Các phương pháp giải bài tập Hóa học phổ thông

I - ĐỊNH NGHĨA

Điện phân là dùng năng lượng điện để thực hiện phản ứng oxi hóa - khử xảy ra trên catot và anot

+ Tại catot (cực õm) xảy ra quỏ trỡnh khử (nhận e)

+ Tại Anot (cực dương) xảy ra quá trỡnh oxi hoỏ (cho e)

Khỏc với phản ứng oxi hoá khử thông thường, phản ứng điện phân do tác dụng của điện năng và các chất trong môi trường điện phân không trực tiếp cho nhau e mà phải truyền qua dây dẫn.

II – CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỆN PHÂN

1. Điện phân nóng chảy

Phương pháp điện phân nóng chảy chỉ áp dụng điều chế các kim loại hoạt động rất mạnh như: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al

a) Điện phân nóng chảy oxit: chỉ dụng điều chế Al

 

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: huong.duong | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương pháp giải bài tập Hóa học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vấn đề ĐIỆN PHÂN I - ĐịNH NGHĩA Điện phõn là dựng năng lượng điện để thực hiện phản ứng oxi húa - khử xảy ra trờn catot và anot + Tại catot (cực õm) xảy ra quỏ trỡnh khử (nhận e) + Tại Anot (cực dương) xảy ra quỏ trỡnh oxi hoỏ (cho e) Khỏc với phản ứng oxi hoỏ khử thụng thường, phản ứng điện phõn do tỏc dụng của điện năng và cỏc chất trong mụi trường điện phõn khụng trực tiếp cho nhau e mà phải truyền qua dõy dẫn. II – CáC trường hợp điện phân 1. Điện phõn núng chảy Phương phỏp điện phõn núng chảy chỉ ỏp dụng điều chế cỏc kim loại hoạt động rất mạnh như: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al a) Điện phõn núng chảy oxit: chỉ dụng điều chế Al * Tỏc dụng của Na3AlF6 (criolit): + Hạ nhiệt cho phản ứng + Tăng khả năng dẫn điện cho Al + Ngăn chặn sự tiếp xỳc của oxi khụng khớ với Al Quỏ trỡnh điện phõn: + Catot (-): + Anot (+) Do điện cực làm bằng graphit (than chì) nên bị khí sinh ra ở anot ăn mòn. Phương trình phản ứng điện phân cho cả 2 cực là: Khí ở anot sinh ra thường là hỗn hợp khí CO, CO2 và O2. Để đơn giản người ta thường chỉ xét phương trình: b) Điện phân nóng chảy hiđroxit (Chỉ áp dụng để điều chế các kim loại kiềm: Na, K) Tổng quát: Catot (-): 2M+ +2e2M Anot (+): 2OH- -2e c) Điện phân nóng chảy muối clorua (Chỉ áp dụng để điều chế kim loại kiềm và kiềm thổ) Tổng quát: 2. Điện phân dung dịch - áp dụng để điều chế các kim loại trung bình, yếu. - Trong điện phân dung dịch nước giữ một vai trò quan trọng. + Là môi trường để các cation và anion di chuyển về 2 cực. + Đôi khi nước tham gia vào quá trình điện phân. ở catot: anot: Về bản chất nước nguyên chất không bị điện phân do điện ở quá lớn ( I=0). Do vậy muỗn điện phân nước cần hoà thêm các chất điện ly mạnh như: muối tan, axit mạnh, bazơ mạnh... Để viết được các phương trình điện ly một cách đầy đủ cà chính xác, chúng ta cần lưu ý một số quy tắc kinh nghiệm sau đây: Quy tắc 1: Quá trình khử xảy ra ở catot + Các ion kim loại từ Al trở về đầu dãy thực tế không bị khử thành ion kim loại khi điện phân dung dịch + Các ion sau Al thì bị khử thành kim loại, với thứ tự ưu tiên ngược từ dưới lên. Trong đó đặc biệt chú ý ion H+ luôn bị khử cuối cùng trong dãy ưu tiên trên. Quy tắc 2: Quá trình oxi hoá ở anot ưu tiên 1: Đó là các kim loại trung bình và yếu. ưu tiên 2: - Nếu khi điện phân ở anot chứa đồng thời kim loại và anion (ion âm) thì anion không bị điện phân. - Các anion chưa oxi như: coi như không