Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 17: Tế bào nhân thực (Tiếp theo)

Chức năng của

màng sinh chất

Thành phần đảm nhiệm

1.Trao đổi chất có chọn lọc với môi

trường

b.Lớp phôtpholipit + các kênh

prôtêin đặc hiệu

-Lớp phôtpholipit kép chỉ cho các

phân tử nhỏ, tan trong dầu mỡ,

không phân cực đi qua.

- Các phân tử tích điện và phân cực

phải qua các kênh prôtêin đặc hiệu

2.Tiếp nhận và truyền thông tin từ

bên ngoài vào trong tế bào .

c.Prôtêin bám m àng

3.Nơi định vị của nhiều Enzim c.Prôtêin bám màng

4.Ghép nối các tế bào trong 1 mô. c.Prôtêin bám màng

5.Giúp các tế bào nhận biết nhau và

nhận biết tế bào lạ

a.Các “dấu chuẩn” glicôprôtêin đặc trư

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 17: Tế bào nhân thực (Tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI Hãy kể tên các thμnh phần cấu trúc của tế bμo nhân thực • Nhân • Ribôxôm • Khung x−ơng tế bμo • Trung thể • Ti thể • Lục Lạp • L−ới nội chất • Bộ máy Gôngi • Li zô xôm • Không bμo • Mμng sinh chất • Thμnh tế bμo • Chất nền ngoại bμo Đáp án BÀI 17 TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) Cấu trỳc màng sinh chất Prụtờin bỏm màng Dựa vào hỡnh hóy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào? Dựa vào kiến thức đó học trong bài 8, em hóy nờu đặc điểm của phõn tử phụtpholipit Hóy quan sỏt hỡnh và cho biết lớp kộp phụtpholipit cú đặc điểm gỡ? - Hai lớp phụtpholipit luụn quay hai đuụi kị nước vào nhau, hai đầu ưa nước ra ngoài - Phõn tử phụtpholipit của hai lớp màng liờn kết với nhau bằng liờn kết yếu nờn dễ dàng di chuyển Quan sỏt hỡnh và nhận xột về sự sắp xếp của cỏc yếu tố cấu trúc nên mμng sinh chất . Prụtờin bỏm màng - Cỏc phõn tử prụtờin và một số loại phõn tử khỏc nằm xen kẽ giữa cỏc phõn tử phụtpholipit giữa hai lớp màng. - Cấu trỳc như vậy được gọi là cấu trỳc khảm. Prụtờin bỏm màng Em hóy cho biết thế nào là cấu trỳc khảm? - Cấu trỳc khảm là lớp kộp phụtpholipit được khảm bởi cỏc phõn tử prụtờin (trung bỡnh cứ 15 phõn tử phụtpholipit xếp liền nhau lại xen một phõn tử prụtờin) Prụtờin bỏm màng Em hóy cho biết thế nào là cấu trỳc động? Cấu trỳc động là cỏc phõn tử phụtpholipit và prụtờin cú thể di chuyển dễ dàng bờn trong lớp màng Prụtờin bỏm màng zNghiờn cứu thụng tin trong SGKmục X tr 60-61 thực hiện ghép nội dung cột 1 vμ cột 2 cho phù hợp . . Chức năng của màng sinh chất Thành phần đảm nhiệm 1.Trao đổi chất cú chọn lọc với mụi trường a.Cỏc “dấu chuẩn” glicụprụtờin đặc trưng cho từng loại tế bào.(prôtêin liên kết ) 2.Tiếp nhận vμ truyền thông tin từ bên ngoμi vμo trong tế bμo . b.Lớp phụtpholipit + cỏc kờnh prụtờin đặc hiệu -Lớp phụtpholipit kộp chỉ cho cỏc phõn tử nhỏ, tan trong dầu mỡ, khụng phõn cực đi qua. - Cỏc phõn tử tớch điện và phõn cực phải qua cỏc kờnh prụtờin đặc hiệu (prôtêin xuyên mμng ) 3.Nơi định vị của nhiều Enzim c.Prôtêin bám mμng 4.Ghép nối các tế bμo trong 1 mô. 5.Giỳp cỏc tế bào nhận biết nhau và nhận biết tế bào lạ . Chức năng của màng sinh chất Thành phần đảm nhiệm 1.Trao đổi chất cú chọn lọc với mụi trường b.Lớp phụtpholipit + cỏc kờnh prụtờin đặc hiệu -Lớp phụtpholipit kộp chỉ cho cỏc phõn tử nhỏ, tan trong dầu mỡ, khụng phõn cực đi qua. - Cỏc phõn tử tớch điện và phõn cực phải qua cỏc kờnh prụtờin đặc hiệu (prôtêin xuyên mμng ) 2.Tiếp nhận vμ truyền thông tin từ bên ngoμi vμo trong tế bμo . c.Prôtêin bám mμng 3.Nơi định vị của nhiều Enzim c.Prôtêin bám mμng 4.Ghép nối các tế bμo trong 1 mô. c.Prôtêin bám mμng 5.Giỳp cỏc tế bào nhận biết nhau và nhận biết tế bào lạ a.Cỏc “dấu chuẩn” glicụprụtờin đặc trưng cho từng loại tế bào.(prôtêin liên kết ) Đáp án :1.b 2c 3c 4c 5 a Dựa vào hỡnh vẽ nghiờn cứu thụng tin trong SGK em hóy cho biết: Tế bào thực vật - Vị trí của thành tế bào? - Thành tế bào có ở tế bào của những sinh vật nào? -Thành phần hoỏ học của thành tế bào các nhóm sinh vật trên ? Tế bào thực vật Tế bào vi khuẩn Tế bào thực vật - Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khỏc nhau như thế nào? - Nghiờn cứu thụng tin trong SGK và cho biết chức năng của thành tế bào? Prụtờin bỏm màng Cấu trỳc màng sinh chất Chất nền ngoại bào cú ở tế bào của những sinh vật nào? Vị trớ của chất nền ngoại bào? Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ những thành phần nào?ức năng của chất nền ngoại bào? Prụtờin bỏm màng Cấu trỳc màng sinh chất CỦNG CỐ Hóy chỳ thớch cỏc thành phần cấu trỳc của màng sinh chất trờn sơ đồ 54 1 6 2 3 54 1 6 2 3 Hoàn thành bảng sau bằng cỏch đỏnh dấu (x) vào cột tương ứng với ý cõu lời đỳng. Cú màngCỏc thành phần cấu trỳc tế bào nhõn thực Khụng màng Đơn Kộp Nhõn tế bào Ribụxụm Lưới nội chất Bộ mỏy Gụngi Lizụxụm Khụng bào Ti thể Lục lạp Đỏp ỏn Cú màngCỏc thành phần cấu trỳc tế bào nhõn thực Khụng màng Đơn Kộp Nhõn tế bào X Ribụxụm X Lưới nội chất X Bộ mỏy Gụngi X Lizụxụm X Khụng bào X Ti thể X Lục lạp x Bμi tập về nhμ: zPhần ghi nhớ SGK zcâu hỏi 1,2,3,4 SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_17_te_bao_nhan_thuc_tiep_theo.pdf
Tài liệu liên quan