Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN 1 ĐÓNG GÓP CỦA TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRONG TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 4

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4

1. Tài nguyên thiên nhiên 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Phân loại 5

1.3. Phân bổ 6

2. Sự tác động qua lại giữa TNTN-Tăng tưởng kinh tế 7

2.1 TNTN giúp tăng trưởng kinh tế 7

2.2 Tăng trưởng kinh tế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 7

II. THỰC TRẠNG ĐÓNG GÓP CỦA TÀI NGUYÊN TRONG TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 8

1. Các nguồn tài nguyên ở VN và thực trạng đóng góp 8

1.1 Tài nguyên đất 8

1.2 Tài nguyên nước 9

1.3 Tài nguyên biển 9

1.4 Tài nguyên rừng 10

1.5 Tài nguyên sinh vật 11

1.6 Tài nguyên du lịch 12

1.7 Tài nguyên khoáng sản 13

2. Phần đóng góp hiện nay của ngành tài nguyên môi trường trong tổng thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế là chưa phản ánh đúng nguồn lực của tài nguyên và môi trường của đất nước. 14

3. Cơ hội đóng góp cho thu ngân sách trong tương lai 14

4. Đóng góp gián tiếp của ngành tài nguyên và môi trường 15

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐỂ GIÚP PHÁT TRIỂN KINH TẾ 15

1. Kinh tế hoá để tăng đóng góp của ngành Tài nguyên và Môi trường cho nguồn thu ngân sách và GDP 15

2. Phát triển “bình đẳng và cân đối” giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường 17

3. Nhiệm vụ căn cốt trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 18

4. Hoàn thiện hơn các bộ luật điều chỉnh có liên quan 19

PHẦN 2 ĐÓNG GÓP CỦA LAO ĐỘNG TRONG TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 20

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 20

1. Các khái niệm 20

1.1 Lao động 20

1.2 Nguồn lao động 20

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn lao động 20

2.1 Ảnh hưởng đến số lượng lao động 20

2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động 21

3. Vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 23

3.1 Vai trò của lao động với tăng trưởng kinh tế đất nước 23

3.2 Vai trò của lao động với quá trình phát triển kinh tế đất nước 23

II. TÁC ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG ĐẾN VIỆC TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 24

1. Khái quát tình hình lao động ở Việt Nam 24

1.1 Số lượng lao động 24

1.2 Chất lượng lao động 24

2. Đánh giá sự tác động của lao động đến sự tăng trưởng phát triển kinh tế ở VN 25

2.1 Xét đến sự thay đổi về số lượng lao động trong các lĩnh vực kinh tế 25

2.2 Sự đóng góp của chất lượng nguồn nhân lực với quá trính tăng trưởng và phát triền kinh tế 30

2.3 Tác động của lao động đến việc nâng cao mức sống con người: 34

2.4 Một đóng góp rất quan trọng của lao động đối với nền kinh tế là yếu tố thu hút vốn đầu tư nước ngoài 34

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ 36

LỜI KẾT 39

 

 

pdf76 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2466 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường đhspkt tphcm.pdf