Bài giảng tin 10 một số chức năng khác

C¸ch 2: Sử dụng nút lệnh bullets numbering trên thanh công cụ chuẩn.

*Định dạng trong khi gõ

- Thông thường word tự động định dạng kiểu số tt hoặc kiểu liệt kê nếu ta kết thúc đoạn văn bản mà có bắt đầu bằng stt hoặc gạch đầu dòng.

- Nếu không muốn thì ta xóa kí hiệu danh sách đi.

* Chú ý: §ể bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản ta chọn phần văn bản đó rồi nháy lại nút bullet hoặc numbering trên thanh công cụ hoặc xóa kí hiệu danh sách đi.

 

doc9 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tin 10 một số chức năng khác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lý thuyết bài 17. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Giáo viên hướng dẫn: Triệu Thu Hương Người soạn: Đào ThÞ Bình Ngày soạn: 18/10/06 A.Mục đích, yêu cầu Thực hành kiểu danh sách liệt kê và số thứ tự Ngắt trang và đánh số trang văn bản Chuẩn bị để in và thực hành in văn bản. B.Nội dung *Ổn định lớp: Líp: SÜ sè: V¾ng: *KiÓm tra bµi cò: C©u hái: Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n? c¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng kÝ tù c¬ b¶n? §¸p ¸n:- §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ tr×nh bµy c¸c phÇn v¨n b¶n nh»m môc ®Ých cho v¨n b¶n ®­îc râ rµng vµ ®Ñp, nhÊn m¹nh nh÷ng phÇn quan träng, gióp ng­êi ®äc n¾m b¾t dÔ h¬n c¸c néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n. - C¸c thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng kÝ tù c¬ b¶n: Phông chữ Kiểu chữ Cỡ chữ Màu sắc Vị trí so với dòng hiện tại ( Gi¸o viªn ghi theo ý tr¶ lêi cña häc sinh trªn mét gãc b¶ng) *§Æt vÊn ®Ò: Ngoµi c¸c chøc n¨ng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n nh­ bµi 16, Word cßn cung cÊp mét sè chøc n¨ng kh¸c. Bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu c¸c chøc n¨ng nµy. Néi dung 1. Định dạng kiểu danh sách -Có 2 loại danh sách: + Danh sách liệt kê kiểu kÝ hiÖu ( bullets) +Danh sách liệt kê kiểu số thứ tự( numbering) -Danh sách liệt kê kiểu kÝ hiÖu: thường dùng để liệt kê những thành phần như nhau - Danh sách sách liệt kê kiểu số thứ tự( numbering) : thường dùng để ghi các thành phần có thứ tự nhất định (dùng số). -Có thể định dạng danh sách ngay trong khi gõ văn bản hoặc sau khi gõ văn bản. * Định dạng sau khi gõ Sau khi gõ: . + Chọn 1 trong 2 cách sau: C¸ch1: B1:Đánh dấu phần văn bản cần định dạng B2: Chọn lệnh format ->bullets and numbering->hộp thoại. B3:Xö lý hép tho¹i nếu định dạng liệt kê thì chọn lớp bulleted, Chän kÝ hiÖu cÇn,àOK Nếu chưa thấy có đúng kiểu kí tự cần định dạng thì chọn Customize-> hộp thoại Customize Bulleted list Trong ®ã: +Font: §Þnh d¹ng kÝ hiÖu , viÖc xö lý gi«ng nh­ ®Þnh d¹ng kÝ tù +Character: Chän c¸c kÝ hiÖu trong hép Symbol. + Picture bullet: Chän c¸c h×nh ¶nh kÝ hiÖu kh¸c nếu định dạng số thứ tự thì chọn lớp numbered Chän kÝ hiÖu cÇn, àOK Nếu chưa thấy có đúng kiểu kí tự cần định dạng thì chọn Customize-> hộp thoại( hoặc hộp thoại Customize Numbered lits) Trong ®ã: + Font: §Þnh d¹ng kÝ hiÖu sè thø tù + Numberstyle: Chän kiÓu sè + Start at: B¾t ®Çu dïng chØ sè tõ sè mÊy + Number position: §Þnh d¹ng vÞ trÝ cña kÝ hiÖu stt B4: Chän OK ®Ó x¸c nhËn sau mçi hép tho¹i C¸ch 2: Sử dụng nút lệnh bullets numbering trên thanh công cụ chuẩn. *Định dạng trong khi gõ - Thông thường word tự động định dạng kiểu số tt hoặc kiểu liệt kê nếu ta kết thúc đoạn văn bản mà có bắt đầu bằng stt hoặc gạch đầu dòng. - Nếu không muốn thì ta xóa kí hiệu danh sách đi. * Chú ý: §ể bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản ta chọn phần văn bản đó rồi nháy lại nút bullet hoặc numbering trên thanh công cụ hoặc xóa kí hiệu danh sách đi. 2. Ngắt trang và đánh số trang(20 phút) a. Ngắt trang Thực hiện việc ngắt trang : B1 :Đặt con trỏ ở vị trí muốn ngắt trong văn bản B2: Chọn lệnh Insert->break Hộp thoại break chọn page break. B4: ->Ok. -Chú ý: Có thể nhấn tổ hợp phím Crl+Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản. b. Đánh số trang - Thực hiện việc đánh số trang: B1: chọn Insert->page numbers xuất hiện hộp thoại B2: Trong hộp position:chọn vị trí của số trang: +đầu trang(header) +cuối trang(footer) Trong hộp Alignment : chọn cách căn lề cho số trang : + trái(left) +Phải(right) +Giữa(center) +Outside: Bỏ chọn hoặc chọn How number on first page để hiển thị hoặc không hiển thị số trang ở trang đầu. B3:->ok. - Lưu ý: Có thể click vào nút lệnh format để mở hộp thoại page number format để định dạng thêm về đánh số trang. -Muốn xóa số trang : chọn view->header and footer, chọn phần số trang và nhấn phím delete. 3. In văn bản(10 phút) a.xem trước khi in - Mở cửa sổ preview để xem trước khi in. C1: Chọn lệnh file->print preview C2: Nháy nút lệnh print preview trên thanh công cụ -Điều chỉnh theo ý muốn. Magnifier:Phãng to, thu nhá mµn h×nh.Khi nót nµy næi cho phÐp söa v¨n b¶n ngay trong cöa sæ nµy Multipe pages:Chän sè trang xem trªn mµn h×nh Zoom: ¤ ®iÒu khiÓn tû lÖ thu nhá v¨n b¶n. Close: §ãng cña sæ Preview ®Ó trë l¹i mµn h×nh so¹n th¶o b. In văn bản -Văn bản được in ra giấy nếu máy tính kết nối trực tiếp với máy in hoặc có thể truy cập tới máy in trong mạng. - Thực hiện in bằng các cách: C1: ->file->print hộp thoại print hiện ra cho phép lựa chọn các tham số in. NÕu ta kh«ng chän g× th× m¸y sÏ in theo c¸c th«ng sè ngÇm ®Þnh. Printer: Chọn loại máy in nếu máy tính có cài đặt nhiều loại máy in. Page range: Chọn các trang để in All : in toàn bộ, Current page : In trang hiện thời, Page : in cac trang cụ thể. Number of copies: chọn số bản in C2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P Cã hép tho¹i hiÖn ra nh­ C1. C3: ->print trên thanh công cụàM¸y tù ®éng in ngay - Với c3: dùng trong trường hợp in ngay, nếu chưa chắc chắn mọi việc đã hoàn chỉnh thì không nên sử dụng c3. 4. Củng cố, ra BTVN -Bt: học lý thuyết và trả lời các câu hỏi cuối bài Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh GV: Trong soạn thảo văn bản, nhiều khi chúng ta cần trình bày phần văn bản dưới dạng liệt kê hoặc dạng số thứ tự. GV: chỉ ví dụ viết trên một góc bảng Các đặc trưng định dạng kí tự cơ bản: Phông chữ Kiểu chữ Cỡ chữ Màu sắc Vị trí so với dòng hiện tại Công việc ngày 15/9: Học trên lớp Lao động giúp gia đình Làm bài ở nhà - GV treo bảng phụ có in hộp thoại Bullets and numbering và giải thích kÕt hîp ghi b¶ng. -GV: chỉ lại ví dụ trước ở trên bảng +với phần các đặc trưng định dạng kí tự cơ bản: sau khi gõ, bôi đen phần cần định dạng rồi-> format->bullets and numbering->hộp thoại: chọn lớp bulleted, rồi chọn kí hiệu ds->ok. + với phần công việc ngày 15/9: ->format-> bullets and numbering->chọn lớp numbering-> chọn kí hiệu->ok. - Thông thường Word tự động thực hiện việc chuyển sang trang mới, nhưng có một số trường hợp người soạn thảo muốn chủ động ngắt trang vì có những trường hợp word ngắt tự động mà ta không mong muốn. Ví dụ : + Cắt ngang giữa bảng + Dòng cuối của đoạn văn đứng đầu trang(dòng « cụt ») + Dòng đầu của đoạn văn dài ở cuối trang(trang mồ côi) + Dòng tiêu đề của mục mới đứng ở cuối trang GV minh họa và chỉ cho HS về ví dụ ngắt trang không mong muốn: Trang 1 c. bộ mã cho Tiếng Việt ….. … ….. …… ….. ….. ….. Trang 2 Việc xử lí chữ việt d. Bộ phông chữ việt .... .... ... Hiên nay cùng với.. Trang3 ..... .... e. các phần mềm xử lí ... ... ... g. các cách gõ TV GV: chỉ rõ ở trang 2 có cả dòng cụt và dòng mồ côi… - GV treo bảng phụ có hộp thoại Break :- GV: em nào có thể cho cô biết ta nên ngắt trang ở những vị trí nào là hợp lí( với bảng phụ về trường hợp ngắt trang không mong muốn? -HS: chỉ vào vị trí ngắt hợp lí -GV: thực hiện(chỉ trên bảng) việc ngắt trang minh họa theo các bước ở bên đã trình bày. -GV:khi văn bản có nhiều hơn 1 trang ta thực hiện việc đánh số trang -GV: các em cần phân biệt rõ việc trọn vị trí của số trang và căn lề cho số trang. Đây có phải là 2 việc trùng lặp không? -HS:không phải -GV: chỉ vào 1 trang trên bảng để minh họa. GV treo bảng phụ có hộp thoại Page numbers và giải thích - GV: trước khi in , cần kiểm tra các công việc định dạng đã đúng mong muốn và đã đúng chuẩn in hay chưa:căn lề, ngắt trang,bố trí nội dung… -GV : Chỉ và giải thích rõ hộp thoại Print Preview : - GV cho cả lớp nhìn hình 66 sgk và giải thích NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án Tin 10 bài Một số chức năng khác.doc
Tài liệu liên quan