplate: hiển thị thanh tiêu đề ở đầu của điều khiển Wizard • SlideBarTemplate: Cho phép hiển thị SlideBar trong điều khiển Wizard • StartNavigationTemplate: Cho phép hiển thị Navigation ở bước bắt đầu • StepNavigationTemplate: cho phép hiển thị Navigation ở các bước à không phải bước bắt đầu và kết thúc. Điều khiển Wizard hỗ trợ các phương thức: • GetHistory(): cho phép lấy thông tin của các điều khiển Wizard mà đã truy cập. • GetStepType(): Cho phép bạn trả về kiểu của mỗi WizardStep riêng theo chỉ số, nó có thể là các thuộc tính sau: Auto, Start, Finish hay Step • MoveTo(): cho phép bạn di chuyển đến một WizardStep. Điều khiển Wizard hỗ trợ các sự kiện: • ActiveStepChanged: xảy ra khi một WizardStep trở thành Step được kích hoạt 121 • CancelButtonClick: xảy ra khi Cancel Button được nhấn. • FinishButtonClick: xảy ra khi Finish Button được nhấn • NextButtonClick: Xảy ra khi Next button được nhấn • PreviousButtonClick: xảy ra khi Previous button được nhấn • SlideBarButtonClick: xẩy ra khi SlideBar button được nhấn: Một điều khiển Wizard chứa đựng một hoặc nhiều WizardStep để diễn tả các bước strong quá trình Wizard. Các WizardStep hỗ trợ các thuộc tính: • AllowReturn: Ngăn cản hay cho phép người sử dụng trả về bước này từ một bước khác. • Name: tên của điều khiển WirardStep • StepType:Cho phép bạn gán hay lấy về kiểu của WirardStep nó có thể là các giá trị sau: Auto, Finish, Start, Complete và Step. • Title: lấy về hoặc gán tiêu đề của điều khiển WizardStep tiêu đề này được hiển thị ở Wizard Slidebar • Wizard: cho phép bạn lấy thông tin điều khiển Wizard chứa trong WizardStep. • Các Sự kiện trong WizardStep • Activate: Xảy ra khi một WizardStep được kích hoạt • DeActivate: xảy ra khi WizardStep khác được kích hoạt. StepType là thuộc tính quan trọng nhất của Wizard, thuộc tính nào xác định WizardStep được đưa ra như thế nào, mặc định là Auto Ví dụ: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="WirardControl.aspx.cs" Inherits="_Default" %> void Wizard1_FinishButtonClick(object sender, WizardNavigationEventArgs e) { lblbiet.Text = txt1.Text; lblkhoahoc.Text = txt2.Text; 122 } <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> Wizard .wizard{border:solid 1px black;font:14px Verdana,width:800px;height:300px;} .header{color:gray;font:bold 18px Verdana,} .sideBar{background-color:#eeeeee;padding-left:10px;width:200px; height:23px;} .sideBar a{text-decoration:none;} .step{padding:10px;} <asp:Wizard ID="Wizard1" HeaderText="Wizard control" OnFinishButtonClick="Wizard1_FinishButtonClick" CssClass="wizard" Width="800px" HeaderStyle-CssClass="header" SideBarButtonStyle-CssClass="sideBar" SideBarStyle-Width="200px" SideBarButtonStyle-Width="200px" StepStyle-CssClass="step" runat="server"> <asp:WizardStep ID="WizardStep1" runat="server" title="Lời giới thiệu"> <asp:Label ID="Label1" runat="server" 123 Text="Chào mừng bạn đến với trung tâm công nghệ cao iTechPRo"> <asp:WizardStep ID="WizardStep2" runat="server" title="step 1"> <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Bạn biêt đến iTechPro qua phương tiện nào"> <asp:WizardStep ID="WizardStep3" runat="server" StepType="Finish" title="step 2"> <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Bạn thích khoá học nào nhất ở iTechPro"> <asp:WizardStep ID="WizardStep4" runat="server" StepType="Complete" title="Tổng kết"> <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Bạn biết đến iTechPro qua:"> <asp:Label ID="lblbiet" runat="server" Text=""> <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Bạn thích nhất khoá học:"> <asp:Label ID="lblkhoahoc" runat="server" Text=""> 124 Giải thích ví dụ: Trên ví dụ ta đưa vào 4 WizardStep, chương trình sẽ thực hiện trình tự theo các bước và kết thúc với việc nhấn nút Finish ở WizardStep3(được thiết lập thuộc tính