Bài giảng Tranh dân gian Việt Nam - Tranh Đông Hồ

Theo quan niệm cổ dân gian , trai gáI nên vợ , nên chồng là được bởi ông Tơ, bà Nguyệt xe duyên. Hình ảnh ông Tơ ( cưỡi Rồng ), bà Nguyệt ( cưỡi Phượng ) gắn với hạnh phúc lứa đôi, như những vị phúc thần bảo trợ tình yêu cho họ.

Truyện thơ dân gian : Cá Trê thấy trứng Cóc nở ra nòng nọc giống mình bèn đưa về nuôI . Cóc mất con kiện lên cá Chép. Quan toà cá Chép yêu cầu cứ thả nòng nọc xuống nước, chờ phân xử sau . Được ít lâu , nòng nọc lớn lên đứt đuôI, trở thành Cóc con. Thế là Cóc thắng kiện.

Truyện ngụ ý triết lý dân gian : chân lý cũng cần có thời gian để chứng minh và không nên vội vã kết luận một sự việc trước mắt.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2680 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tranh dân gian Việt Nam - Tranh Đông Hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¹m Ngäc C­¬ng – Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: R­íc trèng Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: Bµ TriÖu Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh TÕt - KT: 35 x 25cm Tranh biÓu hiÖn lêi cÇu chóc mäi ng­êi mäi nhµ cã con trai khoÎ ®Ñp, lín lªn sÏ vinh hiÓn víi ®ñ ®øc tÝnh tèt: “v¨n, vâ, dòng, nh©n, tÝn”. H×nh t­îng gµ trèng th­êng ®i ®«i víi hoa cóc ( Kª - Cóc ). Hoa cóc th­êng t­îng tr­ng cho kÎ cao sÜ. Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh TÕt - KT: 35 x 25cm vµ 35 x 22cm Theo quan niÖm cæ d©n gian , trai g¸I nªn vî , nªn chång lµ ®­îc bëi «ng T¬, bµ NguyÖt xe duyªn. H×nh ¶nh «ng T¬ ( c­ìi Rång ), bµ NguyÖt ( c­ìi Ph­îng ) g¾n víi h¹nh phóc løa ®«i, nh­ nh÷ng vÞ phóc thÇn b¶o trî t×nh yªu cho hä. Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh TÕt - KT: 19 x 30cm TruyÖn th¬ d©n gian : C¸ Trª thÊy trøng Cãc në ra nßng näc gièng m×nh bÌn ®­a vÒ nu«I . Cãc mÊt con kiÖn lªn c¸ ChÐp. Quan toµ c¸ ChÐp yªu cÇu cø th¶ nßng näc xuèng n­íc, chê ph©n xö sau . §­îc Ýt l©u , nßng näc lín lªn ®øt ®u«I, trë thµnh Cãc con. ThÕ lµ Cãc th¾ng kiÖn. TruyÖn ngô ý triÕt lý d©n gian : ch©n lý còng cÇn cã thêi gian ®Ó chøng minh vµ kh«ng nªn véi v· kÕt luËn mét sù viÖc tr­íc m¾t. Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh TÕt - KT: 40 x 28cm Tranh cã ý chóc mäi ng­êi, mäi nhµ ®ãn xu©n tèt lµnh. Theo quan niÖm x­a, tiÕng gµ trèng g¸y ©m vang ®Õn tËn ®Ønh nói cao, xua tan ®ªm tèi, khiÕn ma quû ph¶i l¸nh xa. Ngµy TÕt ®Çu n¨m, nh©n d©n cã tôc d¸n tranh gµ ë cöa ®Ó cÊm ma quû vµ mong ®iÒu tèt lµnh. Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: R­íc trèng Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: Bµ TriÖu Tranh TÕt - KT: 20 x 35cm R­íc trèng lµ tôc lÖ më ®Çu ngµy héi vui vÎ truyÒn thèng cña c¸c chµng trai. §ã lµ dÞp c¸c vâ sÜ tr×nh diÖn víi lµng n­íc. Bèn ch÷ trong tranh ®Ò: “Trung Nam b¶n x·” nghÜa lµ: trai tr¸ng lµng ta. Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh TÕt - KT: 35 x 24cm Tranh nãi lªn mét nÐt hiÖn thùc x· héi phæ biÕn tõ tÇn líp thèng trÞ ®Õn nh©n d©n. C¶nh diÔn t¶ sinh ®éng, quyÕt liÖt cña nçi bi hµi cña phËn “sèng chång chung”. Khi m¸u ghen cña giíi phô n÷ ViÖt Nam x­a bèc lªn th×: “M¨ng non nÊu víi gµ ®ång - Thö ch¬i mét trËn xem chång vÒ ai” Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh TÕt - KT: 20 x 35cm N¬i lµng quª ViÖt Nam, trong nh÷ng cuéc héi hÌ vui khoÎ ®Çu xu©n, kh«ng ë ®©u thiÕu m«n ®Êu vËt . Ng­êi x­a coi “vËt lµ ®Çu hµng vâ”, muèn trë thµnh vâ sÜ, tr­íc tiªn ph¶I giái vËt. Tranh ca ngîi tinh thÇn th­îng vâ cña tuæi trÎ, khÝch lÖ trai tr¸ng tinh th«ng vâ nghÖ s½n sµng gióp n­íc khi cã biÕn. Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh TÕt - KT: 15 x 25cm Bøc tranh kÓ l¹i tÝch chuyÖn : Khi ®­îc trÎ ch¨n tr©u t«n lµm vua , «ng cho giÕt tr©u cña chó ®Ó “ khao qu©n ”. ¤ng chó biÕt chuyÖn ®uæi ®¸nh. §inh Bé LÜnh ch¹y ®Õn bê s«ng cã rång vµng næi lªn ®­a «ng qua s«ng, khiÕn «ng chó kinh sî, véi c¾m dao xuèng ®Êt v¸i l¹y, råi bá vÒ. Víi ý thøc gi¸o dôc con trÎ, sím nu«i chÝ khÝ ®Ó thµnh tµi gióp n­íc, tranh t¶ §inh Bé LÜnh ®­îc kh¾c in kh¸ nhiÒu trong dßng §«ng Hå (6 bøc), chñ yÕu vÏ vÒ «ng thña thiÕu thêi. Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh TÕt - KT: 35 x 25cm Vµo dÞp TÕt, ®Çu n¨m míi, nh©n d©n d¸n hai tranh “TiÕn Tµi - TiÕn Léc” víi ý cÇu mong ®­îc nhiÒu tµi, léc. Hai vÞ thÇn “ Tµi - Léc” mÆc ¸o thông, ®éi mò c¸nh chuån, mét tay cÇm c©y v­¬ng tr­îng biÓu hiÖn quyÒn uy, mét tay cÇm tÊm biÓu h×nh cuèn th­ cã ch÷ “TiÕn tµi” hay “TiÕn Léc” . Gãc tranh “TiÕn Tµi” cã dßng ch÷ “Tµi h»ng nguyªn chÝ” nghÜa lµ: tiÒn cña nhiÒu nh­ suèi n­íc ®æ; cßn bªn tranh “TiÕn léc” cã ch÷ “Léc vÞ cao th¨ng” víi nghÜa: chøc vô cµng cao, bæng léc cµng nhiÒu. Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh TÕt - KT: 35 x 24mm C¶nh “høng dõa” ®­îc thÓ hiÖn b»ng h×nh ¶nh dÝ dám hµi h­íc. “Khen ai khÐo ®ùng nªn dõa §©y trÌo ®Êy høng cho võa lßng nhau” Tranh “Høng dõa” ®Çy chÊt tr÷ t×nh, l¹c quan nh­ chåi non ®ang træ, biÓu hiÖn søc sèng tuæi trÎ, n¶y në t×nh ng­êi trong tiÕt xu©n. Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh TÕt - KT: 35 x 24mm HuyÒn §µn lµ vÞ thÇn ë B¾c khu, thÇn cña sù giµu cã. ¤ng cã søc m¹nh phi th­êng, c­ìi trªn l­ng hæ, tay gi¬ tÊm biÓu: “HuyÒn §µn trÊn m«n”. Nh©n d©n t«n sïng «ng lµ thÇn canh cöa, trõ mäi tai ho¹ cho gia ®×nh. Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh TÕt - KT: 35 x 24 cm Tö Vi lµ sao “ Phóc tinh ” n»m gi÷a chïm sao Tam tinh gi¸p cùc B¾c. ¤ng c­ìi con L©n (s­ tö), tay cÇm tÊm biÓu cã ®Ò “Tö Vi chÊn tr¹ch”. Nh©n d©n coi «ng lµ thÇn gi÷ nhµ, xua ®uæi nh÷ng sù bÊt h¹nh, ®em l¹i h¹nh phóc giµu sang. Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh TÕt - KT: 40 x 28cm Tranh vÏ em bÐ «m cãc biÓu hiÖn ­íc mong ®øa bÐ lín lªn gan d¹, dòng c¶m vµ giµu nh©n nghÜa. Con cãc ®­îc nh©n d©n t«n kÝnh, mçi khi cãc kªu lµ b¸o hiÖu trêi m­a, thuËn lîi cho viÖc cÊy cµy. BiÓu t­îng bÐ «m cãc lµ biÓu t­îng con ng­êi h­íng vÒ c¸I thiÖn, c¸i tèt ®Ñp. Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh ®¶ kÝch - KT: 35 x 22cm Tranh riÔu lèi d¹y häc nhåi sä, roi vät cña c¸c «ng ®å nho thÊt thÕ mµ vÉn thÝch kiªu c¨ng hèng h¸ch. ThÇy ®å “Cãc giµ” oai nghiªm, h¸ch dÞch, chÔm chÖ ngåi trªn sËp, Tr­íc mÆt thÇy, mét lò Õch nhai lau nhau khÐp nÐp xum xoe ®äc bµi, khóm nóm phôc dich hÇu h¹, ®iÕu ®ãm cho thÇy, hay nÞnh thÇy ra oai ph¹t b¹n, mµ ch¼ng thÊy thÇy d¹y b¶o ®­îc ®iÒu g×. Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: Tö Vi Tranh: HuyÒn §µn Tho¸t X Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh ®¶ kÝch - KT: 35 x 24cm §©y lµ mét bøc tranh ®Æc s¾c cña nghÖ thuËt tranh §«ng Hå nh»m ®¶ kÝch tÖ tham nhòng, thãi c¸ lín nuèt c¸ bÐ cña ®¼ng cÊp thèng trÞ. ë ®©y viÖc “nghªnh h«n” lµ viÖc vui mõng trong hä nhµ chuét, nh­ng muèn ®­îc yªn th©n th× ph¶i cã hèi lé hËu hÜnh cho MÌo. Bøc tranh ra ®êi trong x· héi phong kiÕn, mµ ®Õn nay vÉn mang ®Çy ý nghÜa. Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh TÕt - KT: 35 x 25cm Trong tranh d©n gian §«ng Hå, h×nh t­îng em bÐ ®­îc sö dông nhiÒu. Con c¸I lµ ­íc m¬ h¹nh phóc cña mçi gia ®×nh. Trong ngµy TÕt cæ truyÒn, nh÷ng g­¬ng mÆt trÎ em trong tranh d©n gian §«ng Hå lu«n lu«n gÇn gòi víi t×nh c¶m gia ®×nh ViÖt Nam. Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh TÕt - KT: 40 x 26cm Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh TÕt - KT: 35 x 25cm Tranh phó quý th­êng g¾n liÒn víi c©u chóc “B¸ch tö phó quý”, nghÜa lµ sinh tr¨m con trai giÇu sang. Con vÞt trong tranh lµ con vËt biÓu hiÖn ®øc tÝnh cña n÷ giíi vÒ sù phong l­u, hiÒn dÞu, ®«ng con. Con vÞt th­êng ®i ®«i víi hoa sen (Liªn - ¸p). Hoa sen t­îng tr­ng cho sù trong tr¾ng, thanh tao. Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh TÕt - KT: 30 x 22cm Tranh vÏ theo truyÖn cæ tÝch d©n gian ViÖt Nam. Th¹ch Sanh vèn thËt thµ, dòng c¶m bÞ tªn Lý Th«ng h·m h¹i ®Èy vµo hang tr¨n tinh. Chµng ®· v­ît qua tÊt c¶ vµ v¹ch mÆt kÓ téi Lý Th«ng. Sau nµy chµng ®­îc lµm phß m· cßn Lý Th«ng bÞ Thiªn L«i ®¸nh chÕt, ho¸ thµnh bä hung. Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: Bµ TriÖu Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh Tranh: Vinh Quy Tranh: Phó quý Tranh: Gµ §¹i C¸t Tranh: §¸nh Ghen Tranh: §Êu vËt Tranh: §inh Bé LÜnh Tranh: Høng dõa Tranh: ThÇy §å Cãc Tranh: Môc ®ång Tranh: Nghinh Long Tranh: Bµ TriÖu Tranh: ¤ng T¬ - Bµ NguyÖt Tranh §«ng Hå Tranh: Th¹ch Sanh diÖt trõ tr¨n tinh Tranh ®Ò tµi LÞch sö - KT: 35 x 25cm Trong tranh §«ng Hå, nh÷ng anh hïng cã c«ng dùng n­íc, gi÷ n­íc qua c¸c thêi ®¹i chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, thµnh mét m¶ng ®Ò tµi vÒ truyÒn thèng lÞch sö. Nh÷ng anh hïng d©n téc nµy ®­îc c¸c nghÖ nh©n diÔn t¶ gÇn gòi víi ®êi th­êng, tuy ®Òu thÓ hiÖn ë thÕ xuÊt trËn uy nghi. Tranh: §¸m c­íi chuét Tranh: Trª vµ Cãc Tranh: R­íc trèng Tranh: TiÕn léc - TiÕn tµi Tranh: HuyÒn §µn Tranh: Tö Vi Tho¸t X Ph¹m Ngäc C­¬ng –Tr­êng TH NguyÔn Døc C¶nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTranh Dong Ho.ppt