điện phân. III - Định luật điện phân Trong đó: + m: số gam dạng sảm phẩm sinh ra trên điện cực + n: số electron trao đổi + Q = It: điện lượng đI qua dung dịch với cường độ dònh điện là I, thời gian t và có đơn vị là culong; I (A); t(giây) + F: hằng số Faraday; 1F = 96487 C 96500C + : gọi là đương lượng điện hoá, gọi tắt là đương lượng, kí hiệu là Đ. *** ứng dụng của phương pháp điện phân: 1. Điều chế một số kim loại: 2. Điều chế một số phi kim: H2; O2; F2; Cl2 3. Điều chế một số hợp chất: KmnO4; NaOH; H2O2, nước Giaven 4. Tinh chế một số kim loại: Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au 5. Mạ điện: Điện phân với anot tan được dùng trong kĩ thuật mạ điện, nhằm bảo vệ kim loạikhỏi bị ăn mòn và tạo vẻ đẹp cho vật mạ. Trong mạ điện, anot là kim loại dùng để mạ như: Cu, Ag, Au, Cr, Ni.. catot là vật cần được mạ. Lớp mạ rất mỏng thường có độ dày từ: 5.10-5 đến 1.10-3 cm. IV – Vận dụng A – Bài tập mẫu Bài 1: Điện phân dung dịch KCl Giải: Phương trình điện li: + catot: (-): K+; H+, trong đó K+ không bị điện phân (theo quy tắc 1) K+ K+ + anot (-): ;thì thứ tự điện phân là:> (theo quy tắc 2 – ưu tiên 2) Do đó phương trình điện phân là: 2KCl + 2H2O 2KOH + H2+ Cl2 Nếu hết thì đến lượt tham gia quá trình điện phân: Như vậy, đến đây nước điện phân và KOH đóng vai tròn xúc tác: Bài 2: Điện phân dung dịch CuSO4 Giải: + catot: (-): Cu2+; H+: Cu2+ +2eCu + anot (-): ;: Do đó phương trình điện phân là: CuSO4 + H2O Cu + H2SO4 + Bài 3: Điện phân dung dịch CuSO4 với anôt là Cu Giải: + catot: (-): Cu2+; H+: Cu2+ +2eCu + anot (-): Cu;: Cu – 2e Cu2+ Như vậy, ở catot Cu sinh ra bao nhiêu thì ở anot bị tan ra bấy nhiêu; trước và sau điện phân lượng CuSO4 không đổi. Quá trình này dùng để mạ và tinh luyện kim loại nguyên chất. Bài 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 a mol và KBr b mol. Giải: +catot (-): thứ tự điện phân là còn K+ không bị điện phân hết thì + Anot (+): thứ tự điện phân là: ; còn không bị điện phân. hết Br- thì Phương trình điện phân: + Nếu: b > 2a thì KBr dư : + Nếu: b < 2a thì CuSO4 dư: CuSO4 + H2O Cu + H2SO4 + + Nếu b = 2a Bài 5: Điện phân dung dịch CuCl2, điện cực trơ bằng dòng điện 5A trong 45 phút 20 giây.Tính khối lượng kim loại sinh ra trên catot và khí sinh ra ở anot (ở đktc). Giải: PT điện phân: áp dụng công thức có: B - Bài tập tự giải Bài 1: Tiến hành điện phân điện cực trơ, có màng ngăn 1 dung dịch chứa m(g) hỗn hợp CuSO4, NaCl cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại. ở anot thu được 0,448 lít khí (đktc), dung dịch sau phản ứng có thể hoà tan tối đa 0,68g Al2O3. 1. Tính m 2. Tính khối lượng catot đã tăng trong quá trình điện phân 3. Tính khối lượng dung dịch giảm đI sau quá trình điện phân. (Gs nước bay hơi không đáng kể) Bài 2: Hoà tan 12,5g CuSO4.5H2O vào dung dịch chứa a(g) HCl được 100ml dung dịch X. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, dòng điện 1 chiều 5A trong 386 giây. 1. Viết các PTHH có thể xảy ra khi điện phân. 2. Tính nồng độ mol/l các chất tan trong dung dịch sau điện phân 3. Sau điện phân lấy điện cực ra rồi cho vào phần dung dịch 5,9g 1 kim loại M (đứng sau Mg trong dãy điện hoá). Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 0,672 lít khí (1,6atm và 54,60C) và lọc dung dịch thu được 3,26g chất rắn. Xác đụnh m và tính a. 4. Nếu không cho M mà tiếp tục điện phân , về nguyên tắc phải điện phân bao lâu mới thấy khí thoát ra ở K. Bài 3: Nung hoàn toàn 45,6g hỗn hợp 2 muối hiđrocacbonat của kim loại R và R’ thu được hỗn hợp chất rắn A và hỗn hợp khí B. Cho B hấp thụ hết vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,3M (d=1,2) thu được 102,44g kết tủa. Sau phản ứng khối lượng dung dịch còn 2325,48g và dung dịch vẫn có tính bazơ. Hoà tan hết chất rắn A cần 500ml dung dịch HCl 3,65% thì thu được 2 muối clorua của R và R’ Nếu đem điện phân nóng chảy muối clorua của R’ trong A thì cần thời gian t(giây) với cường độ I = 10A. Trong khi đó, cũng với thời gian và cường độ như trên đem điện phân nóng chảy muối clorua của R trong A thì được 11,04g R. a. Hãy xác định R, R’ b. Tính D của dung dịch HCl đã dùng. Bài 4: Trong 500ml dung dịch A chứa 0,4925g một hỗn hợp gồm muối clorua và hiđroxit của kim loại kiềm. Dung dịch A có pH =12. Khi điện phân 1/10 dung dịch A cho đến khi hết clo thì thu được 11,2ml khí clo (2730C và 1atm). a) Xác định kim loại b) 1/10 A tác dụng vừa đủ với 25ml dung dịch CuCl2. Tìm nồng độ mol của dd CuCl2 c) Hỏi phải điện phân 1/10A trong bao lâu với I = 96,5A để được dung dịch có 1 chất tan với pH=13. Bài 5: Tiến hành điện phân dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M + CuCl2 0,1M + NaCl 0,1M, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên pH của dung dịch theo quá trình điện phân. Bài 6: Điện phân 100ml dung dịch chứa Cu2+, Na+; H+; có pH = 1, điện cực trơ. Sau một thời gian điện phân, rút điện cực ra khỏi dung dịch, thấy khối lượng trong dung dịch giảm 0,64 gam và dung dịch có màu xanh nhạt, thể tích dung dịch không đổi. 1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình điện phân. 2. Tính nồng độ H+ có trong dung dịch sau khi điện phân. Bài 7: M là kim loại có tổng số hạt cơ bản là 87, X là halogenua. Điện phân dung dịch MXa bằng dòng điện 5A, điện cực trơ, sau 21 phút 27 giây ngừng điện phân, thấy trên catot sinh ra 1,9575 gam kimloại M. Xác định tên kimloại M và nguyên tố X biết MXa có khối lượng phân tử là 218,7 Bài 8: Nêu phương pháp tách từng chất sau ra khỏi hỗn hợp: KCl; BaCl2; MgCl2 Bài 9: Điều chế các kimloại từ hỗn hợp sau:NaCl; BaCl2; AlCl3; CuCl2 Bài 10: Những quá trình nào xảy ra khi điện phân dung dịch Cu(NO3)2 bằng than chì? Sau đó nếu đổi chiều dòng điện thì điều gì sẽ xảy ra? Bài 11: Tính thời gian để điện phân dung dịch NiSO4 bằng dòng điện 2A để phủ kín cả 2 mặt một lá kim loại mỏng có kích thước 1010 cm bằng một lớp niken có bề dày 0,05mm. Biết rằng niken có khối lượng riêng 8,9g/cm3 và hiệu suất điện phân là 90%. Bài 12: Điện phân dung dịch NaCl cho đến khi hết muối với dòng điện 1,61A thấy hết 60phút 1. Tính khối lượng khí thoát ra, biết rằng điện cực trơ, màng ngăn xốp. 2.Trộn dung dịch sau điện phân với dung dịch H2SO4 chứa 0,04 mol rồi cô cạn dung dịch. Tính khối lượng muối khan thu được. Bài 13: Điện phân 2 lít dung dịch CuSO4 0,5M với điện cực trơ. Sau một thời gian, ngừng điện phân và cho đi qua dung dịch sau điện phân một lượng dư khí A thì thu được 72gam chất kết tủa màu đen. Biết rằng, khi đốt cháy A trong oxi dư thì thu được hơi nước và khí B – B làm mất màu dung dịch nước brom 1. Xác định công thức phân tử của các khí A, B 2. Tính thể tích khí thoát ra trên anot ở đktc 3. Tính thể tích dung dịch HNO3 60% ( d= 1,37g/ml) cần thiết để hoà tan lượng kim loại thoát ra trên catot. Bài 14: Trong quá trình điện phân những cation sẽ di chuyển về: A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá B. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử C. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá D. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử Bài 15: Quá trình xảy ra tại các điện cực khi điện phân dung dịch AgNO3 là : A. Cực dương : Khử ion NO3- B. Cực âm : Oxi hoá ion NO3- C. Cực âm : Khử ion Ag+ D. Cực dương : Khử H2O Bài 16: Một dung dịch X chứa đồng thời NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3. Thứ tự các kim loại thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là: A.Ag, Fe,Cu, Zn, Na B. Ag, Fe, Cu, Zn C. Ag, Cu, Fe D.Ag,Cu, Fe, Zn, Na Bài 17 Phản ứng điện phân nóng chảy nào dưới đây bị viết sai sản phẩm? A. Al2O3 2Al+3/2O2 B. 2NaOH 2Na+O2+ H2 C. 2NaCl 2Na+Cl2 D. CaBr2 Ca + Br2 Bài 18 Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là. (ĐH KHốI A 2007) A. Na, Ca, Zn B. Na, Cu, Al C. Na, Ca, Al D. Fe, Ca, Al Bài 19: Khi điện phân hỗn hợp dung dịch NaCl và CuSO4 , nếu dung dịch sau khi điện phân hoà tan được NaHCO3 thì sẽ xảy trường hợp nào sau đây: A. NaCl dư B. NaCl dư hoặc CuSO4 dư C. CuSO4 dư D. NaCl và CuSO4 bị điện phân hết Bài 20: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl ( với điện cực trơ , có màng ngăn xốp ) . Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là ( biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch ) (ĐH KHốI b 2007) A. b > 2a B. b =2a C. b < 2a D. 2b =a Bài 21: Khi điện phân có vách ngăn dung dịch gồm NaCl, HCl . Sau một thời gian điện phân xác định xảy ra trường hợp nào sau đây, trường hợp nào đúng : A. Dung dịch thu được có làm quỳ tím hóa đỏ B. Dung dịch thu được không đổi màu quỳ tím C. Dung dịch thu được làm xanh quỳ tím D. A, B, C đều đúng Bài 22. ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của sự điện phân ? A. Điều chế một số kim loại, phi kim và hợp chất B. Thông qua các phản ứng để sản sinh ra dòng điện C. Tinh chế một số kim loại như Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au... D. Mạ Zn, sn, Ni, Ag, Au... bảo vệ và trang trí kim loại Bài 23. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu (NO3)2 trong dung dịch với điện tực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam A. 1,6g B. 6,4g C. 8,0 gam D. 18,8g Bài 24. Tính thể tích khí (đktc) thu được khi điện phân hết 0,1 mol NaCl trong dung dịch với điện cực trơ, màng ngăn xốp. A. 0,024 lit B. 1,120 lit C. 2,240 lit D. 4,489 lit Bài 25: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ , sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng nồng độ NaOH còn lại là 0,05M ( giả thiết thể tích của dung dịch NaOH không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là. (ĐH KHốI A 2007) A. 0,15 M B. 0,2M C. 0,1 M D. 0,05M Bài 26: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ bằng dòng điện một chiều I = 9,65 A. Khi thể tích khí thoát ra ở cả hai đện cực đều là 1,12 lít (đktc) thì dừng điện phân. Khối lượng kim loại sinh ra ở katốt và thời gian điện phân là: A. 3,2gam và1000 s B. 2,2 gam và 800 s C. 6,4 gam và 3600 s D. 5,4 gam và 1800 s Bài 27. Điện phân 200ml dd CuSO4 0,5 M và FeSO4 0,5M trong 15 phút với điện cực trơ và dòng điện I= 5A sẽ thu được ở catot: A. chỉ có đồng B. Vừa đồng, vừa sắt C. chỉ có sắt D. vừa đồng vừa sắt với lượng mỗi kim loại là tối đa Bài 28: Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ với dòng điện có cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây thì khối lượng đồng và thể tích khí O2 sinh ra là A: 0, 64g và 0,112 lit B: 0, 32g và 0, 056 lít C: 0, 96g và 0, 168 lít D: 1, 28g và 0, 224 lít Bài 29: Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở katốt có 3,2g Cu thì thể tích khí thoát ra ở anốt là A : 0, 56 lít B : 0, 84 lít C : 0, 672 lít D : 0,448 lit Bài 30: Điện phân dd chứa 0,2 mol FeSO4 và 0,06mol HCl với dòng điện 1,34 A trong 2 giờ (điện cực trơ, có màng ngăn). Bỏ qua sự hoà tan của clo trong nước và coi hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng kim loại thoát ra ở katot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) lần lượt là: A. 1,12 g Fe và 0, 896 lit hỗn hợp khí Cl2 , O2. B. 1,12 g Fe và 1, 12 lit hỗn hợp khí Cl2 và O2. C. 11,2 g Fe và 1, 12 lit hỗn hợp khí Cl2 và O2. D. 1,12 g Fe và 8, 96 lit hỗn hợp khí Cl2 và O Bài 31: Dung dịch chứa đồng thời 0,01 mol NaCl; 0,02 mol CuCl2; 0,01 mol FeCl3; 0,06 mol CaCl2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là : A. Fe B. Zn C. Cu D. Ca Bài 32: Natri, canxi, magie, nhôm được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp nào: A. Phương pháp thuỷ luyện. B. Phương pháp nhiệt luyện. C. Phương pháp điện phân. D. Phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy. Bài 33: Thể tích khí hiđro sinh ra khi điện phân dung dịch chứa cùng một lượng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn (2) là: A. bằng nhau. B. (2) gấp đôi (1). C. (1) gấp đôi (2). D. không xác định. Bài 34: Trong quá trình điện phân dung dịch KCl, quá trình nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot) A. ion Cl- bị oxi hoá. B. ion Cl- bị khử. C. ion K+ bị khử. D. ion K+ bị oxi hoá. Bài 35: Điện phân với điện cực trơ dung dịch muối clorua của kim loại hoá trị (II) với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây, thấy khối lượng catot tăng1,92 gam. Kim loại trong muối clorua trên là kim loại nào dưới đây (cho Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65) A. Ni B. Zn C. Cu D. Fe Bài 36: Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị II với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam, Cho biết tên kim loại trong muối sunfat (cho Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65) A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg Bài 37: Điều nào là không đúng trong các điều sau: A. Điện phân dung dịch NaCl thấy pH dung dịch tăng dần B. Điện phân dung dịch CuSO4 thấy pH dung dịch giảm dần C. Điện phân dung dịch NaCl + CuSO4 thấy pH dung dich không đổi D. Điện phân dung dịch NaCl + HCl thấy pH dung dịch tăng dần (coi thể tích dung dịch khi điện phân là không đổi, khi có mặt NaCl thì dùng thêm màng ngăn) Bài 38 Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau khi địên phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch) A. b > 2a B. b = 2a C. b < 2a D. 2b = a Bài 39: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catot và 4,48 lít khí ở anot (đktc). Số mol AgNO3 và Cu(NO3)2 trong X lần lượt là (cho Ag = 108, Cu = 64) A. 0,2 và 0,3 B. 0,3 và 0,4 C. 0,4 và 0,2 D. 0,4 và 0,2 Bài 40: Điện phân 100ml dung dịch A chứa đồng thời HCl 0,1M và NaCl 0,2 M với điện cực trơ có màng ngăn xốp tới khi ở anot thoát ra 0,224 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Dung dịch sau khi điện phân có pH (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) là A. 6 B. 7 C. 12 D. 13 Bài 41: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam ? ( cho Cu = 64; O = 16) A. 1,6 gam B. 6,4 gam C. 8,0 gam D. 18,8 gam Bài 42: Điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2 bằng phương pháp nào thì thu được Cu tinh khiết 99,999% ? A. Phương pháp thủy luyện. B. Phương pháp nhiệt luyện C. Phương pháp điện phân D. Cả A, B, C Bài 43: Khi điện phân 25,98 gam iotua của một kim loại X nóng chảy, thì thu được 12,69 gam iot. Cho biết công thức muối iotua A. KI B. CaI2 C. NaI D. CsI Bài 44: Trong công nghiệp natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực D. điện phân NaCl nóng chảy Bài 45:Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) A. 0,15M B. 0,2M C. 0,1M D. 0,05M Bài 46: Hoà tan 40 gam muối CdSO4 bị ẩm vào nước. Để điện phân hết cađimi trong dung dịch cần dùng dòng điện 2,144A và thời gian 4 giờ. Phần trăm nước chứa trong muối là A. 18,4% B. 16,8% C. 18,6% D. 16% Bài 47: Điện phân 300ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện là 3,86A. Khối lượng kim loại thu được ở catot sau khi điện phân 20 phút là (cho Cu = 64; S = 32; O = 16) A. 1,28 gam B.1,536 gam C. 1,92 gam D. 3,84 gam Bài 48: Điện phân dung dịch MSO4 khi ở anot thu được 0,672 lít khí (đktc) thì thấy khối lượng catot tăng 3,84 gam. Kim loại M là (cho Cu = 64; Fe = 56; Ni = 59; Zn = 65) A. Cu B. Fe C. Ni D. Zn Bài 49: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M, ở anot thu được 1,568 lít khí (đktc), khối lượng kim loại thu được ở catot là 2,8 gam. Kim loại M là A. Mg B. Na C. K D. Ca Bài 50: Có 200ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Để điện phân hết ion kim loại trong dung dịch cần dùng dòng điện 0,402A, thời gian 4 giờ, trên catot thoát ra 3,44 gam kim loại. Nồng độ mol/lit của Cu(NO3)2 và AgNO3 là A. 0,1 và 0,2 B. 0,01 và 0,1 C. 0,1 và 0,01 D. 0,1 và 0,1 Bài 51: Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,02M và NaCl 0,2M. Sau khi ở anot bay ra 0,448 lít khí (ở đktc) thì ngừng điện phân. Cần bao nhiêu ml dung dịch HNO3 0,1M để trung hoà dung dịch thu được sau điện phân A. 200 ml B. 300 ml C. 250 ml D. 400 ml Bài 52: Hoà tan 1,28 gam CuSO4 vào nước rồi đem điện phân tới hoàn toàn, sau một thời gian thu được 800 ml dung dịch có pH = 2. Hiệu suất phản ứng điện phân là A. 62,5% B. 50% C. 75% D. 80% Bài 53: Hoà tan 5 gam muối ngậm nước CuSO4.nH2O rồi đem điện phân tới hoàn toàn, thu được dung dịch A. Trung hoà dung dịch A cần dung dịch chứa 1,6 gam NaOH. Giá trị của n là A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 Bài 54: Điện phân dung dịch một muối nitrat kim loại với hiệu suất dòng điện là 100%, cường độ dòng điện không đổi là 7,72A trong thời gian 9 phút 22,5 giây. Sau khi kết thúc khối lượng catot tăng lên 4,86 gam do kim loại bám vào. Kim loại đó là A. Cu B. Ag C. Hg D. Pb Bài 55: Tiến hành điện phân (có màng ngăn xốp) dung dịch X chứa hỗn hợp gồm 0,02 mol HCl và 0,05 mol NaCl với Cường độ dòng điện là 1,93A trong thời gian 3000 giây, thu được dung dịch Y. Nếu cho quì tím vào X và Y thì thấy (cho H = 1; Cl = 35,5) A. X làm đỏ quì tím, Y làm xanh quì tím. B. X làm đỏ quì tím, Y làm đỏ quì tím. C. X là đỏ quì tím, Y không đổi màu quì tím. D. X không đổi màu quì tím, Y làm xanh quì tím.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiai nhanh hoa trac nghiem.doc
Tài liệu liên quan