StepType=’Finish’) thông qua hàm “Wizard1_FinishButtonClick” sau khi thực hiện hàm này nó sẽ chuyến sang và hiển thị nội dung công việc cần thực hiên thông 2 điều khiển label trên WizardStep4 và điều khiển này được thiết lập thuộc tính StepType=”Complete”. Chương 5 Thiết kế Website với MasterPage Bạn đang gặp vấn đề thiết kế layout chung cho website của mình? MasterPage có thể là một đáp án tốt cho bạn giải quyết bài toán trên. Với MasterPage để tạo một giao diện chung nhất cho Website của mình. Ví dụ website của bạn có layout gồm 5 phần banner, footer, left, right Và content(phần chứa nội dung hiển thị cho các tin). Như vậy bạn có thể thấy trên trang web có các phần có cách trình bầy không thay đổi trong quá trình duyệt tin. banner, footer, left, right: bạn có thể để các phần này vào một MasterPage và tất các trang web trong website của bạn sẽ áp dụng layout này thông qua contentpage I. Tạo MasterPage Các bước tạo MasterPage giống với tạo các trang aspx bình thường nhưng trên hộp Add New Item bạn chọn MasterPage bạn thấy dưới ô đặt tên phần mở rộng của nó sẽ là Master. Bạn có thể tạo nhiều MasterPage cho ứng dụng web của mình. Ví dụ: Code 1. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> MasterPage html{ background-color:#e5e5e5; font-family:Verdana;} 125 .content{ background-color:White; border:black 1px solid; width:700px; margin:auto;} .leftcolumm{ float:left; border-right:black 1px solid; width:200px; padding:5px; height:300px} .rightcolumm{ float:left; padding:5px; height:300px} <asp:ContentPlaceHolder ID="contentplace1" runat="server"> Để sử dụng MasterPage cho các trang aspx bạn cần khai báo trên chỉ dẫn <%@ Page %> với thuộc tính MasterPageFile=”Tên _MasterPage của bạn” ví dụ code 2 <asp:Content ID="contentleft" ContentPlaceHolderID="contentplace1" runat="server"> Trinh bay menu Left 126 Trinh bay menu Left Trinh bay menu Left Trinh bay menu Left <asp:Content ID="content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> Trinh bay noidung Trinh bay noidung Trinh bay noidung Trinh bay noidung Trên trang aspx bạn khai báo 2 điều khiển asp:content và trong thuộc tính của nó bạn thiết lập ContentPlaceHolderID=”Ten_Placeholder trong trang masterPage”. Tạo một Content mặc định Bạn không thể kết hợp một điều khiển Content với tất cả các điều khiển ContentPlaceHolder. Khi trên trang MasterPage của bạn có 3 ContentPlaceHolder mà trong trang aspx của bạn chỉ sử dụng hai điều khiển aspContent và chỉ đến 2 ContentPlaceHolder trên trang MasterPage khi đó mặc định ContentPlaceHolder thứ 3 vẫn được hiển thị. Đăng ký Master Page trong WebConfiguration Bạn có thể áp dụng MasterPage cho tất cả các trang trong một Folder hay tất cả các Content trong ứng dụng web của mình. Thay vì việc trong mỗi trang aspx bạn phải gọi lời chỉ dẫn trang thẻ chỉ dẫn <%@ Page %> thì bạn có thể thêm nó vào trong file webconfiguration Trong ví dụ dưới đây là cách bạn sẽ đăng ký một trang SimpleMasterPage vào ứng dụng web của mình để có thể áp dụng cho tất cả các trang trong foder(Sub Folder) chứa Chú ý rằng file web.config này phải cùng nằm trong foleder đó: 127 Sử dụng FindControl trong MasterPage. Khi bạn cần chỉnh sửa hay lấy thông tin của 1 điều khiển từ MasterPage bạn có thể sử dụng phương thức FindControl() trong một Content Page Ví dụ Trang Findcontrol.master <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Findcontrol.master.cs" Inherits="Findcontrol" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> Findcontrol Trang Findcontrol.aspx void Page_Load(object sender, EventArgs e) { 128 Label lbl = (Label)Master.FindControl("lblTitle"); lbl.Text = "Trung tam dao tao cong nghe cao iTechPro"; } <asp:Content ID="content" runat="server" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"> Lay gia tri tu masterpage Lay gia tri tu masterpage Lay gia