Báo cáo Thực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội

MỤC LỤC

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 2

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng. 3

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI 5

2.1. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 5

2.1.1. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng. 5

2.1.2. Kết quả thu, chi tài chính. 6

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 6

2.2.1. Tình hình huy động vốn. 6

2.2.2. Tình hình sử dụng vốn. 9

2.2.2.1 Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế của Ngân hàng. 10

2.2.2.2. Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Ngân hàng. 11

2.2.3. Chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô 12

2.2.3.1. Tình hình nợ quá hạn. 12

2.2.3.2. Vòng quay vốn tín dụng. 13

2.2.3.3. Quan hệ giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. 14

2.3. Một số nhận xét về hoạt động nâng cao chất lượng cho vay. 14

2.3.1. Những kết quả đạt được. 14

2.3.2. Những tồn tại. 15

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 16

3.1. Một số giải pháp nâng cao CLCV tại Ngân hàng. 16

3.1.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Ngân hàng. 16

3.1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. 17

3.1.3. Xử lí nợ quá hạn, tăng hệ số an toàn trong cho vay. 17

3.1.4. Đa dạng hóa các hình thức cho vay. 17

3.1.5. Thực hiện các hoạt động Marketing cho Ngân hàng. 18

3.1.6. Nâng cao trình độ tín dụng của CBTD. 18

3.2. Một số kiến nghị. 18

3.2.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 18

3.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Techcombank. 19

KẾT LUẬN 20

 

doc26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2508 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp về chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan