Báo cáo Lab 5 - Môn: Điện toán đám mây - Inf 205 lưu trữ trên đám mây

Table Chi_Tiet_Hoa_Don

-

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Miêu tả

MaSP (PK) Varchar(10) Mã sản phẩm

MaHD (PK) Varchar(10) Mã hóa đơn

SoLuong Int Số lượng

 

docx27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 12/02/2022 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Lab 5 - Môn: Điện toán đám mây - Inf 205 lưu trữ trên đám mây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT-POLYTECHNIC TP.HCM BÁO CÁO Lab 5 Môn: Điện toán đám mây -INF205 Lưu trữ trên Đám mây Thành viên thực hiện: Vòng Quyền Quy (Nhóm trưởng) Nguyễn Hoàng Quốc Hải Nguyễn Văn Tín TP. HỒ CHÍ MINH - 2013 Bài 1:Sử dụng Google Cloud để in dữ liệu từ thiết bị Mobile Từ máy tính cá nhân, trên phần cài đặt máy in, các bạn Browse đến Google Cloud Print BETA ở địa chỉ / - Click vào Thêm máy in Cổ điển ( Tiếng Anh: Add Classic Printer) để chọn 1 máy in: Sau đó gõ vào trình duyệt chrome://devices è Chọn Add printers - Đăng nhập tài khoản Gmail (nếu đã log in rồi thì bỏ qua bước này) - Chọn Thêm máy in Thêm máy in thành công: Sử dụng điện thoại vào Google Play tải về ứng dụng Cloud Printer Plus hoặc sử dụng các phần mềm giả lập điện thoại (Bluestacks, Droid4x) Khởi động ứng dụng và sử dụng tài khoản google vừa đăng nhập trên Trang giao diện: Trên PC chọn IN (Print) để up file muốn in: Chọn file muốn in: Chọn loại In: Trên thiết bị mobile file đã được đổng bộ lên cloud: Bài 2: Tạo và quản trị datable trên Vertabelo Đăng ký tài khoản Vertabelo: Truy cập https://my.vertabelo.com/ è Chọn Sign up è Điền thông tin tài khoản Check mail để lấy mã xác nhận và nhập vào: Chọn loại Plan (Try for free) è Next Tạo Database trên Vertabelo: Chọn “Creat new Model” Nhập các thông tin cần thiết è Start Modeling Sau khi tạo xong, Database sẽ xuất hiện trên Dashboard Thêm table vào Database: Database sẽ gồm 5 tables: Khach_Hang, Hoa_Don, HoaDon_CT, San_Pham, Loai_SP Table Khach_Hang Thuộc tính Kiểu dữ liệu Miêu tả MaKH (PK) Varchar(10) Mã khách hàng HoTen NVarchar(60) Họ tên khách hàng DiaChi NVarchar(100) Địa chỉ khách hàng SoDienThoai Varchar(11) Số điện thoại khách hàng Table Hoa_Don Thuộc tính Kiểu dữ liệu Miêu tả MaHD (PK) Varchar(10) Mã hóa đơn NgayLapHD Date Ngày lập hóa đơn MaKH (FK) Varchar(10) Số điện thoại khách hàng Table San_Pham Thuộc tính Kiểu dữ liệu Miêu tả MaSP (PK) Varchar(10) Mã sản phẩm TenSP NVarchar(30) Tên sản phẩm DonGia Int Đơn giá DonViTinh NVarchar(10) Đơn vị tính MaLoai (FK) Varchar(10) Mã loại sản phẩm Table Chi_Tiet_Hoa_Don Thuộc tính Kiểu dữ liệu Miêu tả MaSP (PK) Varchar(10) Mã sản phẩm MaHD (PK) Varchar(10) Mã hóa đơn SoLuong Int Số lượng Table Loai_SP Thuộc tính Kiểu dữ liệu Miêu tả MaLoai_SP (PK) Varchar(10) Mã loại sản phẩm TenLoaiSP NVarchar(40) Tên loại sản phẩm Để thêm table vào database ta chọn vào Tables è Add tables Đặt tên cho Table Thêm Column vào table: Click add Column è Nhập tên thuộc tính, đặt khóa chính Table Khach_Hang sau khi thêm đầy đủ cột + thuộc tính: Tương tư với các bảng còn lại Tạo quan hệ cho các bảng: Chọn è Kéo từ bảng có khóa chính sang bảng có chứa khóa ngoại như hình sau: - Để điều chỉnh sang quan hệ 1-1, 1-N, N-N: : Chọn đường quan hệ giữa 2 tableè Chọn Cardinality để tùy chỉnh quan hệ Ví dụ: quan hệ giữa table KhachHang và table HoaDon là quan hệ 1-N Xuất file SQL: chọn è Generate: Chọn Download: -Chọn nơi lưu file SQL: - Bài 3: Google Cloud Database Truy cập vào trang https://cloud.google.com/ Click vào Products Kéo chuột xuống Data > click vao BigQuery Click vào Try it free

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxbao_cao_lab_5_mon_dien_toan_dam_may_inf_205_luu_tru_tren_dam.docx