tri tu masterpage Lay gia tri tu masterpage Lay gia tri tu masterpage Trình bày thuộc tính MasterPage Bạn có thể trình bày thuộc tính , phương thức từ MasterPage và có thể chỉnh sửa thuộc tính hay phương thức từ trang Content. Ví dụ Trang Expose.master <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Expose.master.cs" Inherits="Expose" %> public string BodyTitle { get { return lblBody.Text; } set { lblBody.Text = value; } } <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> 129 Expose MasterPage Property <asp:Label ID="lblBody" runat="server" Text="iTechPro"> Trang Expose.aspx <%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Expose.master" AutoEventWireup="true" %> void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { Master.BodyTitle = "Trung tam dao tao cong nghe cao iTechPro"; } } <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> 130 Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property, Property Trong ví dụ trên bạn sẽ thấy một điểm mới đó là chỉ dẫn MasterType, để sử dụng được thuộc tính hay phương thức từ MasterPage ta phải thêm vào chỉ dẫn MasterType và đặt thuộc tính VirtualPath=”Ten_Mastepage”. Chương 6. Thiết kế Website với themes Bạn có thể tạo Themes bằng cách bạn thêm vào ứng dụng một Folder đặc biệt của ứng dụng được đặt tên là App_Themes trong thư mục gốc của ứng dụng, Trong Folder themes có thể chứa nhiều kiểu File bao gồm cả ảnh và text. bạn có thể tổ chức nội dung của themes trong các folder con của nó. Hai kiểu của File quan trọng nhất trong themes là - skin files - Cascading Style Sheet files Trong chương này bạn sẽ được học cả hai cách trình bày trong thêm với CSS và Skin 1. Thêm Skin vào trong themes Một Themes có thể chứa đựng một hoặc nhiều Skin, một Skin cho phép bạn thay đổi một số thuộc tính của các điều khiển trong asp.net mà những thuộc tính đó biễu diễn hiển thị của control đó với người dùng. Bạn có thể tạo ra các skin mặc định(sẽ áp dụng cho các điều khiển trên form), skin áp dụng cho 1 điều khiển được chỉ định form. Để không áp dụng skin mặc định cho điều khiển bạn có thể sử dụng thuộc tính EnableTheming=”false”. Ví dụ: Trong ví dụ này tôi sẽ đưa ra 3 trường hợp(mặc định, chỉ định, ko áp dụng) áp dụng Skin vào trong các điều khiển trên Form. bước 1: Bạn chọn như hình 1 Hình 1 131 bước 2: hộp thoại Add New Item hiện ra bạn chọn Skin File và đặt tên Skin của mình vào hộp Name và nhấn vào nút Add như hình sau: Hình 2 bước 3: hộp thoại thông báo hiện ra bạn chọn YES. bước 4: trong Project của bạn sẽ thêm vào thư mục App_Theme và Skin “Simple” sẽ có đường dẫn sau:. 132 Trong File simple.skin bạn soạn nội dung như sau: <asp:TextBox SkinID="txtChidinh" BorderStyle="dashed" BorderWidth="5px" Runat="Server" /> Và để sử dụng skin này cho trang aspx của chúng ta, bạn phải thêm vào chỉ dẫn Theme=”simple” trong chỉ dẫn Như trang Themes.aspx sau: Code1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> Using Themes Skin tới điều khiển được chỉ định <asp:TextBox ID="txtChidinh" runat="server" SkinID="txtChidinh"> 133 Skin mặc định cho điều khiển TextBox Không áp dụng Skin mặc định <asp:TextBox ID="txtnone" runat="server" EnableTheming="false"> kết xuất của chương trình: Khi sử dụng Themes thì mặc định nếu trong các điều khiển trên Form có quy định thuộc tính thì hiển thị của điều khiển đó sẽ bị ảnh hưởng của các thuộc tính đó. Tuy nhiên bạn cũng có thể ghi đè các thuộc tính đó để sử dụng thuộc tính trong Themes quy định, bằng cách đưa vào chỉ dẫn . Đăng ký Themes với web.config Khi bạn muốn sử dụng themes cho tất cả các trang web trong website của mình bạn có thể đăng ký nó vào trong file web.config trong ứng dụng web của mình như sau: 134 Đ ghi đè vào thuộc tính của điều khiển trong website Trong một trang ta ko muốn sử dụng Themes, ta có thể gỡ bỏ nó trong trang này bằng cách: Thêm CSS tới Themes Css là một thay thế cho skins để điều khiển cách xuất hiện của các thành phần của cả HTML và ASPNET Khi thêm css vào folder Themes thì nó sẽ được áp dụng cho tất cả các trang được áp dụng theme Ví dụ: File simple.css html{background-color:gray;font:14px Georgia,Serif;} .content{margin:auto;width:600px;border:solid 1px black;background- color:White;padding:10px;} h1{color:Gray;font-size:18px;border-bottom:solid 1px orange;} label{font-weight:bold;} input{background-color:Yellow;border:double 3px orange;} .button{background-color:#eeeeee;} File skintotheme.aspx <%@ Page Language="C#" Theme="blue" AutoEventWireup="true" CodeFile="skintotheme.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" ""> SIMPLE CSS 135 Registration Form <asp:Label id="lblFirstName" Text="First Name:" AssociatedControlID="txtFirstName" Runat="server" /> <asp:Label id="lblLastName" Text="Last Name:" AssociatedControlID="txtLastName" Runat="server" /> <asp:Button id="btnSubmit" Text="Submit Form" CssClass="button" Runat="server" /> Kết xuất của chương trình Ở ví dụ trên css được sử dụng tới kiểu của các thành phần html, bởi vì điều khiển asp.net đưa ra mã html khi trình duyệt lên áp dụng css cho các điều khiển của aspx phải sử dụng với thẻ của HTML, như trog ví dụ trên cả hai điều khiển TextBox và Button được đưa ra mã HTML là thẻ . 136 Đưa nhiều CSS vào 1 Themes Khi bạn muốn đưa nhiều css vào 1 thư mục themes, ví dụ bạn tạo ra hai file css là ThemeA.css và ThemesB.css thì khi sử dụng bạn phải dùng cú pháp: Chương 7 xây dựng và sử dụng các điều khiển do người dùng tạo ra Một webcontrol cho phép bạn xây dựng những control mới từ những control của asp.net, bạn có thể dễ dàng mở rộng ASPNET Framework từ những control do mình tạo ra. Việc thao tác với webcontrol thì hầu hết là giống với aspx, để sử dụng webcontrol trên trang aspx bạn phải đăng ký nó trước khi sử dụng với chỉ dẫn ví dụ TagPrefix: Chỉ định không gian tên mà bạn muốn kết hợp usercontrol và trang hiện tại TagName: Chỉ định tên mà bạn muốn kết hợp usercontrol và trang hiện tại Src: chỉ đến đường dẫn của control(.ascs) Ví dụ 1: tạo một webcontrol thực hiện phép tính toán và sử dụng nó trong 1 trang aspx Code 1: Caculator.ascx <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Caculator.ascx.cs" Inherits="Caculator" %>   <asp:Button ID="btnsum" OnCommand="Calculator" CommandName="cal" CommandArgument="sum" runat="server" Text="+" Width="45px" /> 137 <asp:Button ID="btnsub" OnCommand="Calculator" CommandName="cal" CommandArgument="sub" runat="server" Text="-" Width="45px" /> <asp:Button ID="btnmul" OnCommand="Calculator" CommandName="cal" CommandArgument="mul" runat="server" Text="X" Width="45px" /> <asp:Button ID="btndiv" OnCommand="Calculator" CommandName="cal" CommandArgument="div" runat="server" Text="/" Width="45px" /> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txta" ErrorMessage="Bạn phải nhập a" Visible="False"> <asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" runat="server" ControlToValidate="txta" ErrorMessage="a phải là kiểu nguyên" MaximumValue="9999999" MinimumValue="0" Type="Integer" Visible="False"> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtb" ErrorMessage="Bạn phải nhập b" Visible="False"> <asp:RangeValidator ID="RangeValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtb" ErrorMessage="a phải là kiểu nguyên" MaximumValue="9999999" MinimumValue="0" Type="Integer" Visible="False">   Code 2 Caculator.ascx.cs using System; public partial class Caculator : System.Web.UI.UserControl { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 138 { } protected void Calculator(object sender, CommandEventArgs e)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong1GioithieuchungvecautrucASPNETFramworkvacobanveC.pdf
Tài liệu liên quan